Efterskoler har pligt til at indberette til KUI når eleven er startet på skolen, afbryder eller afslutter efterskoleopholdet. Indberetningen sker via efterskolens administrative system.

Indberetningen sker som følgende:

Efterskole

KUI

Senest 5 dage efter skolestart på efterskolen i august.

Bemærk: Nogle efterskoleophold starter medio august, og den kommunale ungeindsats kan derfor ikke forlange at få informationen inden da.

Ved afbrydelse efterskoleophold, allersenest efter 5 dage.

Efterskolen skal informere elevens hjemkommunes KUI om, hvilke vejledningsaktiviteter eleven har deltaget i på efterskolen inden afbruddet.
Samt gerne en uddannelsesplan således, at elevens hjemkommune kan overtage vejledningsforløbet.

OBS. Når en elev afbryder sit efterskoleophold før tid, skal efterskolen sørge for at registrere eleven som ”Afbrudt” og ikke ”Afsluttet”.

 

Hvis eleven er i risiko for at afbryde efterskoleopholdet.
Fx hvis eleven går med stærke overvejelser om at stoppe på efterskolen.

 

 

Ved efterskoleårets afslutning, senest 5 dage efter eleven er udskrevet.

 

 

Love og bekendtgørelser:
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Jf. §12c
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen) jf. §10