28. februar 2021

OBS: BUVM har sendt opdaterede retningslinjer fredag aften (26. februar). De nye retningslinjer er nu lagt på siden – der er enkelte rettelser, hvor anbefalinger om virtuelle møder og kontakt mellem eleverne er lempet.

Efterskoler i Nord- og Vestjylland samt på Bornholm kan genåbne med fuldt fremmøde fra og med mandag d. 1. marts 
 
Regeringen har i dag sammen med en række partier fra Folketinget indgået en aftale om genåbning af dele af Danmark. 
 
For efterskoler gælder det, at efterskolerne i følgende kommuner kan genåbne med fuldt fremmøde fra og med mandag d. 1. marts

 • Nordjylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands, Aalborg
 • Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg
 • Bornholm
   
  Vi følger op med yderligere information, så snart vi ved mere, herunder om eventuel krav til test, retningslinjer m.v. De skoler, der i første omgang skal åbne, vil få yderligere information fra foreningen så hurtigt som muligt. 

  Det fremgår desuden af aftalen, at der skal ses på muligheden for, at efterskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet  fra og med 15. marts, hvis smitteudviklingen tillader det. 

  Denne side opdateres løbende.

  Informationer omkring skolelukning i foråret 2020 kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona
 • Retningslinjer og vejledninger

  Opdateret  d. 1. marts 2021

  Retningslinjer for efterskoler gældende fra og med 28. februar 2021 (OBS: Nye retningslinjer, der erstatter dem, der gjaldt til 28/2 2021)

  Pjece om at være nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus (24. november 2020) 

  Relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

  Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.  (OPDATERET VEJLEDNING 17. SEPTEMBER 2020)

   

  COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter (juni 2020)

   

  Undgå smitte på skolen - inspiration til lette løsninger (juli 2020)

   

  Forebyggelse af smittespredning (Oktober 2020)

   

  Oversættelse til skoler og uddannelsesinstitutioner af Forebyggelse af smittespredning (maj 2020)

   

  Relevante retningslinjer fra Kulturministeriet

  Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræt- og fritidsfaciliteter

  Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

  Love og bekendtgørelser

  Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

  Opdateret 11. januar 

  • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
   Læs mere

  • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om nødundervisning.
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
   Læs mere
  • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. (elevers udmelding m.v.)
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler som følge af covid-19 (faldende elevtal i 2020/21)
   Læs mere

  • Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde
   Læs mere

  Genåbning af efterskoler i Nord- og Vestjylland samt på Bornholm

  Opdateret den 28.2.2021 kl. 11.43

  Vejledning om test – se under punktet ”Coronatests på efterskolerne”

  Retningslinjer for Nord- og Vestjylland (Bemærk at retningslinjerne for efterskoler er sammenskrevet med retningslinjer for de andre grundskoler og ungdoms/voksenuddannelser i området)
   
  Retningslinjer for Bornholm (Bemærk at retningslinjerne for efterskoler er sammenskrevet med retningslinjer for de andre grundskoler og ungdoms/voksenuddannelser i området)

  I de retningslinjer, der er udarbejdet for Nord- og Vestjylland/Bornholm, henvises der flere steder til de nationale sektorspecifikke retningslinjer for efterskolerne. Derfor skal retningslinjer for efterskoler også læses, for så vidt angår følgende afsnit, fra og med side 2:

  • Generelle sundhedsfaglige anbefalinger
  • Håndtering af smittetilfælde
  • Mundbind og visir
  • Regler og anbefalinger for organiseringen af undervisning og andre aktiviteter
  • Anbefalinger om hygiejne, rengøring og udluftning
  • Elevers deltagelse i undervisning, herunder nødundervisning

  Retningslinjer for test i Nord- og Vestjylland

  Retningslinjer for test på Bornholm 

  Brev fra BUVM om genåbning og test til efterskolerne

  Nødundervisning

  Opdateret d. 1. februar 2021

  • Elever på efterskoler må ikke modtages på skolen og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Dette gælder pt. frem til og med 28. februar.

  • Der er en række undtagelser herfor – se mere under punktet ”Sårbare elever”.

  • Nødundervisning skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning. Der er ikke et formelt krav om, at skolen skal give mindst 21 timers undervisning ligesom kravet om placering af undervisning/pædagogisk tilrettelagt samvær ikke gælder i perioden med nødundervisning, men det understreges altså, at undervisningen i videst muligt omfang skal svare til den almindelige undervisning.

  • Nødundervisning tilrettelægges efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever. Det gælder også andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

  • Når perioden med nødundervisning ophører, er der ikke pligt til at give erstatningsundervisning for evt. tabt undervisning i nødundervisningsperioden. Skolens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

  • Alle elever skal deltage i nødundervisningen medmindre de er syge.

  • Med hensyn til registrering af fravær fra nødundervisning gælder, at efterskolen selv skal tilrettelægge denne. Skolen skal herved tage hensyn til behovet for, at eleverne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnlig elever, der i denne situation er særligt udsatte

  • Alle skoler er fritaget fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at de laver nødundervisning.

  • Skolen modtager tilskud under hele perioden med nødundervisning.

  Sårbare elever, herunder trivselsgrupper

  Opdateret d. 1. marts 2021

   

  Regler for sårbare elever, der skal undtages fra nedlukning
   
  Børne – og Undervisningsministeriet har i forbindelse med genåbning af skolerne for de yngste klasser, ændret reglerne for undtagelse fra nødlukning samt reglerne om kommunal nødpasning, der er fastlagt i Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19. De nye regler trådte i kraft i mandag d. 8. februar.
   
  Med bekendtgørelsesændringen er kommunernes forpligtelse til at tilbyde nødpasning fjernet. Det betyder, at efterskolerne nu har den fulde forpligtelse til at hjælpe sårbare elever, der har behov for at komme tilbage på skolen.
   
  Elever, der skal undtages fra nedlukning er elever med ”særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet”. Tidligere hed det ”helt særlige behov”, men nu er formuleringen blevet bredere.
   
  Ministeriet har på sin hjemmeside i en QA defineret de sårbare elever således:
   
  ”Sårbare er elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
  Skolens leder og det undervisende personale bør løbende holde øje med, om elever, der ikke normalt giver anledning til særlig opmærksomhed, begynder at vise tegn på mistrivsel som følge af den aktuelle, helt ekstraordinære situation.
  Disse elever skal – sammen med en række andre elevgrupper, der er undtaget fra nedlukningen på grund af særlige hensyn og behov – møde frem til almindelig undervisning på skolen.” 
   
  Det er fortsat er en lokal beslutning hos forstanderen, hvilke elever, der skal undtages fra nedlukning.

   

  Trivselsgrupper for sårbare elever

   

  Fra og med 28. februar har efterskoler mulighed for at afholde kortere fysiske udendørs møder for elever, der ellers i øvrigt er hjemsendt (Trivselsgrupper). Ved sådanne aktiviteter må lærere/pædagoger mødes med en eller flere elever, dog må det samlede antal deltagere ikke overstige 5 personer. Trivselsgrupper arrangeres for elever, der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel, dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivsels- fremmende undervisningsaktiviteter og derfor skal tilbydes dette.

   

  Det anbefales, at der ved disse aktiviteter er fokus på efterlevelse af de generelle smitteforebyggende anbefalinger, herunder at der holdes den anbefalede afstand, at man ikke møder op, hvis man har symptomer eller er nær kontakt, hoste og nyse i ærmet og god håndhygiejne. Der skal holdes forsvarlig afstand mv. under møderne.

   

  Smittehåndtering blandt elever og medarbejdere
  Opdateret 5. marts 2021

  Håndtering af mistanke om COVID-19?
  Hvis en elev får symptomer på COVID-19, mens de er på skolen, skal eleven enten i selvisolation på skolen eller hentes hjem til selvisolation. Eleven skal dernæst hurtigst muligt testes med en PCR-test hjemme eller i nærhed af skolen.   Der rengøres på oplagte kontaktpunker. 
  Der skal ikke identificeres nære kontakter før, der evt. er konstateret smitte med COVID-19. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme enten hjemme eller på skolen. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.
  Hvis en lærer får symptomer, skal læreren selvisoleres hjemme og få foretaget en PCR-test.
   
  Håndtering af ét smittetilfælde blandt eleverne

  Ved smittetilfælde konstateret i forbindelse med lyntest
  Hvis der konstateres et smittetilfælde på skolen i forbindelse med de to ugentlige lyntest, anbefales det at sende alle nære kontakter i selvisolation på værelserne, mens den smittede elev får taget en PCR-test med henblik på at få be- eller afkræftet smitte. 

  Hvis der er flere tilfælde, bør man kontakte myndighederne for vejledning. Også her skal der laves opfølgende PCR-test. 

  Ved smittetilfælde konstateret i forbindelse med PCR-test
  Har man et smittetilfælde på skolen, der er opdaget via en PCR-test , skal man i første omgang afgøre – eventuel med rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste - om den smittede person har befundet sig på skolen i smitteperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere på skolen i forhold til at opspore nære kontakter. 

  Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til: 
  - 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.
   
  Hvis personen har opholdt sig på skolen i smitteperioden, skal eleven hurtigst muligt selvisoleres på skolen og dernæst hentes hjem. Dernæst skal nære kontakter til eleven opspores. Dette kan evt. gøres i samråd med den kommunale sundhedstjeneste.

  Nære kontakter er:
  1) alle elever fra elevens klasse/hold samt alle elever fra elevens primærgruppe uanset om to-meter kravet er overholdt eller ej
  2) Øvrige elever, der opfylder mindst et kriterie for at være nær kontakt: 

  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus  
  • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.  
  • Alle, der har været inden for 2 meter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
   - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
   - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
   -Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
  Alle nære kontakter til den pågældende elev isoleres på skolen, hvis det er muligt for skolen at lave korrekt isolation og skolen samtidig vurdere, at de kan sørge for at få eleverne testet to gange med PCR. 

  På værelser, hvor alle elever er nære kontakter, må eleverne gerne isoleres sammen på værelset. Nære kontakter med symptomer kan desuden isoleres sammen som gruppe. De skal være adskilt fra de øvrige nære kontakter, som skal selvisoleres. 

  Hvis det ikke kan lade sig gøre at isolere eleverne på skolen og/eller det ikke er muligt at bistå eleverne med to test, sendes eleverne hjem i selvisolation til PCR-test. 

  Hvis det er muligt at håndtere en mindre gruppe af elever på skolen, kan man prioritere at beholde elever, der bor meget langt fra skolen. 

  Test af nære kontakter
  Nære kontakter testes som udgangspunkt to gange med en PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. For nære kontakter, som løbende er blevet udsat for smitte (f.eks. værelseskammerat), anbefales et test-interval med 3 test: hurtigst muligt, på 4. dagen samt på 6. dagen. Læs mere på s. 23 i Håndtering af smitte på efterskoler
   
  Håndtering af smitte blandt medarbejdere på skolen
  Hvis en medarbejder testes positiv, selvisoleres vedkommende i eget hjem. 
  Det afklares om medarbejderen har opholdt sig på skolen i smitteperioden jf. ovenfor. Hvis det ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere. 
  Hvis den smittede medarbejder har opholdt sig på skolen i smitteperioden gøres følgende:

  Hvis der er tale om en lærer, er lærerens klasser/hold samt primærgruppe (ved kontaktlærerfunktion) at opfatte som nære kontakter. Herudover identificeres øvrige nære kontakter på skolen. 
  Hvis der er tale om øvrigt personale, kontaktes Den kommunale Sundhedstjeneste med henblik på vejledning. Der vil være stor forskel på, hvordan det skal håndteres afhængig af om det er en forstander, en køkkenansat, en pedel eller en sekretær, herunder hvor meget kontakt, der har været til eleverne. 

  Håndtering af flere tilfælde af COVID-19 på skolerne

  Ved større udbrud skal den Kommunale Sundhedstjeneste eller Styrelsen for Patientsikkerhed under alle omstændigheder kontaktes. 

  Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
  Hvis der konstateres smitte på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. 

  Skolen skal i første omgang søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
   
  Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
  • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
  Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:

  • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
  • Vest for Storebælt 70 22 02 69
  Hvis skolen ikke kan få hjælp ved den kommunale sundhedstjeneste kan man kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
   
  Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.
   
  Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19
  Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.
   
  Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
  Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

  • Engangshandsker
  • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind
  • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer
  Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

  Hvis en elev bliver syg med COVID-19  – procedure for isolation m.v. 

  • Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse, indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
  • Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
  • Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
  • Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
  • Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
  • Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
  • Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.
  Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

  Læs mere her: 

  Håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler

  Opsporing og håndtering af nære kontakter

   

   
  Coronatest på efterskolerne

  Opdateret den 5.marts 2021 kl.12.30

  Som et led i genåbningen af en række af landets efterskoler den 28. februar 2021, blev der indført obligatoriske tests af elever og medarbejdere. Dette gælder både ved ankomsten efter nedlukning og efterfølgende med to obligatoriske tests om ugen. Herunder kan man læse de nærmere omstændigheder, som de er formuleret i Børne- og Undervisningsministeriets Retningslinjer for test og på ministeriets spørgsmål-svar side.

  Krav om tests ved ankomst efter nedlukningen
  Som en betingelse for i løbet af uge 9 at kunne genåbne efterskolerne i de nævnte områder, skulle elever og medarbejdere møde op med en negativ coronatest, der var max. 72 timer gammel. Både PCR-test og kviktest var gyldige. Var der tale om en kviktest, var det vigtigt, at man kunne dokumentere et negativt svar, som man kunne vise frem, ved første fremmøde på skolen.

  Dokumentationen skulle indeholde flg. oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til navnet på pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
  • Tidspunktet for testen
  • Resultatet af testen

  Vi forventer ovenstående også bliver proceduren i de næste faser af genåbningen af efterskolerne.

  Generelt gælder, at en elev der ikke ønsker at blive testet, ikke kan møde op på skolen. Eleven vil i så fald være ulovligt fraværende, og har dermed heller ikke krav på at modtage fjernundervisning. I yderste konsekvens betyder det, at eleven må stoppe sit efterskoleophold.

  Hvis en medarbejder ikke ønsker at blive testet, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Hvordan kontrol af medarbejderes testsvar skal gennemføres, skal aftales mellem leder og medarbejdergruppen. 

  Fritagelse for tests
  Enkelte elever og medarbejdere kan som følge af f.eks. medicinske årsager, eller fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fritages for tests. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved lægeerklæring. Det er skolen, der skal betale for lægeerklæringen, og der kan hentes en standardskabelon her 
  Der gælder særlige regler for personer, der allerede har været smittet med Covid-19. De gældende regler kan findes i retningslinjerne for test

  Løbende tests af elever og medarbejdere
  Den løbende testprocedure deles op i to faser.

  Fase 1. I den første fase efter genåbningen er der krav om at elever og medarbejdere testes to gange ugentligt. For efterskolernes vedkommende skal formuleringen i retningslinjerne om at tests ikke må være mere end 72 timer gamle forstås således, at der skal gennemføres to tests om ugen.

  Disse tests vil i de fleste tilfælde foregå på skolen, ved at Regionerne sender en mobil testenhed ud på skolen. I Region Nordjylland og Midtjylland har Falck forestået tests på skolerne. Der kan i andre tilfælde være tale om, at skolerne skal transportere elever til et teststed i nærheden. Således har det f.eks. foregået på Bornholm.

  Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at i de tilfælde hvor eleven eller elevens forældre ikke ønsker at benytte den testmetode, som skolen tilbyder, er det forældrenes ansvar at sikre, at eleven bliver testet to gange om ugen, og at fornøden dokumentation for testsvar foreligger.

  Fase 2. I denne fase vil skolerne selv skulle stå for tests. Dette vil i de fleste tilfælde foregå ved at nogle medarbejdere frivilligt melder sig til at gennemgå en uddannelse i at teste, tilsvarende den, der kræves af medarbejdere på de offentlige teststeder. Skolerne skal indtil videre være afventende, idet sundhedsmyndighederne vil udarbejde et koncept for uddannelsen.

  Skolerne skal under fase 2 rekvirere testkits hos Regionerne, og dermed ikke indkøbe dem hos private virksomheder.

  Efterskoleforeningen venter på svar vedr. forsikringsforhold ifb. med tests. Man bør iagttage, at der er gennemført over 13 mio. tests uden personskader i Danmark, hvorfor risikoen ved at gennemføre tests kan anses for at være minimal.

  Ved konstaterede smittetilfælde på skolen
  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Vejledning om håndtering af smitte på bl.a. efterskoler.  Opmærksomheden skal henledes på risikoen for såkaldt falsk-positive testresultater, og skolerne bør tage denne risiko med i sine overvejelser over håndteringen. F.eks. ved at isolere nære kontakter på skolen, indtil der er gennemført en PCR-test af eleven, der enten be- eller afkræfter testresultatet, således eleverne ikke sendes unødigt hjem. Når alle efterskoler er genåbnet, vil der blive gennemført ca. 75.000 tests om ugen på landets efterskoler, hvorfor der er statistisk sandsynlighed for forkerte testsvar.

  Se den efterfølgende artikel, der uddyber håndtering af smitte.

  På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse svar på de mest almindelige spørgsmål samt retningslinjer for både genåbning og for tests. 

  Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Bjarne Bundsgaard Nielsen 33179766 eller raadgivning@efterskolerne.dk 

  Camps og korte kurser

  Opdateret d. 11. januar 2021

  Efterskoler er som udgangspunkt lukkede. Efterskoler må desuden ikke påbegynde kurser eller aktiviteter med optag af nye elever eller kursister, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

  Økonomi, tilskud og hjælpepakke

  Opdateret 8. marts 2021

  Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler. Udmøntningsbilagene kan nu læses på BUVM’s hjemmeside, hvor man således læse de nærmere betingelser for de enkelte elementer i pakken. STUK vil snarest sende de nødvendige ansøgningsskemaer, herunder Efterskoleforeningens regneark til beregning af kompensation, ud.

  Reduceret forældrebetaling.
  Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar og frem til nedlukningsperioden ophører. Puljen kan søges fra perioden 8. marts og frem.

  Bilaget kan læses her

  Pulje til skoler, der har oplevet frameldinger i nedlukningsperioden
  Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. som kan søges af efterskoler, der har oplevet frafald under nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet. Bemærk: Hvis puljen på 10 mio. kr. ikke kan dække 75 % af skolernes samlede tab, reduceres procentsatsen. Puljen kan søges fra perioden 8. marts til 12. april.

  Bilaget kan læses her

  Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
  Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.

  Bilaget kan læses her

  Rejser og lejrskoler

  Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at skoler og uddannelsesinstitutioner aflyser alle lejrskoler og studieture. Anbefalingen er pt. forlænget frem til 28. februar 2021 men kan blive yderligere forlænget.

  Læs mere i denne artikel

  De følgende retningslinjer vil være relevante, når anbefalingen om aflysning ophæves.

  Lejrskoler og studieture - hvad skal skolerne overveje?
  Når først skolens ledelse har besluttet at gennemføre årets lejrskole eller studieture, må den gøre sig nogle grundige overvejelser, så risikoen for overraskelser minimeres. Jo bedre skolen er forberedt, des bedre kan de ansvarlige lærere og ledelsen træffe beslutninger i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte med Covid-19. 
  Selv om man er på rejse, kan man stadig kontakte de danske sundhedsmyndigheder, men det er ikke sikkert, at de kan rådgive om forhold i et andet land.

  Vi gennemgår herunder nogle af de problemstillinger, der er forbundet med rejser: 

  Hvilke retningslinjer gælder, når skolen arrangerer lejrskoler og studieture?
  På lejrskoler og studieture gælder de samme retningslinjer for efterskolens aktiviteter, som gælder derhjemme. Dvs. i forhold til

  - Undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og samvær i fritiden.
  - Hygiejne og afstand
  - Forsamlingskrav
  - Overnatning og måltider
  - etc.

  Dertil kan der på rejsedestinationen forekomme retningslinjer for:

  - Ophold og overnatning på overnatningsstedet
  - Forsamlingers størrelse og afstandskrav
  - Besøg på seværdigheder
  - Barer/restauranter/cafeteriaer etc.
  - Offentlig transport, kørsel i egne busser, skibusser, tog/metro/bybusser etc.

  Skolen skal forud for afrejse få afklaret hvilke lokale retningslinjer, der gælder på destinationen. En evt. rejsearrangør bør kunne hjælpe med dette via lokale kontakter, således skolen kan være forberedt på andre retningslinjer, end dem vi kender herhjemme.
  Arrangerer skolen selv turen kan skolen måske hente hjælp på ambassader eller hos lokale kontakter.

  Det er samtidig vigtigt, at overnatningsstedet kender, og kan honorere, de retningslinjer, som gælder for eleverne i forhold til overnatning, bespisning og rengøring af bl.a. toilet- og badefaciliteter.

  Brug af mundbind
  Benytter skolen sig af en lejet bus på rejsen, skal alle passagerer benytte mundbind. Det er kun i de tilfælde, hvor skolen kører i egen bus med en chauffør der er ansat på skolen, at mundbindskravet ikke gælder.
  For tiden er der også krav om brug af mundbind i busser i store dele af Tyskland, så elever og lærere må være forberedt på, at kravet gælder på store dele af - hvis ikke hele - rejsen.

  Læs Dansk Person Transports vejledning om buskørsel i Tyskland

  Læs Politiets og Transportministeriets vejledning om brug af mundbind her 

  Læs vejledningen vedr. rejser ud af Danmark på Politi.dk her

  Læs Udenrigsministeriets Rejseråd i en tid med Covid-19

  Får styr på de indgåede aftaler
  Få styr på aftalerne. Hvornår kan skolen uden omkostninger aflyse:
   
  - Overnatning
  - Transport med tog/bus/fly
  - De planlagte aktiviteter
  - Skiinstruktion
  - Liftkort
  - Refusion af adgangsbilletter til seværdigheder
  - Andre aktiviteter

  Forsikringsforhold som bør afklares inden afrejse
  Skolen bør hos eget forsikringsselskab få afklaret, hvilke regler og vilkår der gælder i tilfælde af rejsehindring.

  Få også afklaret forsikringsforholdene i tilfælde af afbud og ændrede rejseanbefalinger før rejsen. Det samme gælder under rejsen, f.eks. i tilfælde af smitte med Covid-19 (elever, enkeltvis og grupper, i karantæne og under isolation på grund af konstateret smitte). Skal skolen selv betale for ændret hjemtransport eller er det dækkes af forsikringen? Kan flybilletten ændres?

  Undersøg hvordan kan skolen/forældrene undgå at stå med regningen

  - Hvis skolen aflyser
  - Hvis Udenrigsministeriets rejseanbefalinger ændres 
  - Hvis rejsearrangør aflyser

  Er der særlige forhold, hvis skolen selv er rejsearrangør i forhold til at have købt rejsen hos en rejsearrangør?

  Rejsegarantifonden dækker kun i tilfælde af en rejsearrangørs konkurs og kun ved bestilling af pakkerejser. Spørg evt. i tvivlstilfælde.

  Forsøg at få et overblik over de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier, og få dem diskuteret med bestyrelsen, så alle er bekendt med vilkårene og har accepteret dem.

  Er skolen forsikret gennem Willis, er Gouda skolen rejseforsikringsselskab. Man kan læse om Goudas betingelser her:  

  Beredskabsplan
  I retningslinjer for efterskoler er det beskrevet at skolen skal udarbejde en beredskabsplan i tilfælde af smitte blandt lærere og elever. Denne plan bør opdateres, så den passer til rejseaktiviteten, i tilfælde hvor der er smitte eller mistanke om smitte blandt

  - Lærere
  - Elever
  - Hotelpersonale
  - Buschauffører
  - Andre personer, som elever og lærere har kontakt med

  Beredskabsplanen skal bl.a. omhandle

  - Vilkår og muligheder for isolation af smittede
  - Vilkår og isolation af personer, der kan være smittede
  - Karantænebestemmelser
  - Mulighed for at teste elever
  - Mulighed for hjemtransport af smittede - også gennem transitlande
  - Mulighed for hjemtransport af konstaterede ikke smittede/ingen symptomer
  - Hvor mange medarbejdere skal efterlades med et elevhold på destinationen i tilfælde af at gruppen må isoleres på destinationen?

  Sørg også for at diskutere beredskabsplanen med TR og AMR. Aftal på forhånd:

  - Hvor mange lærere skal med på turen?
  - Er der nogle, der på forhånd er udelukket fra at rejse med?
  - Hvor mange lærere skal blive sammen med elever, der er isoleret på destinationen?
  - Hvordan skal lærere der evt. må efterlades på destinationen udvælges og aflønnes?
  - Lokalaftale
  Engangsvederlag
  Omlægning af arbejdstid
  Etc.

  Kommunikation med forældre
  Forud for rejseaktiviteten er det vigtigt med en tydelig og klar kommunikation med forældrene, så forældre og elever kan føle sig tryg ved, at skolen gennemfører rejsen.  

  Hvis forældrene ønsker at fritage en elev fra at rejse med, kan man i retningslinjerne kan man læse følgende:
   
  For alle skoler gælder det, at: 

  - Alle elever skal deltage i undervisningen  
  - Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdaterede. 
  - Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 
  - En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

  Disse retningslinjer gælder også for undervisningen på en studietur eller lejrskole.

  Er der tale om en studietur på et mindre hold, kan eleven måske følge undervisningen på et andet hold hjemme på skolen, mens de øvrige elever på holdet er på rejse.

   
  Besøgsaftener og lignende for kommende elever

  Opdateret d. 9. februar 2021

   

  Efterskolernes aftener og besøgsdage, som normalt afholdes i januar, er foreløbig udsat frem til efter 28. februar. Efterskoleforeningens SoME-kampagne, der i øjeblikket kører på Facebook, Instagram og Snapchat, vil blive forlænget, så den kører gennem hele nedlukningen. Vi opfordrer alle skoler til at holde telefonerne åbne. Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at rundvisninger for og samtaler med kommende elever og deres forældre afholdes virtuelt.
   

  Videndeling: Vi opfordrer skolerne til at bruge Facebookgruppen ”Efterskoledidaktik og Fællesskaber” til at dele gode ideer til, hvordan skolerne kan lave alternative fremvisninger af deres skoler, mens de fysiske arrangementer frarådes.
   

  Elever med bopæl i udlandet

  Opdateret 5. marts 2021

  Elever med bopæl i udlandet
  Danske statsborgere må frit indrejse i Danmark uden at blive testet. Det anbefales dog, at man som udgangspunkt testes efter indrejse og efterfølgende isolerer sig i 10 dage.

  Udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark. Udenlandske efterskoleelever med et dansk sundhedskort med skolens adresse på, kan altså rejse ind i Danmark. Vi anbefaler derfor, at eleverne medbringer både pas og sundhedskort som legitimation ved grænsen.

  Øvrige udenlandske statsborgere uden bopælsadresse i Danmark må rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål, som fx at gå på efterskole. Skolen kan udarbejde et bevis, som du finder her.

  Udenlandske statsborgere, der må rejse ind i Danmark, skal i perioden fra den 7. februar frem til og med 5. april 2021 have en negativ test for at komme ind i landet og derefter, uanset at testen er negativ, isolere sig i 10 dage. Isolationen kan afkortes, hvis eleven får en pcr-test på tidligst 4.-dagen efter indrejse.

  Elever der rejser med fly, skal have en negativ test, der er højst 24 timer gammel før ombordstigning på flyet, og de skal have foretaget en hurtigtest inden lufthavnen forlades.

  Elever, der rejser over sø- eller landegrænser, skal kunne fremvise en negativ test, der er højst 24 timer gammel ved indrejsetidspunktet, og de skal som udgangspunkt have foretaget en negativ test senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

  Læs mere om indrejse i Danmark.

  Danske statsborgere, der bor i grænselandet (Slesvig-Holsten) kan frit rejse ind i Danmark, uden en negativ test.

  Tyske statsborgere, der bor i grænselandet (Slesvig-Holsten), kan rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål, hvis de har en negativ test, der er højst 24 timer gammel.

  Læs mere her om elever med bopæl i grænselandet.


  G
  rønlandske og færøske elever
  Grønlandske og færøske elever er ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test ved ankomst. 
  Derudover er indrejsende fra Grønland og Færøerne også undtaget anbefalingen om test og isolation efter ankomsten til Danmark.

  Når de kommer til efterskolen skal de dog vise en negativ coronatest, Man kan få taget en kvik-test i Kastrup Lufthavn, som er tilstrækkelig dokumentation ved ankomst til efterskolen.

  I perioden frem til 18. april foretages der kun myndighedsflyvninger fra Danmark til Grønland, og der skal ansøges om indrejse til Grønland. Læs mere om de gældende regler om indrejse til Grønland på det grønlandske landslægeembedes hjemmeside  Generelle spørgsmål om indrejse i Danmark
  Find svar på spørgsmål om indrejserestriktioner til Danmark på coronasmitte.dk.
  Man kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

  Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

  Opdateret d. 1. marts 2021 kl.18.00

  Medarbejdere med børn, der er sendt hjem pga. corona, kan få barselsdagpenge
  Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for at få barseldagpenge, hvis de skal passe deres hjemsendte børn, enten fordi de er konstateret smittet med COVID-19, eller hvis de er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i op til 10 dage i perioden 1. januar til 31. marts 2021 til pasning af børn under 14 år.

  Det er et krav, at de omfattede forældre opfylder barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og at ingen af barnets forældre har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis de kan arbejde hjemmefra, skal de gøre det, og så får de ikke barselsdagpenge.

  Har forældrene omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag.

  Skolen skal anmelde fraværet hurtigst muligt via virk.dk, så medarbejdere, der er hjemme uden løn, kan søge barselsdagpenge. Læs mere her.
  Vi er ved at undersøge, om medarbejdere ansat på statslig overenskomst har ret til løn til pasning af barnet, således at det er skolen, der modtager dagpengerefusion.

  Ordningen trådte i kraft den 29. september 2020 og gælder frem til den 31. marts 2021 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den.

  Refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag for covid-19-smittede og karantæneramte medarbejdere
  Der er den 17. marts 2020 vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar 2020 og frem til 31. marts 2021.
   
  Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 
   
  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

  Læs mere om refusionsansøgning på virk.dk

  1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe
  I perioden frem til 31. marts 2021 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.  Medarbejdere, der er helt fritaget for deres arbejdsforpligtelse, har ret til fuld løn under sygdom.. 

  Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
  En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

  Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

  1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

  Konkret individuel lægelig vurdering

  2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

  Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

  3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

  Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
  Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

  Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

  1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

  Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

  2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

  Konkret individuel lægelig vurdering

  3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

  Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

  4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

  Ferie
  Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

  Almindeligt sygefravær
  Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

  Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
  Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

  2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

  Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
  Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

  Medarbejdere i risikogruppen
  En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

  Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
  Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

  Gravide medarbejdere
  Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

  Kronisk syge medarbejdere
  En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

  Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
  Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

  Refusion til skolen
  Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

  Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

  Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
  Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

  Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

  Tæt kontakt defineres som:

  • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
  • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
  • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
  • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
  • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

  Relevante links
  Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:

  COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
  Lov om ændring af lov om sygedagpenge

  Særlige risikogrupper:

  • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
  • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

  Personer med kroniske sygdomme som:

  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
  Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

  Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
  Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

  Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold
  Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i nedlukningsperioder. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.
   
  Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til nødvendig fysisk afstand og overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og -krav. Ledelsen bør i opgavefordelingen ligeledes tage hensyn til medarbejdere i skånejob eller med særlige helbredsproblemer eller nedsat fysisk funktion.
   
  I det omfang, der ikke er behov for eller mulighed for at anvende en TAP’ers arbejdskraft på forsvarlig vis med overholdelse af myndighedernes udmeldte retningslinjer og krav, herunder på skolen, bør medarbejderen derfor opholde sig hjemme.
   
  Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
   
  TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.
  Lærernes arbejdstid

  Opdateret d. 12. januar

  Løn i nedlukningsperioden
  Udgangspunktet er, at lærerne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 
   
  Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet.

  Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres, men ikke ved sygdom eller isolation.
  I en tid med corona-virus kommer skolerne ud for, at planlagte arrangementer må ændres eller aflyses pga. ændrede retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Det kan også være, at skolen bliver ramt af COVID-19 og derfor skal nødundervise i en periode. Dette vil medføre ændringer i medarbejdernes arbejdstid og opgaver, endda ofte med kort varsel. Det er i den forbindelse muligt at omlægge medarbejdernes arbejdstid. De timer, der udgår af tjenesteplanen – eksempelvis tilsyn – kan omlægges og placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

  Men er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang de kan, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

  Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.

  Omlægning af tjenesten
  Der er ikke regler for, med hvilket varsel ændringerne skal ske, hverken når timer slettes, eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at medarbejderne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i den nuværende situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

  Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

  Inddragelse af fridage
  Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

  Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

  Ændring i arbejdsopgaver
  Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

  Drøftelse med TR og medarbejderne
  Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

  Arbejdsmiljø

  Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

  Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

  Det sker ved, at skolen dels:

  1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
  2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

  Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

  Indholdet i en risikovurdering
  En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
  Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

  • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
  • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
  • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
  • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


  Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
  Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

  • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
  • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
  • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
  • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
  • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


  I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

  Anbefalinger til personer i øget risiko

  Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

  Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

  Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

  Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


  Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn

  Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

  Kontakt og yderligere information

  Kontakt
  Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

  Yderligere information
  De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

  Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

  Har du Corona-relaterede spørgsmål til Børne-  og Undervisningsministeriet, kan de kontaktes på deres hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8-17 samt lørdag til søndag kl. 12- 16.

  Her finder du alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt relateret til corona-virus.

  Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.