Af Bjarne Bundsgaard Nielsen, økonomisk konsulent

Mandag middag blev regeringens forslag til finanslov fremlagt, og de fleste af taksterne fra 2020 er blot reguleret med den almindele pris- og lønregulering (P/L) på 0,8 %. Få overblik her:

Frihedspakken

Frihedspakken fra 2018 betyder stadig en reduktion af driftstakst 1 og 2 samt reduktion af midler til den individuelle supplerende elevstøtte. Frihedspakken har medført en mulighed for, at nye skoler kan leje bygninger i op til 10 år samt mulighed for at anvende midler til folkeoplysende virksomhed.

Driftstaksterne

Driftstaksterne er pga. frihedspakken blot fremskrevet med 0,61% og 0,48 % for hhv. takst 1 og 2. En højere fremskrivning af driftstakt 1 i forhold til 2 skyldes midler til den praksisfaglige prøve, som for første gang skal afholdes på de skoler, der tilbyder 8. klasse.

Bygningstakster

Bygningstaksterne er blevet reduceret en smule, idet disse takster bliver reguleret efter anlægsindekset, som er faldet med 0,3 % siden sidste år.

Elevstøtte

Den indkomstafhængige elevstøtte er steget med 2,3 %. Elevstøtten bliver reguleret efter satsreguleringsprocenten.

Som nævnt ovenfor er frihedspakken bl.a. finansieret via den individuelle supplerende elevstøtte. Årsagen til, at taksten, der udmøntes til skolen for hver elev den har på de 10 nederste indkomsttrin, alligevel er steget, må henføres til, at der på efterskolerne er færre elever, der udløser taksten.

Specialundervisningstaksterne

Takster til inklusion og specialundervisning samt specialtakster til special- og ordblindeefterskoler er i forslaget blot fremskrevet med P/L. Der er endnu ikke taget højde for evt. udvikling i aktivitet i 2019/20, der kan påvirke taksterne.

De endelige tal kendes først til december, men sekretariatet indhenter aktivitetstal fra skolerne, så vi kan komme med et bud i løbet af september.

Takstkataloget kan hentes her