Børne- og Undervisningsministeriet udsteder i uge 12 en række regler om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og særlige tilskudsregler.

Omkring tilskud lægger de nye regler op til, at forældrebetalingen fortsætter efter de almindelige regler, indtil Børne- og Undervisningsministeren eventuelt beslutter andet. Det vil sige, at skolerne har hjemmel til at opkræve den sædvanlige egenbetaling i lukningsperioden.

Efterskoleforeningens bestyrelse opfordrer dog skolerne til at kompensere forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden. Læs mere i dette medlemsbrev fra Torben Vind Rasmussen.

Med en kostpris for indkøb af madvarer på 50 kr. om dagen pr. elev svarer det til et nedslag på 350 kr. i ugeprisen pr. lukkeuge. Vi opfordrer til, at besparelsen indregnes fra mandag den 16. marts og modregnes i egenbetalingen, når eleverne er tilbage på skolen. Husk, at egenbetalingen iflg. loven mindst skal udgøre 146 kr. om ugen.

Mange skoler vil også opleve familier, der bliver ramt direkte på deres økonomi. Her opfordrer foreningen skolerne til at tage individuelle hensyn. For eksempel kan man overveje at udskyde betalinger, opdele skolepengene i flere rater eller om muligt supplere med midler fra individuel supplerende elevstøtte.

Husk løbende at holde dig orienteret om regler her.