Af Mette Hjort-Madsen

Tilmeldingerne til 10. klasse på efterskole ser ud til at gå frem igen. Tal for tilmelding til ungdomsuddannelser pr. 1. marts 2020 viser nemlig, at i alt 19.937 unge har tilmeldt sig 10. klasse på efterskole. Det er en stigning på 851 unge eller 4,5 procent i forhold til året før. 

Regionalt set er det især midtjyderne, københavnerne og sjællænderne, der i højere grad vælger efterskole i 10. klasse. I region Midtjylland er der i år 7 procent flere, der vælger 10. klasse på efterskole, mens det er 6 procent flere i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. I Syddanmark er der 2 procent flere, der vælger efterskole i forhold til 2019, mens Nordjylland ligger på samme niveau som i 2019. (Tallene er baseret på elevernes bopælsregion). 

 

 

Figur 1 viser tilmeldingerne til 10. klasse på efterskole fordelt på elevernes bopælsregion fra 2016 til 2020. Særligt Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor der traditionelt har været en svag tradition for efterskole, bidrager i stadig større grad til elevgrundlaget. Midtjylland og Syddanmark er sammen med Nordjylland de områder, hvor efterskoletraditionen historisk set har været stærkest. 

graf

 

Figur 2 viser antallet af elever fra hver region, der vælger efterskole i 10. klasse beregnet som indeks, hvor 2016 er basisåret. Hovedstaden har klart oplevet den største fremgang i perioden med ca. 40 indekspoint.

Indeks viser, at selv om Region Midtjylland i absolutte tal har flest unge på efterskole, så er stigningen mest markant for Region Hovedstaden. En forklaring kan være, at det både skyldes, at efterskole som koncept er blevet brandet rigtig effektivt i København, og at det nu er den første store generation af exil-jyder i København, som sender deres børn på efterskole.

Fremgang på idrætsefterskoler og flere tilmeldte på skoler i Nordjylland og Midtjylland
Set fra skolernes synsvinkel er der jævn fremgang. Skal man alligevel pege på en trend, ser det ud til, at idrætsefterskolerne får flere elever i 10. klasse. Selv om andelen af elever fra Nordjylland, der vælger efterskole, er konstant, så oplever flere skoler i regionen en øget tilmelding til 10. klasse. Samlet set har skolerne i regionen 7,7 procent flere tilmeldte i forhold til samme tidspunkt sidste år. Også skolerne i Midtjylland tegner sig for 6,7 procent flere tilmeldte i forhold til sidste år. 

Skolens beliggenheds-region

Antal i 2019

Antal i 2020

Udvikling 2019-2020 i procent

Region Hovedstaden

777

781

0,51

Region Midtjylland

6155

6565

6,66

Region Nordjylland

2115

2278

7,71

Region Sjælland

3521

3730

5,94

Region Syddanmark

6517

6582

1,00

Hovedtotal

19085

19936

4,46

 

Tabellen herover viser antal tilmeldte pr. 1. marts 2019 og 2020 fordelt på skolernes beliggenhedsregion. Nordjyske efterskoler tegner sig samlet set for den største fremgang i elevtallet, mens også midtjyske og sjællandske skoler har flere tilmeldte.

Det er for tidligt at sige noget om skolernes samlede elevtalsudvikling, og hvorvidt elevtallet i 8. og 9. klasse følger med. 

En del skoler har også færre tilmeldte end sidste år og særligt en række mindre skoler er udfordret af, at corona-virussen har gjort det næsten umuligt for skolerne at rekruttere. 

Bagom tallene
Data er trukket fra Undervisningsministeriets statistikbank på www.uddannelsesstatistik.dk og bygger på 9. klasse-elevers tilmelding til ungdomsuddannelse og 10. klasse via systemet optagelse.dk, som er indgivet 1. marts 2020. Tallene er trukket 1. marts og dermed før coronakrisen og skolelukningerne.

Rapporten hedder 'Tilmelding til ungdomsuddannelser, 10. klasse og øvrigt' og er tilgængelig i online-excel-format. I artiklen behandles alene tal for tilmeldinger fra 9. klasse. Hertil skal derfor lægges 248 elever, der går i 10. klasse for anden gang. Det drejer sig typisk om unge med særlige behov, eller unge, der fx pga. sygdom, har haft signifikant fravær.