1. januar 2021 træder en ny bekendtgørelse i kraft, som har betydning for efterskolerne. De regler omkring SPS-støtte, der tidligere lå i Tilskudsbekendtgørelsen, er flyttet over i en helt ny bekendtgørelse, der bl.a. regulerer tilskud til hjælpemidler og personlig assistance for elever på efterskoler. I den forbindelse har ministeriet ændret i ansøgnings- og administrationsproceduren. Det har betydning for de skoler, der søger tilskud til hjælpemidler (f.eks. it-startpakke og kompenserende hjælpemidler) og personlig assistance.

De vigtigste ændringer er følgende:

Ensretning af ansøgningsproceduren i forbindelse med refusion for udgifter til bevilgede hjælpemidler
I skal fremover anvende styrelsens sagsbehandlingssystem, SPS2005, når I anmoder om refusion for udgifter til hjælpemidler. Tidligere har I sendt en mail og bedt om pengene. Det er i den forbindelse vigtigt, at mindst to af skolens medarbejdere er oprettet som brugere i SPS2005, da anmodningen om udbetaling af tilskud skal frigives af en kollega, inden skolen vil modtage pengene. Ensretningen sker for at fjerne en pt. tung administrativ procedure, så skolerne kan få deres penge udbetalt hurtigere.

30 dages frist for anmodning om refusion for udgifter til bevilgede hjælpemidler
I skal fremover anmode om refusion for udgifter til hjælpemidler inden for en frist på 30 dage. Fristen løber fra skolen har betalt fakturaen fra leverandøren. Overskrider I fristen, bortfalder skolens krav på tilskud. Det vil dog være muligt at søge styrelsen om dispensation, hvis forsinkelsen skyldes helt særlige forhold. Ensretningen sker for at sikre bedre økonomisk styring af SPS-ordningen.

Samtykkeblanket
I skal fremover anvende en samtykkeblanket ved ansøgning om tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. Samtykkeblanketten har til formål at sikre, at eleven/forældre er indforstået med, at skolen søger om tilskud. Samtykkeblanketten er udarbejdet af styrelsen og er tilgængelig på spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare samtykkeblanketten.

Udlånserklæring
I skal fremover anvende en udlånserklæring ved udlevering af hjælpemidler, der er bevilget gennem SPS-ordningen. Udlånserklæringen er udarbejdet af styrelsen og er tilgængelig på spsu.dk. Det er skolens ansvar at opbevare udlånserklæringen. Udlånserklæringen skal sikre, at styrelsen kan hjemkalde hjælpemidlet ved endt brug. Hvis eleven fortsætter på en ungdomsuddannelse, forlænger styrelsen udlånet, så eleven kan medbringe hjælpemidler til den nye uddannelse. Forlængelsen af udlånet sker ved, at den nye uddannelse ansøger styrelsen om en forlængelse.

Hjemkaldelse af hjælpemidler
Styrelsen hjemkalder fremadrettet hjælpemidler efter endt skolegang. Elever, der ikke fortsætter på en SPS-berettiget uddannelse, vil således få et hjemkaldelsesbrev i deres e-Boks, når de stopper på efterskolen. Elever, der fortsætter på f.eks. en anden efterskole eller en ungdomsuddannelse, kan som hidtil medtage deres hjælpemidler til det nye uddannelsessted, og vil ikke få et hjemkaldelsesbrev.

Læs mere i denne orientering samt denne vejledning.

Læs mere om SPS-ordningen her.

Samtykkeblanket og udlånserklæring kan findes her.

Kontakt Sine Eggert 33 17 97 68 eller skriv til raadgivning@efterskolerne.dk ved spørgsmål