Der er tre typer efterskoler: Almene efterskoler, ordblindeefterskoler og specialefterskoler. Bemærk, at flere “almene” efterskoler har “tilbud til ordblinde” og “tilbud til elever med særlige behov.

Specialefterskoler er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet med et "samlet særligt undervisningstilbud" til elever med særlige behov.

Pris
Et ophold på en specialefterskole koster det samme som et ophold på en almen efterskole. Prisen afhænger af forældrenes husstandsindkomst. Du kan beregne prisen for et efterskoleophold på skolesøgningen her.

Elever med særlige behov
Landets 18 specialefterskoler fungerer lige som de øvrige efterskoler som kostskoler. Dvs., hvor eleverne bor, spiser og går i skole sammen. Specialefterskolerne henvender sig til elever med særlige behov. Det er f.eks. elever med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, elever med en udviklingsforstyrrelse, f.eks. ADHD eller autismespektrumforstyrrelse, og elever med udviklingshæmning, f.eks. Downs Syndrom. 

Mange af eleverne har modtaget undervisning i specialklasser eller på specialskoler, men der er også en del elever, der har været integreret i folkeskolen med faglig støtte. Skolerne har hver især særlig viden inden for specifikke områder, og derfor er det vigtigt at finde den efterskole, der matcher elevens behov bedst.

Under menupunktet Find en efterskole er det muligt at finde den skole, der passer bedst til elevens ønsker og behov.

Undervisning
Specialefterskolerne får særlige tilskud til ekstra lærere i undervisningen. Det giver mulighed for at lave særlig tilrettelagt undervisning med en høj grad af undervisningsdifferentiering og små klasser. Lærere, der er ansat på specialefterskolerne, har samtidig en særlig viden om specialundervisning og den elevgruppe, der går på skolen.

Specialefterskolerne er lige så forskellige som andre efterskoler, og de tilbyder forskellige undervisningstilbud afhængig af elevens forudsætninger.

Undervisningen kan være meget forskelligt tilrettelagt. På nogle skoler er der dansk, matematik og eventuelt andre boglige fag på skemaet som niveaudelt undervisning på små hold. Ved siden af er der plads til at vælge linje- og valgfag inden for f.eks. landbrug, køkken, håndværk, musik, friluftsliv, idræt og medier. På andre skoler integreres den boglige undervisning i linje- og værkstedsundervisningen.
Specialefterskolerne er et specialpædagogisk undervisningstilbud og bør ikke forveksles med et behandlingssted eller et bosted.

En del elever har også behov for ekstra støtte i fritiden. Det er elevens hjemkommune, der skal bevilge tilskud, når der er behov for individuelle samtaler til f.eks. struktur, overblik og organisering.

De fleste specialefterskoler tilbyder folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik, mens en lille gruppe af specialefterskolerne er prøvefri.

Andre tilbud
Ud over specialefterskolerne, er der i Danmark 20 ordblindeefterskoler og ca. 200 almene efterskoler. Nogle af disse skoler har særlige tilbud til elever med særlige behov, f.eks. en udviklingsforstyrrelse. Tilbuddene kan være meget forskelligt organiseret. Nogle skoler integrerer eleverne i almindelige klasser, andre har særlige klasser med få elever og/eller dobbeltlærerordning.
Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilken efterskole der passer til ens barn. Generelt er det vigtigt at være i dialog med efterskolen inden skolestart om behovet for særlig støtte i undervisningen for at være sikker på, at skolen kan matche behovet.