Afskaffelse af Store Bededag
Store bededag er afskaffet og er fra 2024 en almindelig ekstra arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.
Det har betydning for beregning af årsnormen for skolens lærere, samt det kompenserede løntillæg, der skal udmøntes til alle månedslønnede medarbejdere, der ikke er omfattet af Ferieaftalen.

Hvad skal man som arbejdsgiver være opmærksom på?
Fra 1. januar 2024 er en arbejdsgiver ikke længere bundet af bestemmelser om særlige vilkår på helligdage i forhold til Store bededag.

Det er derfor væsentligt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på, at særlige løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat i kollektive overenskomster og individuelle aftaler angående frihed på en helligdag, særlige tillæg for arbejde udført på en helligdag, kutymer og andre regler, ikke længere er gældende for Store bededag.

Arbejdstiden
Afskaffelsen af Store bededag medfører en forøgelse af de ansattes netto-årsnorm på 7,4 timer (ansatte på deltid beregnes forholdsmæssigt).
I skoleåret 2024-2025 er nettoårsnormen for lærere på 1679,8 timer. Den er beregnet ved, at bruttoårsnormen på 1924 timer fratrækkes 8 søgnehelligdage, der falder på hverdage og lørdage, samt 25 feriedage.

Løntillæg
Som kompensation for afskaffelsen af store bededag udmøntes der et løntillæg til alle skolens månedslønnede medarbejdere, der ikke er aftalt omfattet af Ferieaftalen.
Løntillægget udgør 0,45 % af årslønnen. Løntillægget bliver optjent løbende, og afregnes to gange årligt sammen med lønnen i henholdsvis maj og august.
Optjeningsperioderne og udbetalingstidspunkterne vil følge reglerne omkring udbetaling af det særlige ferietillæg på 1,5 % med undtagelse af den første udbetaling af løntillægget sammen med lønnen for maj 2024, der dog vedrører optjeningsperioden 1. januar 2024 til 31. maj 2024.
Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget for løntillægget tager udgangspunkt i en beregnet sædvanlig årsløn i modsætning til beregningsgrundlaget for særlig feriegodtgørelse og ferietillæg, der tager udgangspunkt i den faktiske indkomst i en optjeningsperiode.

Timelønnede medarbejdere
Timelønnede medarbejdere skal modtage den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage.

Ny ansættelseskontrakt eller allonge?

Eventuelle bestemmelser i ansættelseskontrakter eller personalehåndbøger, som angiver, at Store bededag er en fridag, skal ændres med virkning fra 1. januar 2024. Det kan gøres ved at give medarbejderen en ny ansættelseskontrakt eller udarbejde en allonge til ansættelseskontrakten.

Forhøjelse af ferietillæg for månedslønnede ansatte, der er omfattet af Ferieaftalen
Som en del af CFU-forliget i forbindelse med OK24 er der indgået aftale om forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse og samtidig afskaffelse af store bededagstillægget. Særlig feriegodtgørelse er et ferietillæg, som udbetales automatisk 2 gange årligt i forbindelse med lønudbetalingen i maj og august måned til medarbejdere, der optjener ferie med løn.

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes pr. 1. april 2024 med 0,52 procentpoint fra 1,5 % til 2,02 %. Forhøjelsen erstatter udbetaling af løntillæg som kompensation for afskaffelse af Store bededag.

Bemærk, at der for medarbejdere på individuelle aftaler, hvor det ikke er aftalt, at Ferieaftalen skal følges, alene beregnes ferietillæg efter Ferieloven, hvor ferietillægget udgør 1% af den ferieberettiget løn, medmindre andet af aftalt. Disse medarbejdere skal fortsat have udbetalt Store bededagstillægget.