Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort deres tilsynsplan for 2022, og her kan man læse, hvor blikket rettes hen i indeværende kalenderår. Af større tilsyn er følgende tre planlagt:

1) Tilsyn med efterskoler med mange udsatte elever. Formålet med tilsynet er at sikre udsatte elevers trivsel og faglige udvikling, at medarbejdere og ledelse har de nødvendige kompetencer, og at eleverne får den støtte, de har brug for. Tilsynet vil omfatte skolernes almene undervisning, specialundervisning og ledelsen af skolen, herunder bestyrelsens rolle og kompetencer. Tilsynet vil endvidere omfatte skolernes økonomi og administration.

2) Tilsyn med 9. klasseprøverne på efterskoler. Formålet med tilsynet er at undersøge, om efterskolerne overholder reglerne i prøvebekendtgørelsen om blandt andet prøvefritagelse, tilbud om ny prøve i tilfælde af sygdom eller udeblivelse fra prøve og regler om prøveafholdelse. Baggrunden for tilsynet er, at et tilsvarende tilsyn med prøver på folkeskoleområdet har vist, at der kan være tale om, at folkeskolernes praksis ikke i alle tilfælde overholder reglerne.

3) Tilsyn med undervisning og samvær på efterskolernes ”10. årgang”. Tilsynet udspringer af, at mange efterskoler er begyndt at tilbyde ”10. årgang”, men denne skoleform er ikke tydeligt beskrevet i efterskoleloven, og der kan derfor være uklarhed om grænserne mellem 10. klasse og ”10. årgang”. Ministeriet skriver, at de blandt andet har iagttaget uklarhed om mulighed for afholdelse af folkeskolens prøver og grænserne mellem 10. klasse og 10. årgang, hvor der er behov for øget opmærksomhed på reglerne samt spørge til skolernes håndtering af regelefterlevelse.Samtidig kan tilsynet understøtte, at styrelsen får et bredere kendskab til efterskolernes praksis med potentiale for udbredelse til andre skoler. Dette kan understøtte styrelsens kapacitetsopbygning og dialog i forhold til vejledning til andre skoler ved at give mulighed for at formidle denne praksis. Tilsynet vil også have fokus på, om og hvordan undervisningen og samværet på 10. årgang sigter mod livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse og har en bred almen karakter.

Derudover er der varslet et mindre økonomisk tilsyn med de automatiske tildelinger af ordblindekompenserende hjælpemidler til ordblinde elever. Formålet med tilsynet er at sikre, at bl.a. efterskolerne læser ordblindetesten korrekt, og at resultatet angives korrekt i sagsbehandlersystemet, og at der derved alene bevilliges hjælpemidler til elever, der er berettiget hertil.

Vi ved desværre ikke præcis, hvornår de enkelte tilsyn iværksættes. Det fremgår ikke af planen.

Udover de planlagte tilsyn, som er nævnt ovenfor, kan styrelsen fører enkeltsagstilsyn. Enkeltsagstilsyn iværksættes, hvis styrelsen får en tilstrækkelig tungtvejende mistanke om, at en skole overtræder gældende lovgivning eller på anden måde har væsentlige vanskeligheder, som kræver styrelsens indgriben. Efterskoleforeningen vil meget gerne orienteres om skoler, der får iværksat enkeltsagstilsyn, så vi har mulighed for at følge med i, hvor meget denne type tilsyn fylder. Skriv til raadgivning@efterskolerne.dk

Styrelsen har endnu ikke offentliggjort tilsynsberetningen for 2021, hvor de samler op på sidste års tilsyn, hvor der bl.a. er gennemført risikobaseret tilsyn (stå mål med-tilsyn) på en række efterskoler. Vi følger op på de overordnede konklusioner, når beretningen foreligger.

Læs Styrelsens samlede tilsynsplan for 2022
Læs Styrelsens nye tilsynsstrategi (2022-24)