Husk at ikke alle dage, hvor medarbejderne holder fri, nødvendigvis er feriedage efter ferieloven, men også kan være fridage, 0-dage, afspadsering eller lignende. Hvis ikke skolen har fastsat andet, så er de sidste 18 hverdage i juli og de 2 første hverdage i august egentlige feriedage. Det samme gælder de 5 hverdage i skolernes efterårsferie.

Ferieløn
Har den ansatte optjent løn til alle feriedagene, eller skal der trækkes i løn? Og skal der beregnes feriedifference?

  • Feriefradrag
    Hvis den ansatte ikke har optjent feriedage med løn til alle dage, skal skolen trække vedkommende i løn. Men husk at det er muligt at bruge forskudsferie, der optjenes i juli og august. Det er ikke muligt at bruge de feriedage, der først optjenes i september og fremover, da de vedrører det kommende ferieår.

  • Feriedifference
    Hvis den ansatte har ændret beskæftigelsesgrad fra optjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet, skal der beregnes en feriedifference. Afhængig af om beskæftigelsesgraden er steget eller faldet fra ferieoptjeningstidspunktet til ferieafviklingstidspunktet, bliver feriedifference negativ eller positiv.

Sygdom
En ansat, der er er sygemeldt inden ferien begynder, har ikke pligt til at påbegynde sin ferie. Det afgørende er, om vedkommende er syg på den første feriedag ved normal arbejdstids begyndelse.

En ansat, der er syg, men alligevel ønsker at afvikle sin ferie, kan godt gøre det. Er der tale om længerevarende sygdom, hvor der er mulighed for sygedagpengerefusion, skal den sygemeldte aftale en såkaldt teknisk raskmelding med kommunen. Den sygemeldte holder ferie, og skolen får ikke sygedagpengerefusion for feriedagene, men der indtræder ikke en ny arbejdsgiversperiode på 30 dage, når sygemeldingen fortsætter efter ferien.

Hvis den ansatte ikke holder ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie på et senere tidspunkt efter raskmelding.

Bliver den ansatte først syg under ferien, har den ansatte ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage på hverdage i ferien. De 5 sygedage tæller først fra den dag, den ansatte sygemelder sig til skolen. Den sygemeldte skal selv betale for en lægeerklæring, der bekræfter sygdommen. Reglerne er lidt anderledes, hvis den ansatte ikke har været ansat i hele ferieåret.

Orlov
Graviditets-, barsels- og forældreorlov er feriehindring. Normalt udskydes ferie til senere afholdelse, men det er også muligt at suspendere orloven under ferien og forlænge orloven tilsvarende.

Erstatningsferie
Har der været en feriehindring for en ansat, er det vigtigt, at skolen varsler ferien til afholdelse inden ferieafholdelsesårets slutning 31. december. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at den ansatte er rask igen. Hvis den ansatte er vendt tilbage til arbejdet og ikke holder ferien, går de 4 ferieuger tabt. Den 5. ferieuge kan overføres eller udbetales.

Hvis den ansatte fortsat er syg ved ferieafholdelsesperiodens udløb d. 31. december, overføres ferien til næste ferieafholdelsesperiode, dog er det muligt at udbetale den 5. ferieuge.

Er den ansatte sygemeldt eller på barsel/forældreorlov to hele ferieafholdelsesår i træk, kan ferien udbetales ved udløbet af 2. ferieafholdelsesår.

Se mere om ferie i statens ferievejledning og Efterskoleforeningens tidligere nyheder herom.