Det er snart tid til, at de nye barselsregler bliver gældende. Vi gennemgår i denne artikel de nye regler overordnet. Vi afventer en revision af statens barselsvejledning og kan derfor endnu ikke gennemgå de mange særregler.

Med de nye barselsregler øremærkes der 11 ugers forældreorlov til hver forælder. Dertil kommer 13 ugers ikke-øremærket orlov til hver af forældrene, der helt eller delvis kan overføres til den anden.

De nye barselsregler gælder for børn, der fødes/adopteres fra og med den 2. august 2022. For børn født eller adopteret til og med 1. august 2022 gælder de nuværende barselsregler.

Der er ingen ændring i reglerne om morens graviditetsorlov.

Orlov efter fødslen: 24 + 24 model
Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge efter fødslen er fortsat 48 uger. Men som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

Medarbejdere på efterskolerne har som følge af den statslige barselsaftale ret til løn i stedet for barselsdagpenge i en del af orloven. Det må forventes, at disse bestemmelser om fordelingen af uger med ret til løn vil blive ændret, så de passer bedre til de nye regler. Men det er ikke sket endnu.

Overdragelse af orlov
Ud af de 24 uger skal moren ligesom i dag holde to af ugerne i forbindelse med fødslen, og faren/medmoren kan holde to uger i forlængelse af fødslen. Disse uger kan ikke overdrages.

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket for den/de forældre, der er lønmodtager, og disse uger kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan derimod overdrages til den anden forælder. I så fald kan en forælder holde op til 37 ugers orlov (24 + 13 uger) efter fødslen, når den anden forælder er lønmodtager.

Reglerne om ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder kun for lønmodtagere. En forælder, der ikke er lønmodtager, kan derfor vælge at overdrage op til 22 ugers orlov (24 minus 2 uger) med barselsdagpenge til den anden forælder, der derfor kan holde op til 46 ugers orlov (24 + 22 uger) efter fødslen.

Der er særlige regler for enlige forældre og soloforældre.

Udskudt orlov
De første to uger af orloven skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen. Desuden skal de yderligere 9 øremærkede uger afholdes, inden barnet fylder et år, ellers går de tabt.

Efter de nye regler får hver forælder ret til at udskyde op til 5 ugers orlov. Øvrige uger kan udskydes efter aftale med skolen.

Forlænget/udstrakt orlov
Det er fortsat muligt for forældre for egen regning at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, men det bliver ikke længere muligt at udstrække perioden med dagpenge ved at få et mindre beløb udbetalt de sidste uger.

Delvis genoptagelse af arbejdet
Det er fortsat muligt, at den ansatte og skolen kan aftale, at arbejdet genoptages delvist og, at orlovsperioden forlænges med den tid, arbejdet er genoptaget.

Varslingsbestemmelser
Senest 3 måneder før fødslen skal moren give besked om forventet fødselstidspunkt, og om hun ønsker at holde graviditetsorlov før fødslen.

Faren/medmoren skal senest 4 uger før forventet fødsel varsle skolen, hvis retten til at holde 2 ugers orlov i direkte forlængelse af fødslen ønskes benyttet.

Senest 6 uger efter fødslen skal moren underrette skolen om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Efter de gamle regler er fristen 8 uger.

Faren/medmoren skal også senest 6 uger efter fødslen underrette skolen om, at vedkommende vil holde orlov, herunder om tidspunktet for orlovens begyndelse og længden heraf. Ønsker faren/medmoren at holde overdraget barselsorlov inden 10 uger efter fødslen skal dette meddeles senest 4 uger før forventet fødsel.

De nye barselsregler er illustreret nedenfor. Den blå farve viser de 11 ugers øremærkede orlov til hver af forældrene. Den grønne farve viser de 13 ugers orlov, som forældrene kan overføre til hinanden.

Barselsregler 


Læs mere

Se eventuelt mere om de kommende barselsregler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.