Vi har samlet de vigtigste opmærksomhedspunkter omkring corona i forbindelse med skoleårets begyndelse i dette brev, der er sendt til alle skoler torsdag d. 5. august.

Retningslinjer og vejledninger
Love og bekendtgørelser

 

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet alle relevante love og bekendtgørelser om COVID-19 her.

 

 

Smittehåndtering blandt elever og medarbejdere

Opdateret 10. september med nyeste information om smittehåndtering: ingen isolation af nære kontakter

Procedure ved af mistanke om COVID-19
Hvis en elev/ansat får symptomer på COVID-19 skal vedkommende hurtigst muligt have taget en PCR-test for at få be- eller afkræftet mistanke om COVID-19. Først ved konstateret smitte laves der kontaktopsporing af nære kontakter. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at teste de allernærmeste kontakter med det samme. 

Procedure ved bekræftet smittetilfælde via lyntest
Hvis en elev/medarbejder får en positiv lyntest og i øvrigt ikke har symptomer, skal der ikke foretages noget, før resultatet er bekræftet via en PCR-test. En forudsætning herfor er, at skolen anvender en privat PCR-testudbyder, der kan give svar inden for 12 timer. Spytbaserede PCR-test må ikke anvendes. Hvis svaret er positivt hos den private leverandør, skal der tages en yderligere PCR-test i regi af TestCenter Danmark med henblik på sekventering. 

Hvis skolen vælger at køre en elev til test, skal det ske på frivillig basis fra medarbejderens side, da en medarbejder ikke kan pålægges at køre en elev til test. Føreren er nær kontakt til eleven, hvis elev og fører har siddet mindre end 1 meter fra hinanden i mere end et kvarter også selvom man har anvendt værnemidler. Hvis PCR-testen er negativ, er føreren ikke længere nær kontakt til eleven.

Procedure ved bekræftet smittetilfælde via PCR-test
Har man et smittetilfælde blandt elever/ansatte, der er opdaget via en PCR-test, skal man i første omgang afgøre – eventuel med rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste - om personen har befundet sig på skolen i smitteperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere på skolen i forhold til at opspore nære kontakter. 

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.
Hvis eleven har opholdt sig på skolen i smitteperioden, skal vedkommende hurtigst muligt selvisoleres på skolen og hentes hjem. Ansatte går direkte i isolation. Dernæst skal nære kontakter til personen opspores. Dette kan evt. gøres i samråd med den kommunale sundhedstjeneste.

Mindst et af nedenstående kriterier skal være opfyldt for at være nær kontakt: 
Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19 (dvs. værelseskammerater).
Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist COVID-19 
Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist COVID-19
OBS: Man er ikke længere nær kontakt, blot fordi man går i samme klasse, på samme hold eller lignende. Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og den mulige nære kontakt jf. ovenfor.

Hvordan skal nære kontakter forholde sig? 
Nære kontakter, der er færdigvaccineret/tidligere smittet anbefales at tage en PCR-test på 4. og 6. dagen efter kontakt med smittet person. 
Nære kontakter, der hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet anbefales at tage en PCR- eller lyntest med det samme samt en PCR-test på 4. og 6. dagen. 
Anbefalingen om isolation af nære kontakter er bortfaldet ved smitte på skolen og elever/ansatte kan derfor blive på skolen, mens de bliver testet og skal ikke gå i isolation. 
Tidligere smittet gælder fra 14 dage efter positiv PCR-test til 12 måneder efter.
Færdigvaccinerede gælder fra 14 dage efter 2. dosis ved vacciner med 2 doser og 14. dage efter første og eneste dosis ved vacciner med én dosis. 

Fortsat anbefaling om isolation ved smitte uden for skolen
Reglerne for smittehåndtering, som er beskrevet ovenfor, gælder specifikt for smittehåndtering på skolen hvor en ikke-vaccineret elev/ansat altså ikke længere behøver at gå i isolation, hvis vedkommende er nær kontakt til en elev/ansat, der er smittet.
En ikke-vaccineret elev/ansat, der er nær kontakt til en smittet person uden for skolen (f.eks. familiemedlem eller ven) skal fortsat gå i isolation efter de gældende regler.
 
Smitteopsporingen kan kontaktes for nærmere vejledning.

Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte på skolen, kan efterskolen kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. 

Skolen skal i første omgang søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 
Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  
Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50

Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:
Øst for Storebælt: 70 22 02 68
Vest for Storebælt 70 22 02 69

Hvis skolen ikke kan få hjælp ved den kommunale sundhedstjeneste, kan man kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.

 Procedure for isolation hvis en elev får COVID-19
Elever, der har symptomer på COVID-19 bør isoleres på eget værelse, indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet eller ikke kan komme hjem til kontaktfamilien), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
Så længe der holdes en afstand på 1 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt. 
Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
Når sygeværelset skal rengøres, bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.
Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.


Coronatest på efterskolerne

Opdateret den 1. oktober: Opfordring til en ugentligt screeningstest for ikke-vaccinerede elever og ansatte

Opfordring til test af ikke-færdig vaccinerede elever og ansatte
Myndighederne opfordrer til én ugentlig screeningstest af elever og  ansatte, der ikke er (færdig)vaccinerede eller ikke har været smittet med COVID- 19 inden for det seneste år. Besøgende på skolen, der ikke er færdig-vaccinerede eller ikke har været smittet med COVID- 19 opfordres også til at lade sig teste forud for besøg.

Der er ikke krav om kontrol af test og fremvisning af test – og heller ingen konsekvenser ved manglende test. Elever kan ikke pålægges at lade sig teste. En arbejdsgiver kan dog pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen af smitte med COVID-19. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Efterskoler er ikke forpligtet til at have lokal test-kapacitet på skolen, men kan vælge at have det. Der kan fortsat bestilles test-udstyr via regionerne. 

Ekstra test ved høj smitte i lokalområdet
Ved høj lokal smitte i det sogn eller kommune, hvor efterskole er beliggende, anbefales det at elever og ansatte, der ikke er færdigvaccineret/tidligere smittet testes to gange ugentligt. Høj smitte defineres ud fra de grænseværdier, som er anvendt de seneste måneder (Smittetilfælde pr. indbyggere, nye smittetilfælde og positivprocent).

 
Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 14. juni 2021

Ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter
Indtil videre er der aftaler om tre pakker indeholdende midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter, som efterskolerne får del i.
 
Den største pakke er allerede udmøntet. Efterskolerne modtog i uge 14 et ekstra tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet som led i den aftale, der i februar måned blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier. Læs mere om de ekstra midler i denne artikel
 Efterskolerne modtog to tilskud:
1) Et tilskud til skolens elevråd på 3.864 kr. uanset skolestørrelse.
2) Et tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter.
 
Dertil kommer en Trivselspakke fra Børne- og Undervisningsministeriet og en Sommer- og erhvervspakke fra Erhvervsministeriet. Der er i begge tilfælde tale om mindre puljer end den forrige, og vi venter på nærmere oplysninger om udmøntning af midlerne.
 
For alle tre pakker gælder, at fristen for at anvende midlerne er udskudt eller fastsat til udgangen af 2021. 
 
Kompensation for omkostninger til superviserede selvtests
Efterskolerne vil modtage en økonomisk kompensation for at udføre superviserede selvtests. Skolerne skal ikke ansøge om kompensationen, som vil tilfalde skolen automatisk og efter objektive kriterier.
 
Hjælpepakke
Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler. Udmøntningsbilagene kan nu læses på BUVM’s hjemmeside, hvor man således læse de nærmere betingelser for de enkelte elementer i pakken. 
 
Reduceret forældrebetaling. (Er iværksat)
Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar og frem til nedlukningsperioden ophører. 
 
Pulje til skoler, der har oplevet frameldinger i nedlukningsperioden (er iværksat)
Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. som kan søges af efterskoler, der har oplevet frafald under nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet. Bemærk: Hvis puljen på 10 mio. kr. ikke kan dække 75 % af skolernes samlede tab, reduceres procentsatsen. 
 
Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.
Undervisning
 • Efterskoler skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
 • Skolen må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer.
 • Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelige undervisning.
 • Der skal  ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis der undtagelsesvis iværksættes nødundervisning.
Alle tidligere retningslinjer omkring primærgrupper, afstand m.v. er bortfaldet. Skolerne opfordres til at følge de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Alle aktiviteter på skoleområdet er undtaget fra de generelle afstandsanbefalinger.
Rejser og lejrskoler

Opdateret 30. juni 2021

Anbefalingen om ikke at tage på lejrskoler og studieture over flere dage er fjernet, så efterskoler kan arrangere introture m.v. i det nye skoleår. Lejrskoler og studieture bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Opfordring til test gælder også på lejrskoler. 

Ansættelsesforhold for COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer)
Eksisterende personale
Såfremt allerede ansatte medarbejdere påtager sig opgaven som COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer), sker dette som en del af deres eksisterende ansættelsesforhold. Det aflønnes derfor inden for rammerne af deres eksisterende ansættelsesforhold, dvs. med deres sædvanlige løn, og timerne medregnes i deres arbejdstid. Dette gælder både lærere, ledere og TAP.
 
Arbejdet er som hovedregel ikke en del af de allerede ansattes eksisterende arbejdsopgaver, og allerede ansatte har derfor som alt overvejende hovedregel ikke pligt til at påtage sig denne opgave, men kan frivilligt påtage sig opgaven.
 
Nyansættelse af supervisorer
Ansætter efterskoler nyt personale som supervisorer, skal dette ske på TAP-vilkår. Der er ikke krav om uddannelsesmæssig baggrund eller faglige kvalifikationer på forhånd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller, at ansættelsesvilkårene tager udgangspunkt i organisationsaftalen for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m. fl. i staten.   
 
Konkret rådgiver Efterskoleforeningen til, at ansættelse som udgangspunkt sker som timelønnet og tidsbegrænset frem til sommerferien, fx til 30. juni 2021. Det er muligt at forlænge ansættelsen, såfremt der forsat er behov for medarbejderen efter sommerferien. Efterskoleforeningens skabelon til ansættelseskontrakt for timelønnet TAP kan anvendes. Vi anbefaler en timeløn svarende til mindste timesats for timelønnede ikke-uddannede lærere, der udfører ikke-undervisningsopgaver (pt. 152,11 kr. i timen), samt at ansættelsen er uden pension.
Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold

Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i eventuelle nedlukningsperioder. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.

Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til overholdelse af sundhedsmyndighederne anbefalinger. 
 
Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
 
TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 2. juli

Løn i nedlukningsperioden
Udgangspunktet er, at lærerne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 
 
Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet.

Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres, men ikke ved sygdom eller isolation.
I en tid med corona-virus kommer skolerne ud for, at planlagte arrangementer må ændres eller aflyses pga. ændrede retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Det kan også være, at skolen bliver ramt af COVID-19 og derfor skal nødundervise i en periode. Dette vil medføre ændringer i medarbejdernes arbejdstid og opgaver, endda ofte med kort varsel. Det er i den forbindelse muligt at omlægge medarbejdernes arbejdstid. De timer, der udgår af tjenesteplanen – eksempelvis tilsyn – kan omlægges og placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Men er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang de kan, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.

Omlægning af tjenesten
Der er ikke regler for, med hvilket varsel ændringerne skal ske, hverken når timer slettes, eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at medarbejderne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i den situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne
Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Børne- og Undervisningsministeriet har en række hotlines med spørgsmål til corona, test m.v. Find kontaktoplysninger og åbningstider her

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.