Efterskolerne har en ugepris, som skolen selv fastsætter, og som derfor kan variere fra skole til skole. Et efterskoleophold varer typisk 42 uger.

Statslig elevstøtte
Alle elever, som er danske statsborgere, modtager et tilskud fra staten til deres efterskoleophold, kaldet statslig elevstøtte.

Størrelsen på den statslige elevstøtte afhænger af, hvor meget elevens forældre tjener. Jo mindre forældrene tjener, jo mere modtager man i statslig elevstøtte, og dermed bliver den endelige pris for efterskoleopholdet lavere. Det er efterskolen, der på vegne af forældrene søger om statslig elevstøtte.

Det beløb, forældrene skal betale, når den statslige elevstøtte er fratrukket ugeprisen, kaldes egenbetalingen. Egenbetalingen for et efterskoleophold ligger typisk på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. Man betaler typisk sit efterskoleophold i 10 rater.

Udover egenbetalingen vil der ofte være et indmeldelsesgebyr samt eventuelt nogle ekstraudgifter til tøj eller en rejse.

Lokal efterskolestøtte
Hvis en familie har svært ved at finansiere et efterskoleophold, er det muligt at søge efterskolen om lokal efterskolestøtte.

Midlerne til lokal efterskolestøtte kommer fra staten og tildeles alle efterskoler. Lokal efterskolestøtte bevilges som regel i portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr.

Det er den enkelte efterskole, der afgør, hvem der får tildelt lokal efterskolestøtte, og hvor meget den enkelte familie får. Efterskolen kan have opsat kriterier for, hvordan støtten fordeles.

Lokal efterskolestøtte skal søges på den efterskole, eleven skal gå på. Man kan først søge om lokal efterskolestøtte i forbindelse med optagelse på en efterskole, men man kan ringe og forhøre sig på efterskolen inden indmeldelse, eller man kan læse om de lokale kriterier på efterskolens hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er sikkerhed for, at en elev kan få lokal efterskolestøtte.

Lokal efterskolestøtte hedder lovgivningsmæssigt ”Individuel supplerende elevstøtte.”
Vi bruger udtrykket lokal efterskolestøtte for at vise, at det er støtte, der kan søges lokalt på den enkelte efterskole.


Stipendier
Efterskoleforeningen administrerer en stipendieordning til familier med lav indkomst samt en særlig stipendieordning for flygtninge og indvandrere med lav indkomst.

Læs mere om andre støttemuligheder her

Nedenfor kan man læse mere uddybende om reglerne for statslig elevstøtte.

Hvem  er berettiget til statslig elevstøtte?

Alle elever med dansk statsborgerskab er berettiget til statslig elevstøtte. Desuden ydes der statslig elevstøtte til elever uden dansk statsborgerskab, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

  • Eleven eller elevens forældre, hvis eleven er under 19 år ved skoleårets begyndelse, har haft ubrudt og lovligt ophold i Danmark i mindst 2 år op til kursets begyndelse.
  • Eleven er omfattet af Integrationsloven
  • Eleven forsørges af en forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land og har lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

Elever, der ikke opfylder ovenstående betingelser, men hvor mindst én af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab, kan modtage det laveste statslig elevstøttebeløb. Det er efterskolen, der på baggrund af den nødvendige dokumentation godkender, at denne støtte kan ydes.

Hvordan beregnes den statslige elevstøtte?

Elevstøtten beregnes på grundlag af den samlede husstandsindkomst i den husstand, hvor eleven har folkeregisteradresse ved skoleårets start. 

Når man skal beregne husstandsindkomsten, bruger man altid det indkomstår, der ligger to år før skolestart. For elever, der skal gå på efterskole i skoleåret 2022/23 beregnes elevstøtten derfor på baggrund af husstandsindkomsten i 2020.

For fraskilte forældre er det kun indkomsten fra den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, der indgår i beregningen. Det gælder også, selvom der er fælles forældremyndighed. 

Hvis der er en samlever på elevens folkeregisteradresse, indgår samlevers indtægt i beregningen. Det gælder uanset om forældre og samlever er gift eller ej. Det gælder også, selv om man ikke boede sammen i beregningsåret, altså to år før skolestart.

Indkomst fra hjemmeboende børn eller andre familiemedlemmer tæller ikke med i indkomstgrundlaget. Det gør logerendes indkomst heller ikke. 

Hvad indgår i husstandsindkomsten?

Husstandsindkomsten opgøres med udgangspunkt i den personlige indkomst fratrukket AM-bidrag.
Dertil lægges positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens § 8a, stk.2. 

Den personlige indkomst reduceres med 38.843 kr. (2022) for hvert barn under 18 år med folkeregisteradresse i husstanden ved skoleårets begyndelse. Det gælder både egne børn og samlevers børn. Eleven, der skal på efterskole, indgår ikke i fradraget. 

Kan man få genberegnet statslig elevstøtte i løbet af et efterskoleophold?

Ja, det kan man i følgende tilfælde:

  • Hvis husstandens sammensætning ændres mellem ansøgningstidspunktet og det tidspunkt, hvor skoleåret starter.
  • Hvis en forælder eller en samlever dør i løbet at skoleåret
  • Hvis en forælder får bevilget skilsmisse eller separation i støtteperioden, og den tidligere ægtefælle er flyttet fra husstanden (dokumentation kræves)

Det er ikke muligt at få genberegnet den statslige elevstøtte, hvis en samlever, der ikke er gift med forælderen, flytter ud af husstanden i løbet af skoleåret. Det samme gælder, hvis ugifte forældre flytter fra hinanden i løbet af skoleåret.

Hvordan søges og udbetales den statslige elevstøtte?

Det er efterskolen, der på familiens vegne søger om den statslige elevstøtte i Børne- og Undervisningsministeriet.

Efterskolen modtager den statslige elevstøtte direkte fra ministeriet og modregner den i ugeprisen, så familien alene opkræves egenbetalingen. 

For at kunne søge om statslig elevstøtte skal forældrene udfylde et skema, som efterskolen sender til familien i god tid inden skolestart.

Ofte stillede spørgsmål om elevstøtteberegning.

Se elevstøttetaksterne for 2024/25 her: 


takster 2024_2025

Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr.41.168,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.