14. januar 2021 - med forlængede restriktioner

 

Myndighederne har d. 13. januar meddelt, at de skærpede restriktioner gældende for hele landet, er forlænget frem til og med den 7. februar.
Læs mere her


Det betyder, at efterskoler skal holde lukket til og med søndag d. 7. februar.  Eleverne skal modtage nødundervisning hjemme , indtil skolerne åbner igen – tidligst mandag d. 8. februar.   

Den eneste undtagelse gælder sårbare elever, hvis helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder forholdene i hjemmet, nødvendiggør, at eleven møder frem fysisk for at modtage undervisning. Det er skolelederen, der træffer beslutning om, hvilke elever, der konkret skal være undtaget fra nedlukningen. Dette gælder også specialefterskolerne. Elever med bopæl i udlandet, som ikke kan rejse hjem og ikke kan opholde sig hos deres kontaktfamilier, er ligeledes undtaget fra nedlukningen. 

Efterskolernes aftener og besøgsdage, som normalt afholdes i januar, er foreløbig udsat frem til efter d. 7. februar. Det betyder, at foreningens fælles annoncering udsættes og vi opfordrer her og nu alle skoler til at udsætte fysiske besøgsdage til efter restriktionernes ophør.

Der er nu vedtaget en hjælpepakke til efterskolerne, der bl.a. kompenserer forældrene med op til 1000 kr. pr. uge. Læs mere under punktet ”Hjælpepakker og økonomi”.

Denne side opdateres løbende. Det vil fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer i et punkt.

Informationer omkring skolelukning i foråret 2020 kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona
Retningslinjer og vejledninger

Opdateret  d. 19. januar 2021

Retningslinjer for efterskoler gældende til 7. februar 2021

Pjece om at være nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus (24. november 2020) 

Relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.  (OPDATERET VEJLEDNING 17. SEPTEMBER 2020)

 

COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter (juni 2020)

 

Undgå smitte på skolen - inspiration til lette løsninger (juli 2020)

 

Forebyggelse af smittespredning (Oktober 2020)

 

Oversættelse til skoler og uddannelsesinstitutioner af Forebyggelse af smittespredning (maj 2020)

 

Relevante retningslinjer fra Kulturministeriet

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræt- og fritidsfaciliteter

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

Opdateret 11. januar 

 • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
  Læs mere

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere
 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. (elevers udmelding m.v.)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler som følge af covid-19 (faldende elevtal i 2020/21)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde
  Læs mere

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 11. januar 2021

 
Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger, for at komme igennem den aktuelle fase af nedlukninger som følge af Covid-19. Partierne er enige om følgende:

Reduceret forældrebetaling.
Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar og frem til nedlukningsperioden ophører.

Pulje til skoler, der oplever frameldinger i nedlukningsperioden
Der afsættes en pulje, som kan søges af efterskoler, der oplever frafald under nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.
Hjælpepakken skal hjemles ved et aktstykke, som skal vedtages i Finansudvalget, og de konkrete vilkår for udmøntning vil fremgå derefter.

Læs hele aftaleteksten her

Nødundervisning

Opdateret d. 19. januar 2021

 • Elever på efterskoler må ikke modtages på skolen og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Dette gælder pt. frem til og med 7. februar.

 • Der er en række undtagelser herfor – se mere under punktet ”Sårbare elever”.

 • Nødundervisning skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning. Der er ikke et formelt krav om, at skolen skal give mindst 21 timers undervisning ligesom kravet om placering af undervisning/pædagogisk tilrettelagt samvær ikke gælder i perioden med nødundervisning, men det understreges altså, at undervisningen i videst muligt omfang skal svare til den almindelige undervisning.

 • Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

 • Når perioden med nødundervisning ophører, er der ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt undervisning i nødundervisningsperioden. Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

 • Alle elever skal deltage i nødundervisningen medmindre de er syge.

 • Med hensyn til registrering af fravær fra nødundervisning gælder, at efterskolen selv skal tilrettelægge denne. Skolen skal herved tage hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte

 • Alle skoler er fritaget fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at de laver nødundervisning.

 • Skolen modtager tilskud under hele perioden med nødundervisning.

Camps og korte kurser

Opdateret d. 11. januar 2021

Efterskoler er som udgangspunkt lukkede. Efterskoler må desuden ikke påbegynde kurser eller aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

Rejser og lejrskoler

Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at skoler og uddannelsesinstitutioner aflyser alle lejrskoler og studieture. Anbefalingen er pt. forlænget frem til 28. februar 2021 men kan blive yderligere forlænget.

Læs mere i denne artikel

De følgende retningslinjer vil være relevante, når anbefalingen om aflysning ophæves.

Lejrskoler og studieture - hvad skal skolerne overveje?
Når først skolens ledelse har besluttet at gennemføre årets lejrskole eller studieture, må den gøre sig nogle grundige overvejelser, så risikoen for overraskelser minimeres. Jo bedre skolen er forberedt, des bedre kan de ansvarlige lærere og ledelsen træffe beslutninger i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte med Covid-19. 
Selv om man er på rejse, kan man stadig kontakte de danske sundhedsmyndigheder, men det er ikke sikkert, at de kan rådgive om forhold i et andet land.

Vi gennemgår herunder nogle af de problemstillinger, der er forbundet med rejser: 

Hvilke retningslinjer gælder, når skolen arrangerer lejrskoler og studieture?
På lejrskoler og studieture gælder de samme retningslinjer for efterskolens aktiviteter, som gælder derhjemme. Dvs. i forhold til

- Undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og samvær i fritiden.
- Hygiejne og afstand
- Forsamlingskrav
- Overnatning og måltider
- etc.

Dertil kan der på rejsedestinationen forekomme retningslinjer for:

- Ophold og overnatning på overnatningsstedet
- Forsamlingers størrelse og afstandskrav
- Besøg på seværdigheder
- Barer/restauranter/cafeteriaer etc.
- Offentlig transport, kørsel i egne busser, skibusser, tog/metro/bybusser etc.

Skolen skal forud for afrejse få afklaret hvilke lokale retningslinjer, der gælder på destinationen. En evt. rejsearrangør bør kunne hjælpe med dette via lokale kontakter, således skolen kan være forberedt på andre retningslinjer, end dem vi kender herhjemme.
Arrangerer skolen selv turen kan skolen måske hente hjælp på ambassader eller hos lokale kontakter.

Det er samtidig vigtigt, at overnatningsstedet kender, og kan honorere, de retningslinjer, som gælder for eleverne i forhold til overnatning, bespisning og rengøring af bl.a. toilet- og badefaciliteter.

Brug af mundbind
Benytter skolen sig af en lejet bus på rejsen, skal alle passagerer benytte mundbind. Det er kun i de tilfælde, hvor skolen kører i egen bus med en chauffør der er ansat på skolen, at mundbindskravet ikke gælder.
For tiden er der også krav om brug af mundbind i busser i store dele af Tyskland, så elever og lærere må være forberedt på, at kravet gælder på store dele af - hvis ikke hele - rejsen.

Læs Dansk Person Transports vejledning om buskørsel i Tyskland

Læs Politiets og Transportministeriets vejledning om brug af mundbind her 

Læs vejledningen vedr. rejser ud af Danmark på Politi.dk her

Læs Udenrigsministeriets Rejseråd i en tid med Covid-19

Får styr på de indgåede aftaler
Få styr på aftalerne. Hvornår kan skolen uden omkostninger aflyse:
 
- Overnatning
- Transport med tog/bus/fly
- De planlagte aktiviteter
- Skiinstruktion
- Liftkort
- Refusion af adgangsbilletter til seværdigheder
- Andre aktiviteter

Forsikringsforhold som bør afklares inden afrejse
Skolen bør hos eget forsikringsselskab få afklaret, hvilke regler og vilkår der gælder i tilfælde af rejsehindring.

Få også afklaret forsikringsforholdene i tilfælde af afbud og ændrede rejseanbefalinger før rejsen. Det samme gælder under rejsen, f.eks. i tilfælde af smitte med Covid-19 (elever, enkeltvis og grupper, i karantæne og under isolation på grund af konstateret smitte). Skal skolen selv betale for ændret hjemtransport eller er det dækkes af forsikringen? Kan flybilletten ændres?

Undersøg hvordan kan skolen/forældrene undgå at stå med regningen

- Hvis skolen aflyser
- Hvis Udenrigsministeriets rejseanbefalinger ændres 
- Hvis rejsearrangør aflyser

Er der særlige forhold, hvis skolen selv er rejsearrangør i forhold til at have købt rejsen hos en rejsearrangør?

Rejsegarantifonden dækker kun i tilfælde af en rejsearrangørs konkurs og kun ved bestilling af pakkerejser. Spørg evt. i tvivlstilfælde.

Forsøg at få et overblik over de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier, og få dem diskuteret med bestyrelsen, så alle er bekendt med vilkårene og har accepteret dem.

Er skolen forsikret gennem Willis, er Gouda skolen rejseforsikringsselskab. Man kan læse om Goudas betingelser her:  

Beredskabsplan
I retningslinjer for efterskoler er det beskrevet at skolen skal udarbejde en beredskabsplan i tilfælde af smitte blandt lærere og elever. Denne plan bør opdateres, så den passer til rejseaktiviteten, i tilfælde hvor der er smitte eller mistanke om smitte blandt

- Lærere
- Elever
- Hotelpersonale
- Buschauffører
- Andre personer, som elever og lærere har kontakt med

Beredskabsplanen skal bl.a. omhandle

- Vilkår og muligheder for isolation af smittede
- Vilkår og isolation af personer, der kan være smittede
- Karantænebestemmelser
- Mulighed for at teste elever
- Mulighed for hjemtransport af smittede - også gennem transitlande
- Mulighed for hjemtransport af konstaterede ikke smittede/ingen symptomer
- Hvor mange medarbejdere skal efterlades med et elevhold på destinationen i tilfælde af at gruppen må isoleres på destinationen?

Sørg også for at diskutere beredskabsplanen med TR og AMR. Aftal på forhånd:

- Hvor mange lærere skal med på turen?
- Er der nogle, der på forhånd er udelukket fra at rejse med?
- Hvor mange lærere skal blive sammen med elever, der er isoleret på destinationen?
- Hvordan skal lærere der evt. må efterlades på destinationen udvælges og aflønnes?
- Lokalaftale
Engangsvederlag
Omlægning af arbejdstid
Etc.

Kommunikation med forældre
Forud for rejseaktiviteten er det vigtigt med en tydelig og klar kommunikation med forældrene, så forældre og elever kan føle sig tryg ved, at skolen gennemfører rejsen.  

Hvis forældrene ønsker at fritage en elev fra at rejse med, kan man i retningslinjerne kan man læse følgende:
 
For alle skoler gælder det, at: 

- Alle elever skal deltage i undervisningen  
- Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdaterede. 
- Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 
- En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

Disse retningslinjer gælder også for undervisningen på en studietur eller lejrskole.

Er der tale om en studietur på et mindre hold, kan eleven måske følge undervisningen på et andet hold hjemme på skolen, mens de øvrige elever på holdet er på rejse.

 
Besøgsaftener og lignende for kommende elever

Opdateret d. 19. januar

Efterskolernes aftener og besøgsdage, som normalt afholdes i januar, er foreløbig udsat frem til efter 7. februar. Det betyder, at foreningens fælles annoncering udsættes og vi opfordrer alle skoler til at udsætte fysiske besøgsdage til efter restriktionernes ophør. Hvis det vurderes nødvendigt, kan der afvikles visitationssamtaler med en enkel familie ad gangen.

 

Videndeling: Vi opfordrer skolerne til at bruge Facebookgruppen ”Efterskoledidaktik og Fællesskaber” til at dele gode ideer til, hvordan skolerne kan lave alternative fremvisninger af deres skoler, mens de fysiske arrangementer frarådes.
 

Sygdom og smitte blandt elever
Opdateret 8. september

Hvad skal skolen gøre ved mistanke om COVID-19?

Hvis der er mistanke om, at en elev er smittet med COVID-19 sendes eleven hurtigst muligt hjem i selvisolation og testes. En skole skal som udgangspunkt ikke sende andre elever hjem til test, før der er konstateret smitte. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.
 
Hvad skal skolen gøre ved ét tilfælde af COVID-19?
Har man ét smittetilfælde på skolen blandt eleverne, skal følgende som udgangspunkt sendes hjem:

 • Alle elever fra den smittede elevs primærgruppe
 • Alle elever fra den smittede elevs klasser/hold uanset om 1-meter kravet er fraveget i undervisningen eller ej
 • Øvrige elever, der ikke er i primærgruppe/klasse/hold med eleven, men identificeres som en nær kontakt. En nær kontakt er i udgangspunktet elever, som man har været sammen med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter. Det kunne f.eks. være en kæreste.
Sundhedsmyndighederne skal dernæst rådgive omkring test af de hjemsendte elever. Der er overordnet to muligheder:

 • Nære kontakter skal følge ”programmet for nære kontakter” og have foretaget (op til) to test
 • Øvrige hjemsendte elever skal følge ”screeningsprogrammet” og have foretaget én test
Nære kontakter er som udgangspunkt primærgruppen samt øvrige elever, der identificeres som en nær kontakt jf. ovenfor. Hvis 1 meter-kravet er fraveget i undervisningen, er hold- og klassekammerater også nære kontakter.
 
Hvis 1 meter-kravet er overholdt i undervisningen, er hold- og klassekammerater ikke at opfatte som nære kontakter, og skal derfor kun have foretaget én test som led i screening-programmet.
 
Man kan læse mere uddybende om, hvornår test(s) skal foretages, hvornår eleverne kan vende tilbage m.v. i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.
 
Læs også yderligere om nære kontakter i ”Smitteopsporing af nære kontakter
 
Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde på en efterskole, herunder hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Læs mere om, hvor skolen kan hente konkret rådgivning længere nede.
 
Hvad skal man gøre ved flere tilfælde af smitte med COVID-19?
Hvis flere elever på en efterskole er smittet, er der typisk tale om et udbrud. Her vil de fleste efterskoler vælge at lukke hele skolen, men der kan være situationer, hvor det ikke er nødvendigt. Læs mere i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.”
 
Hvem kan kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte hos en elev på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. Der er i første omgang to muligheder: Den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor efterskolen er beliggende og/eller den myndighedsfælles hotline.
 
Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 

Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:         

 • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
 • Vest for Storebælt 70 22 02 69
Skolen kan også altid kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Skolen beslutter selv, om den i første omgang kontakter den kommunale sundhedstjeneste/Tilsyn og Rådgivning eller den myndighedsfælles hotline. Erfaringerne indtil videre er, at der er lang ventetid på den myndighedsfælles hotline og at rådgivningen kan virke ”skematisk”, mens der nok vil være stor forskel på de kommunale sundhedstjenester i forhold til, hvor meget de kan rådgive. 
 
Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet 70 20 02 66 rådgiver den kommunale sundhedstjeneste omkring genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner, men det er ikke et nummer, som skoler kan benytte direkte uden, at der er oprettet en sag. Derfor skal I ikke bruge dette nummer i første omgang. Vi er i gang med at undersøge om efterskoler kan få mulighed få at kontakte dette nummer direkte.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.
 
Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om, hvordan skolen konkret skal forholde sig ved smittetilfælde. Vi vil dog meget gerne orienteres om smittetilfælde og kan naturligvis altid kontaktes for at vende sagen.
 
Etablering af nødundervisning
Hvis skolen hjemsender elever på grund af mistanke om smitte/konstateret smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder uanset om der er tale om enkelte elever, hele klasser/hold eller evt. hele skolen. Nødundervisningen tilpasses afhængig af, hvor mange elever, der er tale om. Hvis det er en enkelt elev eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen f.eks. give eleven hjemmeopgaver. Hvis det er teknisk muligt, kan eleven følge undervisningen via en virtuel platform. Skolen mister ikke tilskud, mens skolen giver nødundervisning.
 
Hvis der er tale om nødundervisning for hele hold/klasser, herunder for hele skolen, skal det begrundes i en formular, der skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Formularen kan hentes her.
 
Læs mere om reglerne for nødundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se under punktet ”Grundskolen” og vær opmærksom på, at der løbende opdateres i spørgsmål/svar.
 
Spørgsmål/svar om nødundervisning er også samlet i denne pdf.

 

Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19

Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.

Ved konstateret smitte med COVID-19 skal det vurderes, hvilke personer der kan betragtes som ’nære kontakter’. Disse personer skal blive hjemme i selvisolation, indtil en negativ COVID-19-test foreligger.
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker

 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind

 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer

Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg – procedure for isolation m.v. 

 • Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 • Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 • Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 • Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 • Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.

 • Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

   

Elever med bopæl i udlandet

Opdateret 15. januar 2021

Et efterskoleophold er altid et anerkendelsesværdigt formål, og vi anbefaler, at skolen giver eleven et dokument, der bekræfter, at eleven går på skolen, og angiver en kontaktperson på skolen med telefonnummer.
Find skabelon til bekræftelse her.   

En elev, der er dansk statsborger, må altid rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.

Elever med bopæl i grænselandet
Elever med bopæl i grænselandet, dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige (Blekinge og Skåne län) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands län), som har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, der er taget højst syv dage inden indrejsetidspunktet. I Tyskland koster testen cirka 300 kr.

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas. 

Såfremt man ikke kan bekræfte, at man har et anerkendelsesværdigt formål, skal man kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 24 timer før indrejsen i Danmark. Der skal udfyldes et særligt certifikat til brug for den negative COVID-19 test.

Læs mere om rejser ind i Danmark for personer med bopæl i grænselandet.

Sydslesvigske elever med bopæl i Danmark – dvs. hvor efterskolen er registreret som bopælsadresse - må dog rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test. Det bemærkes dog, at der ved flyverejser fra udlandet til Danmark stilles krav om at fremvise en negativ COVID-19-test, der er taget højst 24 timer inden ombordstigning.

Grønlandske elever

Indrejse til Danmark
Det er muligt for grønlandske elever under uddannelse at rejse til Danmark, selvom de grønlandske myndigheder har anbefalet og skærpet d. 30. december, at man skal undgå alle rejser ind og ud af Grønland.

De Grønlandske Huse og Uddannelsesstyrelsen i Grønland er i tæt kontakt med elevernes forældre og kontaktfamilierne om efterskoleelevernes ankomst til Danmark, når det igen er muligt for grønlandske elever at vende tilbage til efterskolen.

Indrejse til Grønland
Der er krav om, at alle rejsende til Grønland ved check-in i Kastrup Lufthavn skal fremvise en kvitteringsmail på en udfyldt Sumut blanket og dokumentation for en negativ Covid-19 test (som max. er 5 dage gammel). Sumut blanketten kan hentes her

Læs mere om gældende regler for ind- og udrejse til Grønland
Grønlands Landslægeembedets hjemmeside 

Færøske elever
På Landslægen på Færøerne´s hjemmeside kan man holde sig løbende orienteret om, hvad der gælder ved ind- og udrejse til Færøerne. 
Her finder man også Oftest stillede spørgsmål og svar.


Generelle spørgsmål om indrejse i Danmark
Find svar på spørgsmål om indrejserestriktioner til Danmark på coronasmitte.dk.
Man kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

Opdateret d. 19. oktober kl. 10.30

Medarbejdere med børn, der er sendt hjem pga. corona, kan få barselsdagpenge
Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for at få barseldagpenge, hvis de skal passe deres hjemsendte børn, enten fordi de er konstateret smittet med COVID-19, eller hvis de er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i op til 10 dage til pasning af børn under 14 år.

Det er et krav, at de omfattede forældre opfylder barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og at ingen af barnets forældre har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis de kan arbejde hjemmefra, skal de gøre det, og så får de ikke barselsdagpenge.

Har forældrene omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag.

Skolen skal anmelde fraværet hurtigst muligt via virk.dk, så medarbejdere, der er hjemme uden løn, kan søge barselsdagpenge. Læs mere her.
Vi er ved at undersøge, om medarbejdere ansat på statslig overenskomst har ret til løn til pasning af barnet, således at det er skolen, der modtager dagpengerefusion.

Ordningen trådte i kraft den 29. september og gælder frem til den 31. december 2020 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den.

Refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag for covid-19-smittede og karantæneramte medarbejdere
Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar og frem til 1. januar 2021.
 
Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

Læs mere om refusionsansøgning på virk.dk

1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe
I perioden 20. maj – 31. august 2020 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.  Medarbejdere, der er helt fritaget for deres arbejdsforpligtelse, har ret til fuld løn under sygdom.. 

Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Konkret individuel lægelig vurdering

2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

Konkret individuel lægelig vurdering

3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Ferie
Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

Almindeligt sygefravær
Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Medarbejdere i risikogruppen
En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

Gravide medarbejdere
Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

Kronisk syge medarbejdere
En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Refusion til skolen
Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

Relevante links
Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:

COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Særlige risikogrupper:

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 12. januar

Løn i nedlukningsperioden
Udgangspunktet er, at lærerne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 
 
Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet.

Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres, men ikke ved sygdom eller isolation.
I en tid med corona-virus kommer skolerne ud for, at planlagte arrangementer må ændres eller aflyses pga. ændrede retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Det kan også være, at skolen bliver ramt af COVID-19 og derfor skal nødundervise i en periode. Dette vil medføre ændringer i medarbejdernes arbejdstid og opgaver, endda ofte med kort varsel. Det er i den forbindelse muligt at omlægge medarbejdernes arbejdstid. De timer, der udgår af tjenesteplanen – eksempelvis tilsyn – kan omlægges og placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Men er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang de kan, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.

Omlægning af tjenesten
Der er ikke regler for, med hvilket varsel ændringerne skal ske, hverken når timer slettes, eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at medarbejderne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i den nuværende situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne
Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Har du Corona-relaterede spørgsmål til Børne-  og Undervisningsministeriet, kan de kontaktes på deres hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8-17 samt lørdag til søndag kl. 12- 16.

Her finder du alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt relateret til corona-virus.

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.