Efterskoleforeningen samler her al information om forebyggelse og håndtering af corona på efterskoler.
Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

Opdateret 11. juni 2021 

 • Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
  Læs mere

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere
 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger (opdateret 11/6)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. (elevers udmelding m.v.)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler som følge af covid-19 (faldende elevtal i 2020/21)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde
  Læs mere

Smittehåndtering blandt elever og medarbejdere
Opdateret 19. april 2021 - NYT:  Skolen kan anvende PCR-spyttest som konfirmatorisk test efter positiv lyntest

Håndtering af mistanke om COVID-19?
Hvis en elev får symptomer på COVID-19, mens de er på skolen, skal eleven enten i selvisolation på skolen eller hentes hjem til selvisolation. Eleven skal dernæst hurtigst muligt testes med en PCR-test hjemme eller i nærhed af skolen.   Der rengøres på oplagte kontaktpunker. 
Der skal ikke identificeres nære kontakter før, der evt. er konstateret smitte med COVID-19. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme enten hjemme eller på skolen. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.
Hvis en lærer får symptomer, skal læreren selvisoleres hjemme og få foretaget en PCR-test.

Håndtering af ét smittetilfælde blandt eleverne

Håndtering af ét smittetilfælde blandt eleverne Er der kun tale om at én enkelt elev indenfor en stamklasse/primærgruppe/hold testes positiv, skal skolen ikke isolere nære kontakter. Bortset fra dette, følges proceduren som beskrevet nedenfor ved konstatering af flere smittetilfælde. 
Sådan håndteres flere positive smittetilfælde inden for stamklassen/primærgruppen/hold, konstateret i forbindelse med superviserede selvtest
Hvis der konstateres flere positive testresultater på skolen i forbindelse med de to ugentlige tests, skal skolen følge denne procedure:  

 • Isolér nære kontakter på værelserne. Dette gælder som nævnt ovenfor ikke, hvis der kun er tale om ét smittetilfælde indenfor stamklassen/primærguppen/holdet.
   
 • Hurtigst muligt skal resultatet be- eller afkræftes ved hjælp af en PCR-test. Dette kan enten gøres gennem det offentlige testspor eller hos et privat firma. Et privat firma kan mod betaling give svar inden for 2-3 timer.  Flere skoler har anvendt Pentabase. Læs mere her om deres tilbud.
   
 • Vælger man en offentlig PCR-test, kan en elev, der er testet positiv i en hurtigtest, få direkte adgang til test. Eleven kan få direkte adgang til en PCR-test uden tidsbestilling. Dernæst kører forældre eller skolen eleven direkte til test-centeret og fremviser dokumentation for positivt resultat i hurtigtest.
   
 • Hvis skolen vælger at køre eleven til test, skal det ske på frivillig basis fra medarbejderens side, da en medarbejder ikke kan pålægges at køre en elev til test. Føreren er nær kontakt til eleven, hvis elev og fører har siddet mindre end to meter fra hinanden i mere end et kvarter uanset om man har anvendt værnemidler. Hvis PCR-testen er negativ, er føreren ikke længere nær kontakt til eleven.
   
 • En  PCR-spyttest kan alene ikke gælde som konfirmatorisk test ved positiv kviktest. Skolen kan dog anvende PCR-spyttest for ved negativt svar at ophæve isolation af nære kontakter. Men eleven skal stadig have taget en PCR test, taget som svælgtest i enten offentligt eller privat regi. 
   
 • Har man valgt en privat leverandør, og eleven tester positiv, skal der tages en opfølgende PCR-test i det offentlige. 
   
 • Ved bekræftet smitte via PCR-testen kontaktes den kommunale sundhedstjeneste med henblik på vejledning i smittehåndtering.

Læs mere om smittehåndteringher. Hvis der er elever, der gentagne gange testes falsk positiv i lyntest kan man med fordel lade dem teste i det offentlige PCR-spor. 

Ved smittetilfælde konstateret i forbindelse med PCR-test
Har man et smittetilfælde på skolen, der er opdaget via en PCR-test , skal man i første omgang afgøre – eventuel med rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste - om den smittede person har befundet sig på skolen i smitteperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere på skolen i forhold til at opspore nære kontakter. 

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til: 
- 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Hvis personen har opholdt sig på skolen i smitteperioden, skal eleven hurtigst muligt selvisoleres på skolen og dernæst hentes hjem. Dernæst skal nære kontakter til eleven opspores. Dette kan evt. gøres i samråd med den kommunale sundhedstjeneste.

Nære kontakter er:
1) Alle elever fra elevens klasse/hold samt alle elever fra elevens primærgruppe uanset om to-meter kravet er overholdt eller ej
2) Øvrige elever, der opfylder mindst et kriterie for at være nær kontakt: 
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus  
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.  
 • Alle, der har været inden for 2 meter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  - Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  - Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  -Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning
Alle nære kontakter til den pågældende elev isoleres på skolen, hvis det er muligt for skolen at lave korrekt isolation og skolen samtidig vurdere, at de kan sørge for at få eleverne testet to gange med PCR. 

På værelser, hvor alle elever er nære kontakter, må eleverne gerne isoleres sammen på værelset. Nære kontakter med symptomer kan desuden isoleres sammen som gruppe. De skal være adskilt fra de øvrige nære kontakter, som skal selvisoleres. 

Hvis det ikke kan lade sig gøre at isolere eleverne på skolen og/eller det ikke er muligt at bistå eleverne med to test, sendes eleverne hjem i selvisolation til PCR-test. 

Hvis det er muligt at håndtere en mindre gruppe af elever på skolen, kan man prioritere at beholde elever, der bor meget langt fra skolen. 

Test af nære kontakter
Nære kontakter testes som udgangspunkt to gange med en PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person. For nære kontakter, som løbende er blevet udsat for smitte (f.eks. værelseskammerat), anbefales et test-interval med 3 test: hurtigst muligt, på 4. dagen samt på 6. dagen. Læs mere på s. 23 i Håndtering af smitte på efterskoler
 
Håndtering af smitte blandt medarbejdere på skolen
Hvis en medarbejder testes positiv, selvisoleres vedkommende i eget hjem. 
Det afklares om medarbejderen har opholdt sig på skolen i smitteperioden jf. ovenfor. Hvis det ikke er tilfældet, gøres der ikke yderligere. 
Hvis den smittede medarbejder har opholdt sig på skolen i smitteperioden gøres følgende:

Hvis der er tale om en lærer, er lærerens klasser/hold samt primærgruppe (ved kontaktlærerfunktion) at opfatte som nære kontakter. Herudover identificeres øvrige nære kontakter på skolen. 
Hvis der er tale om øvrigt personale, kontaktes Den kommunale Sundhedstjeneste med henblik på vejledning. Der vil være stor forskel på, hvordan det skal håndteres afhængig af om det er en forstander, en køkkenansat, en pedel eller en sekretær, herunder hvor meget kontakt, der har været til eleverne. 

Håndtering af flere tilfælde af COVID-19 på skolerne

Ved større udbrud skal den Kommunale Sundhedstjeneste eller Styrelsen for Patientsikkerhed under alle omstændigheder kontaktes. 

Hvem skal kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. 

Skolen skal i første omgang søge rådgivning hos den kommunale sundhedstjeneste. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 
Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:

 • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
 • Vest for Storebælt 70 22 02 69
Hvis skolen ikke kan få hjælp ved den kommunale sundhedstjeneste kan man kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.
 
Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19
Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.
 
Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker
 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind
 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer
Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg med COVID-19  – procedure for isolation m.v. 

 • Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse, indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet eller ikke kan komme hjem til kontaktfamilien), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 • Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 • Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 • Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 • Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.
Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

Læs mere her: 

Håndtering af smitte med COVID-19 på efterskoler

Opsporing og håndtering af nære kontakter

 

 
Coronatest på efterskolerne

Opdateret 1. juli 2021 med præcisering af test-regler fra 1/8

Krav om test frem til 31. juli
Fremmøde og ophold på efterskoler er betinget af, at elever, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højest to gange om ugen.  Dette gælder således også for deltagere på sommerens korte kurser, såfremt skolen er arrangør af kurserne. Kursister under 15 år er dog undtaget for test på korte kurser (se øvrige undtagelser længere nede). 
Er der tale om at skolen lejes ud til en anden arrangør, er det lejeren der har ansvaret for at overholde de gældende retningslinjer for test. Disse kan afvige fra retningslinjerne for efterskoler.   
Læs retningslinjerne for test gældende frem til  31. juli.

Kraftig opfodring til test 1. august – 30. september
Fra 1. august og frem til 30. september ændres kravet om test  til en ’kraftig opfordring til test’ .  Idet der er tale om en opfordring, er der ikke krav om fremvisning af test og ej heller kontrol af test, og dermed heller ikke konsekvenser ved manglende test. 

Desuden er der en række personer, der under alle omstændigheder er undtaget fra den kraftige opfodring til test. Det gælder for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der opfylder en af følgende kriterier: 

 • er under 12 år
 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum (pt. mindst 14 dage og højest 8 måneder efter smitte)
 • har påbegyndt et vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis)
 • har gennemført vaccinationsforløb mod covid-19 (kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.
 • Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis)
 • Elever og andre, som er undtaget for test, skal være ekstra opmærksom på symptomer. Hvis vedkommende får symptomer, anbefales det, at gå i selvisolation og blive testet.
Læs retningslinjer for test gældende fra 1. august.

Vejledninger til selvtest

Efterskoler forestår selv test af elever og personale. Der er udarbejdet en række vejledninger i den forbindelse, som kan hentes her:

Vejledning til skolernes forberedelser af selvpodning under supervision 
Vejledning til skolernes gennemførelse af selvpodning under supervision
Vejledning til opbevaring af håndsprit udarbejdet af Trekant Brand. Er der yderligere spørgsmål til opbevaring, kan man søge vejledning hos det lokale beredskab.

Læs og håndtering af affald i forbindelse med selvtest hos Arbejdstilsynet 

Eleverne skal give informeret samtykke til test. Læs mere her: 

Brev om testdata og databeskyttelse,
FAQ om GDPR og selvtests, samt
Underretning om behandling af dine personoplysninger til eleven.

Vejledning til Indberetning af Covid-19 test på skoleniveau

Skoleindkøb har indgået en aftale om en scanningsløsning med KMD. Alle skoler, også de der ikke er medlem af Skoleindkøb, kan abonnere på denne scanningsløsning. Tilmelding til KMD, Tilbud på Scannere og Databehandleraftale og Fortegnelse over risikovurdering og databehandlingsaftale finder du via disse links.
 

Vaccination af elever

Læs mere om vaccination her.

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 14. juni 2021

Ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter
Indtil videre er der aftaler om tre pakker indeholdende midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter, som efterskolerne får del i.
 
Den største pakke er allerede udmøntet. Efterskolerne modtog i uge 14 et ekstra tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet som led i den aftale, der i februar måned blev indgået mellem regeringen og Folketingets partier. Læs mere om de ekstra midler i denne artikel
 Efterskolerne modtog to tilskud:
1) Et tilskud til skolens elevråd på 3.864 kr. uanset skolestørrelse.
2) Et tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter.
 
Dertil kommer en Trivselspakke fra Børne- og Undervisningsministeriet og en Sommer- og erhvervspakke fra Erhvervsministeriet. Der er i begge tilfælde tale om mindre puljer end den forrige, og vi venter på nærmere oplysninger om udmøntning af midlerne.
 
For alle tre pakker gælder, at fristen for at anvende midlerne er udskudt eller fastsat til udgangen af 2021. 
 
Kompensation for omkostninger til superviserede selvtests
Efterskolerne vil modtage en økonomisk kompensation for at udføre superviserede selvtests. Skolerne skal ikke ansøge om kompensationen, som vil tilfalde skolen automatisk og efter objektive kriterier.
 
Hjælpepakke
Den 8. januar 2021 indgik regeringen og en række partier en aftale om hjælpepakke til efterskoler. Udmøntningsbilagene kan nu læses på BUVM’s hjemmeside, hvor man således læse de nærmere betingelser for de enkelte elementer i pakken. 
 
Reduceret forældrebetaling. (Er iværksat)
Staten giver efterskolerne et ekstra tilskud på op til 1.000 kr. pr uge pr. elev, dog maksimalt 90 % af den konkrete egenbetaling. Tilskuddet gør det muligt at reducere forældrebetalingen under nedlukningen. Perioden løber fra 4. januar og frem til nedlukningsperioden ophører. 
 
Pulje til skoler, der har oplevet frameldinger i nedlukningsperioden (er iværksat)
Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. som kan søges af efterskoler, der har oplevet frafald under nedlukningsperioden. Det skal sikre, at skolerne kan opretholde et undervisningstilbud af høj kvalitet. Med puljen kan skolerne - inden for den afsatte ramme - søge om at få dækket 75 % af det økonomiske tab, skolen måtte lide som følge af elevfrafaldet. Bemærk: Hvis puljen på 10 mio. kr. ikke kan dække 75 % af skolernes samlede tab, reduceres procentsatsen. 
 
Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler suspenderes igen midlertidigt for kalenderåret 2021.
Undervisning, herunder forsamlingsforbud
Opdateret d. 30 juni 2021
 
Efterskolerne er kun omfattet af det ’store’ forsamlingsforbud. Det gælder for alle aktiviteter på skolen samt for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær uden for skolens matrikel. Forsamlingsforbuddet gælder både uden- og indendørs. Det store forsamlingsforbud er på 500 personer. Efterskoler må altså ikke på noget tidspunkt være mere end 500 samlet på samme sted og tidspunkt. Både elever, personale og eventuelle forældre/gæster tæller med i de 500 personer. 
 
Der gælder ingen specifikke retningslinjer for undervisning, men skolerne opfordres til at følge de generelle anbefalinger omkring forebyggelse af COVID-19. Skoler er undtaget fra anbefalingen om 1 meters afstand.
 
Alle elever møder fysisk op på skolen til undervisning. Hvis en elev  efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal eleven modtage nødundervisning i form af fjernundervisning. Det kan være elever, der venter på testsvar og lignende. Hvis forældre vælger at holde en elev hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen, har eleven ikke krav på nødundervisning i form af fjernundervisning
 
Reglerne om 21 timers undervisning m.v. gælder i det nye skoleår. Skolen kan alene overgå til nødundervisning, hvis det er nødvendigt for at følge relevante sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af covid-19, f.eks. i forbindelse med et større udbrud af smitte på skolen. Fra 1/8 skal skolen indberette til STUK, hvis den overgår til nødundervisning. 
Camps og korte kurser
Opdateret 30. juni 2021
 
Det er muligt at afholde camps og korte kurser. Hvis efterskolen er arrangør følges de retningslinjer, der gælder for efterskoler. Frem til 31/7 er der krav om test for kursister over 15 år. Efter 1. august er der en ’kraftig opfordring’ til tests. Læs mere under Coronatests på efterskoler ovenfor.
 
Udlejning af skolens lokaler og/eller hele efterskolen er også muligt. Det er lejers ansvar at sikre sig, at de overholder de retningslinjer, som måtte gælde for den aktivitet lejeren gennemfører. 
Rejser og lejrskoler

Opdateret 30. juni 2021

Anbefalingen om ikke at tage på lejrskoler og studieture over flere dage er fjernet, så efterskoler kan arrangere introture m.v. i det nye skoleår. Lejrskoler og studieture bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Opfordring til test gælder også på lejrskoler. 

Arrangementer med gæster: Sidste skoledag, nye elevers-dag m.v.

Opdateret 14/6 2021 (med lempede retningslinjer for sidste skoledag)

Det er muligt at afholde alle former for arrangementer med gæster udefra,  f.eks. Åbent Hus-arrangementer for kommende elever og Nye Elevers-dag m.v.   

Arrangementerne afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.  Med de nye retningslinjer, der gælder fra 14/6, er det dog eksplicit nævnt, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler, er undtaget fra afstandskravet. Man kan altså fravige 1-meter-kravet, men i forhold til risiko for smitte, kan det naturligvis være en fordel ikke at samle for mange mennesker for tæt – ikke mindst hvis man er indendørs.

De specifikke retningslinjer for sidste skoledag er annulleret, så her skal I også blot følge de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, mens I er undtaget fra afstandskravet (og det m2-krav, det gjaldt i de retningslinjer). Det ændrer naturligvis ikke på, at det altid er godt med afstand og frisk luft, hvis det er muligt. 

Vær  i den forbindelse opmærksom på, at ved tilfælde af smitte med COVID-19 defineres nære kontakter (bl.a.) som personer, der har været inden for 2 meters afstand til den smittede i mere end et kvarter. Vil skolen undgå, at gæster risikerer at blive nære kontakter, skal der altså holdes 2 meters afstand mellem alle, der ikke er i familie. Det vil være svært ved store arrangementer, men kan overvejes ved mindre arrangementer med ren stoleopstilling for at forebygge, at der er gæster, der potentielt ender som nære kontakter.  

Husk at der aldrig (hverken inde eller ude) må være flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud). Dette gælder også, selvom det lille udendørs forsamlingsforbud er fjernet pr. 11/6. 

Specifikt i forhold til test, skal I følge retningslinjerne for test på efterskoler. Der er således testkrav for alle gæster over 15 år (max 72 timer) – dog gælder de samme undtagelser for gæster som gælder for elever/ansatte, f.eks. at færdigvaccinerede ikke skal vise test (se under punktet ”Coronatest på efterskoler”).

Ansættelsesforhold for COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer)
Eksisterende personale
Såfremt allerede ansatte medarbejdere påtager sig opgaven som COVID-19 testmedarbejdere (supervisorer), sker dette som en del af deres eksisterende ansættelsesforhold. Det aflønnes derfor inden for rammerne af deres eksisterende ansættelsesforhold, dvs. med deres sædvanlige løn, og timerne medregnes i deres arbejdstid. Dette gælder både lærere, ledere og TAP.
 
Arbejdet er som hovedregel ikke en del af de allerede ansattes eksisterende arbejdsopgaver, og allerede ansatte har derfor som alt overvejende hovedregel ikke pligt til at påtage sig denne opgave, men kan frivilligt påtage sig opgaven.
 
Nyansættelse af supervisorer
Ansætter efterskoler nyt personale som supervisorer, skal dette ske på TAP-vilkår. Der er ikke krav om uddannelsesmæssig baggrund eller faglige kvalifikationer på forhånd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller, at ansættelsesvilkårene tager udgangspunkt i organisationsaftalen for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m. fl. i staten.   
 
Konkret rådgiver Efterskoleforeningen til, at ansættelse som udgangspunkt sker som timelønnet og tidsbegrænset frem til sommerferien, fx til 30. juni 2021. Det er muligt at forlænge ansættelsen, såfremt der forsat er behov for medarbejderen efter sommerferien. Efterskoleforeningens skabelon til ansættelseskontrakt for timelønnet TAP kan anvendes. Vi anbefaler en timeløn svarende til mindste timesats for timelønnede ikke-uddannede lærere, der udfører ikke-undervisningsopgaver (pt. 152,11 kr. i timen), samt at ansættelsen er uden pension.
Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold

Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i eventuelle nedlukningsperioder. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.

Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til overholdelse af sundhedsmyndighederne anbefalinger. 
 
Alle medarbejderne skal have løn i nedlukningsperioden. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
 
TAP'ere kan pålægges afspadsering i nedlukningsperioden, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 2. juli

Løn i nedlukningsperioden
Udgangspunktet er, at lærerne sendes hjem med løn i nedlukningsperioden og arbejder hjemmefra. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn. 
 
Medarbejderne er fortsat på arbejde, blot hjemmefra, medmindre de holder ferie, afspadserer eller andet.

Arbejdstiden kan ændres, når arrangementer aflyses eller ændres, men ikke ved sygdom eller isolation.
I en tid med corona-virus kommer skolerne ud for, at planlagte arrangementer må ændres eller aflyses pga. ændrede retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Det kan også være, at skolen bliver ramt af COVID-19 og derfor skal nødundervise i en periode. Dette vil medføre ændringer i medarbejdernes arbejdstid og opgaver, endda ofte med kort varsel. Det er i den forbindelse muligt at omlægge medarbejdernes arbejdstid. De timer, der udgår af tjenesteplanen – eksempelvis tilsyn – kan omlægges og placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Men er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang de kan, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.

Omlægning af tjenesten
Der er ikke regler for, med hvilket varsel ændringerne skal ske, hverken når timer slettes, eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at medarbejderne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i den situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne
Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Børne- og Undervisningsministeriet har en række hotlines med spørgsmål til corona, test m.v. Find kontaktoplysninger og åbningstider her

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.