Årsplanen kan ligge på skolens hjemmeside, hvorved forældre, elever og andre interesserede hele tiden kan orientere sig og holde sig ajour.

Inden og/eller ved skolestart
Information om vejledningen til elev og forældre. Organisering, aktiviteter m.m.
Elevernes uddannelsesplan, som kom til skolen via optagelse.dk i marts, gennemgås. Der er særlig opmærksomhed på de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat.

August/september
Fælles information til elever om f.eks. vejledningsaktiviteter/arbejdet med studievalgsportfolio i løbet af året.
Samtale med de ikke-uddannelsesparate elever, for tilrettelæggelse af et forløb, med sigte på at de bliver uddannelsesparate.

Fra september
Samtale med alle elever enten individuelt eller i grupper. Kontaktgruppelærerne kan inddrages
Der tages afsæt i elevens studievalgsportfolio, som er kommet til skolen via optagelse.dk i marts. Eleverne kan også selv medbringe deres studievalgsportfolio efter opfordring fra jer.

Fra oktober
Uddannelse og Job undervisning, som er et obligatorisk emne i 9. klasse.
Evt. temauger, virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, mm
Brobygning  som planlægges i samarbejde med de kommunale vejledere/brobygningskoordinatorer.
10. klasse: Obligatorisk Selvvalgt Opgave link, enten som temauge eller over et længere forløb eller i forbindelse med brobygning.
8. klasse på Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. 
Studievalgsportfolioen er arbejdsredskabet  alle ovennævnte aktiviteter

Fra december/januar
Information til forældrene/elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne.
Åbent hus på ungdomsuddannelserne, uddannelsesmesser, Skills for efterskoler, m
Samtale med alle elever.
Udarbejdelse af uddannelsesplan/studievalgsportfolio/afrapporteringsskema for alle elever. Kan evt. startes i efteråret
Uddannelsesparathedsvurdering gives til alle elever, i optagelse.dk, -undtagen de elever der vurderes til en STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Februar, -senest 1. marts
Elev og forældre udfylder ansøgning på optagelse.dk/uddannelsesplan. I hjælper forældre og elever med at huske på det, da en ansøgning, som ikke afsendes rettidigt gør, at eleven mister sit retskrav til optagelse på den søgte uddannelse.

Maj/Juni
Uddannelsesparathedsvurdering -den endelige,- gives til hver enkelt elev.
Evaluering af vejledningen i skoleåret.
Ny årsplan udarbejdes på baggrund af evalueringen. Skrives/opdateres i skolens indholdsplan.
Skolens hjemmesiden om vejledning redigeres.