Børne- og Undervisningsministeriet har kort før sommerferien udgivet en ny vejledning om reglerne for inddragelse af elever forud for udskrivning fra en fri skole. Vejledningen er en revideret udgave af den tidligere vejledning fra 2017. Den indeholder de nye regler om inddragelse af elevens synspunkt forud for udskrivning, der trådte i kraft 1. januar 2021 i fri- og privatskoleloven samt efterskoleloven (§ 4a).

De nye regler, der har været gældende i snart tre år, betyder, at fri- og privatskoler, efterskoler samt frie fagskoler skal inddrage elever forud for, at de træffer beslutning om at udskrive en elev. Desuden skal skolen sikre skriftlig dokumentation for inddragelsen.

I forhold til den tidligere vejledning er der kommet et nyt afsnit 4.3 om processen ved bortvisning (udskrivning med øjeblikkelig virkning.) Her præciseres det, at skolen i bortvisningssager, hvor det er åbenlyst, at eleven ikke kan fortsætte på skolen, f.eks. ved grov regelbrud, alvorlig mobning eller lignende, kan nøjes med én samtale med eleven. Her høres eleven om sine synspunkter og årsagen til bortvisningen forklares.

Vejledningen gennemgår også kravene om skriftlig dokumentation for inddragelse, som har eksisteret siden 2021. Skriftlig dokumentation kan f.eks. være referater af samtaler med eleven og forældrene. Der er også et afsnit om opbevaring af dokumentation, når eleven er gået ud.

Læs vejledningen her.