a. Tilmeldingsprocedure til et efterskoleophold
b. Overgangen fra grundskole til en ordblinde eller specialefterskole


a. Tilmeldingsprocedure til et efterskoleophold

For at blive tilmeldt og optaget på en efterskole skal elev og forældre henvende sig direkte til efterskolen. Enten ved at udfylde et tilmeldingsskema, som kan findes på efterskolens hjemmeside eller fås ved direkte henvendelse. Typisk bliver eleven indkaldt til et møde på efterskolen inden endelig optagelse.

Elever og forældre skal også udfylde en ansøgning i Optagelse.dk, hvor det skal det fremgå, om eleven allerede er optaget eller om der søges en evt. ledig plads på efterskolen.


KUI´s opfølgning på ansøgningen

Søger eleven en evt. ledig plads eller står på venteliste, skal KUI, når de bliver bekendte herom, sikre sig, at der anføres et 2. uddannelsesønske. KUI kan også rette henvendelse til efterskolen, hvis der er andre særlige forhold, der skal tages hensyn til under efterskoleopholdet. For eksempel med henblik på ikke-uddannelsesparate elever.

KUI kan hente informationer om efterskolerne på Efterskoleforeningens hjemmeside www.efterskolerne.dk eller i Efterskoleforeningens oplysningsafdeling tlf.: 33128680, mail: info@efterskolerne.dk

b. Overgangen fra grundskole til en ordblinde eller specialefterskole
Der findes 40 efterskoler, der er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. 20 af disse efterskoler er ordblindeefterskoler, der henvender sig til elever med ordblindhed eller tilsvarende læse-skrivevanskeligheder. Den boglige undervisning foregår på små niveaudelte hold og på hovedparten af disse skoler afsluttes der med folkeskolens afgangseksamen.

De 20 specialefterskoler henvender sig til elever med indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser m.v. Enkelte af skolerne er prøvefrie, men på de fleste er der mulighed for at tage folkeskolens prøver i dansk og matematik. På nogle skoler er de boglige fag integreret i linjeundervisningen, hvor der er fokus på praksis- og anvendelsesorienteret undervisning inden for f.eks. håndværk, landbrug m.v. Mange skoler har dog også almindelig undervisning primært i dansk og matematik ved siden af linjefagene.

Ansøgning
Ansøgning sker ved direkte henvendelse til efterskolen. Mange af ordblinde- og specialefterskolerne har krav om besøg på skolen samt samtale forud for optagelse. KUI kan deltage i dette besøg. Nogle efterskoler tilbyder også en form for praktik forud for optagelse, hvor man går på skolen i en uge året før man begynder.

Ordblindeefterskolerne skal have dokumentation for elevens læse-skrivevanskeligheder, typisk i form af den nationale ordblindetest og gerne suppleret med øvrigt relevant materiale. Efterskolerne kan søge ekstra tilskud, hvis der ligger en anbefaling fra PPR om behov for specialundervisning.

Find skolerne
www.efterskoler.dk kan man søge specifikt på de 20 ordblindeefterskoler og/eller de 20 specialefterskoler. Ordblindefterskolerne har desuden deres egen hjemmeside, hvor man kan finde yderligere information: Ordblindeefterskolerne