Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste med de spørgsmål, som efterskolelever og forældre ofte spørger om.

Husk, at du altid kan søge efter en efterskole ud fra præcis dine ønsker og behov her. 

Hvor gammel skal man være for at komme på efterskole?

I Efterskoleloven § 13, stk. 1, pkt. 3 om reglerne for statstilskud til efterskoleelever står der: Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i særlige tilfælde medregnes efter regler fastsat af ministeren. Betingelserne skal være opfyldt ved kursets begyndelse.

Ifølge Undervisningsministeriets tolkning af ovenstående regler kan alle elever, der har afsluttet 7. klassetrin, optages på efterskolen, også selvom eleven evt. har sprunget et klassetrin over og hverken er fyldt 14 år eller har haft 8 års skolegang.

Elever, der er fyldt 18 år, kan optages på en efterskole, hvis der foreligger en udtalelse, som anbefaler dette fra PPR eller den kommunale ungeindsats i elevens hjemkommune.

Hvilke klassetrin kan man tage på en efterskole?
Det er forskelligt, hvilke klassetrin skolerne tilbyder. Nogle skoler tilbyder kun 10. klassetrin, mens andre tilbyder både 8., 9., 10. og 11. klassetrin. På nogle efterskoler kan man være elev flere år i træk.
Kan man tage afgangsprøver på efterskolen?
De fleste efterskoler tilbyder de samme afgangsprøver som i folkeskolen. Det er vigtigt, at du vælger en efterskole, der tilbyder de prøver, du ønsker.
Hvilke fag kan man få på efterskolen?
De fleste efterskoler underviser i de almindelige skolefag, som du kender fra folkeskolen. Derudover tilbyder efterskolerne en række praktiske og kreative fag, og mange skoler har fællestimer med fortælling og sang.
Hvad sker der i weekender og ferier?
Mange weekender på efterskolen bruges til arrangementer, men der er selvfølgelig også weekender, hvor du kan vælge at tage hjem fra skolen. Du har ret til at være på skolen i alle ugens syv dage bortset fra de ferier, hvor skolen har lukket. Ferierne er typisk de samme som i folkeskolen.
Hvordan vælger jeg den rette efterskole?

Der er mange forskellige efterskoler at vælge imellem. Nogle efterskoler lægger stor vægt på specielle fag som musik, teater, idræt eller friluftsliv, og andre skoler bygger på et særligt livssyn.

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige efterskole, og vi anbefaler derfor altid, at du tager på besøg på flere efterskoler, før du beslutter dig. Du kan altid kontakte skolerne og aftale et besøg.

Hvad koster det at gå på efterskole?
Alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Elevstøtten afhænger af dine forældres/husstandens indkomstgrundlag to år før, du skal på efterskole. Du kan finde de skoler, som du er interesseret i, og beregne prisen under menupunktet "Beregn pris" på skolens hjemmeside.
Hvad med forsikring?
Familiens egen indboforsikring dækker, selv om eleven bor på efterskolen, fordi eleven i juridisk forstand stadig er hjemmeboende. Familien skal selv tegne evt. ulykkkesforsiking.
Mister man børnechecken eller andre ydelser?
Nej, alle ydelser fra det offentlige bibeholdes.
Er efterskolen privat eller offentlig?

Efterskolen er en privat selvejende institution, som modtager tilskud fra staten. Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at betingelser og vilkår for modtagelse af det statslige tilskud er opfyldt. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds/repræsentantskab.

Som privat selvejende institution er skolen ikke omfattet hverken af Offentlighedsloven eller Forvaltningsloven. Dog er det ved lov bestemt, at forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og inhabilitet også skal være gældende for efterskoler. Skolens værdigrundlag skal fremgå af skolens vedtægter, som vedtages af generalforsamlingen. Efterskoler er således underlagt andre regelsæt end eksempelvis folkeskolen.

Aftaler/kontrakter mellem den enkelte efterskole og forældrene reguleres af dansk lovs almindelige regler. Det er derfor vigtigt at sikre skriftlighed i alle aftaler, og at man som forælder gemmer sin kopi af aftalerne.

Hvad betyder det, når en skole henviser til Grundtvigs skoletanker?
Mange grundtvigske efterskoler har det til fælles, at de holder morgensang og fællestimer med fortælling. Læs mere her
Kan jeg få ekstra støtte, mens jeg går på efterskole?

Du kan finde alt hvad vi ved om at søge særlig støtte til et efterskoleophold her.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en mail til Efterskoleforeningen info@efterskoleforeningen.dk eller ringe til os på telefon 33 12 86 80.

Kan man klage over en efterskole?