Jeg er enlig forsørger. Hvordan beregnes elevstøtten til mit barn.

Der er ikke nogen særlig elevstøtte til enlige forsørgere. Hvis du ikke har en samlever eller ægtefælle den dag, dit barn skal på efterskole, er det din indtægt alene, der danner grundlag for beregning af statsstøtten.

Elevstøtten til et efterskoleophold bliver beregnet ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Jeg er i mellemtiden blevet skilt. Hvordan forholder jeg mig?

Hvis du ikke har en samlever eller ægtefælle den dag, dit barn skal på efterskole, er det din indtægt alene, der danner grundlag for beregning af statsstøtten.

Man vil altid tage udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Det vil sige, at skal dit barn på efterskole i 23/24, er det din indtægt for 2021, der bliver brugt. 

Vi er skilt. Mit barn bor hos den anden forælder nu. Hvordan bliver elevstøtten beregnet, hvis mit barn flytter folkeregisteradresse før skoleårets start?

Elevstøtten bliver beregnet ud fra husstandsindkomsten dér, hvor barnet har folkeregisteradresse ved efterskolekursets begyndelse.

Hvis den pågældende efterskole har udregnet elevstøtten før denne dato, og barnet flytter folkeregisteradresse efter beregningen er sket, skal efterskolen lave en ny beregning. 

Elevstøtten til et efterskoleophold bliver beregnet ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Jeg havde en samlever for 2 år siden, det har jeg ikke længere, når mit barn starter på efterskole. Hvordan forholder jeg mig?

Hvis du ikke har en samlever eller ægtefælle den dag dit barn skal på efterskole, er det din indtægt alene der danner grundlag for beregning af elevstøtten.

Man vil altid tage udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk Det vil sige, at skal dit barn på efterskole i 23/24, er det din indtægt for 2021 der bliver brugt. 

Elevstøtten til et efterskoleophold bliver beregnet ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Jeg havde ikke en samlever for 2 år siden, med det har jeg den dag mit barn skal på efterskole. Tæller min samlevers indkomst med, når elevstøtten skal beregnes?

Ja det gør den. Ved beregningen af elevstøtten vil der blive taget udgangspunkt i husstandens sammensætning, der hvor barnet har folkeregisteradresse ved efterskoleårets start. Hvis man bor sammen med en ny samlever, når ens barn starter på efterskole, vil begges indkomster blive lagt til grund for beregningen. Man vil altid tage udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Gælder også selv om man ikke boede sammen dengang.

 

Der er fradrag i indkomstgrundlaget for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden bortset fra barnet der skal på efterskole – det vil sige både egne børn og samlevers børn.

Mit barn over 18 år bor også i husstanden når mit andet barn skal på efterskole. Tæller vedkommendes indkomst med som husstandsindkomst når elevstøtten skal beregnes?

Nej det gør den ikke. Det er kun eventuel samlevers indkomst der tæller med. Indkomst fra hjemmeboende børn, logerende og lignende tæller ikke med.

Sker der en omberegning af elevstøtten, hvis mit barn ændrer folkeregisteradresse efter start på efterskole?

Nej, det gør der ikke. Der sker kun en omberegning, hvis elevens forældre bliver skilt, separeret eller hvis en af forældrene dør.

Sker der en omberegning af elevstøtten hvis min samlever flytter ind i min husstand efter mit barn er startet på efterskole?

Nej. Der sker kun en omberegning, hvis en forælder, eller en forælders eventuelle samlever dør i løbet af støtteperioden, hvis elevens forældre i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse, eller hvis elevens bopælsforælder i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse fra en ægtefælle.

Mit barn går på efterskole nu og har folkeregisteradresse i min og min samlevers (ikke forælder til barnet) husstand. Hvis min samlever flytter, sker der så en omberegning?

Nej, det gør der ikke. Det er husstandens sammensætning ved skoleårets start, der ligger til grund for beregningen af elevstøtten.

Vi har tvillinger der skal afsted på efterskole. Er der nogen tvillingerabat?

Der er desværre ikke noget der hedder tvillingerabat på efterskolerne.

Tvillingerne danner søskendefradrag for hinanden da de stadig bliver betragtet som hjemmeboende imens de er på efterskole.

Dette betyder at Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole (i skoleåret 2022/23 er det kr. 38.843,-)

Derudover kan I søge om individuel supplerende støtte, som kan søges udover den almindelige statslige elevstøtte.

Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har en meget lav indkomst, har haft et stort fald i indkomst, har tvillinger afsted eller på andre måder har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor jeres børn skal gå.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.

Kan man søge anden støtte udover elevstøtten?

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte.

Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. 

Elevstøtten bliver beregnet ud fra indkomsten 2 år før skolestart, men min indkomst har ændret sig væsentligt siden da. Kan min nuværende indkomst bruges som beregningsgrundlag?

Man vil altid tage udgangspunkt i indkomsten 2 år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk Det vil sige, at skal dit barn på efterskole i 23/24, er det din indtægt for 2021 der bliver brugt. 

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte.

Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold.

Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå.

Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. 

Er danskere bosat i udlandet berettiget til elevstøtte?

Danske statsborgere og børn af danske statsborgere bosiddende i udlandet, er berettiget til elevstøtte.

Hvis barnet er dansk statsborger, er I berettiget til indkomstbestemt statslig elevstøtte. Hvis barnet ikke er dansk statsborger, men en eller begge af barnets forældre har eller tidligere har haft dansk statsborgerskab ydes der grundstøttebeløb som svarer til den laveste elevstøtte.