Når du har fundet én eller flere skoler, du er interesseret i, kan du under menupunktet Prisberegner regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold. 
Derudover er der følgende støttemuligheder, der kan nedsætte egenbetalingen. Altså den pris, man selv skal betale.

Individuel supplerende støtte
Skolerne modtager hvert år en pulje penge fra staten, der er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Puljen hedder individuel supplerende støtte og søges udover den almindelige statslige elevstøtte. 
Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen – det vil sige det beløb, der skal betales, når man har fratrukket elevstøtten fra staten fra skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, evt. ekstraudgifter til rejser eller tøj).

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskolerne.dk

Derudover kan du søge nedenstående støtte, hvis du opfylder en række særlige krav:
 
En Håndsrækning

Hvad er En Håndsrækning?
En Håndsrækning er et partnerskab mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. Aftalen om uddeling af En Håndsrækning løb oprindeligt fra 2017 til 2021, hvor Egmont Fonden i perioden har doneret i alt fem millioner kroner til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler.

Samarbejdet om En Håndsrækning mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen er blevet forlænget frem til 2023, således at der de næste to år kan bevilges støtte på op til 20.000 kr. til betaling af efterskoleophold for unge fra familier med en samlet årsindtægt på op til 275.000 kr. Unge, som vurderes at have særligt behov for et efterskoleophold pga. indlæringsvanskeligheder eller problemer i skolen og/eller familien, prioriteres i uddelingerne. Formålet med stipendiet er bl.a. at reducere læringsulighed og reducere frafald fra ungdomsuddannelse. 

Du ansøger via Efterskoleforeningen, som administrerer ordningen.

Ansøgning
Der er lukket for ansøgninger om En Håndsrækning til et efterskoleophold til skoleåret 2022/23. Vi har behandlet de mange indkomne ansøgninger, alle ansøgere har fået svar, og der er ikke flere midler til rådighed fra En Håndsrækning til skoleåret 2022/23.

Der bliver åbnet for ansøgninger om En Håndsrækning til skoleåret 2023/24 i marts måned 2023. Ansøgning foregår digitalt. Yderligere information og link til det digitale ansøgningsskema vil blive lagt her på siden. Hvis i vil have en mail tilsendt når vi åbner for ansøgninger, kan i registrere jer her.

Hvem kan søge, og hvad skal vedlægges ansøgningen?
Familier bosiddende i Danmark med en husstandsindkomst under 275.000 kr. årligt kan søge. For skoleåret 2022/23 er det husstandens indkomst for 2020, vi kigger på. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag. Årsopgørelse vedhæftes ansøgningen.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret med 38.843 kr. for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole - dette gælder både egne børn og samlevers børn.

Det er desuden et krav, at der kan dokumenteres særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt hos den unge. Dokumentationen kan f.eks. være en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen.

Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole.

Hvad kan pengene bruges til?
Stipendiet kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for efterskoleopholdet. Det kan ikke bruges til køb af udstyr eller lommepenge. Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater.

Stipendieordning for flygtninge- og indvandrere samt herboende grønlandske unge

Stipendieordningen er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge.

Målgruppen er flygtninge, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt herboende grønlandske unge, som er berettigede til maksimal elevstøtte.

Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via deres KUI/UU-vejleder, klasselærer eller en anden kontaktperson. I ansøgningen skal der bl.a. foreligge en udtalelse fra UU-vejlederen vedrørende behovet for et efterskoleophold, for undervisning i dansk som andetsprog og for evt. tilknytning af mentor (for flygtninge og indvandrere).

De modtagende efterskoler opfordres desuden til at etablere undervisning i dansk som andetsprog for de elever, som KUI-vejleder/klasselærer vurderer, har brug for det.

Læs mere om betingelser for modtagelse af stipendier her.

I skoleåret 2022-2023 er der i alt 75 stipendier til uddeling. Stipendiet kan søges her

Har du spørgsmål vedrørende stipendieordningen, kontakt venligst Hanne Skøtt på direkte telefon 33 17 95 86 eller mail hs@efterskolerne.dk.

Sydslesvigske elever

Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig, og som har gået i en dansk skole syd for grænsen under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Følgende sydslesvigske elever er berettiget til dansk statslig elevstøtte:

1) Elever med dansk statsborgerskab.

2) Elever med tysk statsborgerskab, hvor mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab (kun grundstøtten, som svarer til mindste ugentligt støttebeløb).

3) Elever med tysk statsborgerskab, hvis forældre har tysk statsborgerskab, og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab, som har opfyldt deres ni års skolepligt i en dansk mindretalsskole i Tyskland, kan søge støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig til et efterskoleophold. Der gives kun støtte til ét års efterskoleophold. Har eleven ikke opfyldt skolepligten, skal der søges om dispensation ved Undervisningsministeriet i Kiel.

Skoleforeningen yder økonomisk støtte efter samme regler og samme beløbsstørrelse som den danske stat, inkl. søskenderabat. Der skal søges om støtte inden 1. april før det skoleår, hvor eleven ønsker at gå på efterskole.

Skema til ansøgning om støtte samt dispensationsansøgningsskema findes her.

Legater for sydslesvigske elever
Både Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen og Sønderjysk Skoleforening administrerer legater, der kan støtte unge sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Bemærk at ansøgningsfristerne ligger i foråret før det skoleår, eleven skal på efterskole. Find dem her

 

Kommunal støtte til efterskole

Der ydes kun i ganske særlige tilfælde kommunal støtte. Der er fire forskellige muligheder for, at en kommune kan yde støtte til egenbetalingen:

1) Folkeskolelovens § 20 og 22. Denne paragraf kan bruges til at finde det rette skoletilbud til en elev, også uden for kommunen.

2) Lov om socialservice § 52 a. Kommunen kan yde støtte til egenbetalingen, hvis eleven har særligt behov for støtte. Det er ikke nok, at familien har en meget lav indkomst.

3) Lov om social service § 52 stk. 3 nr. 6 og/eller 9. Gives som regel i kombination med støtte efter § 52 a. Her kan kommunen enten yde støtte til fast kontaktperson (nr. 6), socialpædagogisk støtte (personlig støtte, herunder træning og rådgivning) (nr. 9).

4) Det er også ifølge § 52 stk. 3 men nr. 7, at kommunen kan vælge at anbringe den unge. Det kræver, at skolen er godkendt som opholdssted i medfør af lov om social service § 66. 

 

Andre muligheder for støtte og legater

Unge under 18 år med kræft kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Der bevilges op til 20.000 kr. til et ophold. Læs mere her

På legatbogens hjemmeside er der flere fonde, der giver støtte til efterskoleophold. Du finder legatbogen her