Når du har fundet én eller flere skoler, du er interesseret i, kan du under menupunktet Prisberegner regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold.

Lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)
Hvis en familie stadig har svært ved at finansiere et efterskoleophold, er det muligt at søge efterskolen om lokal efterskolestøtte.

Midlerne til lokal efterskolestøtte kommer fra staten og tildeles alle efterskoler. Lokal efterskolestøtte bevilges som regel i portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. via efterskolen.

Det er den enkelte efterskole, der afgør, til hvem og med hvilket beløb, der kan udbetales lokal efterskolestøtte, og skolen kan have opsat kriterier for, hvordan der kan bevilges støtte.

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte, når eleven er blevet optaget på en efterskole, men man kan ringe og forhøre sig på efterskolen inden indmeldelse, eller man kan læse om de lokale kriterier på efterskolens hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er sikkerhed for, at en elev kan få lokal efterskolestøtte.

Lokal efterskolestøtte hedder lovgivningsmæssigt ”Individuel supplerende elevstøtte.
Vi bruger udtrykket lokal efterskolestøtte for at vise, at det er støtte, der kan søges lokalt på den enkelte efterskole.


Hvis du har spørgsmål til elevstøtte, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskolerne.dk

Derudover er der andre muligheder for støtte, hvis du opfylder en række særlige krav.

En Håndsrækning: Stipendieordning for lavindkomstfamilier

Hvad er En Håndsrækning?
En Håndsrækning er et partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen, som blev indgået i 2017. Siden da har Egmont Fonden bevilget over 10 millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler.

Der kan i ansøgningsperioden søges om stipendier på 20.000 kr. til hjælp til egenbetaling af efterskoleophold for unge fra familier med en årsindtægt på max. 275.000 kr. I uddelingerne prioriteres unge, som vurderes at have særligt behov for et efterskoleophold pga. indlæringsvanskeligheder eller problemer i skolen og/eller familien.  

Der ansøges via Efterskoleforeningen, som administrerer ordningen.

Ansøgning om Egmont Fondens En Håndsrækning
Der er ikke flere stipendier fra Egmont Fondens En Håndsrækning til uddeling i år, og vi tager derfor ikke imod flere ansøgninger til skoleåret 2024/25.

Ansøgning foregår via Efterskoleforeningen, som administrerer ordningen, og næste ansøgningsrunde er foråret 2025. Nærmere information følger her på siden. 

Er du interesseret i at få besked, når der åbnes for ansøgning til skoleåret 2025/26, kan du indtaste dine kontaktoplysninger her.

Hvem kan søge Egmont Fondens En Håndsrækning

Følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning til et stipendie fra En Håndsrækning:

  • Husstandens indkomst skal være under 275.000 kr. (personlig indkomst efter AM-bidrag).
    Indkomstgrundlaget bliver reduceret med 41.168 kr. for hvert barn under 18, som har folkeregisteradresse i husstanden – dette gælder både egne børn og samlevers børn.
  • Der skal kunne dokumenteres sociale eller læringsmæssige udfordringer for barnet

Vi gør opmærksom på, at der desværre ikke er stipendier nok til alle ansøgere, og at man derfor kan få afslag på sin ansøgning, selvom man opfylder kravene. Vi opfordrer til at undersøge andre muligheder for økonomisk støtte – f.eks. søge om lokal efterskolestøtte på den efterskole, barnet skal gå.

Hvad kan bevillingen bruges til?
Bevillingen kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for efterskoleopholdet. Den kan ikke bruges til køb af udstyr, lommepenge eller lignende. Stipendiet udbetales til efterskolen.

Stipendier fra Beildorffs Legat til skoleåret 2024/25
Elisabeth og Aage Beildorffs Legat har igen i 2024 stillet et beløb til rådighed til et antal stipendier af 20.000 kr. til nedsættelse af egenbetalingen for et efterskoleophold. Stipendierne administreres af Efterskoleforeningen på samme vilkår som stipendier under en håndsrækning. Man er automatisk med i ansøgningen om stipendierne fra Beildorffs Legat, når man søger om en håndsrækning under Egmont Fonden. Man skal altså ikke søge to gange. Beildorffs Legat er en almennyttig fond, der støtter vanskeligt stillede unge i deres videre uddannelse. Modtagere, der bevilges stipendium fra Beildorffs Legat, oplyses om dette ved bevillingen. Nuværende elever på Det Kgl. Vajsenhus skole har fortrinsret til Beildorffs Legat. Efterskoleforeningen udvælger de resterende modtagere efter de samme kriterier, som gælder for en håndsrækning. Der er ikke flere stipendier til uddeling fra Beildorffs Legat til kommende skoleår.

Stipendieordning for flygtninge- og indvandrere samt herboende grønlandske unge

Stipendieordningen er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge.

Målgruppen er flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt herboende grønlandske unge, som er berettigede til maksimal elevstøtte.

Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via deres KUI/UU-vejleder, klasselærer eller en anden kontaktperson. I ansøgningen skal der bl.a. foreligge en udtalelse fra UU-vejlederen vedrørende behovet for et efterskoleophold, for undervisning i dansk som andetsprog og for evt. tilknytning af mentor (for flygtninge og indvandrere).

De modtagende efterskoler opfordres desuden til at etablere undervisning i dansk som andetsprog for de elever, som KUI-vejleder/klasselærer vurderer, har brug for det.

Læs mere om betingelser for modtagelse af stipendier her.

I skoleåret 2024-2025 er der i alt 55 stipendier til uddeling på ca. 32.000 kr.
Der er pt. ikke flere stipendier til skoleåret 2024-2025. Man er dog velkommen til at indsende en ansøgning og komme på venteliste.

Stipendiet kan søges her

Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kontakt venligst Hanne Skøtt på direkte telefon 33 17 95 86 eller mail hs@efterskolerne.dk.

Sydslesvigske elever

Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig, og som har gået i en dansk skole syd for grænsen under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Følgende sydslesvigske elever er berettiget til dansk statslig elevstøtte:

1) Elever med dansk statsborgerskab.

2) Elever med tysk statsborgerskab, hvor mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab (kun grundstøtten, som svarer til mindste ugentligt støttebeløb).

3) Elever med tysk statsborgerskab, hvis forældre har tysk statsborgerskab, og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab, som har opfyldt deres ni års skolepligt i en dansk mindretalsskole i Tyskland, kan søge støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig til et efterskoleophold. Der gives kun støtte til ét års efterskoleophold. Har eleven ikke opfyldt skolepligten, skal der søges om dispensation ved Undervisningsministeriet i Kiel.

Skoleforeningen yder økonomisk støtte efter samme regler og samme beløbsstørrelse som den danske stat, inkl. søskenderabat. Der skal søges om støtte inden 1. april før det skoleår, hvor eleven ønsker at gå på efterskole.

Skema til ansøgning om støtte samt dispensationsansøgningsskema findes her.

Legater for sydslesvigske elever
Både Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen og Sønderjysk Skoleforening administrerer legater, der kan støtte unge sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Bemærk at ansøgningsfristerne ligger i foråret før det skoleår, eleven skal på efterskole. Find dem her

Kommunal støtte til efterskole

I særlige tilfælde er det muligt at få helt eller delvis kommunalt tilskud til betaling for et efterskoleophold. Her gennemgås de forskellige muligheder: 
 
Tilskud til egenbetaling begrundet i undervisningsmæssige behov
Hvis et barn har særlige undervisningsmæssige behov, kan en kommune henvise barnet til et efterskoleophold, f.eks. hvis kommunen ikke har et egnet undervisningstilbud. Nogle gange betaler kommunen for hele opholdet, men der vil også være situationer, hvor kommunen kun betaler for undervisningsdelen – og forældrene derfor skal betale en del af opholdet selv. Hvor stor forældrebetalingen bliver, afhænger bl.a. af det kommunale serviceniveau. 
 
Tilskud til efterskoleophold begrundet i barnets undervisningsmæssige behov bevilges efter Folkeskolelovens § 20 og § 22 og kræver forældrenes samtykke.
 
Tilskud til egenbetaling begrundet i sociale behov eller pga. funktionsnedsættelse

Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til en ungs særlige behov for støtte, kan kommunen yde økonomisk tilskud til et efterskoleophold. Det kan f.eks. være en ung, der har behov for at komme hjemmefra og/eller en ung med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 
 
Tilskud til efterskoleophold begrundet i ovenstående bevilges typisk efter barnets lov, § 35, stk. 4. Støtte kan kun ydes, når forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler til at dække udgifterne. Derfor vil kommunen forud for bevilling af tilskud lave en trangsvurdering, hvor de ser på familiens samlede økonomi. Hvis efterskoleophold bevilges for at undgå en anbringelse, skal der ikke foretages en trangsvurdering. 

Det kræver ikke en børnefaglig undersøgelse efter barnets lovs § 18, at yde tilskud til efterskoleophold efter § 35, ligesom der heller ikke er krav om udarbejdelse af barnets plan jf. barnets lovs § 91.
 
Anbringelse
Det er også i særlige tilfælde muligt at få bevilget et efterskoleophold som en anbringelse uden for hjemmet. Bevilling af efterskoleophold via en anbringelse bevilges efter barnets lovs § 46. Fra og med 1. januar 2025 skal en efterskole være godkendt som anbringelsessted for at kunne have elever anbragt på efterskolen. 

Børn og unge, der er anbragt i plejefamilie, kan godt komme på efterskole, hvis enten plejefamilien eller kommunen betaler for opholdet.  
 
Øvrige kommunale tilskud til efterskolen

Elever, der har behov for social støtte i fritidsdelen, kan i særlige tilfælde få det bevilget af hjemkommunen. Det kan f.eks. være tid til ekstra samtaler eller støtte til at strukturere hverdagen og indgå i sociale relationer. Sociale støttetimer bevilges ofte direkte til efterskolen, så timerne kan gives af en lærer, der er ansat på skolen. I sjældnere tilfælde bevilges en fast kontaktperson, der aflønnes direkte af kommunen. 
 
Tilskud til social støtte bevilges typisk efter § 32, stk. 1, nr. 3 eller 8. Tilskud efter § 32 kræver, at der er foretaget en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse af barnets behov jf. § 18-20 i barnets lov. 
 
Elever med en funktionsnedsættelse, der har behov for personlig pleje og praktisk hjælp, har retskrav på at kunne tage hjælpen med sig på efterskole. Personlig pleje og praktisk hjælp bevilges efter servicelovens § 83.
 
Læs mere om kommunale tilskud til elever med nedsat funktionsevne her.

Andre muligheder for støtte og legater

Unge under 18 år med kræft kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Der bevilges op til 20.000 kr. til et ophold. Læs mere her

På legatbogens hjemmeside er der flere fonde, der giver støtte til efterskoleophold. Du finder legatbogen her