Retningslinjer og vejledninger

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet retningslinjer og vejledninger her

Love og bekendtgørelser

 

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet alle relevante love og bekendtgørelser om COVID-19 her.

 

 

Smittehåndtering
Opdateret 15. marts 2022
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere aktiv kontaktopsporing af nære og øvrige kontakter ved konstateret smitte på skolen. Ordningen for selvtest på børne- og undervisningsområdet ophører derfor også. Et eventuelt restlager af selvtest kan i relevant omfang udleveres til elever og ansatte på skolerne.

For at mindske risikoen for smitte mest muligt vil Sundhedsstyrelsens nuværende anbefalinger for selvisolation dog stadig være gældende for personer, som af den ene eller anden årsag bliver testet positiv for covid-19:

Ved positiv test hos personer med betydelige symptomer: Der anbefales selvisolation fra symptomstart og frem til, de betydelige symptomer ophører, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.
Ved positiv test hos personer uden symptomer eller med lette symptomer: Der anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet.

Ændringen kommer som konsekvens af, at myndighederne vurderer, at der på nuværende tidspunkt er kontrol med COVID-19-epidemien i Danmark med vigende smittetal og lave og stabile indlæggelsestal.

Læs mere om anbefalinger for kontaktopsporing og test for COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 
Anbefalingerne er desuden sammenfattet i dette notat.
 
Screeningstest for elever og ansatte (superviseret selvpodning og selvtest)
Opdateret 22. februar 2022
 

Opfordring til to ugentlige test for elever og medarbejdere er bortfaldet fra og med 21/2 2022. I den forbindelse udfases lokal testkapacitet hurtigst muligt.

Efterskoler kan i en overgangsfase frem til 31/3 2022 udlevere selvtest til alle elever og ansatte til brug for test som øvrig kontakt, f.eks. ved smitte på skolen.

Falck- transport ved en positiv hurtigtest
Transport ved Falck Danmark A/S kan rekvireres, hvis en elev eller ansat tester positiv i en hurtigtest på en efterskole og ikke efter gældende regler (dvs. gående, på cykel eller ved privat kørsel) kan transportere sig fra skolen til selvisolation og/eller PCR-test. Transport ved Falck må kun rekvireres i det tilfælde, at anden transport ikke er mulig. Transport kan finde sted kl. 07.00-16.00 mandag til fredag.
 
Processen for at rekvirere transport ved Falck afhænger af transportdistancen:
 
1. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 km. eller derunder, rekvirerer skolen transport direkte ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses. 
 
2. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden på tlf. 20493741 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00) eller mail ttf@stukuvm.dk. Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.
 

Refusion eller barselsdagpenge ved coronarelateret fravær for medarbejdere
Opdateret 13. januar 2022

Forældre med hjemsendte børn grundet covid-19 kan få barselsdagpenge
Forældre kan i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 få barselsdagpenge i op til 10 dage, så de kan passe børn under 14 år, der er hjemsendt pga. covid-19. Skolen skal indberette fraværet i Nemrefusion, før medarbejderen kan søge refusion. Læs mere.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra første dag ved medarbejderes fravær på grund af covid-19
Skolen kan i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 søge sygedagpengerefusion for medarbejdere, der er helt eller delvist fraværende pga. covid-19.
Ordningen gælder for medarbejdere, der er smittet med COVID-19, eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt. Læs mere.
 
Økonomi, tilskud og hjælpepakke
Opdateret 20. december 2021
 
Kompensation for omkostninger til superviserede selvtest
Efterskoler vil blive kompenseret for COVID-19 test gennemført lokalt på skolen i 1. kvartal 2022 efter antallet af indrapporterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen. Den enkelte skole vil modtage 10 kroner per indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter i perioden fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022. 
 
Tro- og loveerklæringen for udmøntningen af testtilskud for 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for 1. kvartal 2022. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.
 
Ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter
Efterskolerne har i 2021 modtaget tre hjælpepakker til faglige og trivselsfremmende aktiviteter. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021. Skolerne er forpligtede til at anvende midlerne til formålet, men der er ikke dokumentationskrav. Anvender skolerne ikke midlerne, skal de tilbagebetales.
 
Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
Lovkravet om en mindste ugentlig egenbetaling for efterskoler er midlertidigt suspenderet for kalenderåret 2021. Fra og med 2022 gælder reglerne om mindst ugentlige egenbetaling igen. 
 
Ingen reduceret forældrebetaling fra statens side. 
Der gives ikke tilskud til reduceret forældrebetaling under den nuværende nedlukning i perioden 18/12 til 8/1. Efterskoleforeningen anbefaler ikke, at skolerne kompenserer forældre for betaling for kost, idet nedlukningsperioden er begrænset til få dage. 
 
Undervisning
Undervisning foregår som udgangspunkt efter gældende regler. Det er alene ved påbud om skolelukning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at en skole kan overgå til nødundervisning, hvorved bl.a. kravene om mindst 21 timers undervisning bortfalder.

Skolen har inden for de gældende regler metodefrihed til at organisere undervisningen, så det er muligt at undervise både hjemsendte elever og elever, der er på skolen, herunder tage  hensyn til, at der på mange skoler er en del lærere, der er syge. Det kan f.eks. være ved øget brug af virtuel undervisning. 

Alle tidligere retningslinjer omkring primærgrupper, afstand m.v. er bortfaldet. Skolerne opfordres til at følge de generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Alle aktiviteter på skoleområdet er undtaget fra de generelle afstandsanbefalinger.
 
Rejser og lejrskoler

Opdateret 1. februar 2022

Indrejsereglerne til de forskellige lande ændrer sig løbende, hvorfor Efterskoleforeningen ikke kan rådgive om dem. Men bemærk venligst følgende:
 
Vaccination 
Skolen kan ikke kræve vaccination eller test af hverken elever eller medarbejdere. Dette gælder såvel i dagligdagen som i forbindelse med rejser. Elever skal kunne deltage i alle undervisningsaktiviteter, herunder lejrskoler og studieture, selv om de ikke er vaccinerede.
 
Hvis der er krav om vaccination ved indrejse i et andet land, må skolen dog bede en ikke-vaccineret elev blive hjemme. 
 
Hvis der er medarbejdere, der ikke er vaccineret, og derfor ikke kan rejse med, må skolen tilrettelægge tjenesteplanen således, at læreren opfylder sin årsnorm uden at deltage i rejsen.
 
Skolen bør oplyse konsekvensen af manglende vaccination i så god tid, at elever og medarbejdere så vidt muligt kan nå at blive vaccineret inden rejsen.
 
Isolation
For nogle landes vedkommende skal ikke-vaccinerede i isolation ved indrejsen. Skolen må vurdere, om den kan tilbyde isolation. Er det ikke tilfældet, må eleven blive hjemme. 
 
Kan en elev ikke opfylde krav til indrejse, kan skolen enten tilbyde undervisning hjemme på skolen eller arrangere en alternativ lejrskole. Er det ikke muligt at gennemføre en af disse, må eleven blive hjemme hos forældrene.
 
Skolen kan i disse tilfælde ikke modtage statstilskud eller opkræve skolepenge i de berørte kursusuger.
 
Tests på rejsedestinationer uden vaccinationskrav
Såfremt en elev ikke er vaccineret mod COVID-19 forud for en studietur til et land, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevens alder og modenhed.
 
For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg eller brug af skilifts, og som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. 
 
Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet. 
 
Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for coronatests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter.
 
Ved smittetilfælde på rejsen
Skolen bør have udarbejdet en handleplan for håndtering af smittede og nære kontakter, og her er man nødt til at have fokus på lokale regler. Her henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd.
 
Det er skolens ansvar at føre tilsyn med elever, der skal være i isolation på destinationen. 
 
Skolen bærer den økonomiske konsekvens af, at smittede elever og lærere og nære kontakter til disse kan risikere at måtte forlænge opholdet på destinationen. Af samme årsag skal skolen have undersøgt forsikringsvilkårene grundigt inden afrejse. Flere rejseforsikringer har fået forbedrede dækninger, så den også dækker forlænget ophold for nære kontakter og lærere, der skal føre tilsyn med disse. 
 
Er skolen på rejse i Danmark, kan man formentlig bede forældrene afhente den syge elev. Det gælder, uanset om eleven har corona eller er syg af andre årsager.
 
Coronapas
Efterskoleforeningen har tidligere været af den opfattelse at de superviserede selvtests gælder som EU-coronapas. Det er iflg. BUVM desværre ikke tilfældet, idet tests skal være gennemført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale, som ikke omfatter testsupervisorer.
 
 
 

Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold

Senest revideret 15. december 2021

Det teknisk-administrative personale (TAP) må forventes i væsentligt omfang at kunne udføre deres arbejde i eventuelle perioder, hvor eleverne er sendt hjem. Navnlig for køkkenet kan det dog være aktuelt med andre arbejdsopgaver som rengøring, bagning, madlavning til nedfrysning mv. Det kan også være en anledning til at få afviklet afspadseringstimer.
Skolen kan godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen under hensyntagen til overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 
Alle medarbejderne skal have løn, selv om eleverne er sendt hjem. Det gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. 
Kun helt løst ansatte – fx timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder - har ikke krav på løn.
 
TAP'ere kan pålægges afspadsering i elevernes hjemsendelsesperiode, men TAP'ere kan ikke komme 'i minus' i deres timeregnskab, selvom de ikke har afspadseringstimer at tage af. For de TAP´erne som er ansat på årsnorm, er det dog muligt at omlægge arbejdstimer til senere anvendelse. Vi anbefaler, at dette i givet fald sker i god dialog med de pågældende medarbejdere, så der ikke opleves et unødigt pres over at skulle indhente timer, og så medarbejderne kan se sig selv i en god arbejdstidsplanlægning ud over resten af skoleåret. Regler om hviletid og fridøgn skal naturligvis overholdes.

 
Lærernes arbejdstid
Opdateret d. 1. februar 2022

Arbejde og løn i nedlukningsperioder
Lærerne er fortsat på arbejde i perioder, hvor skolen eventuelt er nedlukket. De modtager derfor også løn som sædvanligt. Dette gælder også timelønnede lærere i fast skema og ansatte på særlige vilkår. Kun timelønnede tilkaldevikarer har ikke krav på løn.

Omlægning af tjenesten
Arbejdstiden kan omlægges, fx når arrangementer aflyses eller tilsynsopgaver udgår. De timer, der udgår af tjenesteplanen, kan placeres på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Der er ikke regler for med hvilket varsel, at ændringerne skal ske, hverken når timer omlægges (slettes), eller når de placeres i tjenesteplanen igen. Men det bør naturligvis ske med så langt varsel, som det er muligt at give i den konkrete situation. Skolen bør også tage højde for medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver og så vidt muligt undgå, at lærerne skubber for mange timer foran sig. Det kan være en god ide i en sådan situation at tage en drøftelse med lærernes tillidsrepræsentant og eventuelt lave aftaler eller retningslinjer for, hvordan omlægningen af tjenesten håndteres, herunder hvordan de omlagte timer påtænkes anvendt. En god dialog med den enkelte lærer kan ligeledes være med til at undgå bekymringer fra lærerne om arbejdsbelastningen for resten af skoleåret.

Omlægning af timer sker i forholdet 1 til 1, det vil sige uden tillæg, se dog neden for om fridage. De sædvanlige regler om hviletid gælder naturligvis fortsat. 

Inddragelse af fridage
Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage en allerede fastlagt fridag i forbindelse med omlægning af timer, skal der honoreres for mindst 6 timer med et tillæg på 50 %, altså i alt mindst 9 timer.

Dette gælder ikke, hvis det er en nul-dag, der inddrages, og det er derfor vigtigt, at skolerne skelner mellem fridage og nul-dage. En nul-dag er principielt en arbejdsdag, men hvor læreren er planlagt med 0-timer, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag.

Ændring i arbejdsopgaver
Det er også muligt at ændre i arbejdsopgavernes indhold. Både i forbindelse med omlægning af arbejdstiden, eller hvis der er behov for, at medarbejderne i den planlagte arbejdstid udfører andre opgaver.

Drøftelse med TR og medarbejderne

Væsentlige ændringer af arbejdsopgaver og tjenesteplaner skal, for så vidt angår lærerne, drøftes med skolens tillidsrepræsentant og naturligvis med de berørte medarbejdere.

Ikke omlægning ved sygdom eller isolation
Er medarbejdere selv syge eller sendt hjem i isolation, typisk mens de afventer svar på test, så kan deres arbejdstid ikke ændres for denne periode. I det omfang det er muligt, så skal de arbejde hjemmefra med nødundervisning eller andre opgaver.

Skolen kan søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, mens medarbejdere er syge med Covid-19 eller i isolation. Det er en forudsætning for dette, at de ikke arbejder hjemmefra.
Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.