Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 
I årshjulet findes deadlines, roller og ansvar i processen fra skoleårets begyndelse til skoleårets afslutning.
Årshjul for optagelse.dk-processen 2022/23
Det er udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet

Andre Årshjul  (nice to know). 
Se hvem der gør hvad og hvornår, bl.a. kommunale vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre

Forslag til elev- og forældrevejledningsfolder til uddeling
Efterskoleforeningen har udarbejdet et forslag til introduktions- og vejledningsfolder til forældre og elever til optagelse.dk-processen til 9. og 10. klasse. Skolen kan redigere i forslagene og gøre dem til deres egne. 
Forslag til skabelon skoleåret 22/23 er på vej

Ny mesterlære og Optagelse.dk
Elever, der skal starte i Ny Mesterlære på en virksomhed efter efterskolen, skal i Optagelse.dk sætte flueben under Andet. I kommentarfeltet skriver man, at eleven starter i ny mesterlære. På den måde får elevens kommunale vejleder besked om, hvilken plan eleven har.

Sig gerne til eleven, at han/hun og virksomheden inden start i Ny Mesterlære skal kontakte erhvervsuddannelsesinstitutionen for at få udarbejdet en plan i forhold til, hvad der skal være praktisk oplæring i virksomheden og hvad der skal være på erhvervsskolen. Ligesom det er praktikvirksomheden, som skal sende aftalen mellem elev og virksomhed, til erhvervsskolen. Aftalen er samtidig skoleindmelding.
Praktikvirksomheden skal sende aftalen til registrering på erhvervsskolen, jf. § 99 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Udenlandske elever og Optagelse.dk
Udenlandske elever der skal hjem næste år skal ikke søge via Optagelse.dk. De skal heller ikke vedhæfte nogen studievalgsportfolio. Men det kan spare et opkald eller to fra en kommune, hvis man skriver, fx under "andre aktiviteter" at eleven tager hjem næste år.

Samtykkeerklæring
Når forældre vil give efterskolen lov til at signere ansøgningen for deres søn/datter i Optagelse.dk, skal der ligge en samtykkeerklæring. Bemærk, at en tilkendegivelse pr. mail på samtykke fra forældrene er ok. OBS. Man kan ikke som plejefamilie underskrive ansøgningen med mindre man har forældremyndigheden.
Eksempel på samtykkeerklæring

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)
Alle efterskoleelever i 8. og 9. og 10. klasse eller 10. årgang skal uddannelsesparathedsvurderes til følgende tre ungdomsuddannelser: EUD (herunder EUX), HF og de gymnasiale uddannelser (HHX, STX, HTX). Se proceduren for processen længere nede.
Jf. Efterskoleloven Kapitel1 stk.4 og Procedurebekendtgørelsen Kapitel 2 §3 

Kriterier, der indgår i vurderingen
Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt, for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dertil kommer en vurdering af de praksisfaglige forudsætninger.

Faglige forudsætninger
I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af samtlige standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse skal elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, have et gennemsnittet på mindst 02 i standpunktskarakter i hvert af fagene dansk og matematik. For elever, der ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, skal gennemsnittet af samtlige afgivne standpunktskarakterer være på 5 og på den 2-årige HF skal samme gennemsnit være på 4.

OBS. Ovenstående karaktergrænser er kategoriske og kan ikke omgås. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:

  • Praktiske færdigheder og kreativitet
  • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • Værkstedsfærdigheder
  • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  • Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Læs mere på uvm.dk om uddannelsesparathedsvurdering