Opdateret d. 19. januar 2022

Nye retningslinjer for efterskoler fra og med 16. januar 2022

Retningslinjerne gældende fra og med 16. januar er justeret med:

 • Håndtering af højt fravær blandt ansatte som følge af Covid -19

Nye retningslinjer for hhv. superviserede selvtest og selvtest fra og med 18. januar 2022

Love og bekendtgørelser

 

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet alle relevante love og bekendtgørelser om COVID-19 her.

 

 

Smittehåndtering: opsporing af nære kontakter og øvrige kontakter

7/1 - 2022 – opdateret med oversigt over kontaktopsporing af nære kontakter

Kontaktopsporing ved smitte på efterskoler
Hvis en elev/ansat får symptomer på COVID-19 skal der tages en PCR-test for at få be- eller afkræftet mistanke om COVID-19. Der kan med fordel tages en hurtigtest inden PCR-test. Ved konstateret smitte laves der kontaktopsporing af nære kontakter. Ved begrundet mistanke om smitte, kan man overveje at teste nære kontakter med det samme. 

Ved positivt svar på en selvtest, afventer man med isolation/kontaktopsporing til resultatet er bekræftet via hurtigtest (superviseret selvpodning eller hurtigtest i det offentlige test-setup) og/eller PCR-test. 

Ved positivt svar på en superviseret selvpodningstest skal der som udgangspunkt iværksættes isolation og kontaktopsporing med det samme. Eleven sendes desuden til PCR-test for at få bekræftet resultatet. 

Skolen kan vælge at vente med isolation/kontaktopsporing til positivt svar er bekræftet via en PCR-test. Det kræver, at der anvendes en privat PCR-testudbyder, der kan give svar inden for 12 timer. Spytbaserede PCR-test må ikke anvendes. Med den mere smitsomme omikron-variant opfordres skolerne dog – særligt ved flere tilfælde af smitte – at iværksætte isolation/kontaktopsporing md det samme. Et positivt svar hos en privat PCR-testudbyder, skal følges op med en PCR-test i regi af TestCenter Danmark. 

Hvis skolen vælger at køre en elev til PCR-test, skal det ske på frivillig basis fra medarbejderens side, da en medarbejder ikke kan pålægges at køre en elev til test. Alternativt kan man rekvirere Falck (se under ”Screeningstest for elever og ansatte”).

Ved positivt svar på en PCR-test iværksættes der selvisolation, typisk ved at eleven/ansatte tager hjem, men selvisolation på efterskolen er tilladt, hvis det er muligt. 
Dernæst opspores nære kontakter samt øvrige kontakter til den smittede. 
Ved opsporing af nære kontakter/øvrige kontakter skal man identificere personerne ud fra den gængse smitteperiode som er:

 • For personer med symptomer og positivt svar: Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør
 • For personer uden symptomer og positivt svar: fra 48 timer før personen fik foretaget testen til og med 7 dage efter testen
Nære kontakter
Nære kontakter svarer til en husstandskontakt eller tilsvarende. Officielt defineres nære kontakter/husstandskontakter således: 
 • De personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist covid-19
 • Kæreste til en person, der har fået påvist covid-19 (som ikke bor sammen)
 • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til en person, der har fået påvist covid-19 
 • Overnattende gæster/legekammerater.

På efterskoler skal man vurdere konkret fra person til person, men værelseskammerat(er) samt en eventuel kæreste vil under alle omstændigheder være nære kontakter jf. ovenfor. Derudover kan der være tale om andre elever, hvis man f.eks. har overnattet sammen på eller uden for skolen i smitteperioden. 

Nære kontakter skal gå i selvisolation og få taget en PCR-test på 4. og 6. dagen. 6-dagstesten kan erstattes med en hurtig-test, hvis det er svært at få en PCR-test. I praksis vil elever, der er nære kontakter, ofte blive nødt til at tage hjem for at gå i selvisolation og få foretaget de to test. De kan bryde isolationen, hvis 4. dags-testen er negativ og kommer retur på skolen, når 6. dagstesten er taget, eller efter negativt svar på 4. dags-testen, hvis man kan få taget den anden PCR-test i nærheden af skolen. 

Elever/ansatte, der har fået 3. stik. kan undlade isolation, men anbefales i stedet for en hurtigtest hurtigst muligt samt PCR-test på 4. og 6. dagen. 
Har man haft corona inden for de seneste 12 uger, kan man undlade såvel isolation som test. 

Øvrige kontakter
Øvrige kontakter er personer, som den smittede person har været tæt på, men som ikke er nær kontakt. Som eksempel i vejledningen nævnes personer, den smittede har siddet ved siden af eller overfor, har dyrket kontaktsport med, klassekammerater med flere. 

Efterskoler kan med fordel opfatte resten af elevgruppen som øvrige kontakter, da det kan være svært at afgøre præcis, hvem en smittet elev har været tæt på.

Øvrige kontakter skal ikke gå i selvisolation og kan blive på skolen. De opfordres til at få taget en hurtigtest hurtigst muligt samt en hurtigtest på 4. dagen. Her bør efterskolen bruge det eksisterende test-setup, enten i form af superviseret selvpodning eller eventuelt selvtest. 

Elever/ansatte, der har været smittet inden for de seneste 12 uger skal ikke testes.
Alle øvrige kontakter skal holde øje med symptomer og ved symptomer skal der handles på baggrund heraf – dvs. PCR-test. 

I denne oversigt kan man få et overblik over, hvordan skolen skal forholde sig i forhold til nære kontakter og øvrige kontakter. 
Ved større udbrud kontaktes den kommunale sundhedstjeneste med henblik på rådgivning.

Myndighederne har også lavet et smart flowchart, der guider skolen igennem, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt eller øvrig kontakt. 

Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte på skolen, kan efterskolen kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. 

Skolen skal i første omgang søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 
Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50

Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:

 • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
 • Vest for Storebælt 70 22 02 69

Hvis skolen ikke kan få hjælp ved den kommunale sundhedstjeneste, kan man kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.

Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.

Screeningstest for elever og ansatte (superviseret selvpodning og selvtest)
Opdateret 7/1 2022 (nyt om selvtest)
 
Opfordring til to ugentlige screeningstest af elever og ansatte
Der gælder en opfordring til to ugentlige screeningstest for alle elever og ansatte på efterskoler, også elever og ansatte, der er vaccinerede. Opfordringen gælder uafhængigt af det lokale smitteniveau.  

Elever og ansatte, der har været smittet inden for de seneste 12 uger er undtaget fra opfordringen til screeningstest, da man kan teste positiv i op til 12 uger efter smitte.  
 
Screeningstest kan gennemføres som:
- selvpodning under supervison (i særlige tilfælde assisteret podning) eller
- selvtest
- test på de landsdækkende testcentre

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer dog til, at selvtest anvendes som supplement til selvpodning, f.eks. til udlevering i forbindelse med weekender og ferier og ikke som skolens eneste screeningsmetode. 

Alle resultater fra selvpodning under supervision SKAL indberettes til myndighederne og indgår i elevens corona-pas. Efterskoler kompenseres for indberettede testresultater. Se under ”Økonomi”. 

Resultater fra selvtest indberettes ikke og indgår ikke i elevens coronapas. 

Uddannelse af supervisorer samt bestilling af testkit til selvpodning
Supervision af selvpodning og/eller i særlige tilfælde assisteret podning skal ske ved personale, der har gennemført og bestået uddannelse ved en af de til formålet af Børne- og Undervisningsministeriets godkendte private leverandører (Carelink, Copenhagen Medical og Falck). Behov for uddannelse af supervisorer kan indmeldes til testrådgivningsenheden via Børne- og Undervisningsministeriets omstilling på tlf. 3392 5000 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00) eller direkte på mail: ttf@stukuvm.dk.  
 
Rekvirering af testkits og værnemidler (med undtagelse af håndsprit) skal ske hos skolens beliggenhedsregion. Rekvirering af håndsprit skal ske ved Region Hovedstaden.

Bestilling af testkit til selvtest
Efterskoler kan rekvirere selvtestkits via den region, som skolen er geografisk beliggende i. Selvtestkits kan rekvireres fra og med mandag den 10. januar 2022. Den første leverance af selvtestkits vil ske efter en fordelingsnøgle. Herefter vil rekvirering ske efter samme procedure som for testkits til brug for selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning, dvs. at den enkelte skole kan rekvirere testkits efter behov. Beliggenhedsregionen vil kontakte skolen med yderligere information om bestilling og levering af selvtestkits. 

Børne- og Undervisningsministeriets har samlet vejledninger m.v. i forbindelse med test på skolerne på denne side (vejledning til selvtest er under udarbejdelse). 

Mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet
Arbejdsgivere har mulighed for at pålægge alle ansatte at blive testet, uanset om de er vaccinerede eller ej. Denne mulighed supplerer Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til statslige institutioner om, at medarbejdere skal forevise coronapas.
 
Kravet skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af corona, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Skolen skal skriftligt informere medarbejderne om, at de vil blive pålagt test og begrundelsen for det. Skolens ledelse skal informere tillidsrepræsentanten og drøfte kravet i samarbejdsudvalget. 
 
Skolen kan pålægge medarbejderne at dokumentere om testresultatet påviser eller ikke påviser smitte med covid-19. 
 
Selv om de ansatte er vaccineret, kan særlige omstændigheder gøre, at ledelsen ønsker, at alle fremviser en frisk test. Det kan fx være i forbindelse med større smitteudbrud på skolen eller forud for et lejrskoleophold. Afrejse på lejrskole kan efter Efterskoleforeningens opfattelse være en anledning til at kræve test af ansatte forud for turen. 

 En pålagt test skal så vidt muligt gennemføres i medarbejdernes arbejdstid. Dette gælder også test, der er nødvendige for, at medarbejderen kan efterkomme et pålæg om forevisning af et coronapas. Hvis testen ikke kan gennemføres inden for den normale arbejdstid, skal medarbejderen kompenseres økonomisk. 

Efterskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Hvis man ikke ønsker, at det er en kollega, som gennemfører testen, kan man enten teste sig selv ved selvpodning, hvis skolen har testkapacitet til rådighed, eller vælge at blive testet uden for skolen. 
   
Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om undtagelser for krav om coronapas herunder krav om test. De kommunale borgerservicecentre kan udstede dokumentation, der fritager den ansatte for krav om coronapas. Det kan f.eks. være ansatte, som af medicinske eller fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser ikke bør få foretaget en coronatest.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19). Disse kan findes her.
 
Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. kan læses her.

Falck- transport ved en positiv hurtigtest
Transport ved Falck Danmark A/S kan rekvireres, hvis en elev eller ansat tester positiv i en hurtigtest på en efterskole og ikke efter gældende regler (dvs. gående, på cykel eller ved privat kørsel) kan transportere sig fra skolen til selvisolation og/eller PCR-test. Transport ved Falck må kun rekvireres i det tilfælde, at anden transport ikke er mulig. Transport kan finde sted kl. 07.00-16.00 mandag til fredag.
 
Processen for at rekvirere transport ved Falck afhænger af transportdistancen:
 
1. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 km. eller derunder, rekvirerer skolen transport direkte ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses. 
 
2. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden på tlf. 20493741 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00) eller mail ttf@stukuvm.dk. Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.
 

Coronapas for ansatte på efterskoler

Opdateret d. 03.12.21

Pligt til at ansatte viser coronapas 
Efterskoler er fra den 26. november af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forpligtet til at pålægge de ansatte at forevise gyldigt coronapas, når de møder fysisk ind på arbejde. Skolen beslutter selv, hvordan der føres kontrol med, at den enkelte medarbejder har gyldigt coronapas. Coronapasset dokumenterer, at man er vaccineret, omfattet af immunitet som følge af tidligere smitte eller for nylig testet negativ. 

Reglerne gælder indtil corona ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Teknisk-administrativt personale
Det er ikke afklaret, om Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pålæg også gælder for skolens teknisk-administrative personale, der ikke er omfattet af statslig overenskomst. Men så længe covid-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom, er der lovhjemmel til, at skolen kan pålægge TAP-ansatte at forevise coronapas jf. lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. Det er således hensigtsmæssigt, at alle medarbejdere omfattes af de samme kontrolprocedurer. 

Kontrolprocedure skal drøftes med medarbejderne
Skolen fastlægger selv, hvordan den vil implementere kravet om forevisning af coronapas. Men inden ledelsen træffer beslutning om hvordan proceduren skal være, skal forslaget til kontrolprocedure drøftes med skolens tillidsrepræsentant, i samarbejdsudvalget/medarbejderrådet eller med arbejdsmiljørepræsentanten sammen med en begrundelse for baggrunden for proceduren. Proceduren, der fremlægges, skal indeholde en beskrivelse af konsekvenserne, hvis ansatte ikke kan eller vil fremvise coronapas. 

Vaccinerede medarbejdere
Færdigvaccinerede har permanent coronapas. Hvis de får COVID-19 bliver coronapasset dog ugyldigt i 14 dage efter smitte konstateres via PCR-test. Medarbejderen må dog gerne komme på arbejde, når vedkommende kan bryde sin isolation jf. reglerne om isolation – også selvom coronapasset formelt set ikke er gyldigt endnu. 

Uvaccinerede medarbejdere
Skal man have coronapas via test, skal man lade sig teste hver andet døgn med kviktest eller hvert 3. døgn med PCR-test, da de to former for test gælder i henholdsvis 2 og 3 døgn.

Uvaccinerede, tidligere smittede medarbejdere
Uvaccinerede medarbejdere, der er tidligere smittet, vil have et coronapas med immunitet i seks måneder. Når deres coronapas udløber, vil de skulle skaffe coronapas via test eller vaccine.

Medarbejdere undtaget fra krav om test
Har man ikke et gyldigt coronapas, og er man undtaget fra krav om test, skal man i stedet for coronapas kunne fremvise dokumentation for, at man er undtaget krav om test. Denne dokumentation skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.

Skriftlig information til medarbejderne
I forbindelse med indførelse af krav om fremvisning af gyldigt coronapas, skal skolen skriftligt informere den enkelte medarbejder om, at vedkommende vil blive pålagt forevisning af coronapas, samt skolens begrundelse for pålægget. Begrundelsen er, at COVID-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom. Den enkelte medarbejder skal ligeledes skriftligt informeres om, at manglende efterkommelse af pålæg-get vil kunne medføre ansættelsesretlige sanktioner i form af advarsel, hjemsendelse uden løn, opsigelse eller eventuel bortvisning. Dette kan gøres ved nedenstående mail til alle medarbejdere.

Forslag til mail til medarbejderne
Skolen er af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen blevet pålagt at kræve coronapas for alle skolens ansatte. Kravet gælder, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. 

[Alternativ formulering til TAP-ansatte: Skolen ønsker at medarbejderne fremviser coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, jf. lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.]

Konkret betyder det, at skolen fra d.d. vil have følgende procedure [Beskrivelse af hvordan skolen konkret vil gennemføre kontrol af coronapas]. (Kontrollen vil i udgangspunkt være en til to gange om ugen.)
Manglende forevisning af gyldigt coronapas, ved anmodning herom, kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser i form af en advarsel, hjemsendelse uden løn, eller i helt særlige tilfælde opsigelse eller bortvisning.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19). Disse kan findes her.

Cirkulære om forevisning af coronapas
Se cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. på det statslige overenskomst- og aftale-område her.

Lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. kan læses her.

 
Refusion eller barselsdagpenge ved coronarelateret fravær for medarbejdere
Opdateret 13. januar 2022

Forældre med hjemsendte børn grundet covid-19 kan få barselsdagpenge
Forældre kan i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 få barselsdagpenge i op til 10 dage, så de kan passe børn under 14 år, der er hjemsendt pga. covid-19. Skolen skal indberette fraværet i Nemrefusion, før medarbejderen kan søge refusion. Læs mere.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra første dag ved medarbejderes fravær på grund af covid-19
Skolen kan i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 søge sygedagpengerefusion for medarbejdere, der er helt eller delvist fraværende pga. covid-19.
Ordningen gælder for medarbejdere, der er smittet med COVID-19, eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt. Læs mere.
 
Økonomi, tilskud og hjælpepakke
Opdateret 20. december 2021
 
Kompensation for omkostninger til superviserede selvtest
Efterskoler vil blive kompenseret for COVID-19 test gennemført lokalt på skolen i 1. kvartal 2022 efter antallet af indrapporterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen. Den enkelte skole vil modtage 10 kroner per indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter i perioden fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022. 
 
Tro- og loveerklæringen for udmøntningen af testtilskud for 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for 1. kvartal 2022. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.
 
Ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter
Efterskolerne har i 2021 modtaget tre hjælpepakker til faglige og trivselsfremmende aktiviteter. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021. Skolerne er forpligtede til at anvende midlerne til formålet, men der er ikke dokumentationskrav. Anvender skolerne ikke midlerne, skal de tilbagebetales.
 
Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler er midlertidigt suspenderet for kalenderåret 2021. Fra og med 2022 gælder reglerne om mindst ugentlige egenbetaling igen. 
 
Ingen reduceret forældrebetaling fra statens side. 
Der gives ikke tilskud til reduceret forældrebetaling under den nuværende nedlukning i perioden 18/12 til 8/1. Efterskoleforeningen anbefaler ikke, at skolerne kompenserer forældre for betaling for kost, idet nedlukningsperioden er begrænset til få dage. 
 
Undervisning

Elever på efterskoler skal rejse hjem senest i løbet af lørdag den 18. december og kan vende retur til skolen lørdag den 8. januar 2022. Der er ikke mulighed for at møde tidligere ind end den 8. januar, selvom der er planlagt rejser eller andre aktiviteter.

Skolen følger sin årsplan og skal give nødundervisning i form af virtuel undervisning de dage, der er planlagt som undervisningsdage i nedlukningsperioden. Det gælder både før og efter nytår.

Der er ikke krav om mindst 21 timers undervisning om ugen ved nødundervisning.

 • Efterskoler skal undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
 • Skolen må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer.
 • Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelige undervisning.
 • Der skal  ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis der undtagelsesvis iværksættes nødundervisning.
Alle tidligere retningslinjer omkring primærgrupper, afstand m.v. er bortfaldet. Skolerne opfordres til at følge de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Alle aktiviteter på skoleområdet er undtaget fra de generelle afstandsanbefalinger.
Arrangementer på skolen

Opdateret 20. december 2021  (nyt krav om mundbind/visir indendørs for gæster på skolen)

Fra og med søndag d. 20/12 til og med fredag d. 7. januar kan der ikke holdes arrangementer på skolen, der involverer elever og forældre. Der kan heller ikke afholdes camps  som efterskolen er arrangør af.  
 
Skolen kan godt udleje sin skole i nedlukningsperioden. Det er i så fald lejers ansvar at sikre sig, at de aktiviteter, der holdes på skolen, overholder gældende retningslinjer for forebyggelse af COVID-19. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der ligger en generel anbefaling fra myndighedernes side om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet. Denne opfordring gælder til d. 5. januar, hvor grundskolerne åbner igen. 
 
Følgende regler gælder p.t. for arrangementer med eksterne gæster, når de kan afholdes igen: 
 
Ved arrangementer med eksterne gæster opfordres efterskoler til at besøgende over 9 år, der ikke er vaccineret eller tidligere har været smittet inden for de seneste 6 måneder, kan fremvise en negativ corona-test. Det fremgår af retningslinjerne for efterskoler. 
Reglerne om, at der skal tjekkes coronapas til arrangementer og aktiviteter med over 100  deltagere indendørs og 1000 deltagere udendørs gælder ikke for efterskoler, så det er altså en opfordring og ikke et krav. 
 
Det har tidligere fremgået af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at efterskoler ikke kan kræve fremvisning af coronapas for gæster ved arrangementer på skolen. Ministeriet har præciseret, at det er muligt, så længe der er tale om frivillig deltagelse til et arrangement. Skolens begrundelse herfor skal være saglig og proportional. Her kan hensynet til arrangementets størrelse eksempelvis indgå som overvejelse.
 
Hvorvidt skolen tjekker coronapas ved indgangen, laver stikprøvekontrol eller blot regner med, at folk følger henstillingen, beslutter skolen selv.
Enkelte personer kan være undtaget fra reglerne om coronapas pga. fysisk eller psykisk handicap. Disse personer skal fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
 
Det er et krav for forældre og andre besøgende at anvende mundbind eller visir indendørs på skolen. 
 
Efterskolernes Aften som fælles fysisk begivenhed for alle efterskoler er i 2022 aflyst pga. corona-situationen. Efterskolernes Aften ændres til  Efterskolernes besøgsdage. Det betyder, at  skolerne selv planlægger, hvornår og hvordan det bedst passer at afholde besøgsdage, når skolerne er åbne igen. I forbindelse med besøgsdage er det et krav med mundbind/visir indendørs for gæster. Det er desuden muligt at stille krav om coronapas.  Sørg for at orientere grundigt på jeres hjemmeside i forbindelse med reklame for aftenen. 
 

 

Rejser og lejrskoler

Opdateret 13. december 2021

Elever på efterskoler skal rejse hjem senest i løbet af lørdag den 18. december og kan vende retur til skolen lørdag den 8. januar 2022. Der kan ikke gennemføres rejser og lejrskoler i den periode. Der er ikke mulighed for at møde tidligere ind end den 8. januar, selvom der er planlagt rejser eller andre aktiviteter.
 
Indrejsereglerne til de forskellige lande ændrer sig løbende, hvorfor Efterskoleforeningen ikke kan rådgive om dem. Men bemærk venligst følgende:
 
Vaccination 
Skolen kan ikke kræve vaccination eller test af hverken elever eller medarbejdere. Dette gælder såvel i dagligdagen som i forbindelse med rejser. Elever skal kunne deltage i alle undervisningsaktiviteter, herunder lejrskoler og studieture, selv om de ikke er vaccinerede.
 
Hvis der er krav om vaccination ved indrejse i et andet land, må skolen dog bede en ikke-vaccineret elev blive hjemme. 
 
Hvis der er medarbejdere, der ikke er vaccineret, og derfor ikke kan rejse med, må skolen tilrettelægge tjenesteplanen således, at læreren opfylder sin årsnorm uden at deltage i rejsen.
 
Skolen bør oplyse konsekvensen af manglende vaccination i så god tid, at elever og medarbejdere så vidt muligt kan nå at blive vaccineret inden rejsen.
 
Isolation
For nogle landes vedkommende skal ikke-vaccinerede i isolation ved indrejsen. Skolen må vurdere, om den kan tilbyde isolation. Er det ikke tilfældet, må eleven blive hjemme. 
 
Kan en elev ikke opfylde krav til indrejse, kan skolen enten tilbyde undervisning hjemme på skolen eller arrangere en alternativ lejrskole. Er det ikke muligt at gennemføre en af disse, må eleven blive hjemme hos forældrene.
 
Skolen kan i disse tilfælde ikke modtage statstilskud eller opkræve skolepenge i de berørte kursusuger.
 
Tests på rejsedestinationer uden vaccinationskrav
Såfremt en elev ikke er vaccineret mod COVID-19 forud for en studietur til et land, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevens alder og modenhed.
 
For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg eller brug af skilifts, og som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. 
 
Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet. 
 
Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for coronatests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter.
 
Ved smittetilfælde på rejsen
Skolen bør have udarbejdet en handleplan for håndtering af smittede og nære kontakter, og her er man nødt til at have fokus på lokale regler. Her henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd.
 
Det er skolens ansvar at føre tilsyn med elever, der skal være i isolation på destinationen. 
 
Skolen bærer den økonomiske konsekvens af, at smittede elever og lærere og nære kontakter til disse kan risikere at måtte forlænge opholdet på destinationen. Af samme årsag skal skolen have undersøgt forsikringsvilkårene grundigt inden afrejse. Flere rejseforsikringer har fået forbedrede dækninger, så den også dækker forlænget ophold for nære kontakter og lærere, der skal føre tilsyn med disse. 
 
Er skolen på rejse i Danmark, kan man formentlig bede forældrene afhente den syge elev. Det gælder, uanset om eleven har corona eller er syg af andre årsager.
 
Coronapas
Efterskoleforeningen har tidligere været af den opfattelse at de superviserede selvtests gælder som EU-coronapas. Det er iflg. BUVM desværre ikke tilfældet, idet tests skal være gennemført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale, som ikke omfatter testsupervisorer.
 
 
 

Ansættelsesforhold for COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer)
Eksisterende personale
Såfremt allerede ansatte medarbejdere påtager sig opgaven som COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer), sker dette som en del af deres eksisterende ansættelsesforhold. Det aflønnes derfor inden for rammerne af deres eksisterende ansættelsesforhold, dvs. med deres sædvanlige løn, og timerne medregnes i deres arbejdstid. Dette gælder både lærere, ledere og TAP.
 
Arbejdet er som hovedregel ikke en del af de allerede ansattes eksisterende arbejdsopgaver, og allerede ansatte har derfor som alt overvejende hovedregel ikke pligt til at påtage sig denne opgave, men kan frivilligt påtage sig opgaven.
 
Nyansættelse af supervisorer
Ansætter efterskoler nyt personale som supervisorer, skal dette ske på TAP-vilkår. Der er ikke krav om uddannelsesmæssig baggrund eller faglige kvalifikationer på forhånd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller, at ansættelsesvilkårene tager udgangspunkt i organisationsaftalen for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m. fl. i staten.   
 
Konkret rådgiver Efterskoleforeningen til, at ansættelse som udgangspunkt sker som timelønnet og tidsbegrænset frem til sommerferien, fx til 30. juni 2021. Det er muligt at forlænge ansættelsen, såfremt der forsat er behov for medarbejderen efter sommerferien. Efterskoleforeningens skabelon til ansættelseskontrakt for timelønnet TAP kan anvendes. Vi anbefaler en timeløn svarende til mindste timesats for timelønnede ikke-uddannede lærere, der udfører ikke-undervisningsopgaver (pt. 152,11 kr. i timen), samt at ansættelsen er uden pension.
Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold

Senest revideret 15. december 2021

Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i eventuelle perioder, hvor eleverne er sendt hjem. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.
Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 
Alle medarbejderne skal have løn, selv om eleverne er sendt hjem. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. 
Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
 
TAP'ere kan pålægges afspadsering i elevernes hjemsendelsesperiode, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.

 
Lærernes arbejdstid
Opdateret d. 14. december 2021

Arbejde og løn i nedlukningsperioder
Det er eleverne, ikke lærerne og øvrige medarbejdere, der er hjemsendte efter d. 18. december 2021 og frem til d. 8. januar 2022. De ansatte er fortsat på arbejde enten fysisk på skolen eller hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet. De modtager derfor også løn som sædvanligt. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 

Omlægning af tjenesten

Arbejdstiden kan omlægges, fx når arrangementer aflyses eller tilsynsopgaver udgår. De timer, der udgår af tjenesteplanen, kan placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Der er ikke regler for med hvilket varsel, at ændringerne skal ske, hverken når timer omlægges (slettes), eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at lærerne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i en sådan situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg, se dog neden for om fridage. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne

Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Ikke omlægning ved sygdom eller isolation
Er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang det er muligt, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.
Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Børne- og Undervisningsministeriet har en række hotlines med spørgsmål til corona, test m.v. Find kontaktoplysninger og åbningstider her

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.