10_kl_paa_efterskole

10. klasse på efterskole

Regeringen har 15. marts 2019 nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til erhvervsretning af 10. klasse. Denne pjece tager udgangspunkt i kvaliteterne af den almene 10. klasse på efterskole.

Læs mere Download
forside

7 fortællinger - erfaringer fra den integrerede vejledning

7 konkrete eksempler på, hvordan integreret vejledning kan se ud i praksis, og hvordan man kan arbejde hen imod det.

Læs mere Download
forside rapport

Efterskolernes erfaringer med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund

Denne rapport præsenterer resultaterne af Als Researchs undersøgelse af efterskolernes erfaringer med elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Udgivet juni 2018

Læs mere Download
At holde balancen

At holde balancen

En vejledning i arbejdet med unge med angst, depression, spiseforstyrrelser og selvskade på efterskoler.

Læs mere Download
Bestyrelsesarbejde

Bestyrelseshåndbogen

Denne håndbog er tænkt som en grundlæggende indføring i bestyrelsesarbejdet på landets efterskoler.

Læs mere Download
forside

Bløde færdigheder er HÅRD VALUTA!

Der er brug for bløde færdigheder i fremtidens samfund. Og det viser sig ovenikøbet, at det betaler sig – økonomisk - at investere i unges sociale og personlige kompetencer.

Læs mere Download
forside

Dannelse der virker – efterskolens pædagogik

Bogen bygger på en almenpædagogisk og dannelsesteoretisk undersøgelse af efterskolen. Gennem to år har skoleforskere i samarbejde med Efterskoleforeningen undersøgt og dokumenteret efterskolens dannelsesprocesser og deres betydning for den enkelte og for samfundet.

Læs mere
forside

Dannelse that works

Summary of a research project. Pjecen er et sammendrag af forskningsprojektet Dannelse der virker, oversat til engelsk.

Læs mere Download

Dannende undervisning og samvær på efterskoler

I to år fra 2017 til 2019 har en række forskere under ledelse af Stefan Ting Graf fra UCL og Ulla Højmark Jensen fra Professionshøjskolen undersøgt følgende spørgsmål: Hvordan bidrager efterskolens undervisning, øvrige aktiviteter og samvær til at give eleverne oplevelser og erfaringer med faglig læring, livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse?

Læs mere
forside

DEA-rapport om 10. klasse på efterskole

Inspirationskatalog til overgangen til ungdomsuddannelserne

Læs mere Download
Moos Bjerre

Effektanalyse af efterskoleophold, 2022

En rapport af Moos-Bjerre A/S for Efterskolerne udgivet d. 18. januar 2022. Rapporten indeholder en analyse af, hvilken uddannelsesmæssig effekt det har at have gået på efterskole. Her bliver der præsenteret resultater fra statistiske modelanalyser, som viser de uddannelsesmæssige effekter af at have gået på efterskole, når der er renset for andre væsentlige faktorer, der har betydning for ens uddannelsesforløb.

Læs mere Download

Efterskolen - broen mellem barn og voksen

At efterskolerne fremstår som en uhyre succesfuld skoleform og indtager en central plads i den offentlige bevidsthed, blev for alvor tydeligt under Coronakrisen i 2020 og 2021. <br> Her overgik flere politiske partier hinanden i beklagelser over, at også efterskolerne skulle lukkes, når det blev nødvendigt at lukke samfundet ned, og de samme partier kappedes om at få efterskolerne inkluderet, når det blev muligt at åbne samfundet igen. <br>Men hvorfor er efterskolen pludselig blevet genstand for så stor politisk og mediemæssig opmærksomhed? For det er ret nyt.

Læs mere Download
forside

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Rapporten Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse af Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen, Center for Ungdomsforskning 2013

Læs mere Download
forside

Efterskolernes sociale ansvar

Rapport fra Efterskoleforeningen anbefaler initiativer, der skal sikre, at flere ressourcesvage unge får mulighed for efterskoleophold.

Læs mere Download
forside

Efterskolernes vigtigste bidrag: Motivation

Motivation er efterskolernes vigtigste bidrag til det danske uddannelsesløft

Læs mere Download
forside

Elever med handicap på efterskole

Elever med fysiske og psykiske handicap kan have behov for særlig støtte for at kunne gennemføre et efterskoleophold. Denne vejledning giver et overblik over de forskellige støttemuligheder til elever med fysiske og psykiske handicap på efterskoler.

Læs mere Download
forside

Erhvervsorienterede overgange på efterskolerne

Vores opgave på efterskolerne er at modne eleverne og ikke mindst bidrage til deres læring og almene dannelse. Når det handler om uddannelsesvalg, skal vi vise de unge deres muligheder inden for alle områder og dermed kvalificere dem til at træffe deres eget valg.

Læs mere Download
forside

Etik og kontrakt - vejledning

Formålet med denne vejledning er at skabe en fælles forståelsesramme for de regler og bestemmelser, som ligger til grund for skolernes administration. Senest revideret i september 2017.

Læs mere Download
flygtntninge

Flygtninge på efterskole

Kan flygtninge også gå på efterskole? Hvordan kan det finansieres? Hvor er der pladser? Hvad skal jeg være opmærksom på som sagsbehandler eller medarbejder på en efterskole?

Læs mere Download
forside

Forældreanalyse 2014

Efterskoleforeningen har i 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1700 forældre til elever i 10. klasse på almene efterskoler. Målet var at undersøge forældrenes motivation for at vælge 10. klasse på efterskole til deres barn.

Læs mere Download

Forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler

De senere år er der kommet øget fokus på behovet for at forebygge krænkelser og sexisme generelt. Det er efterskolens ansvar at beskytte eleverne mod, at de bliver udnyttet eller krænket af medarbejdere eller andre elever, mens de går på skolen, og at forebygge seksuelle krænkelser gennem bedre oplysning og åbne diskussioner om sex, seksualitet, samtykke og grænser.

Læs mere Download

Forny din efterskole!

Kom videre med den gode ide — med Design Thinking <br><br>Alle kan få en god ide — men det er ikke altid lige let at komme videre med sin ide og få den omsat til et godt koncept eller et godt ’produkt’. <br>Og hvad er i grunden et godt koncept eller et godt produkt, når vi taler efterskole? <br> <br>Vejledningen guider din gode ide gennem Design Thinking-metoden.

Læs mere Download
Forstander

Forstanderhåndbogen

I denne håndbog har vi gennem fire temaer samlet et overblik over de rammer og regler, som efterskoler arbejder under.

Læs mere Download
10trin

Gode relationer - tydelige rammer - klar kommunikation

Publikationen er en håndsrækning til efterskolerne og til de kommunale forvaltninger til et struktureret, tæt og konstruktivt samarbejde omkring udsatte unges ophold på efterskole.

Læs mere Download
forside

Grønlandske elever på efterskole

Efterskoleforeningen har, for Grønlands Selvstyre, i efteråret 2013 undersøgt ordningen omkring grønlandske elevers ophold på de danske efterskoler.

Læs mere Download
forside

Hele Danmarks Efterskole

Pjece som beskriver Efterskoleforeningens visioner for skoleformen.

Læs mere Download
InkluderendeFaelleskaber

Inkluderende fællesskaber - 14 cases til inspiration til inklusionsarbejdet på de frie skoler

I forbindelse med projektet Den inkluderende efterskole har otte efterskoler landet over i skoleåret 2014/2015 undersøgt og udviklet egen praksis med henblik på at få flere elever tiltrukket, fastholdt og inkluderet i efterskolelivet.

Læs mere Download

IBO - Innovations Brobygnings Opgave

Vi ved fra forskning, at når man bruger innovation som løftestang til et projekt, opnår man en større motivation og engagement til at lære. Samtidig ved vi, at projekter der løser opgaver for eksterne modtager, som erhvervslivet gøre elevers opgaver mere relevante, praktiske og konkrete.

Læs mere Download

Intensiv læring - inspirationshæfte

Erfaringer og anbefalinger fra seks efterskolers forsøg med intensive læringsforløb for efterskoleelever med faglige og sociale udfordringer.

Læs mere Download
laerervejledning

Intensiv læring - lærervejledning

En lærervejledning udarbejdet af Københavns Professionshøjskole til lærere, der laver intensive læringsforløb for efterskoleelever med faglige og sociale udfordringer.

Læs mere Download
forside

Mere end en skole, De danske efterskolers historie

Efterskolerne spiller en helt særlig og markant rolle både i dansk uddannelsestradition og for de tusindvis af unge, som hvert år søger dem.

Læs mere
forside

Samfundsmæssig deltagelse blandt tidligere efterskoleelever

Epinion har i 2016 undersøgt efterskolens betydning for unges tillid og deltagelse i samfundet fem år efter afslutningen af efterskoleopholdet. Formålet er at synliggøre den samfundsmæssige betydning af efterskolens bidrag til elevernes livsoplysning, folkelige oplysning og demokratiske dannelse.

Læs mere Download
Skoleudvikling_pub

Skoleudvikling i efterskolen

Skoleudvikling i efterskolen – erfaringer og anbefalinger fra uddannelseseksperimenter i 9. klasse.

Læs mere Download
forside

Undersøgelse af overgange fra efterskole til ungdomsuddannelse

Undersøgelsen viser bl.a., at elever, der har taget 10. klasse på efterskole, har større sandsynlighed for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, end elever der ikke har været på efterskole.

Læs mere Download