1. Lovens krav
2. Forsikringsdækning
3. Koordinering af Brobygning
4. Brobygningsdokumentation på afgangsbevis
5. Tilmelding af elever til et brobygningsforløb
6. Transport refusion
7. Tilsyn i forbindelse med brobygning
8. Meritgivende brobygning

1. Lovens krav
I 10. klasse er der øget vægt på vejledning og vejledningsaktiviteter. Det betyder, at efterskolen skal tilbyde brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv.

Kravene er som flg.:

  • 1 uge svarende til 21 timer, som svarer til 28 lektioner á 45 minutter. Disse kan lægges på enkeltdage (5 dage) over en periode, eller på 2 eller 5 dages forløb.
  • Der skal brobygges til mindst én erhvervsuddannelse (EUD) eller til én erhvervsgymnasial uddannelse (HHX, HTX).
  • Hvis eleven ønsker et STX eller HF-forløb skal eleven derfor også på et erhvervsrettet forløb. (EUD, HHX, HTX)
  • Derudover kan der tilbydes indtil 5 ugers frivillig brobygning.
  • For 9. klasse kan (ikke skal) der tilbydes brobygning fra 2 til 10 dage. Denne mulighed er for de elever der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Det er efterskolen som vurderer elevens behov for dette.

Brobygningsbekendtgørelsen

Elever på prøvefrit forløb i 10.
For elever der går på 10. årgang uden prøver kan (ikke skal) der tilbydes brobygning. Jvf. Brobygningsbekendtgørelsen, Kap 3

Anbefaling
Det anbefales, at der afsættes ressourcer så lærere/vejledere kan følge eleverne på de uddannelsesinstitutioner, som skolen brobygger til. På den måde får man et indtryk af brobygningsforløbet og kan få en personlig kontakt med relevant personale på ungdomsuddannelsen.

2. Forsikringsdækning
Statens forsikring dækker, hvis elever selv kommer til skade eller forvolder skade når de er i brobygning i 9. og 10. klasse. De også er dækket ind på virksomhedsbesøg i ex. forbindelse med faget uddannelse og job i 9. klasse, introkurser i 8. klasse mv.
Mere om elever og forsikring (UVM)

Anmeldelse af skade
Det er efterskolen, der skal anmelde skaden digitalt.
Vejledning og anmeldelse

3. Koordinering af Brobygning
Det er den kommunale ungeindsats (KUI) der er udpeget til at være koordinatorer for tilmelding af efterskoleelever til brobygningsforløb. KUI skal også sørge for, at der sker en evaluering af brobygning, dvs. af tilmeldingsprocessen samt udbud af forløb.
Det er vigtigt, at efterskolerne er repræsenteret ved disse evalueringer, da der oftest også planlægges det kommende års fordeling af uger til efterskolelever. De foregår typisk ved et møde, som KUI indkalder til. Der kan også deltage repræsentanter fra ungdomsuddannelserne.

4. Brobygningsdokumentation på afgangsbevis
Brobygningsforløbet kan, hvis eleven ønsker det, påføres elevens afgangsbevis med angivelse af indhold og tidsmæssigt omfang af forløbene. Læs om bevis for 10. klasse

Hvis eleven har gennemført et meritgivende brobygningsforløb på 5 uger, skal der på dokumentet også være en angivelse af merittens omfang. Eksempelvis gennem en indholdsbeskrivelse af forløbet. Læs om meritgivende brobygning i punkt 8.

5. Tilmelding af elever til et brobygningsforløb
Den kommunale ungeindsats (KUI) bruger oftest et it-program som tilmeldingsredskab. F.eks. brobygning.net eller UNO-brobygning. I de programmer kan den enkelte efterskole selv tilmelde eleverne til brobygning, samt følge eleverne mens de er i brobygningsforløbet.
En efterskole kan også lave en individuel aftale med det lokale KUI, hvordan eleverne bliver tilmeldt. Hvis det aftales, at KUI tilmelder eleverne for efterskolen, opkræves oftest et beløb for denne ydelse.
OBS: Grønlandske elever skal oprettes direkte i systemet. Kontakt derfor den lokale KUI.

6. Transportrefusion
Efterskoler har mulighed for at få tilskud til skolens udgift til elevtransport mellem efterskolen og brobygningsinstitutionen efter fradrag af et beløb per elev til egendækning. Bevillingen til formålet dækker langt fra de faktiske udgifter.
Bevillingsadministrationen er således tilrettelagt, at der er størst tilskudsdækning for de skoler, der har den største udgift per elev. Bevillingsadministrationen varetages af Efterskoleforeningen.
Læs mere her

7. Tilsyn i forbindelse med brobygning
Under transporten mellem efterskole og brobygningsinstitutionen er det efterskolens tilsynspligt som gælder. I Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden står i §4: Hvor undervisningen er henlagt til lokaliteter uden for skolen, skal der, når forholdene kræver det, etableres fornødent tilsyn med elevernes færden mellem de pågældende undervisningssteder. Tilsynspligten omfatter tillige en eventuel fælles befordring til og fra arrangementer, som skolen forestår.
Denne §, som også gælder for efterskolen siger, at det er op til forstanderen at sikre sig, at eleverne kan transportere sig selv mellem efterskolen og brobygningsstedet på forsvarlig vis.
På brobygningsstedet er det den pågældende brobygningsinstitution som har tilsynspligten. Hvis en elev af den ene eller anden grund sendes hjem til efterskolen, skal brobygningsinstitutionen sikre sig at efterskolen er bekendt med dette.
Brobygningsinstitutionen er forpligtiget på at føre tilsyn i de 21 timer som omfanget af brobygningsforløbet er pr. uge.

8. Meritgivende brobygning
Elever, der går i en almindelig 10. klasse, kan deltage i meritgivende brobygning på præcis fem uger. De fem uger ligger ud over den obligatoriske brobygningsuge, For elever, der går i prøvefri 10. klasse, kan forløbet være mellem 5 og 6 uger.
Læs mere