Der er i hæftet 3 skolers praksiserfaringer i arbejdet med studievalgsportfolio, som man kan lade sig inspirere af i planlægningen af en studievalgsportfolio-proces.

Indledning
Elever i 8.-10. klasse skal i vejledningsprocessen, som forberedelse til valget af ungdomsuddannelse, arbejde med en studievalgsportfolio. Dette skal støtte efterskoleeleven i uddannelsesvalget og være med til at sikre, at han/hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser. Ved ansøgning til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse skal studievalgsportfolien/afrapporteringsskemaet vedhæftes ansøgningen inden den sendes af sted.

I et projekt med titlen: Udvikling af portfolio i efterskolernes vejledning, som blev finansieret af Undervisningsministeriet og Efterskoleforeningen, er der udviklet materialer som giver bud på hvordan ‘en rød tråd i vejledningsprocessen’ kan skabes ved hjælp af en vejlednings- og portfoliometodik, og desuden giver introduktion om studievalgsportfolio til elever og forældre.

Materialet inspirerer overordnet til, hvordan efterskoler kan understøtte eleverne i deres overgange til og deltagelse i ungdomsuddannelse, arbejde, livet og samfundet, og hvordan en studievalgsportfolio kan blive et stillads i den proces.

Inspiration til arbejdet med studievalgsportfolio i efterskolen
Materialet henvender sig både til lærerne og vejlederne.

1. Studievalgsportfolio i efterskolen, -et metode- og inspirationshæfte til vejledere og lærere
I hæftet adskilles elevernes arbejde med portfolien fra selve afrapporterings-skemaet. Elevernes arbejde med studievalgsportfolien anskues her som en proces, hvor eleverne kan lære at tage hånd om deres eget liv og egen fremtid, herunder deres uddannelses- og arbejdsliv. Hæftet byder ind med en tænkning hvortil der er en arbejdsmodel, der kan folde elevernes valg-proces ud, samt kvalificere og konkretisere den. Et af resultaterne af processen er, at eleverne kan samle deres refleksioner i afrapporteringsskemaet, som skal vedhæftes ansøgningen når de søger en ordinær ungdomsuddannelse.

Hæftet formidler desuden praksiserfaringerne fra 3 efterskoler, som har deltaget i projektet: Risskov Efterskole, Viby Efterskole og Ågård Efterskole. Skolerne har i løbet af projektperioden taget afsæt i en fælles portfolio-tænkning og derfra udviklet deres egne studievalgsportfolioer. Vi ønskede nemlig, med udgangspunkt i efterskolens skoleform med det særlige (vejlednings-) læringsrum, det udgør, at der kunne genereres viden om og erfaringer med lærer- og vejledersamarbejde og en integreret vejledning. Erfaringer, som andre skoler som sagt, kan lade sig inspirere af i planlægningen af en studievalgsportfolio-proces.

Hæftet indeholder flg.:

  • Forord, -herunder hvad en studievalgsportfolie er, teoretiske perspektiver og studievalgsportfolio og integreret vejledning.
  • Beskrivelse af en arbejdsmodel, -hvori der præsenteres en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio samt 3 eksempler på, hvordan arbejdsmodellen kan bruges i praksis ud fra 3 udvalgte  aktiviteter.
  • 3 efterskolers praksiserfaringer i arbejdet med at udvikle egne studievalgsportfolier.
  • Elevernes stemme: Vi har i projektet været nysgerrige på elevernes perspektiver på vejledning, og bedt dem om at bidrage med tematikker, de synes er vigtige at arbejde med i vejledningen og gode måder at gøre det på. Derfor er det et afsnit med elevcitater.
  • Gruppesamtaler, -hvor der gives viden om hvordan lærere og vejledere kan bruge gruppesamtalen som redskab.
  • Henvisninger og link til yderligere litteratur.

Der en skrivbar version af s. 25, så man kan lave sin egen arbejds- og præsentationsportfolio i planlægningen.
Skrivbar version

2. Studievalgsportfolio i efterskolen, -introduktion til elever og forældre
Denne folder beskriver hvad en studievalgsportfolio er, hvorfor og hvordan unge i efterskolen kan arbejde med en studievalgsportfolio, hvordan den unge og forældrene kan samarbejde om en studievalgsportfolio, og hvordan forældrene kan bidrage i vejledningsprocessen.
Folderen kan printes og uddeles til forældre og elever.