Opdateret d.14. juni (med nyt om sidste skoledag)

Generelle retningslinjer for efterskoler
Fra og med mandag d. 14/6 gælder de nye forenklede retningslinjer for efterskoler.

 • Alle nuværende retningslinjer om afstand, primærgrupper, sangaktiviteter, mundbind m.v. bortfalder
 • Der gøres specifikt opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling om 1 meter.
 • Skolerne bør i øvrigt fortsat have skærpet opmærksom på grundelementerne i forebyggelse af smittespredning (hygiejne, mv.)
 • Lærere og øvrigt personale har fortsat ret til at bære visir
 • Man skal fortsat følge anbefalingerne for håndtering af smitte på skolen.

Retningslinjer for sidste skoledag
De specifikke retningslinjer for sidste skoledag (m2-krav og afstandskrav m.v.) er bortfaldet, hvilket betyder, at I også denne dag blot skal følge de generelle anbefalinger til forebyggelse af smitte. Hvis det er muligt at lave udendørs arrangementer og holde afstand, er det naturligvis en fordel. Husk desuden, at det store forsamlingsforbud på 500 personer fortsat er gældende.

Test
Til og med 31. juli er der krav om tests på efterskolerne, herunder også på korte sommerkurser. Elever under 15 år er dog undtaget ved korte sommerkurser.
Fra og med 1. august og frem til 30. september gælder en kraftig opfordring til test for elever, ansatte og besøgende. Læs mere under test.

Denne side opdateres løbende.

Informationer omkring skolelukning i foråret 2020 kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona

Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

Opdateret 11. juni 2021 

 • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
  Læs mere

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere
 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger (opdateret 11/6)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. (elevers udmelding m.v.)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler som følge af covid-19 (faldende elevtal i 2020/21)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde
  Læs mere

Sommerens prøver

På grund af de særlige omstændigheder omkring undervisningen i dette skoleår gennemføres der færre prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Hvilket også har indflydelse på karaktergivningen.

Disse prøver fastholdes:

 Klassetrin

 Prøvefag

 9. klasse

 Dansk (mundtlig og skriftlig)
 Matematik (skriftlig) 
 Engelsk (mundtlig)            

 10. klasse

 Dansk (skriftlig og mundtlig)
 Matematik (skriftlig og mundtlig)
  
Karaktergivning
Grundet omstændighederne har ministeriet givet mulighed for, at lærerne kan afgive de afsluttende standpunktskaraktererne så tæt på tidspunktet for afholdelsen af såvel de enkelte skriftlige og mundtlige prøver til skolens kontor/sekretær. 

Standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer
Eleverne i 8., 9. og 10. klasse får standpunktskaraktererne ophøjet til prøvekarakterer i de prøvefag, som de ikke går til prøve i. Ligesom elevernes standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter, hvis de får en prøvekarakter, som er lavere end deres standpunktskarakter.
 

 Tidspunkt

 Handling

 Senest 10. juni

 Indberetning af alle standpunktskarakterer til karakterdatabasen

 Senest 18. juni

 9. og 10. klasse. Indberetning af prøvekaraktererne til   karakterdatabasen*

 Senest 23. juni  8. klasse. Indberetning af afsluttende standpunktskarakter og   prøvekarakter for.

*Gælder i de fag
- som eleven har gået til mundtlig og skriftlig prøve i
- hvor standspunktskarakteren ophøjes til prøvekarakterer

Ved sygdom

Mundtlige og Skriftlige prøver 9. og 10. klasse:

Skolens leder aflyser prøven for en elev, hvis eleven på grund sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg med covid-19 eller anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen.

Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. 

 

Hvis skolen ikke kan afholde prøver pga. nedlukning:

I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

 

Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven. Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil.

 

Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

 

Ved udeblivelse:
Hvis eleven udebliver fra en prøve ophøjes standpunktskarakteren ikke til en prøvekarakter. Eleven skal til sygeprøve hurtigst muligt*

 

Ved sygdom mens prøven foregår

Men hvis en elev forlader prøvelokalet pga. sygdom skal eleven til en ny prøve snarest muligt.*

 

*Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i forbindelse med prøveterminen i december/januar.

De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen december/januar.


Læs mere
Få overblik, oplysninger og svar på dine spørgsmål om de særlige forhold der gælder for afvikling af prøverne i prøveterminen maj/juni 2021, Undervisningsministeriet

 

Smittehåndtering blandt elever og medarbejdere
Opdateret 19. april 2021 - NYT:  Skolen kan anvende PCR-spyttest som konfirmatorisk test efter positiv lyntest

Håndtering af mistanke om COVID-19?
Hvis en elev får symptomer på COVID-19, mens de er på skolen, skal eleven enten i selvisolation på skolen eller hentes hjem til selvisolation. Eleven skal dernæst hurtigst muligt testes med en PCR-test hjemme eller i nærhed af skolen.   Der rengøres på oplagte kontaktpunker. 
Der skal ikke identificeres nære kontakter før, der evt. er konstateret smitte med COVID-19. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme enten hjemme eller på skolen. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.
Hvis en lærer får symptomer, skal læreren selvisoleres hjemme og få foretaget en PCR-test.

Håndtering af ét smittetilfælde blandt eleverne

Håndtering af ét smittetilfælde blandt eleverne Er der kun tale om at én enkelt elev indenfor en stamklasse/primærgruppe/hold testes positiv, skal skolen ikke isolere nære kontakter. Bortset fra dette, følges proceduren som beskrevet nedenfor ved konstatering af flere smittetilfælde. 
Sådan håndteres flere positive smittetilfælde inden for stamklassen/primærgruppen/hold, konstateret i forbindelse med superviserede selvtest
Hvis der konstateres flere positive testresultater på skolen i forbindelse med de to ugentlige tests, skal skolen følge denne procedure:  

 • Isolér nære kontakter på værelserne. Dette gælder som nævnt ovenfor ikke, hvis der kun er tale om ét smittetilfælde indenfor stamklassen/primærguppen/holdet.
   
 • Hurtigst muligt skal resultatet be- eller afkræftes ved hjælp af en PCR-test. Dette kan enten gøres gennem det offentlige testspor eller hos et privat firma. Et privat firma kan mod betaling give svar inden for 2-3 timer.  Flere skoler har anvendt Pentabase. Læs mere her om deres tilbud.
   
 • Vælger man en offentlig PCR-test, kan en elev, der er testet positiv i en hurtigtest, få direkte adgang til test. Eleven kan få direkte adgang til en PCR-test uden tidsbestilling. Dernæst kører forældre eller skolen eleven direkte til test-centeret og fremviser dokumentation for positivt resultat i hurtigtest.
   
 • Hvis skolen vælger at køre eleven til test, skal det ske på frivillig basis fra medarbejderens side, da en medarbejder ikke kan pålægges at køre en elev til test. Føreren er nær kontakt til eleven, hvis elev og fører har siddet mindre end to meter fra hinanden i mere end et kvarter uanset om man har anvendt værnemidler. Hvis PCR-testen er negativ, er føreren ikke længere nær kontakt til eleven.
   
 • En  PCR-spyttest kan alene ikke gælde som konfirmatorisk test ved positiv kviktest. Skolen kan dog anvende PCR-spyttest for ved negativt svar at ophæve isolation af nære kontakter. Men eleven skal stadig have taget en PCR test, taget som svælgtest i enten offentligt eller privat regi. 
   
 • Har man valgt en privat leverandør, og eleven tester positiv, skal der tages en opfølgende PCR-test i det offentlige. 
   
 • Ved bekræftet smitte via PCR-testen kontaktes den kommunale sundhedstjeneste med henblik på vejledning i smittehåndtering.

Læs mere om smittehåndteringher. Hvis der er elever, der gentagne gange testes falsk positiv i lyntest kan man med fordel lade dem teste i det offentlige PCR-spor. 

Ved smittetilfælde konstateret i forbindelse med PCR-test
Har man et smittetilfælde på skolen, der er opdaget via en PCR-test , skal man i første omgang afgøre – eventuel med rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste - om den smittede person har befundet sig på skolen i smitteperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere på skolen i forhold til at opspore nære kontakter. 

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til: 
- 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Hvis personen har opholdt sig på skolen i smitteperioden, skal eleven hurtigst muligt selvisoleres på skolen og dernæst hentes hjem. Dernæst skal nære kontakter til eleven opspores. Dette kan evt. gøres i samråd med den kommunale sundhedstjeneste.

Nære kontakter er:
1) Alle elever fra elevens klasse/hold samt alle elever fra elevens primærgruppe uanset om to-meter kravet er overholdt eller ej
2) Øvrige elever, der opfylder mindst et kriterie for at være nær kontakt: 
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus  
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.  
 • Alle, der har været inden for 2 meter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  -Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
Alle nære kontakter til den pågældende elev isoleres på skolen, hvis det er muligt for skolen at lave korrekt isolation og skolen samtidig vurdere, at de kan sørge for at få eleverne testet to gange med PCR. 

På værelser, hvor alle elever er nære kontakter, må eleverne gerne isoleres sammen på værelset. Nære kontakter med symptomer kan desuden isoleres sammen som gruppe. De skal være adskilt fra de øvrige nære kontakter, som skal selvisoleres. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre at isolere eleverne på skolen og/eller det ikke er muligt at bistå eleverne med to test, sendes eleverne hjem i selvisolation til PCR-test. 

Hvis det er muligt at håndtere en mindre gruppe af elever på skolen, kan man prioritere at beholde elever, der bor meget langt fra skolen. 

Test af nære kontakter
Nære kontakter testes som udgangspunkt to gange med en PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. For nære kontakter, som løbende er blevet udsat for smitte (f.eks. værelseskammerat), anbefales et test-interval med 3 test: hurtigst muligt, på 4. dagen samt på 6. dagen. Læs mere på s. 23 i Håndtering af smitte på efterskoler
 
Håndtering af smitte blandt medarbejdere på skolen
Hvis en medarbejder testes positiv, selvisoleres vedkommende i eget hjem. 
Det afklares om medarbejderen har opholdt sig på skolen i smitteperioden jf. ovenfor. Hvis det ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere. 
Hvis den smittede medarbejder har opholdt sig på skolen i smitteperioden gøres følgende:

Hvis der er tale om en lærer, er lærerens klasser/hold samt primærgruppe (ved kontaktlærerfunktion) at opfatte som nære kontakter. Herudover identificeres øvrige nære kontakter på skolen. 
Hvis der er tale om øvrigt personale, kontaktes Den kommunale Sundhedstjeneste med henblik på vejledning. Der vil være stor forskel på, hvordan det skal håndteres afhængig af om det er en forstander, en køkkenansat, en pedel eller en sekretær, herunder hvor meget kontakt, der har været til eleverne. 

Håndtering af flere tilfælde af COVID-19 på skolerne

Ved større udbrud skal den Kommunale Sundhedstjeneste eller Styrelsen for Patientsikkerhed under alle omstændigheder kontaktes. 

Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. 

Skolen skal i første omgang søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 
Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:

 • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
 • Vest for Storebælt 70 22 02 69
Hvis skolen ikke kan få hjælp ved den kommunale sundhedstjeneste kan man kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.
 
Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19
Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.
 
Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker
 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind
 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer
Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg med COVID-19  – procedure for isolation m.v. 

 • Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse, indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet eller ikke kan komme hjem til kontaktfamilien), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 • Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 • Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 • Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 • Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.
Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

Læs mere her: 

Håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler

Opsporing og håndtering af nære kontakter

 

 
Coronatest på efterskolerne

Opdateret 14. juni 2021

Krav om test frem til 31. juli 2021
Fremmøde og ophold på efterskoler er stadig betinget af, at elever, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højest to gange om ugen. 

Dette gælder således også for deltagere på sommerens korte kurser, såfremt skolen er arrangør af kurserne. Kursister under 15 år er dog undtaget for test på korte kurser (se øvrige undtagelser længere nede). 
Er der tale om at skolen lejes ud til en anden arrangør, er det lejeren der har ansvaret for at overholde de gældende retningslinjer for test. Disse kan afvige fra retningslinjerne for efterskoler.   

Læs retningslinjerne for test gældende fra 14. juni til 31. juli.

Tests fra 1. august 2021
Fra 1. august og frem til 30. september er kravet om test ændret til en ’kraftig opfordring til test’ på efterskoler. 

Læs retningslinjer om test gældende fra 1. august.

Undtagelse for tests
Kravet om test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen der:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en test. 
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en test. 
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid - 19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt. 
 • kan fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt tidligt 14 dage og højst 42 dage efter første dosis
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid -19. Et vaccinationsforløb mod covid -19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.  Er der tale om en vaccine, der kun kræver én dosis, gælder undtagelsen 14 dage efter denne dosis.
 • Når eleven er under 15 år gammel, og deltager på et kursus på tre uger eller derunder.

Skolen skal foretage en samlet vurdering af, om en elev, ansat eller besøgende kan undtages. Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven/kursisten/deltageren, den ansatte eller den besøgende til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring. Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring.

Vejledninger til selvtest
Efterskoler forestår selv test af elever og personale. Der er udarbejdet en række vejledninger i den forbindelse, som kan hentes her:

Vejledning til skolernes forberedelser af selvpodning under supervision 
Vejledning til skolernes gennemførelse af selvpodning under supervision
Vejledning til opbevaring af håndsprit udarbejdet af Trekant Brand. Er der yderligere spørgsmål til opbevaring, kan man søge vejledning hos det lokale beredskab.

Læs og håndtering af affald i forbindelse med selvtest hos Arbejdstilsynet 

Eleverne skal give informeret samtykke til test. Læs mere her: 

Brev om testdata og databeskyttelse,
FAQ om GDPR og selvtests, samt
Underretning om behandling af dine personoplysninger til eleven.

Vejledning til Indberetning af Covid-19 test på skoleniveau

Skoleindkøb har indgået en aftale om en scanningsløsning med KMD. Alle skoler, også de der ikke er medlem af Skoleindkøb, kan abonnere på denne scanningsløsning. Tilmelding til KMD, Tilbud på Scannere og Databehandleraftale og Fortegnelse over risikovurdering og databehandlingsaftale finder du via disse links.

Vaccination af elever

Opdateret 27. maj 2021 (Mulighed for at skifte vaccinationscenter tilbydes i nogle regioner)

De første invitationer til vaccination af de 16-19-årige elever kommer ultimo maj. Man kan i forbindelse med sin indkaldelse vælge mellem forskellige vaccinationscentre i sin egen region. Det er tilsyneladende også muligt at vælge at blive vaccineret i en anden region.

For efterskoleelever, der har langt hjem til sit regionale vaccinationscenter, vil det være oplagt at vælge et center tæt på efterskolen. Man skal imidlertid som udgangspunkt modtage begge stik på samme center, og derfor vil en sådan løsning kræve, at eleverne ”rejser tilbage”, når de skal have det andet stik – et stik, som med stor sikkerhed vil ligge efter afslutningen af efterskoleopholdet.

For de fleste vil det være mere oplagt at vælge et center tæt på elevens hjem, selvom man så skal bruge en dag på at rejse hjem til vaccinationen. Alternativt skal de pågældende elever vælge en vaccinationstid til første stik, der ligger efter afslutningen på skoleåret, så de slipper for at bruge en dag på at rejse hjem.

Efter vores oplysninger er der regioner, der tilbyder at man kan blive vaccineret på to forskellige vaccinationscentre inden for samme region, mens andre regioner er mere strikse med, at vaccinen skal tages samme sted. Skift mellem regioner er umiddelbart ikke muligt. Ønsker elever at blive vaccineret to forskellige steder, skal eleven/forældrene selv tage kontakt til sin region og undersøge, hvilke muligheder de tilbyder. 

Læs mere om vaccination her.

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 14. juni 2021

Ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter
Indtil videre er der aftaler om tre pakker indeholdende midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter, som efterskolerne får del i.
 
Den største pakke er allerede udmøntet. Efterskolerne modtog i uge 14 et ekstra tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet som led i den aftale, der i februar måned blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier. Læs mere om de ekstra midler i denne artikel
 Efterskolerne modtog to tilskud:
1) Et tilskud til skolens elevråd på 3.864 kr. uanset skolestørrelse.
2) Et tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter.
 
Dertil kommer en Trivselspakke fra Børne- og Undervisningsministeriet og en Sommer- og erhvervspakke fra Erhvervsministeriet. Der er i begge tilfælde tale om mindre puljer end den forrige, og vi venter på nærmere oplysninger om udmøntning af midlerne.
 
For alle tre pakker gælder, at fristen for at anvende midlerne er udskudt eller fastsat til udgangen af 2021. 
 
Kompensation for omkostninger til superviserede selvtests
Efterskolerne vil modtage en økonomisk kompensation for at udføre superviserede selvtests. Skolerne skal ikke ansøge om kompensationen, som vil tilfalde skolen automatisk og efter objektive kriterier.
 
Hjælpepakke
Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler. Udmøntningsbilagene kan nu læses på BUVM’s hjemmeside, hvor man således læse de nærmere betingelser for de enkelte elementer i pakken. 
 
Reduceret forældrebetaling. (Er iværksat)
Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar og frem til nedlukningsperioden ophører. 
 
Pulje til skoler, der har oplevet frameldinger i nedlukningsperioden (er iværksat)
Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. som kan søges af efterskoler, der har oplevet frafald under nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet. Bemærk: Hvis puljen på 10 mio. kr. ikke kan dække 75 % af skolernes samlede tab, reduceres procentsatsen. 
 
Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.
Undervisning, herunder forsamlingsforbud
Opdateret d. 14. juni 2021 (Undervisning, herunder forsamlingsforbud)
 
Der gælder ikke længere særlige retningslinjer for uddannelsesafslutninger.
 
Efterskolerne er fra 14. juni kun omfattet af det ’store’ forsamlingsforbud. Det gælder for alle aktiviteter på skolen samt for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær uden for skolens matrikel. Forsamlingsforbuddet gælder både uden- og indendøre,
Det store forsamlingsforbud er på 500 personer. Efterskoler må altså ikke på noget tidspunkt være mere end 500 samlet på samme sted og tidspunkt. Både elever, personale og eventuelle forældre/gæster tæller med i de 500 personer. 
 
Som udgangspunkt skal alle elever møder fysisk op på skolen til undervisning
.  
Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning i form af fjernundervisning. Det kan være elever, der venter på testsvar og lignende
Hvis forældre vælger at holde en elev hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen, har eleven ikke krav på nødundervisning i form af fjernundervisning
For at sikre en smidig og fleksibel overgang i forbindelse med genåbningen kan en skole stadig helt eller delvist følge reglerne om nødundervisning, selvom eleverne er tilbage på skolen
Dernæst skal skolerne igen give almindelig undervisning (21 timers undervisning m.v.). Skolen kan alene overgå til nødundervisning, hvis det er nødvendigt for at følge relevante sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af covid-19, f.eks. i forbindelse med et større udbrud af smitte på skolen. Alle skoler er frem til 31.7 undtaget fra kravet om indberetning af nødundervisning til STUK. Efter 1.8 skal skolerne indberette til STUK, hvis den indfører nødundervisning
.
Der vil blive fastsat nærmere regler om, at skoler, som ikke er omfattet af nødundervisning, kan omlægge den almindelige undervisning foreløbigt fra marts frem til sommerferien 2021 ud fra hensynet til varetagelse af uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål
Der gælder ikke længere krav om afstand mellem lærere og pædagogisk personale og heller ikke om afstand til og mellem elever i undervisningen. Den sunde fornuft gælder dog stadig, og skolen bør overveje, om der er situationer, som f.eks. ved sang, skal holdes afstand.
 
 
Idrætsaktiviteter

Opdateret 26. maj 2021

Deltagelse i idræts-turneringer i foreningsregi
Efterskoler kan deltage i idræts-turneringer, der er arrangeret af organiserede foreninger. Det gælder f.eks. DBU’s og Dansk Skoleidræts turneringer. Turneringer og kampe afvikles inden for de retningslinjer, som gælder for foreningsidræt.

Turneringer, kampe og opvisninger, der arrangeres af efterskoler
Efterskoler kan arrangere indendørs og udendørs kampe og turneringer samt opvisninger som led i undervisningen og det pædagogisk tilrettelagt samvær.  Det store forsamlingsforbud på 500 personer gælder i den forbindelse. I de 500 indgår både spillere/gymnaster samt tilskuere.
 
Ved opvisninger skal gymnaster og tilskuere fra forskellige skoler så vidt muligt holdes adskilt. Retningslinjerne for efterskoler skal desuden følges i forbindelse med denne form for arrangementer.

Camps og korte kurser
Opdateret 14. juni 2021 – mulighed for at afholde korte kurser 
 
Efterskoler kan igen afholde aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.  Det betyder, at det også bliver muligt at afholde korte kurser og camps  i sommerferien. Hvis efterskolen er arrangør af et sommerkursus eller en camp, afholdes aktiviteten under de retningslinjer, som gælder for efterskoler fra 14. juni til 1. august. Ligger kurset efter 1. august gælder andre retningslinjer.

I perioden 14. juni til 31. juli er der krav om test for kursister over 15 år og efter 1. august er der tale om en ’kraftig opfordring’ til tests. Læs mere under Coronatests på efterskoler ovenfor.

Udlejning af skolens lokaler og/eller hele efterskolen er også muligt. Det er lejers ansvar at sikre sig, at de overholder de retningslinjer, som måtte gælde for den aktivitet lejeren gennemfører. 
 
Rejser og lejrskoler

Opdateret 18. juni 2021

Fra og med mandag d. 25. maj er anbefalingen om ikke at tage på lejrskoler og studieture over flere dage fjernet. Lejrskoler kan nu arrangeres for hele skolen, når overnatning organiseres ud fra primærgrupperne, og at aktiviteter derudover organiseres ud fra de generelle anbefalinger om primærgrupper.
Lejrskoler og studieture bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

Kravet om 2 ugentlige test for elever og personale gælder også når man tager på lejrskole/studietur. 

Arrangementer med gæster: Sidste skoledag, nye elevers-dag m.v.

Opdateret 14/6 2021 (med lempede retningslinjer for sidste skoledag)

Det er muligt at afholde alle former for arrangementer med gæster udefra,  f.eks. Åbent Hus-arrangementer for kommende elever og Nye Elevers-dag m.v.   

Arrangementerne afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.  Med de nye retningslinjer, der gælder fra 14/6, er det dog eksplicit nævnt, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler, er undtaget fra afstandskravet. Man kan altså fravige 1-meter-kravet, men i forhold til risiko for smitte, kan det naturligvis være en fordel ikke at samle for mange mennesker for tæt – ikke mindst hvis man er indendørs.

De specifikke retningslinjer for sidste skoledag er annulleret, så her skal I også blot følge de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, mens I er undtaget fra afstandskravet (og det m2-krav, det gjaldt i de retningslinjer). Det ændrer naturligvis ikke på, at det altid er godt med afstand og frisk luft, hvis det er muligt. 

Vær  i den forbindelse opmærksom på, at ved tilfælde af smitte med COVID-19 defineres nære kontakter (bl.a.) som personer, der har været inden for 2 meters afstand til den smittede i mere end et kvarter. Vil skolen undgå, at gæster risikerer at blive nære kontakter, skal der altså holdes 2 meters afstand mellem alle, der ikke er i familie. Det vil være svært ved store arrangementer, men kan overvejes ved mindre arrangementer med ren stoleopstilling for at forebygge, at der er gæster, der potentielt ender som nære kontakter.  

Husk at der aldrig (hverken inde eller ude) må være flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud). Dette gælder også, selvom det lille udendørs forsamlingsforbud er fjernet pr. 11/6. 

Specifikt i forhold til test, skal I følge retningslinjerne for test på efterskoler. Der er således testkrav for alle gæster over 15 år (max 72 timer) – dog gælder de samme undtagelser for gæster som gælder for elever/ansatte, f.eks. at færdigvaccinerede ikke skal vise test (se under punktet ”Coronatest på efterskoler”).

Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v.

Opdateret 25. maj 2021 

Fra og med mandag d. 25. maj er anbefalingen om ikke at afholde sociale arrangementer samt aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål fjernet. Der kan altså igen afholdes generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v.  

Denne type arrangementer afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

Der er testkrav for alle deltagere (max 72 timer) – dog gælder de samme undtagelse som for elever/ansatte (se under punktet ”Coronatest på efterskoler”)

Vær opmærksom på, at der aldrig må være flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud).

Elever med bopæl i udlandet

Opdateret 17. marts 2021

Elever fra grænselandet
Bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 fritager elever fra grænselandet for isolation, når de har været hjemme hos familien på weekend eller ferie. Desuden må en af forældre med fast bopæl i grænselandet køre over grænsen og hente og bringe eleven uden at skulle i isolation.

Grænselandet er defineret som Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.

Bekendtgørelsen formulerer undtagelsen således, at elever fra grænselandet, der er danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget fra isolationskravet, hvis de indrejser i Danmark ”efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet”.  

Dog skal eleven ved indrejsetidspunktet kunne fremvise en negativ PCR-test som højst er 72 timer gammel. 

Se Bekendtgørelsen om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 her.

Elever med bopæl i udlandet
Danske statsborgere må frit indrejse i Danmark uden at blive testet. Det anbefales dog, at man som udgangspunkt testes efter indrejse og efterfølgende isolerer sig i 10 dage.
Bemærk, at rejsende fra Grønland og Færøerne er undtaget de gældende indrejserestriktioner, og kan frit rejse ind i Danmark. (Se mere længere nede)

Udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark. Udenlandske efterskoleelever med et dansk sundhedskort med skolens adresse på, kan altså rejse ind i Danmark. Vi anbefaler derfor, at eleverne medbringer både pas og sundhedskort som legitimation ved grænsen.

Øvrige udenlandske statsborgere uden bopælsadresse i Danmark må rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål, som fx at gå på efterskole. Skolen kan udarbejde et bevis, som du finder her.

Udenlandske statsborgere, der må rejse ind i Danmark, skal i perioden fra den 7. februar frem til og med 5. april 2021 have en negativ test for at komme ind i landet og derefter, uanset at testen er negativ, isolere sig i 10 dage. Isolationen kan afkortes, hvis eleven får en pcr-test på tidligst 4.-dagen efter indrejse.

Elever der rejser med fly, skal have en negativ test, der er højst 24 timer gammel før ombordstigning på flyet, og de skal have foretaget en hurtigtest inden lufthavnen forlades.

Elever, der rejser over sø- eller landegrænser, skal kunne fremvise en negativ test, der er højst 24 timer gammel ved indrejsetidspunktet, og de skal som udgangspunkt have foretaget en negativ test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Læs mere om indrejse i Danmark

Læs mere her om elever med bopæl i grænselandet.

Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19


G
rønlandske og færøske elever
Grønlandske og færøske elever er ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test ved ankomst. 
Derudover er indrejsende fra Grønland og Færøerne også undtaget anbefalingen om test og isolation efter ankomsten til Danmark.

Når de kommer til efterskolen skal de dog vise en negativ coronatest, Man kan få taget en kvik-test i Kastrup Lufthavn, som er tilstrækkelig dokumentation ved ankomst til efterskolen.

I perioden frem til 18. april foretages der kun myndighedsflyvninger fra Danmark til Grønland, og der skal ansøges om indrejse til Grønland. Læs mere om de gældende regler om indrejse til Grønland på det grønlandske landslægeembedes hjemmeside


Generelle spørgsmål om indrejse i Danmark
Find svar på spørgsmål om indrejserestriktioner til Danmark på coronasmitte.dk.
Man kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

Opdateret d. 6. maj 2021

Medarbejdere med børn, der er sendt hjem pga. corona, kan få barselsdagpenge
Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for at få barselsdagpenge, hvis de skal passe deres hjemsendte børn, enten fordi de er konstateret smittet med COVID-19, eller hvis de er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i op til 10 dage i perioden 1. januar til 30. juni 2021 til pasning af børn under 14 år.

Det er et krav, at de omfattede forældre opfylder barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og at ingen af barnets forældre har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis de kan arbejde hjemmefra, skal de gøre det, og så får de ikke barselsdagpenge.

Har forældrene omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag.

Skolen skal anmelde fraværet hurtigst muligt via virk.dk, så medarbejdere, der er hjemme uden løn, kan søge barselsdagpenge. Læs mere her.

Ordningen trådte i kraft den 29. september 2020 og gælder frem til den 30. juni 2021 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den.

Refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag for covid-19-smittede og karantæneramte medarbejdere
Der er den 17. marts 2020 vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar 2020 og frem til 30. juni 2021.
 
Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

Læs mere om refusionsansøgning på virk.dk

1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe
I perioden frem til 30. juni 2021 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.  Medarbejdere, der er helt fritaget for deres arbejdsforpligtelse, har ret til fuld løn under sygdom.. 

Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Konkret individuel lægelig vurdering

2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

Konkret individuel lægelig vurdering

3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Ferie
Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

Almindeligt sygefravær
Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Medarbejdere i risikogruppen
En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

Gravide medarbejdere
Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

Kronisk syge medarbejdere
En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Refusion til skolen
Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

Relevante links
Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:

COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Særlige risikogrupper:

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

Ansættelsesforhold for COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer)
Eksisterende personale
Såfremt allerede ansatte medarbejdere påtager sig opgaven som COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer), sker dette som en del af deres eksisterende ansættelsesforhold. Det aflønnes derfor inden for rammerne af deres eksisterende ansættelsesforhold, dvs. med deres sædvanlige løn, og timerne medregnes i deres arbejdstid. Dette gælder både lærere, ledere og TAP.
 
Arbejdet er som hovedregel ikke en del af de allerede ansattes eksisterende arbejdsopgaver, og allerede ansatte har derfor som alt overvejende hovedregel ikke pligt til at påtage sig denne opgave, men kan frivilligt påtage sig opgaven.
 
Nyansættelse af supervisorer
Ansætter efterskoler nyt personale som supervisorer, skal dette ske på TAP-vilkår. Der er ikke krav om uddannelsesmæssig baggrund eller faglige kvalifikationer på forhånd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller, at ansættelsesvilkårene tager udgangspunkt i organisationsaftalen for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m. fl. i staten.   
 
Konkret rådgiver Efterskoleforeningen til, at ansættelse som udgangspunkt sker som timelønnet og tidsbegrænset frem til sommerferien, fx til 30. juni 2021. Efterskoleforeningens skabelon til ansættelseskontrakt for timelønnet TAP kan anvendes. Vi anbefaler en timeløn svarende til mindste timesats for timelønnede ikke-uddannede lærere, der udfører ikke-undervisningsopgaver (pt. 152,11 kr. i timen), samt at ansættelsen er uden pension.
Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold
Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i nedlukningsperioder. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.
 
Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og -krav. Ledelsen bør i opgavefordelingen ligeledes tage hensyn til medarbejdere i skånejob eller med særlige helbredsproblemer eller nedsat fysisk funktion.
 
I det omfang, der ikke er behov for eller mulighed for at anvende en TAP’ers arbejdskraft på forsvarlig vis med overholdelse af myndighedernes udmeldte retningslinjer og krav, herunder på skolen, bør medarbejderen derfor opholde sig hjemme.
 
Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
 
TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.
Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 12. januar

Løn i nedlukningsperioden
Udgangspunktet er, at lærerne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 
 
Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet.

Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres, men ikke ved sygdom eller isolation.
I en tid med corona-virus kommer skolerne ud for, at planlagte arrangementer må ændres eller aflyses pga. ændrede retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Det kan også være, at skolen bliver ramt af COVID-19 og derfor skal nødundervise i en periode. Dette vil medføre ændringer i medarbejdernes arbejdstid og opgaver, endda ofte med kort varsel. Det er i den forbindelse muligt at omlægge medarbejdernes arbejdstid. De timer, der udgår af tjenesteplanen – eksempelvis tilsyn – kan omlægges og placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Men er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang de kan, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.

Omlægning af tjenesten
Der er ikke regler for, med hvilket varsel ændringerne skal ske, hverken når timer slettes, eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at medarbejderne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i den nuværende situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne
Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Børne- og Undervisningsministeriet har en række hotlines med spørgsmål til corona, test m.v. Find kontaktoplysninger og åbningstider her

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.