Kort før jul vedtog Folketinget en midlertidig bevillingslov, som sikrer skolernes statstilskud, indtil en endelig finanslov er på plads.

Den vedtagne bevillingslov betyder for efterskolernes vedkommende, at der udbetales forskud på statstilskud på baggrund af antallet af årselever i skoleåret 2022/23, men med tilskudstaksterne for 2022 i stedet for takster for 2023.

Tilskuddet er en acontoudbetaling, og vil blive reguleret med 2023-taksterne, når finansloven for 2023 vedtages. Hvis de takster, der er fremsat på forslaget for 2023, vedtages, vil der for de fleste takster bliver tale om en positiv regulering, da taksterne generelt stiger på forslaget til finanslov.

Skolerne skal dog være opmærksomme på, at særligt specialundervisningstaksten samt tillægstaksterne til special- og ordblindeefterskolerne kan falde, hvilket vil medføre en negativ regulering.

Vi ved ikke, hvornår den endelige finanslov vedtages, men et bud vil være inden for de næste par måneder.

For elevstøttens vedkommende afviges sædvanlig praksis ikke, idet taksterne fra finansloven for 2022 gælder for hele skoleåret 2022/23.

Skolerne modtog kort før jul et orienteringsbrev fra STUK om den midlertidige bevillingslov.