Styrelsen for Undervisning og Kvalitet iværksatte i foråret 2022 et undersøgende tilsyn med undervisning og samvær på 12 efterskoler, der tilbyder eleverne undervisning i en 10. årgangsklasse, der ikke afsluttes med folkeskolens 10. klasses-prøver, men eventuelt med skolens egne prøver.

Et undersøgende tilsyn er et mindre omfangsrigt, målrettet tilsyn. Det kan bruges i situationer, hvor fokus for eksempel er på bred vejledning, at skabe opmærksomhed om en problemstilling, finde årsager til observerede udfordringer samt med henblik på, at styrelsen opnår større kendskab til et område.

Styrelsen afsluttede tilsynet i efteråret 2022, og har nu offentliggjort deres opsamling på tilsynet.

Opsamlingen indeholder en gennemgang af, hvad styrelsen har observeret på de 12 efterskoler. Der er nok ikke så meget ny læsning for skoler, der allerede arbejder med 10. årgang, men for skoler, der overvejer at oprette 10. årgangs-klasser kan det være et fint lille indblik i, hvordan man typisk arbejder på 10. årgang.

Desuden indeholder opsamlingen en gennemgang af reglerne for henholdsvis 10. årgang og 10. klasse, primært omkring prøver.

Det præciseres, at eleverne i en 10. klasse skal tilbydes prøver i de tre obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, mens eleverne selv beslutter, om de ønsker at aflægge prøve. Det er den formelle regel, at eleverne selv beslutter det, og derfor ikke formelt skal fritages, men lokalt man kan godt have forventninger om, at eleverne aflægger prøverne. Reglerne om at aflægge visse 9. klasses-prøver i 10. klasse gælder også.

Tilbuddet skal også stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskoleloven, ligesom eleverne skal deltage i brobygning.

Modsat kan en elev, der følger undervisning i en 10.-årgangsklasse, ikke aflægge 10. klasses-prøver, hverken de obligatoriske eller de frivillige (eller 9. klasses-prøver), da eleven ikke har fulgt undervisning i en ”formel 10. klasse”.

Styrelsen forholder sig ikke til, om det er muligt at skifte klasse undervejs, som nok sker for nogle elever. Anbefalingen herfra er, at skolen sikrer sig, at eleverne skifter tidsnok til, at man kan argumentere for, at de har modtaget nok undervisning i 10. klasse til at kunne aflægge prøverne.

Styrelsen præciserer også, at det alene er de ”formelle” 10. klasser, der må kalde sig 10. klasse. Hvis man har klasser, der afsluttes uden FP10, kan man altså ikke kalde dem f.eks. ”prøvefri 10. klasse” eller lignende, men må anvende begrebet 10. årgang, som styrelsen anvender eller eventuelt noget helt tredje lokalt.

Opsamlingen kan læses på Styrelsens hjemmeside om efterskoler.