Torben Vind Rasmussen
Torben Vind Rasmussen
Formand
tvr@efterskolerne.dk
Tlf.: 20 28 10 06

Tidligere forstander på Ryslinge Høj- og Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2014
Formand fra 2019
Stine Bossen
Stine Bossen Davidsen
Næstformand
sb@efterskolerne.dk
Tlf.: 61 30 23 61

Viceforstander på Vesterdal Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2016
Esben Jensen
Esben Jensen
Kasserer
ej@efterskolerne.dk

Bestyrelsesmedlem på BGI Akademiet
Tidligere forstander på Vejstrup Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2017
Kasserer fra 2018

Christian Hougaard-Jakobsen

Forstander på Midtsjællands Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2024

Henrik Ottosen

Henrik Ottosen

Bestyrelsesformand på Efterskolen for Scenekunst
Medlem af bestyrelsen fra 2024

Mette Ibsen

Mette Ibsen
mi@efterskolerne.dk
Tlf.: 26 57 29 91

Sekretær hos Den danske Design- og Håndværksefterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2019

Peter Munk Povlsen
pmp@efterskolerne.dk
Tlf.: 29 28 11 72

Forstander på Tommerup Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2022
Pia Nørmølle Andreasen 
pa@efterskolerne.dk
Tlf.: 22 36 12 12

Lærer på Sportsefterskolen Aabybro
Medlem af bestyrelsen fra 2022
Troels Aamand. Foto: Lars Krabbe
Troels Aamand
taa@efterskolerne.dk

Forstander på Bjergsnæs Efterskole
Medlem af bestyrelsen fra 2023
Alle medlemmer af Efterskoleforeningen kan vælges til bestyrelse og formandspost.
Læs mere om Efterskoleforeningens politiske struktur her

Politisk struktur
Her kan du læse om Efterskoleforeningens politiske struktur.
Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afvikles i forbindelse med årsmødet

 • Afholdes hvert år i foråret.
 • Vælger formand og bestyrelse.
 • Fastlægger kontingent
 • Formulerer mandat.

Bestyrelsen 

 • Er ansvarlig for at formulere foreningens strategiske indsatser i en form, så det er muligt at omsætte de strategiske intentioner i handling.
 • Skal holdes og holde sig orienteret om foreningens aktuelle aktiviteter.
 • Skal fungere som bindeled mellem foreningen og baglandet. Dette kan bl.a. ske gennem deltagelse i udvalgte kurser for medlemmerne, regionale dialogmøder, deltager som politisk repræsentant, når en konsulent er ude og holde oplæg i forbindelse med større strategiske projekter. 
 • Har formandskabet i styregrupperne for foreningens strategiske indsatsområder. (Se nærmere beskrivelse i andet afsnit.) 
 • Sidder med i relevante arbejdsgrupper, hvor det vurderes hensigtsmæssigt med politisk deltagelse. (Se nærmere beskrivelse i andet afsnit)
 • Fungerer som politisk og faglig sparring på et eller flere af de faglige funktionsområder som sekretariatet varetager. Bestyrelsen er som hovedregel repræsenteret med én repræsentant ved ansættelse af konsulenter. Der tages dog stilling fra gang til gang. 
 • Medlemmer af bestyrelsen er frikøbt eller får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, 

Foreningens formand 

 • Vælges på generalforsamlingen for en treårig periode af foreningens medlemmer.
 • Tegner i samarbejde med den daglige ledelse foreningen udadtil i forhold til det politiske system, samarbejdspartnere, offentligheden / pressen, myndigheder m.v. 
 • Formanden varetager ligeledes en række repræsentative opgaver.
 • Tegner bestyrelsen udadtil i forhold til foreningens medlemmer.
 • Er overordnet ansvarlig for Efterskoleforeningen, og har den daglige og strategiske ledelse af bestyrelsen. 
 • Er ansvarlig for at få dagsordensat de rigtige emner til behandling i bestyrelsen.

Foreningens næstformand

 • Vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 • Er stedfortræder for formanden.
 • Fungerer som sparringspartner for formanden.

Foreningens kasserer

 • Vælges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne.
 • Har det politiske ansvar for foreningens økonomi.

Økonomiudvalg 

 • Er sammensat af foreningens formand, næstformand, kasserer, direktør og vicedirektør.
 • Udvalget har ansvar for budgetlægning og løbende budgetkontrol.
 • Udvalget behandler forhold omkring foreningens sekretariat og dets virksomhed, om foreningens juridiske og økonomiske forhold til tredjepart.
 • Udvalget udarbejder endvidere indstillinger til bestyrelsen om formand og bestyrelsesmedlemmers arbejdsvilkår og honorering.
 • Økonomiudvalget har beslutningskompetence i hastende og presserende sager. 
 • Kun økonomiudvalgets tre politiske medlemmer kan samlet med deres underskrift forpligtige foreningen i overensstemmelse med vedtægtsmæssige trufne beslutninger. Økonomiudvalget er ansvarlig for, at foreningens midler, herunder at tegningsretten, forvaltes betryggende. 

Strategiske indsatsområder
Bestyrelsen tager hvert år stilling til, hvilke strategiske indsatsområder foreningen skal have fokus på i den kommende periode. De nye indsatsområder besluttes som udgangspunkt på bestyrelsesmødet i maj. Der udvælges i udgangspunktet tre områder. 

De strategiske indsatsområder har til hensigt at være retningsgivende for foreningens arbejde i den givne periode og dermed også udtryk for en prioritering. 
Til hvert område er knyttet en styregruppe bestående af tre bestyrelsesmedlemmer og et hensigtsmæssigt antal konsulenter i forhold til områdets karakter og kompleksitet. Der er ligeledes tilknyttet én ledelsesrepræsentant. Det er en bestyrelsesrepræsentant, der er formand for styregruppen.