En efterskole kan afklare en elev i forhold til en FGU. Når dette kommer på tale, skal efterskolen kontakte elevens hjemkommunes kommunale ungeindsats (KUI).
Det er nemlig elevens hjemkommunes KUI, der skal foretage den endelige målgruppevurdering på baggrund af efterskolens afklaring. Ligesom det er KUI som bevilligende myndighed, der træffer den endelige beslutning om eleven skal tilbydes en FGU eller et specialiseret tilbud herunder STU

Rolle og ansvarsfordeling
Efterskolen har ansvar for en fyldestgørende skriftlig information om elevens uddannelses- og vejledningsforløb samt begrundelse for, at der gennem KUI i elevens hjemkommune foretages en målgruppevurdering til et FGU-forløb. Efterskolen skal, hvis elevens hjemkommunes KUI beder om det, indhente samtykke fra den unge og forældremyndigheden til at indsamle og fremsende alle relevante sagsakter således, at elevens hjemkommunes KUI kommer i besiddelse af alle relevante informationer til brug for målgruppevurderingen.

Efterskolen retter i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i december henvendelse til elevens hjemkommune KUI og drøfter muligheden for et FGU-forløb. Således sikres det, at elevens hjemkommunen er forberedt, da de skal foretage en målgruppevurdering før end eleven kan starte på et FGU-forløb.

Optagelse.dk

Elevens ønske om FGU registreres i Optagelse.dk, og samtidig sendes et skema med beskrivelse af elevens ønsker og baggrund for afklaring af en FGU, til den unges kommunale vejleder.

Skema til brug ved afklaring/målgruppevurdering til en FGU
Der er udarbejdet et skema med beskrivelse af elevens ønsker og baggrund for afklaring af en FGU, som skal bruges. Denne udfyldes af efterskolen og sendes til KUI.
Link til skema

Læs mere:
Om den Forberedende Grunduddannelse. Kilde Ug.dk

Love og bekendtgørelser:
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse