Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er nu klar med tilsynsplanen for 2023. Tilsynsplanen dækker alle ministeriets uddannelses- og institutionsområder, og er styrelsens overordnede arbejdsplan for planlagte tilsynsopgaver i 2023. For efterskolernes vedkommende har styrelsen planlagt følgende tilsyn:

  • Tilsyn med stå mål med-kravet på efterskoler (er igangsat)
  • Tilsyn med specialundervisning på efterskoler (er igangsat)
  • Tilsyn med udskrivninger

Tilsyn med udskrivninger iværksættes på baggrund af den nye lovgivning om inddragelse af elever forud for udskrivning, der trådte i kraft 1. januar 2021. Styrelsen skriver i sin 2023-plan, at den ind imellem modtager henvendelser fra forældre, hvis børn er blevet udskrevet uden forudgående inddragelse. Tilsynet vil have fokus på skolernes dokumentation og skriftlighed i forbindelse med udskrivninger samt procedurer for udskrivninger. Forud for tilsynet igangsættes en vejledningsindsats med udgangspunkt i en opdateret udgave af vejledningen ”Sådan inddrages eleverne – FN’s børnekonvention og de frie skoler”, der er under udarbejdelse. Vi skriver så snart den nye vejledning er klar.

Styrelsen gennemfører desuden årligt et stikprøvebaseret tilsyn med, om lovgivningens krav til vedtægternes indhold og offentliggørelse er opfyldt.

I tilsynsplanen er der også listet en række opmærksomhedspunkter på området for efterskoler i de kommende år. Her nævnes specifikt to punkter:

Opfølgning på tilsyn med prøver
Som opfølgning på de tilsyn med prøver, som styrelsen iværksatte i 2022, forventer styrelsen i 2023 at følge op på skolernes anvendelse af forlænget prøvetid, og i 2025 vil styrelsen forventeligt følge op på karaktergivning.

Udsatte elever
Styrelsen førte i 2022 tilsyn med skoler med mange udsatte elever. Formålet med tilsynet var at undersøge, hvordan skolerne understøtter udsatte elevers trivsel og faglige udvikling, om medarbejdere og ledelse har de nødvendige kompetencer i forhold til elevgruppen, og om eleverne får den støtte, de har brug for. På baggrund af erfaringerne fra tilsynet, vil styrelsen i de kommende år blandt andet have fokus på skolernes optagelsesprocedure med henblik på, at skolerne ikke optager elever med udfordringer, som skolerne ikke er kvalificerede til at håndtere.

Den samlede tilsynsplan for 2023 kan læses her. Tidligere tilsynsplaner og -beretninger kan findes på styrelsens hjemmeside.