Fra og med 2024 vil st. bededag være en almindelig ekstra arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Afskaffelse af st. bededag som helligdag er kun lige vedtaget og træder først i kraft d. 1. januar 2024. Men da skolerne allerede nu skal forholde sig til afskaffelsens betydning for det forestående arbejde med planlægning af skoleåret 2023-2024, beskriver vi her kort den nye beregning af årsnorm for skolens lærere, samt det kompenserede løntillæg, der skal udmøntes til alle månedslønnede.

Arbejdstiden
Afskaffelsen af st. bededag medfører en forøgelse af de ansattes netto-årsnorm på 7,4 timer (ansatte på deltid beregnes forholdsmæssigt).

Den nye netto-årsnorm for skoleåret 2023-2024 vil for skolens lærere være på 1679,8 timer. Den er beregnet ved, at brutto-årsnormen på 1924 timer fratrækkes 8 søgnehelligdage og 25 feriedage.

Løntillæg
Som kompensation for afskaffelse af st. bededag udmøntes der et løntillæg til skolens månedslønnede medarbejdere.

Løntillægget udgør 0,45 % af årslønnen. Løntillægget bliver optjent løbende, og kan enten afregnes som en årsmodel eller en månedsmodel.

Ved anvendelse af årsmodellen afregnes løntillægget to gange årligt sammen med lønnen i henholdsvis maj og august. Optjeningsperioderne og udbetalingstidspunkterne vil følge reglerne omkring udbetaling af det særlige ferietillæg på 1,5%. Dog vil beregningsgrundlagene på de to tillæg (ferietillæg og det nye tillæg) være forskellige.

Ved anvendelse af månedsmodellen sker der løbende afregning af tillægget i forbindelse med udbetaling af lønnen. Tillægget bliver i begge modeller afregnet forholdsmæssigt ved en lønmodtagers fratræden.

Bemærk at løntillægget først er gældende fra 1. januar 2024.

Timelønnede medarbejdere
Timelønnede medarbejdere skal modtage den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage.

Hvad skal man som arbejdsgiver være opmærksom på?
Fra 1. januar 2024 er en arbejdsgiver ikke længere bundet af bestemmelser om særlige vilkår på helligdage i forhold til st. bededag.

Det er derfor væsentligt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på, at særlige løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat i kollektive overenskomster og individuelle aftaler angående frihed på en helligdag, særlige tillæg for arbejde udført på en helligdag, kutymer og andre regler, ikke længere er gældende for st. bededag.

Eventuelle bestemmelser i ansættelseskontrakter eller personalehåndbøger, som angiver, at st. bededag er en fridag, vil også skulle ændres med virkning fra 1. januar 2024.

Der gælder også særlige regler for medarbejdere på barsel. Lønmodtagere, der afholder barsel uden fuld løn, skal have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde. Som arbejdsgiver kan man derfor ikke anvende årsmodellen direkte på barslende medarbejdere, men bør i stedet anvende månedsmodellen. På den måde sikres det, at barslende ikke behandles mindre gunstigt.