Kære skoler

Vi er nået til dag 2 i den totale skolelukning, og dag 11, siden vi for alvor erfarede, at navnet Covid-19 for altid vil være et kapitel i vores liv. Det navn vil hverken vi eller vores elever nogensinde glemme. Det er læring på den meget hårde måde.

Jeg vil gerne udtrykke meget stor anerkendelse for den måde, hvorpå I stille og roligt fik lukket skolerne ned. Det er også bekræftende at høre om de stærke lokale tiltag, der er sat i værk på mange skoler for at holde gejsten, fællesskabsnerven og energien mellem skole og elever i live: Fødselsdagssang for eleverne, morgensamling, fysisk træning og meget andet. Bliv ved med det. 

Vores 30.000 elever gennemlever en hård tid. De må ikke dyrke det stærke fællesskab, de har bygget op, og de skal fjernundervises. Noget, som ikke alle har erfaring med, da vores skolekultur er bygget op omkring det fysiske møde. Alle er udfordrede her. Brug hinanden og del gerne med foreningen, hvis I har gode idéer. 

Ny regler for lukkeperioden
Regeringen kommer i denne uge med en række nye regler (en lov og to bekendtgørelser), der kommer til at berøre efterskolerne.

De nye regler slår fast, at alle efterskoler SKAL holde lukket, indtil myndighederne beslutter andet. Der er dog en række undtagelser, herunder for børn af forældre med bopæl på Grønland og børn med helt særlige behov.

Lovforslaget indeholder en række midlertidige foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af coronavirus. For eksempel at efterskoler er forpligtet til at give nødundervisning i videst muligt omfang i lukningsperioden, men til gengæld ikke skal give erstatningsundervisning, når vi kan åbne skolerne igen. 

Loven indeholder der udover bl.a. krav til registrering af elevernes fravær fra nødundervisningen og krav om daglig opfølgning på elever, hvor det skønnes nødvendigt. 

Forældrebetaling med reduktion for kost
Lovforslaget giver efterskolerne hjemmel til fortsat at opkræve forældrebetaling i lukkeperioden efter de almindelige regler. Det giver god mening, da skolernes sædvanlige udgifter til løn, bygninger, mv. jo ikke reduceres af lukningen. Vi kan imidlertid godt mærke, at også mange forældre bliver ramt direkte på økonomien.

Jeg opfordrer på foreningens vegne derfor skolerne til at kompensere forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden. 

 

Med en kostpris for indkøb af madvarer på 50 kr. om dagen pr. elev svarer det til et nedslag på 350 kr. i ugeprisen pr. lukkeuge. 

 

Vi opfordrer til, at besparelsen indregnes fra mandag d. 16. marts og modregnes i egenbetalingen, når eleverne er tilbage på skolen. 

 

Mange af jer vil også opleve familier, der bliver ramt direkte på deres økonomi. Her opfordrer vi skolerne til at tage individuelle hensyn. For eksempel kan man overveje at udskyde betalinger, opdele skolepengene i flere rater eller om muligt supplere med midler fra individuel supplerende elevstøtte. 

 

På efterskolerne.dk/corona kan I Iæse mere om de nye regler og finde foreningens råd til f.eks. beregning af arbejdstid, forsikringsspørgsmål og nødundervisning. Siden opdateres løbende, i takt med at situationen udvikler sig. 

Vi skal komme igennem denne tid i fællesskab, og hvad er bedre til det end fællessang? 

På fredag d. 20. marts kl. 9.00 inviterer Sangens Hus sammen med Højskolerne, DGI og musiklærerne til fælles sang på DR1 og P1. Jeg opfordrer alle til at synge med derhjemme. 

 

Med venlig hilsen,

Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskolerne