Tilsynsberetningen giver et samlet overblik over resultaterne af de tilsynsaktiviteter, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført i 2020. Her er sammenfatning af resultaterne på efterskoleområdet.

Tilsyn med frihed- og folkestyrekravet
STUK udvalgte i 2020 fem efterskoler til tilsyn på baggrund af bl.a. regnskabsoplysninger, hvor det fremgik, at skolen havde modtaget donationer. Styrelsen vurderede, at alle fem skoler levede op til frihed- og folkestyrekravet, og der ikke var forhold, der betvivlede kravet om frihed og uafhængighed.

Tilsyn med stå mål med-kravet på skoler med et samlet særligt undervisningstilbud
STUK førte i 2020 tilsyn med undervisningen i 8. og 9. klasse på fire specialefterskoler, der ikke fører til prøver. Styrelsen har været på uanmeldt besøg på to skoler og har afholdt virtuelt møde med ledelse og lærere på de to øvrige skoler. På grund af nedlukning og andre konsekvenser af COVID-19 er tilsynet endnu ikke afsluttet.

Tilsyn med specialundervisningsaktivitet på otte efterskoler
Skolerne, der blev udtaget, var almene skoler, der har søgt tilskud til specialundervisning til en mindre gruppe elever. Skolerne blev bedt om at fremsende de lovbundne udtalelser fra PPR samt skolens plan for elevens specialundervisning.

Tilsynet viser overordnet, at skolerne er i besiddelse af de PPR-udtalelser, de er forpligtede til at have for at kunne modtage tillægstaksten til specialundervisning. Det samme gælder i store træk de individuelle planer for specialundervisningen, som de også er forpligtede til at udarbejde. Tilsynet viste dog også, at enkelte skoler har enslydende planer for alle eleverne og dermed ikke i tilstrækkelig grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Ligeledes er der for stort fokus på elevens udgangsniveau og mindre fokus på elevens ønskede udvikling, og hvordan skolen støtter denne udvikling. Disse skoler er blevet bedt om at forbedre elevernes planer for specialundervisningen.

Tilsyn med vedtægter
Styrelsen foretager fortsat stikprøvetilsyn med skolernes vedtægter. Resultaterne viser, at flere skoler ikke overholder offentliggørelseskravet fuldt ud, og på indholdssiden ses det, at skolernes revision af vedtægter i for høj grad tager udgangspunkt i de gældende vedtægter og ikke i nugældende regler.

Selv om reglerne blev ændret i 2012 fremgår det stadig af mange skolers vedtægter, at vedtægtsændringer skal godkendes af styrelsen. Det er dog bestyrelsens ansvar, at skolernes vedtægter er i overensstemmelse med kravene.

Enkeltsagstilsyn
Styrelsen har desuden gennemført en række enkeltsagstilsyn, blandt andet baseret på forældrehenvendelser til styrelsen. Resultaterne af disse kan læses i tilsynsberetningen for 2020.

Styrelsens tilsynsplan for 2021 oplister de varslede tilsyn på efterskoler i 2021 med undtagelse af enkeltsagstilsyn, der igangsættes ad hoc.