Forsøgs- og udviklingspuljen

Her søger man tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, der er nytænkende og ideudviklende for efterskolerne, og som afprøves lokalt på en eller flere efterskoler. 

Der kan f.eks. søges tilskud til aflønning af lærere og ledere, der skal deltage i et udviklingsprojekt, ekstern konsulentbistand, udarbejdelse af oplysningsmateriale til andre skoler, afholdelse af afsluttende konference mm.

For at søge tilskud skal man lave en projektansøgning, hvor man redegør for projektet, der kan strække sig over et skoleår - eller eventuelt flere skoleår ved større projekter. Et uafhængigt bevillingsnævn på tre personer tager stilling til ansøgningen. 

Vi ser gerne ansøgninger, hvor flere efterskoler er gået sammen om et projekt, men der kan også bevilges tilskud til én skole. De seneste år har vi givet tilskud til projekter, der f.eks. beskæftiger sig med trivsel, digital dannelse, erhvervsorienterede overgange, bæredygtighed og 9. klasse. Det er altid en god ide at kontakte Efterskoleforeningen og vende sin idé, inden man sender den endelige ansøgning. 

Læs mere om, hvilke typer af projekter vi støtter her. 

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge tilskud til skoleåret 2024/25 er d. 15. maj 2024. Du er allerede nu velkommen til at gå i dialog med os om potentielle projekter og evt. få kvalificeret sparring inden fristens udløb. Send en mail på ksk@efterskolerne.dk og aftal et evt. online møde.

Vejledning til forsøgs- og udviklingspuljen
Ansøgningsskema til forsøgs- og udviklingspuljen
Budget- og regnskabsskabelon til Forsøgs- og Udviklingsmidler
PPT- Guide til Fou-ansøgning
Forandringsteori 

For mere information:
Karin Skjøth ksk@efterskolerne.dk tlf.: 33 17 97 52

Se tidligere støttede projekter her
2022-2023

Bjergsnæs Efterskole ” Overgange til nye fællesskaber”
Udviklingsprojektet været undervejs siden 2018 og har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet - primært inden for idrætsforeningerne - når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og projektets produkt indeholder erfaringer, undervisningsforløb og gode råd til hvordan efterskoler kan klæde de unge på til at tage et ansvar og være en del af civilsamfundet og en del af foreningslivet.
Læs publikationen her

Udbetalt kr. 34.918,-

Vedersø Idrætsefterskole: ” Erfagruppe etablering i Efterskolernes Midt- og Vestjyske Region omkring elevtrivsel efter Corona”

Efterskolen har etableret en erfagruppe, der gennem en lang række netværksmøder har fokuseret på at skabe et forum for lærernes erfaringsudveksling, sparring og inspiration vedr. elevtrivsel. Projektet har udarbejdet en række anbefalinger til netværks- og videndeling mellem efterskoler samt en Facebookgruppe til deling af materialer. Rapporten kan downloades her

Udbetalt: kr. 133.280,-

Sorø Gymnastik Efterskole: Større trivsel via elevinddragelse og medindflydelse
Sorø Gymnastik Efterskole har i samarbejde med CompanYoung arbejdet med at øge elevernes trivsel gennem mikromålinger.
Resultaterne af projektet viser at projektet i høj grad styrket elevinddragelsen og skabt positive resultater for trivsel og samarbejde på skolen. Nøglebegreberne, der fremhæves, er følelsen af at være en del af fællesskabet og tillid, som er afgørende for elevernes trivsel. Der er udarbejdet en rapport med anbefalinger og opmærksomhedspunkter til især arbejdet med mikromålinger. Rapporten kan downloades her

Udbetalt: kr.119.140,-

Ollerup Efterskole: Seksuel dannelse i efterskolen
Projektets formål var at give eleverne indsigter og redskaber til at kunne træde ind i den seksuelle og relationelle verden med frihed og integritet. Gennem projektet er der udviklet og afprøvet en række undervisningsforløb på flere efterskoler, som er samlet i et undervisningsmateriale til efterskolelæreren med illustrationer der kan downloades her

Udbetalt: kr.71.005,89,- Øverst på formularen

Korinth Efterskole: "Dialogisk undervisning - mellem læring og livsoplysning"
Projektets formål er bedre undervisning for eleverne i 9. og 10. klasse på efterskolen. Projektet DIALOG ønsker at udvikle en levende, inddragende og aktiv tilgang til undervisningen, der fremmer elevernes læring og sociale trivsel, og som om-og oversætter efterskolens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse til konkret praksis. Gennem en intervention, der er inspireret af aktionslæring, udvikles, afprøves, observeres og evalueres dialogiske tilgange til undervisningen. Projektet er udarbejdet og gennemføres i samarbejde med Marie Neergaard Lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Der er udarbejdet et inspirationskatalog, der kan downloades her.

Udbetalt: kr. 131.532,-

Hedens Efterskole: Teknologisk værksted som redskab til udvikling af sociale kompetencer og konflikthåndtering for særligt sårbare unge.
Projektets formål var at etablere et teknologisk værksted, rettet mod en gruppe elever med en særlig interesse for teknologi, samtidig med at de står over for sociale udfordringer. Målet var at skabe et miljø, hvor eleverne, med personalets anvendelse af low arousal-metoder, kan forbedre deres evner til at håndtere konflikter og dermed opnå bedre sociale relationer. Projektet har haft et sekundærfokus på udvikling af lærernes kompetencer i brugen af low arousal metoder. Link til dokumentar om projektet.

Udbetalt: kr. 59.648,-

Eisbjerghus efterskole: ”Det digitale rum og samvær på efterskoler
Projektet er et samarbejde med Flakkebjerg Efterskole og har gennem kortlægning af elevernes digitale liv og oplevelse heraf fokuseret på hvordan man som efterskoler kan blive klogere på ”det fjerde rum” på efterskolen. Erfaringerne fra projektet formidles gennem podcasts, som der er bevilliget støtte til i skoleåret 23_24.

Udbetalt kr. 38.296,-

Brøruphus Efterskole: Fra 2 til 3 hjem
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Sundeved Efterskole, Flemming Efterskole og Center for Familieudvikling.
Målet med projektet er at etablere gruppeforløb med elever, som går fra 2 til 3 hjem, når de kommer på efterskole for at fremme trivsel og læring. Projektet tager afsæt i børnegruppelederuddannelsen hos Center for Familieudvikling, og  ønsker at vise, hvilken forskel etablering af gruppeforløb for eleverne. Projektet er resulteret i en podcastserie i 3 afsnit med deltagelse af medvirkende lærere, elever. Den henvender sig primært til pædagogsik personale på efterskolerne og findes på alle podcaststreamingtjenester.

Udbetalt: kr. 120.308,-

Efterskoleforeningen: 6Dialoger
Formålet med projektet var at udvikle et undervisningsmateriale til efterskolerne, hvor både elever og lærere føler sig klædt på til at samtale om grænser og krænkende adfærd.
Projektet er udviklet i samarbejdet med Ubby Idrætsefterskole, Midtsjællands Efterskole, Efterskolen Flyvesandet, Hou Maritime Idrætsefterskole og Sdr. Felding Efterskole. Med afsæt i en kortlægning af eksisterende materialer har de fem efterskoler udviklet og afprøvet aktiviteterne. Den efterfølgende versionering er resulteret i et materiale, som ligger tilgængeligt flere platforme, herunder hos Sex og Samfund, der har været en partner i projektet. Download materialet her.

Udbetalt kr. 301.865,-

2021-2022

Bjergsnæs Efterskole: Kvalificeret fritidsvalg til idræt og foreningsliv
Udviklingsprojektet har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet - primært inden for idrætsforeningerne - når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og indeholder bl.a. vejledningsforløb med henblik på gode overgange. Elever på de to deltagende efterskoler; Bjergsnæs og Sdr. Feldings Efterskoler afprøver to forskellige modeller. Projektet har anvist en måde at forstå elevernes overgang til nye fællesskaber i det senere ungdomsliv på en ny måde. Den primære opgave ligger ikke i at danne bro mellem elev og forening, men i at skabe et mindset omkring hvorfor, man som ung dyrker idræt eller er foreningsaktiv. Denne forståelsesramme vil udforskes yderligere i læringsworkshoppen i efteråret 2022.

Der vil ved projektets afslutning blive udarbejdet et værktøj, som skolerne kan benytte i arbejdet med at gøre eleverne skarpere på, hvorfor de dyrker idræt.

Udbetalt:  11.798,00 kr.
Bevillingen på 45.000 kr. afholdes i skoleåret 2022/23.
Projektet forventes afsluttet 31.12.22. 

Efterskoleforeningen: Videre med tiende
I udviklingsprojektet Videre med 10. samarbejdede fem efterskoler om at udvikle og nytænke deres prøvefrie 10.årgangstilbud. 
Konkret kørte projektet i fire spor:

  • I et lokalt spor, hvor de fem skoler udviklede og implementerede deres egne ”videre med 10.” projekter, bistået af konsulenten. Skolerne stod selv for udviklingen af ideerne og det faglige indhold i deres projekter.
  • I et fælles spor, hvor deltagerne fra de fem lokale projekter mødtes for at få fælles sparring fra konsulenten, ekspertoplæg og ikke mindst mulighed for at udveksle erfaringer.
  • I et lederspor, hvor lederne fra de fem deltagende skoler undervejs fik både individuel sparring fra konsulenten og lejlighed til at mødes og udveksle erfaringer
  • I et dokumentations- og kommunikationsspor, hvor der undervejs i projektet blev delt erfaringer og refleksioner via webinarer og på Facebook.

Alle fem skoler har gennem deres udviklingsprojekter nået i mål med hver deres model for nye måder at lave prøvefri 10.årgang. Det er nye måde at nytænke, tilrettelægge og slut-evaluere faglige 10.kl. forløb. Der har været tale om et 2-årigt der løb over skoleårene 2020/21 og 2021/22. De deltagende efterskoler var: Viby Efterskole, Høng Efterskole, Ryslinge Efterskole, Flakkebjerg Efterskole og Ollerup Efterskole. et Projektets var faciliteret gennem Design Thinking metoden v/konsulent Kamille Thoregaard. 
 
I forbindelse med projektet, er der udviklet 2 værktøjer til fri afbenyttelse: 
Forny din efterskole!  - en vejledning til arbejdet med Design Thinking i efterskoleverdenen
Efterskolestjernen – en guide til gode projektudviklingsprocesser i efterskoleverdenen

Udbetalt: 388.162,50 kr. (Projektet er afsluttet).

Frøslevlejrens Efterskole: snusFORBI
I samarbejde med to andre efterskoler samt CFU ved UC Syd har skolen udviklet redskaber, der kan anvendes til at arbejde forebyggende med en sundhedspædagogisk tilgang til snus. Projektet blev afsluttet med et undervisningsmateriale, som blev sendt til alle efterskoler. 
Udbetalt: 104.500 kr. projektet er afsluttet.

Eisbjerghus
Projektets formål har ændret sig fra at ville udvikle en model for efterskoler til lokalt at arrangere en UN Model konference til at skabe en "opstartskonference for efterskoleelever om MUN". Som forberedelse hertil er et valgfaget igangsat og samarbejde etableret med andre institutioner om afholdelse. Daten for en konference er meldt ud (9. -11. november 2022). Udvikling af undervisningsmaterialer er igangsat, og samles på en hjemmeside, til brug for andre skoler Hjemmesiden bliver den primære videreformidling af projektet. "How to host an MUN at your efterskole"

Udbetalt: 78.200 kr. (Projektet forsættes i skoleåret 22/23).

6Dialoger, Efterskoleforeningen
Formålet med projekt 6dialoger er at kortlægge de unges viden og mening om seksuelle grænser og grænseoverskridende adfærd. På baggrund af grundig forundersøgelse og materialekortlægning udvikles materialer til brug i undervisningen på efterskolerne og der skræddersyes et kursus til pædagogisk personale ansat på efterskolerne. Materialerne vil blive lagt på efterskoleforeningens hjemmeside til fri afbenyttelse. 
Der er afholdt en halvdagsworkshop, som havde til formål at indkredse fokusområder for forundersøgelsen samt rammer for materialekortlægning. Slut juni forelå forundersøgelsen af unges grænser samt materialeundersøgelsen. 
Der er planlagt workshops i september og december 2022 samt marts 2023. Her udvikles kursus og materialer i samspil med de fem pilotskoler. Begge dele afprøves og kvalitetsikres på efterskolerne mellem workshops.       

Udbetalt: 312.250 kr. (Projektet videreføres i skoleåret 22/23).

 
2020-2021
Agerskov Efterskole: Væredygtighed og efterskoleliv 
Efterskolen har sammen med ungdomsforsker Søren Østergaard fra Center for Ungdomsforskning (CUR) arbejdet med systematisk og intentionel italesættelse af transferværdi på tværs af efterskolens rum i forhold til en række værdier. Projektet har været centreret omkring eleverne, men der er også et særligt fokus på forældrene. Projektet er blevet fulgt af en antropolog fra CUR, der har stået for evaluering. Læs mere om projektet i denne rapport eller kontakt viceforstander Lars Hygum for yderligere information. 
Udbetalt: 20.000 kr. (+ 50.000 kr. i 2020/21)
 
Frøslevlejrens Efterskole: snusFORBI
I samarbejde med to andre efterskoler samt CFU ved UC Syd har skolen udviklet redskaber, der kan anvendes til at arbejde forebyggende med en sundhedspædagogisk tilgang til snus. Der findes allerede en del materiale om snus, men det er ikke mange pædagogiske og didaktiske redskaber, der integrerer emnet snus i øvrige fag. Der er udarbejdet lærer- og elevvejledning, plakater m.v. der kan hentes her.
Udbetalt: 63.000 kr. (samt 100.00 kr. i 2021/22)
 
Viby Efterskole: Evaluerings- og eksamensformer i projektklasser
Efterskolen har i dette projekt set på, hvordan man kan arbejde med evalueringer i efterskolernes 10. årgang, der ikke afsluttes med folkeskolens 10. klasses-prøver. Viby Efterskole har en klasse, der arbejder projektorienteret med fokus på kulturelt iværksætteri. Skolen har afsluttet projektet med udgivelsen af et inspirationskatalog, der er målrettet lærere, som underviser på eller som ønsker at starte prøvefri 10. klasser, og som ønsker inspiration til, hvordan man kan arbejde med evaluering og feedback som en gennemgående og integreret del af undervisningen. Projektet kan ses i sammenhæng med Efterskoleforeningens projekt om videre med tiende. 
Udbetalt: 81.370 kr. 
 
Ollerup Efterskole: Udvikling af Poetry Slam
Sidste skoleår blev der via orlovspuljen bevilget tilskud til, at en lærer på Ollerup Efterskole udviklede et videobåret, webbaseret undervisningsmateriale i Poetry Slam, som alle efterskoler kan benytte. Desuden blev orlovsperioden brugt på at forberede et DM i Poetry Slam for efterskoler. Der er i forlængelse af orlovsprojektet fra 2020/21 bevilget et mindre tilskud til yderligere udvikling og til af afholdelse af lokale workshops i efteråret 2020. Læs mere om her
Udbetalt: 42.7978 kr.  
 
Bjergsnæs Efterskole: Kvalificeret fritidsvalg til idræt og foreningsliv
Udviklingsprojektet har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet - primært inden for idrætsforeningerne - når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og indeholder bl.a. vejledningsforløb med henblik på gode overgange. Projektet er et 3-årigt projekt, der skulle have været afviklet i 2018/19 til 2020/21. På grund af corona har projektet ligget stille i år, men fortsætter i de kommende to skoleår. 
Ingen udbetaling i år – projektet fortsætter næste år.
 
Efterskoleforeningen: Videre med tiende
I udviklingsprojektet Videre med tiende samarbejder en række efterskoler om at udvikle og nytænke deres prøvefrie 10.årgangstilbud. Der er tale om et fælles forløb med fokus på facilitering og sparring, vidensdeling, opkvalificering, koordinering og dokumentation. Dette sker løbende gennem projektåret, så andre efterskoler, der ikke er med i projektet, kan lade sig inspirere undervejs. Læs mere om projektet her
Udbetalt: 125.000 kr. – projektet fortsætter næste år med en bevilling på 391.000 kr.
 
Efterskoleforeningen: Faglige og fællesskabende aktiviteter under corona-nedlukningen
I forbindelse med nedlukningen af alle landets efterskoler i foråret 2021 iværksatte Efterskoleforeningen et udviklingsprojekt, hvor efterskolerne lokalt fik mulighed for at udvikle nye fællesskabende aktiviteter for eleverne under nedlukningen. Skolerne kunne via mindre bevillings-portioner søger om udviklingstimer til disse aktiviteter. Alle projekter blev delt i en fælles Facebook-gruppe, så andre skoler med det samme kunne bruge ideerne. Der blev samlet støttet 18 projekter i perioden. 
Udbetalt: 148.200 kr. 
2019 -2020

Husby Efterskole: Identitetsskabelse gennem nærkontakt med litteraturen
I dette didaktiske udviklingsprojekt er det arbejdet med at udvikle en ny undervisningspraksis, der integrerer de skabende processer fra skuespilfaget i den danskfaglige undervisning. Konkret undersøges det, hvordan eleverne kan øge deres forståelse for en tekst, når man ”spiller”/lever sig ind i personer, temaer og miljøer fra litteraturen med sin krop og sin stemme. Projektet er et samarbejde mellem lærere på Husby Efterskole og en dramalærer fra VIA.

Udbetalt 29.120 kr.

Brejninggaard Efterskole: Udvikling af delvis prøvefri 10. klasse med fokus på bæredygtighed
I dette udviklingsprojekt har efterskolen udviklet et 10. klasses-tilbud med fokus på at sikre en god praktisk og teoretisk overgang til ungdomsuddannelse. I projektet har eleverne i efteråret modtaget timer i de optagelsesgivende fag til ungdomsuddannelserne: dansk, matematik og engelsk som koncentrerede læringsforløb og dernæst afsluttet med FP10 til jul. Foråret er opbygget som et prøvefrit forløb omkring tre moduler: fagkurser, linjefag og GymCulture, der alle er studieforberedende til ungdomsuddannelse. Projektet er fuldt af DPU, der har udarbejdet en grundig rapport med evalueringer samt inspiration til andre skoler, der ønsker at arbejde med 10. klasse.

Udbetalt 60.508 kr.

Efterskoleforeningen: Fælles forandring – landsdækkende verdensmålsfestival med fokus på bæredygtighed
Efterskoleforeningen har fået bevilget midler til - i forlængelse af Fælles forandrings-festivalen på Sjælland -at arbejde for udbredelse af festivalen til en landsdækkende event. Ideen er at skabe et netværk mellem efterskoler, hvor vidensdeling om bæredygtig dannelse kan gro. I skoleåret 2019/20 skulle der være afholdt 3 regionale festivaler. Pga. corona blev de tre festivaler afviklet som en landsdækkende virtuel festival. Projektmidlerne er primært anvendt til en projektmedarbejder, der har skabt netværk mellem skolerne, arrangeret festival, opbygget hjemmeside, som alle efterskoler i landet kan benytte m.v. Projektet er også støttet af bl.a. Tuborg Fonden og fortsætter i skoleåret 2020/21 med afholdelse af flere regionale festivaler. Læs mere på projektets hjemmeside

Udbetalt: 260.000 kr.

Vejle Idrætsefterskole: Makerspace til udvikling af praksisfaglige kompetencer
Skolen har fået bevilget midler til at udvikle efterskoleelevernes praksis-faglige kompetencer via opbygning af et makerspace/FabLab på skolen. Midlerne er brugt til opkvalificering af lærere, rapportskrivning m.v. Der har i projektet væres fokus på designtænkning, innovation m.v.

Udbetalt: 98.370 kr.

Tølløse Slot Efterskole: Science-undervisning i 10. klasse
Projektet har taget udgangspunkt i, at skolen oplever, at mange 10. klasses-elever fravælger fysik/kemi, og at de elever, der har valgt faget, fravælger FP10-prøven. Skolen har derfor ønsket at udvikle et science-fag med fokus på elevstyring og en praktisk tilgang til problemløsning. Målet er at flere elever vælger faget, men også at eleverne får en opfattelse af naturvidenskab som værende kreativt og spændende. Skolen har fremlagt sine resultater i en rapport med meget konkrete forslag til, hvordan man kan opbygge et science-fag i 10. klasse.

Udbetalt: 29.940 kr.

Bjergsnæs Efterskole: Kvalificeret fritidsvalg til idræt og foreningsliv
Udviklingsprojektet har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet (primært inden for idrætsforeningerne) når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og indeholder bl.a. vejledningsforløb med henblik på gode overgange. Projektet er oprindeligt 3-årigt (2018/19 – 2020/21). Pga. corona er flere af de af aktiviteter, der skulle have været afviklet i skoleåret 2019/20, ikke blevet gennemført. Projektet fortsætter i skoleåret 2020/21 og 2021/22.

Udbetalt: 45.071 kr.

Resterende del af bevillingen for skoleåret 2019/20 på 96.179 kr. overføres til skoleåret 2020/21, mens bevillingen for 2020/21 på 168.500 kr. overføres til skoleåret 2021/22.

Agerskov Efterskole: Væredygtighed og efterskoleliv – fokus på fællesskab på efterskolerne
Efterskolen samarbejder med ungdomsforsker Søren Østergaard fra Center for Ungdomsforskning (CUR) om at styrke fællesskabet blandt eleverne bl.a. ved øget fokus på en række opstillede værdier, der er udvalgt i samarbejde med skolen. Projektet er centreret omkring eleverne, men der er også et fokus på forældrene. Projektet følges af en antropolog fra CUR, der bl.a. står for evaluering. Pga. corona har det ikke været muligt at afslutte projektet i dette skoleår, og projektet afsluttes derfor i kommende skoleår 2020/21.

Udbetalt: 50.000 kr.

Resterende bevilling på 45.000 kr. overføres til skoleåret 2020/21

Baunehøj Efterskole: Fra jord til bord – praksis og inspiration
Efterskolen har gennem mange år arbejdet med et fag ”Fra jord til bord”, hvor eleverne deltager i dyrkning og tilberedning af den mad, som de selv spiser. I projektet er der bevilget udviklingsmidler til at inspirere og samtaler med andre efterskoler omkring denne pædagogiske tilgang. Skolen havde planlagt en inspirationsdag, der skulle have været afviklet i foråret 2020, men som blev aflyst pga. corona. Inspirationsdagen skubbes til foråret 2021.

Bevilling på 76.060 kr. overføres til skoleåret 2020/21

Viby Efterskole:
Efterskolen har fået bevilget midler til et udviklingsprojekt, hvor de skal udvikle evaluerings- og eksamensformer til efterskolernes 10. årgangs-klasser, hvor eleverne ikke afslutter med FP10, men afslutter med prøver, der er udviklet af skolerne selv. Skolen har pga. udfordringer med at skaffe en relevant ekstern konsulent samt orlov til deltagende lærere, fået lov at skubbe projektet til skoleåret 2020/21.

Bevilling på 99.370 kr. overføres til skoleåret 2020/21

2018-2019
Baunehøj Efterskole, Sejergaardens Efterskole samt Flakkebjerg Efterskole: Fælles forandring: Efterskolernes festival for FN’s verdensmål
Udviklingsprojektet Fælles Forandring er et projekt, hvor seks sjællandske efterskoler har arbejdet med at implementere FN’s 17 verdensmål i undervisningen og som afslutning herpå har afholdt en læringsfestival, hvor der blev afviklet en række workshops om FN’s verdensmål. Omkring 550 elever udarbejdede og afviklede over 80 workshops om en mere bæredygtig verden. Der er indgået partnerskaber med flere aktører og projektet er ført videre i en national læringsfestival, der skal afholdes i maj 2020.
Udbetalt: 320.379 kr.

Blåkilde Efterskole: Hånd og ånd – det hele menneske
I dette udviklingsprojekt har Blåkilde Efterskole arbejdet med at udvikle skolens tænkning og pædagogik omkring håndværk(sfag) med henblik på at motivere flere elever til ”håndens arbejde” (på sigt øget interesse for de erhvervsfaglige fag). Eleverne i 10. klasse har bl.a. obligatorisk arbejdet med et håndværk samt deltaget i en håndværksuge op til jul, hvor lokale håndværkere arbejdede sammen med eleverne i en form for mesterlære. Blåkilde Efterskole er sideløbende i gang med at bygge et håndværkerhus og projektet er tænkt sammen med dette byggeri. Læs mere om projektet her og her
Udbetalt: 89.624 kr.
 
Bjergsnæs Efterskole: Overgange til nye fællesskaber
Udviklingsprojektet har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet (primært inden for idrætsforeningerne) når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og indeholder bl.a. vejledningsforløb med henblik på gode overgange. Projektet er 3-årigt og de primære aktiviteter ligger i skoleåret 2019/20 og 2020/21. I skoleåret 2018/19 er der bevilget tilskud til projektopstart.
Udbetalt: 35.564 kr. (1. år af 3-årigt udviklingsprojekt) 
 
Husby Efterskole: Identitetsskabelse gennem nærkontakt med litteraturen
I dette didaktiske udviklingsprojekt arbejdes der med at udvikle en ny undervisningspraksis, der integrerer de skabende processer fra skuespilfaget i den danskfaglige undervisning. Konkret undersøges det, hvordan eleverne kan øge deres forståelse for en tekst, når man ”spiller”/lever sig ind i personer, temaer og miljøer fra litteraturen med sin krop og sin stemme. Projektet er et samarbejde mellem lærere på Husby Efterskole og en dramalærer fra VIA. Projektet afsluttes i sommeren 2020, hvor der vil være udviklet inspirationsmateriale.
Udbetalt: 30.520 kr. (1. år af et 2-årigt projekt)
 
Flakkebjerg Efterskole: Den professionelle dialog om sårbare elever
Med faglig bistand fra Bråby Konsulenterne har Flakkebjerg Efterskole udviklet en professionel ramme og sprog for skolens arbejde med sårbare elever (f.eks. angst, selvskade, lavt selvværd m.v.). Skolen har afholdt faglige dage, hvor de er introduceret for forskellige teoretiske tilgange til arbejdet med sårbare unge, og dernæst udviklet konceptet i samarbejde med konsulenterne. Projektet blev afsluttet med en stor temadag for andre efterskoler samt udgivelse af en vejledning med konkrete bud på, hvordan man kan arbejde med dialogen om og med sårbare elever.
Udbetalt 42.618 kr. (2. år af 2-årigt udviklingsprojekt)
 
Ollerup Efterskole: Ungedagen – fremtiden er vores
Ollerup Efterskole har sammen med Faaborgegnes Efterskole, Magleby Fri- og Efterskole, Langelands Efterskole og Ryslinge Efterskole udviklet en søsterfestival til den demokratifestival, som gennem flere år har været afholdt i Ollerup på Grundlovsdag. Festivalen er udviklet, arrangeret og afholdt af efterskoleelever på de deltagende skoler og har været med til at styrke elevernes demokratiske dannelse. Kontakt projektleder Kim Linnet, hvis du vil høre mere om ungedagen: kl@ollemus.dk
Udbetalt: 81.703 kr. (2. år af 2-årigt udviklingsprojekt)

Efterskoleforeningen: #Efterskolestemmer
Indsatsen har været led i Efterskoleforeningens arbejde med at udvikle området omkring demokratisk dannelse på efterskolerne og har bestået i forskellige aktiviteter med henblik på at involvere efterskoleelever direkte i aktiviteter omkring folketingsvalget samt at styrke efterskolernes generelle arbejde med demokratisk dannelse. Der har bl.a. været afholdt et debatarrangement, en instagram-kampagne samt et symposium med deltagelse af 8 efterskoler. Kontakt konsulent Maren Ottar Hessner, hvis du vil høre mere om, hvordan man kan engagere unge efterskoleelever i politik, moh@efterskolerne.dk 33179589
Udbetalt: 63.073 kr.

Efterskoleforeningen: Efterskolernes verdensmålsfestival – fælles forandring
Efterskoleforeningen har fået bevilget midler til - i forlængelse af Fælles forandrings-festivalen på Sjælland -at arbejde for udbredelse af festivalen til en landsdækkende event. Ideen er at skabe et netværk mellem efterskoler, hvor vidensdeling om bæredygtig dannelse kan gro.  Der skal skabes stærke værtsskoler i hele landet, opbygges hjemmeside med mulighed for videndeling om skolernes arbejde med verdensmålene som optakt til den landsdækkende festival, der skal afholdes i maj 2020. Kontakt projektleder Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk eller 33179751, hvis du vil høre mere om Fælles Forandring.
Udbetalt: 100.000 kr. (1. år af 2-årigt udviklingsprojekt).
 

Kursuspuljen

Arrangerer en efterskole et kursus eller en temadag for én eller flere skolers ansatte, kan man søge tilskud fra kursuspuljen til de undervisningsrelaterede udgifter som f.eks. lokaleleje og transport og honorar til undervisere og kursusledere. Kun lærere, forstandere og viceforstandere fra efterskoler er tilskudsberettigede. 

Der kan både søges tilskud til kurser, der henvender sig til en åben målgruppe med deltagelse af flere skolers ansatte, og til kurser, der alene tilbydes de ansatte på én efterskole. Der kan bevilges op til 60,00 kr. pr. deltager for hver time med fagligt indhold. Regionerne kan også søge tilskud fra kursuspuljen til deres arrangementer på lige fod med de enkelte skoler.
 
Ansøgningsfrist: 
Tilskud til kurser søges løbende, men der skal så vidt muligt søges tilskud forud for kursets afholdelse.
 

For mere information:

Hanne Skøtt, hs@efterskolerne.dk, 33 17 95 86

Se tidligere støttede kurser her

2022-2023
2021-2022
2020-2021

Orlovspuljen

Hvis en lærer eller en leder ønsker at søge orlov for at fordybe sig i et emne med relevans for andre efterskoler, kan den efterskole, hvor læreren eller lederen er ansat, søge tilskud til at få dækket vikarudgifterne i orlovsperioden. Der kan bevilges op til tre måneders orlov. Orlovsprojektet skal afsluttes med formidling i form af en rapport, en hjemmeside eller tilsvarende. Der kan ikke bevilges orlov til formel efter- og videreuddannelse, f.eks. diplom- og masteruddannelser.
 
Ansøgningsfrist: 
Fristen for at søge tilskud til skoleåret 2024/25, er 14. maj 2024. Vi vil meget gerne have ansøgninger hurtigst muligt, så der er mulighed for at give kvalificeret sparring inden fristens udløb.

Ansøgningsskema (med vejledning) til orlovspuljen

For mere information: 
Karin Skjøth ksk@efterskolerne.dk tlf.: 33 17 97 52 

Tidligere projekter:


Fakta 

De tre puljer, der administreres på vegne af Undervisningsministeriet, følger reglerne i tilskudsbekendtgørelsen (BEK 631 af 2/7 2003).

Midler til kompetenceudvikling

Er du ansat i staten eller omfattet af en statslig overenskomst, herunder LC-Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, kan du søge om støtte til din kompetenceudvikling i Den Statslige kompetencefond. Du kan bl.a. få støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer og transport og ophold.
 
Vi henviser til fondens hjemmeside for yderligere information om retningslinjer, ansøgning mv. Her finder du også det elektroniske ansøgningsskema, der skal benyttes, hvis du ønsker at søge tilskud.
 
Der kan søges tilskud løbende.