For efterskolernes vedkommende indeholder finanslovsforslaget (FFL23) stort set kun indeksreguleringer. Taksterne er i år udsat for større stigninger, end vi har været vant til, på grund af den stigende inflation.

De drifts- og grundtakster, som reguleres via pris- og lønindekset, er fremskrevet med 3,8 %. Bygningstaxameteret har fået en positiv regulering på 7,8 %. Den statslige elevstøtte, der reguleres med udgangspunkt i overførselsindkomsterne, er reguleret med ca. 1,9 %.

Inklusions- og specialundervisningstaksterne samt specialtaksterne til ordblinde- og specialefterskoler er fremskrevet med samme reguleringsprocent som de almindelige driftstakster, dvs. 3,8 %. Pga. nogle mindre justeringer i aktivitetstallene fra sidste år, er inklusionsstigningen dog noget mindre og specialundervisningsstigningen noget større.

Der er ikke taget højde for aktiviteten i skoleåret 2021/22, som er bestemmende for disse tilskuds størrelse for 2023, og derfor vil disse takster først være endeligt kendt senere på året. Vi har igen i år bedt ordblinde- og specialefterskolerne oplyse aktivitetstallene til os, så disse skoler, der har store indtægter via særtilskud, kan få et bud på de endelige takster hurtigt. For de almene efterskoler kan vi komme med et mere realistisk bud, når de har indberettet aktivitetstal til BUVM primo oktober.

Efterskolerne vil igen i 2022 blive omfattet af en dispositionsbegrænsning, som i løbet af efteråret bliver modregnet i skolernes statstilskud.

Takstkataloget og orienteringsbrevet kan hentes på ministeriets hjemmeside.

En betalingsberegning med elevstøttetakster fra FFL23 er lagt ind i vores leksikon.

Taksterne i FFL23 er således sammenlignet med taksterne for 2022

 

FFL 2023

FL 2022

Difference

Grundtilskud

594.927

594.927

0,00%

Geografisk skoletilskud

194.889

187.667

3,85%

Bygningsgrundtilskud

271.606

251.954

7,80%

Driftstakst 1, undervisningspligtige

58.557

56.396

3,83%

Driftstakst 2, ikke undervisningspligtige

50.575

48.707

3,84%

Bygningstakst

4.753

4.409

7,80%

Inklusionstakst, almene efterskoler

22.510

21.886

2,85%

Specialundervisningstakst, almene efterskoler

92.373

85.466

8,08%

Grundtakst, ordblinde – og specialefterskoler

24.924

23.989

3,90%

Tillægstakst 1, ordblinde- og specialefterskoler

72.508

69.865

3,78%

Tillægstakst 2, ordblinde- og specialefterskoler

108.762

104.797

3,78%

Meritgivende brobygningstakst

39.799

38.305

3,90%

Dansk for tosprogede

14.890

14.332

3,89%

Højeste ugentlige elevstøtte

1.356

1.331

1,88%

Laveste ugentlige elevstøtte

653

641

1,87%

Individuel supplerende elevstøtte

4.226

4.024

5,02%

Individuel supplerende elevstøtte, ordblindeefterskoler

4.331

4.217

2,70%

Mindste ugentlige egenbetaling, kostelever

1.671

1.627

2,70%