Rejserestriktionerne for elever på nordjyske efterskoler samt nordjyske elever på øvrige efterskoler er fra og med torsdag d. 19. november ophævet. Det betyder, at disse elever nu har samme rejsevilkår som øvrige elever på landets efterskoler

Denne side opdateres løbende. Det vil fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer i et punkt.

Tidligere informationer omkring skolelukning kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona

Retningslinjer og vejledninger

Opdateret fredag d.13. november 

Retningslinjer for skoleåret 2020/21 kan læses her

Pjece om at være nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus (24. november 2020)

Relevante vejledninger for Børne- og Undervisningsministeriet

Vejledning om handlinger ved iværksættelse af nødundervisning kan læses her

 

Relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.  (OPDATERET VEJLEDNING 17. SEPTEMBER 2020)

 

COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter (juni 2020)

 

Undgå smitte på skolen - inspiration til lette løsninger (juli 2020)

 

Forebyggelse af smittespredning (Oktober 2020)

 

Oversættelse til skoler og uddannelsesinstitutioner af Forebyggelse af smittespredning (maj 2020)

 

Relevante retningslinjer fra Kulturministeriet

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræt- og fritidsfaciliteter

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

Opdateret 29. oktober med 'Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde...´

 • Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
  Læs mere

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere
 • Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. (elevers udmelding m.v.)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler som følge af covid-19 (faldende elevtal i 2020/21)
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde
  Læs mere

Undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær/etablering af nødundervisning

Opdateret 28. oktober

Skolerne skal gennemføre undervisning efter de almindelige regler, dvs. at kravet om 21 timers undervisning m.v. igen skal efterleves. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor det ikke kan efterleves, herunder i forbindelse med smitte på skolen.

Alle elever skal deltage i undervisningen, medmindre de efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme. I sådan et tilfælde skal eleven modtage fjernundervisning.

Eleverne kan deltage i undervisningen på forskellige hold og være i forskellige lokaler på samme måde som i dette skoleår.

Eleverne bør så vidt muligt holde 1 meters afstand til andre, men kravet kan fraviges, hvis det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af undervisningen.

Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række ved tavleundervisning. Anbefalingen kan fraviges, fx ved behov for omsorg. 

Etablering af nødundervisning
Hvis skolen hjemsender elever på grund af mistanke om smitte/konstateret smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder uanset om der er tale om enkelte elever, hele klasser/hold eller evt. hele skolen. Nødundervisningen tilpasses afhængig af, hvor mange elever, der er tale om. Hvis det er en enkelt elev eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen f.eks. give eleven hjemmeopgaver. Hvis det er teknisk muligt, kan eleven følge undervisningen via en virtuel platform. Skolen mister ikke tilskud, mens skolen giver nødundervisning.
 
Hvis der er tale om nødundervisning for hele hold/klasser, herunder for hele skolen, skal det begrundes i en formular, der skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Formularen kan hentes her

Læs mere om nødundervisning i denne vejledning.

Læs mere om reglerne for nødundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se under punktet ”Grundskolen” og vær opmærksom på, at der løbende opdateres i spørgsmål/svar.
 
Spørgsmål/svar om nødundervisning er også samlet i denne pdf.

 

Idræt: Undervisning, stævner, kampe og opvisninger

Sport og fritidsaktiviteter

Officielle retningslinjer
I den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning fra Sundhedsstyrelsen er ‎det beskrevet, hvordan idrætsaktiviteter aktuelt kan afvikles: ‎

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor ‎opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af ‎kontaktsmitte.‎

Idrætsundervisning
Hvad angår undervisning på efterskoler er der ikke begrænsninger i antallet af deltagere, ‎som det feks. er gældende indenfor foreningsidrætten.‎
Det betyder, at skolerne kan gennemføre idrætsundervisning på linje- og valghold, hvis ‎der tages særlige hensyn til‎

 • Håndhygiejne

 • Rengøring af remedier, herunder bolde og overtrækstrøjer

 • Begrænset fysisk kontakt

 • Forebyggelse af kontaktsmitte

Idrætsundervisning kan finde sted både indendørs og udendørs.‎

E-sport
E-sportsundervisning kan gennemføres på fælles PC'er og konsoller og under hensyn til ‎afstandskravene, hvis kontaktpunkter, som head sets, mus, controllere og keyboards ‎afsprittes grundigt før og efter brug. Ligeledes skal eleverne vaske hænder eller afspritte ‎før og efter brug. ‎Det anbefales, at skolerne enten stiller personlige remedier til rådighed for den enkelte ‎elev, eller at eleverne medbringer deres egne computer, mus, tastatur etc. ‎

Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter kan gennemføres under hensyn til afstands- og hygiejnekrav. Dette ‎gælder også aktiviteter på åben vand. ‎
Friluftsture med overnatning kan kun gennemføres, hvis der er tilstrækkelig afstand ‎mellem eleverne, når de overnatter (dvs. 1 meter fra næsetip til næsetip), og i øvrigt har ‎mulighed for at overholde hygiejnekrav til fx håndvask og afspritning

Fritidsaktiviteter på skolen
Haller og sale, herunder lokaler til e-sport, kan benyttes i fritiden under tilsyn af lærere, ‎der skal sikre, at hygiejne og afstandskrav overholdes. ‎
Eleverne kan dyrke idræt udendørs uden tilsyn fra lærere. Retningslinjer om kontakt og ‎smitterisiko bør dog præciseres for eleverne.‎
Elever, der uden for skoletiden dyrker idræt i foreningsregi, er omfattet af den ‎pågældende forenings retningslinjer.‎

Brug af fitness- og styrketræningslokaler
Denne type af lokaler er anderledes end de øvrige, idet der er ekstra mange ‎kontaktpunkter, hvor der er en særlig smitterisiko. Skolerne bør gøre eleverne særskilt ‎opmærksomme på afstands- og hygiejnekrav, ved fx at kræve håndvask og afspritning, ‎før, under og efter brug. Der skal desuden sikres tilstrækkelig udluftning ved indendørs ‎træning. ‎

Hvis lokalerne åbnes for undervisning og fritidsbrug skal skolen sikre, at hver enkelt ‎genstand afsprittes på alle kontaktpunkter, før og efter den enkelte elev anvender dem.‎
Det er Efterskoleforeningens opfattelse at, der påhviler skolen en særlig forpligtelse til at ‎føre tilsyn med brug af fitness- og styrketræningslokaler i fritiden, således at ovennævnte ‎overholdes.‎

Brug af svømmehal ‎
De skoler, der har egen svømmehal, har i samarbejde udarbejdet et sæt retningslinjer for ‎undervisningen, der tager hensyn til at afstands- og hygiejnekrav er overholdt. ‎
Retningslinjerne er tilpasset den enkelte skole.‎
‎ ‎
Der er ikke offentlig adgang efterskolernes svømmehaller

Yderligere information
Efterskoler kan finde vejledning og inspiration til overholdelse af hygiejne og ‎afstandskrav under udøvelsen hos DGI, DIF og specialforbund. Bemærk at reglerne ‎ændres hyppigt, og at foreningsidrætten er omfattet af et antalskrav på max 50 personer, ‎hvilket ikke gælder for efterskolerne.‎

Fritids- og bodelen, herunder primærgrupper

Opdateret 3. juli

Organiseringen i obligatoriske familiegrupper erstattes af en frivillig organisering i ”primærgrupper”. I en primærgruppe må der højest være 25-30 elever. Primærgrupperne organiseres, så elever, der deler værelser, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer, er i samme primærgruppe.  
1 meter-kravet gælder ikke inden for primærgruppen, men skal iagttages ved samvær med elever uden for primærgruppen.
Eleverne må ikke opholde sig på andre primærgruppers bo-områder i den frie tid, med mindre særlige sociale eller personlige årsager gør det nødvendigt.

Læs mere under retningslinjerne for skoleåret 2020/21.

Rejser og lejrskoler

Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at skoler og uddannelsesinstitutioner aflyser alle lejrskoler og studieture. Anbefalingen er pt. forlænget frem til 2. januar 2021 men kan blive yderligere forlænget.

Læs mere i denne artikel

De følgende retningslinjer vil være relevante, når anbefalingen om aflysning ophæves.

Lejrskoler og studieture - hvad skal skolerne overveje?
Når først skolens ledelse har besluttet at gennemføre årets lejrskole eller studieture, må den gøre sig nogle grundige overvejelser, så risikoen for overraskelser minimeres. Jo bedre skolen er forberedt, des bedre kan de ansvarlige lærere og ledelsen træffe beslutninger i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte med Covid-19. 
Selv om man er på rejse, kan man stadig kontakte de danske sundhedsmyndigheder, men det er ikke sikkert, at de kan rådgive om forhold i et andet land.

Vi gennemgår herunder nogle af de problemstillinger, der er forbundet med rejser: 

Hvilke retningslinjer gælder, når skolen arrangerer lejrskoler og studieture?
På lejrskoler og studieture gælder de samme retningslinjer for efterskolens aktiviteter, som gælder derhjemme. Dvs. i forhold til

- Undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og samvær i fritiden.
- Hygiejne og afstand
- Forsamlingskrav
- Overnatning og måltider
- etc.

Dertil kan der på rejsedestinationen forekomme retningslinjer for:

- Ophold og overnatning på overnatningsstedet
- Forsamlingers størrelse og afstandskrav
- Besøg på seværdigheder
- Barer/restauranter/cafeteriaer etc.
- Offentlig transport, kørsel i egne busser, skibusser, tog/metro/bybusser etc.

Skolen skal forud for afrejse få afklaret hvilke lokale retningslinjer, der gælder på destinationen. En evt. rejsearrangør bør kunne hjælpe med dette via lokale kontakter, således skolen kan være forberedt på andre retningslinjer, end dem vi kender herhjemme.
Arrangerer skolen selv turen kan skolen måske hente hjælp på ambassader eller hos lokale kontakter.

Det er samtidig vigtigt, at overnatningsstedet kender, og kan honorere, de retningslinjer, som gælder for eleverne i forhold til overnatning, bespisning og rengøring af bl.a. toilet- og badefaciliteter.

Brug af mundbind
Benytter skolen sig af en lejet bus på rejsen, skal alle passagerer benytte mundbind. Det er kun i de tilfælde, hvor skolen kører i egen bus med en chauffør der er ansat på skolen, at mundbindskravet ikke gælder.
For tiden er der også krav om brug af mundbind i busser i store dele af Tyskland, så elever og lærere må være forberedt på, at kravet gælder på store dele af - hvis ikke hele - rejsen.

Læs Dansk Person Transports vejledning om buskørsel i Tyskland

Læs Politiets og Transportministeriets vejledning om brug af mundbind her 

Læs vejledningen vedr. rejser ud af Danmark på Politi.dk her

Læs Udenrigsministeriets Rejseråd i en tid med Covid-19

Får styr på de indgåede aftaler
Få styr på aftalerne. Hvornår kan skolen uden omkostninger aflyse:
 
- Overnatning
- Transport med tog/bus/fly
- De planlagte aktiviteter
- Skiinstruktion
- Liftkort
- Refusion af adgangsbilletter til seværdigheder
- Andre aktiviteter

Forsikringsforhold som bør afklares inden afrejse
Skolen bør hos eget forsikringsselskab få afklaret, hvilke regler og vilkår der gælder i tilfælde af rejsehindring.

Få også afklaret forsikringsforholdene i tilfælde af afbud og ændrede rejseanbefalinger før rejsen. Det samme gælder under rejsen, f.eks. i tilfælde af smitte med Covid-19 (elever, enkeltvis og grupper, i karantæne og under isolation på grund af konstateret smitte). Skal skolen selv betale for ændret hjemtransport eller er det dækkes af forsikringen? Kan flybilletten ændres?

Undersøg hvordan kan skolen/forældrene undgå at stå med regningen

- Hvis skolen aflyser
- Hvis Udenrigsministeriets rejseanbefalinger ændres 
- Hvis rejsearrangør aflyser

Er der særlige forhold, hvis skolen selv er rejsearrangør i forhold til at have købt rejsen hos en rejsearrangør?

Rejsegarantifonden dækker kun i tilfælde af en rejsearrangørs konkurs og kun ved bestilling af pakkerejser. Spørg evt. i tvivlstilfælde.

Forsøg at få et overblik over de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier, og få dem diskuteret med bestyrelsen, så alle er bekendt med vilkårene og har accepteret dem.

Er skolen forsikret gennem Willis, er Gouda skolen rejseforsikringsselskab. Man kan læse om Goudas betingelser her:  

Beredskabsplan
I retningslinjer for efterskoler er det beskrevet at skolen skal udarbejde en beredskabsplan i tilfælde af smitte blandt lærere og elever. Denne plan bør opdateres, så den passer til rejseaktiviteten, i tilfælde hvor der er smitte eller mistanke om smitte blandt

- Lærere
- Elever
- Hotelpersonale
- Buschauffører
- Andre personer, som elever og lærere har kontakt med

Beredskabsplanen skal bl.a. omhandle

- Vilkår og muligheder for isolation af smittede
- Vilkår og isolation af personer, der kan være smittede
- Karantænebestemmelser
- Mulighed for at teste elever
- Mulighed for hjemtransport af smittede - også gennem transitlande
- Mulighed for hjemtransport af konstaterede ikke smittede/ingen symptomer
- Hvor mange medarbejdere skal efterlades med et elevhold på destinationen i tilfælde af at gruppen må isoleres på destinationen?

Sørg også for at diskutere beredskabsplanen med TR og AMR. Aftal på forhånd:

- Hvor mange lærere skal med på turen?
- Er der nogle, der på forhånd er udelukket fra at rejse med?
- Hvor mange lærere skal blive sammen med elever, der er isoleret på destinationen?
- Hvordan skal lærere der evt. må efterlades på destinationen udvælges og aflønnes?
- Lokalaftale
Engangsvederlag
Omlægning af arbejdstid
Etc.

Kommunikation med forældre
Forud for rejseaktiviteten er det vigtigt med en tydelig og klar kommunikation med forældrene, så forældre og elever kan føle sig tryg ved, at skolen gennemfører rejsen.  

Hvis forældrene ønsker at fritage en elev fra at rejse med, kan man i retningslinjerne kan man læse følgende:
 
For alle skoler gælder det, at: 

- Alle elever skal deltage i undervisningen  
- Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdaterede. 
- Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 
- En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

Disse retningslinjer gælder også for undervisningen på en studietur eller lejrskole.

Er der tale om en studietur på et mindre hold, kan eleven måske følge undervisningen på et andet hold hjemme på skolen, mens de øvrige elever på holdet er på rejse.

 
Besøgsaftener og lignende for kommende elever

Nyt afsnit (21/9) om opmærksomhedspunkter ved arrangementer for kommende elever

Ved besøgsaftener, Åbent Hus-arrangementer og lignende for kommende elever skal man som skole være opmærksom på følgende:

Gældende retningslinjer for forebyggelse af corona skal overholdes. Det gælder i forhold til afstandskrav (en meter generelt og to meter ved sang og foredrag, hygiejne m.v.). Og naturligvis let adgang til håndvask og sprit.

Forsamlingsregler: Arrangementer for kommende elever er undtaget fra det lille forsamlingsforbud på pt. 10 personer. Skolerne er ikke undtaget fra det store forsamlingsforbud på max 500 personer til stede på samme tid og sted, jf. bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger.

Tilmelding og opdeling i tidsintervaller: Vi anbefaler, at skolerne til alle arrangementer for kommende elever stiller krav om tilmelding, så man har mulighed for at regulere antallet af gæster plus mulighed for smitteopsporing. Ved arrangementer ud over et par timer, anbefaler vi desuden, at dagen opdeles i tidsintervaller med et loft over, hvor mange der kan besøge skolen pr. interval og med krav om tilmelding.

Deltagere: Vi anbefaler, at der max deltager to personer ud over den kommende elev til et arrangement for kommende elever. Og at man naturligvis skal blive hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19. Det kan med fordel fremgå af jeres hjemmeside og skal skiltes tydeligt ved ankomst til skolen.

Rundvisninger: Vi anbefaler, at skolerne minimerer rundvisninger, og at skolerne ikke tager gæster med ind på elevværelser eller andre mindre lokaler. Som alternativ til den sædvanlige rundvisning kan man måske lave en virtuel rundvisning, der ligger på skolens hjemmeside og bliver vist i fællessalen.

Elever kan godt vise rundt, men de skal være godt instrueret i at holde nødvendig afstand til gæsterne m.v. Sørg desuden for ikke at vise for mange familier rundt sammen på én gang. Ved områder, hvor der kan opstå kø eller trafik i flere retninger, kan I overveje at lave afstandsmarkeringer på gulvet. 

Elevopvisninger, arbejdende værksteder, foredrag og sang: Det er tilladt at inddrage eleverne på forskellig vis ud over rundvisninger. Ved opvisninger, husk to meter fra de optrædende til gæsterne – og en meter mellem gæsterne (gerne med stoleopstilling).

Værnemidler, f.eks. mundbind: Vi anbefaler, at skolerne overvejer krav om mundbind eller andre værnemidler til besøgende, elever og medarbejdere.  Hvis skolen stiller krav om mundbind, bør man indkøbe disse til gæsterne, fremfor at de selv skal medbringe.

Servering: Ønsker I at servere mad/drikke, skal håndsprit være let tilgængeligt og buffet bør være portionsanrettet eller indpakket i papir. Undgå fælles skåle med selvservering.

Kommunikation: Sørg for at være tydelige på jeres hjemmeside i forhold til, hvilke muligheder I tilbyder som alternativ til Efterskolernes Dag. Vær også tydelige omkring eventuelle tilmeldingskrav, brug af værnemidler m.v.

Videndeling: Vi opfordrer skolerne til at bruge Facebookgruppen ” Efterskoledidaktik og Fællesskaber” til at dele gode ideer til, hvordan skolerne kan organisere arrangementer for kommende elever på en hensigtsmæssig måde i lyset af corona.

Arrangementer

Opdateret 7. oktober med bl.a. Sundhedsmyndighedernes anbefaling om at aflyse sociale arrangementer, lejrskoler, studieture m.v.

Efterskolerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det gælder dog alene for aktiviteter som er forbundet med skolens virksomhed og som derfor relaterer sig til for eksempel ”skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter”. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets side om corona.

Sundhedsmyndighederne har desuden anbefalet, at alle sociale arrangementer, herunder også lejrskoler og studieture aflyses. Anbefalingen gælder pt. frem til 2. januar 2021, men kan blive forlænget yderligere. Læs mere her.

For arrangementer af faglig karakter m.v. som fortsat afholdes på skolen, skal alle skoler tænke i at afvikle dem på en måde, så man undgår corona-smitte på skolen. Her er fokus på de kendte anbefalinger om rengøring, hygiejne og afstand helt centrale.

I det følgende gennemgår vi regler og overvejelser for de arrangementer, vi i sekretariatet får mange henvendelser på. Det skal præciseres, at der er tale om generelle anbefalinger, da de 240 efterskoler er meget forskellige i størrelse, indretning, organisering m.v. I lyset af, at smitten her og nu er delvis regionalt bestemt, kan der også være efterskoler, der skal være mere påpasselige end andre afhængig af, hvor skolen geografisk er placeret.

Gammel elevdag
Det er foreningens opfattelse, at der er tale om et socialt arrangement, der bør aflyses.

Arrangementer for familierne
Samtaler med forældre, åbent hus for familierne, elev-opvisninger (drama, musik, gymnastik), foredrag m.v. kan afvikles, hvis ikke der er tale om et rent socialt arrangement.

Laver man opvisninger for forældre, bør man så vidt muligt følge retningslinjerne for arrangementer for over 10 personer. Her gælder det, at ”deltagere i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende”. Desuden skal I følge anbefalingerne om en meters afstand mellem tilskuerne og to meter mellem de optrædende og forreste række.

Vi tager forbehold for, at der kan komme stramninger omkring opvisninger m.v.

Arrangementer for eksterne gæster
Mange skoler har tradition for at lave forestillinger, koncerter og opvisninger for f.eks. folke- og friskoler, andre efterskoler, naboer, venner af skolen m.v. Tilsvarende er der skoler, der inviterer lokale med til f.eks. et foredrag på skolen som led i skolens folkeoplysende virksomhed. Det er arrangementer med potentiel stor smitterisiko, fordi der kommer mange mennesker, der ikke har sin normale gang på skolen. Det er derfor foreningens holdning, at skolerne ikke bør invitere eksterne gæster til denne form for arrangementer.

Idrætskampe- og stævner
Læs mere under punktet ”Idræt: Undervisning, stævner, kampe og opvisninger” på denne side

Arrangementer for kommende elever
Det er tilladt at lave ”Åbent Hus ”-arrangementer med rundvisninger for kommende elever, optagelsessamtaler m.v. som led i skolens løbende PR- og optagelsesarbejde.

Elevfester
Elevfester arrangeret af forældre/elever er omfattet af det lille forsamlingsforbud på 10 personer. Sundhedsmyndighederne har opfordret til aflysning af alle sociale arrangementer. Derfor bør alle elevfester aflyses.

Rengøring og måltider

Opdateret 3. juli 

 • Eleverne bør spise i primærgrupperne med faste pladser. Hvis man ikke spiser i primærgrupperne, skal 1 meters-kravet tilstræbes.
 • Det er muligt at servere mad som buffet med selvbetjening, hvis man holder stort fokus på hygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Fortsat fokus på rengøring, herunder særligt kontaktpunkter og flader, som skal rengøres mindst dagligt.
 • Det gælder også på elevværelserne. Toiletter og badefaciliteter, som deles af flere værelser, rengøres dog to gange dagligt. 

Retningslinjer for elever og rengøring
Elever må godt deltage i rengøringen på efterskolen efter grundig oplæring og instruktion. Eleverne bør dog ikke gøre rent på fællesarealer, uden at der er en rengøringsansvarlig medarbejder til stede, der kan sikre, at rengøringen sker efter de sundhedsfaglige retningslinjer.

Læs mere om hvor ofte skolens toiletter skal rengøres i denne artikel.

Sygdom og smitte blandt elever
Opdateret 8. september

Hvad skal skolen gøre ved mistanke om COVID-19?

Hvis der er mistanke om, at en elev er smittet med COVID-19 sendes eleven hurtigst muligt hjem i selvisolation og testes. En skole skal som udgangspunkt ikke sende andre elever hjem til test, før der er konstateret smitte. Ved særlig begrundet mistanke om COVID-19, kan man overveje at sende de allernærmeste kontakter i selvisolation/til test med det samme. Det kunne f.eks. være en værelseskammerat eller en kæreste.
 
Hvad skal skolen gøre ved ét tilfælde af COVID-19?
Har man ét smittetilfælde på skolen blandt eleverne, skal følgende som udgangspunkt sendes hjem:

 • Alle elever fra den smittede elevs primærgruppe
 • Alle elever fra den smittede elevs klasser/hold uanset om 1-meter kravet er fraveget i undervisningen eller ej
 • Øvrige elever, der ikke er i primærgruppe/klasse/hold med eleven, men identificeres som en nær kontakt. En nær kontakt er i udgangspunktet elever, som man har været sammen med på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter. Det kunne f.eks. være en kæreste.
Sundhedsmyndighederne skal dernæst rådgive omkring test af de hjemsendte elever. Der er overordnet to muligheder:

 • Nære kontakter skal følge ”programmet for nære kontakter” og have foretaget (op til) to test
 • Øvrige hjemsendte elever skal følge ”screeningsprogrammet” og have foretaget én test
Nære kontakter er som udgangspunkt primærgruppen samt øvrige elever, der identificeres som en nær kontakt jf. ovenfor. Hvis 1 meter-kravet er fraveget i undervisningen, er hold- og klassekammerater også nære kontakter.
 
Hvis 1 meter-kravet er overholdt i undervisningen, er hold- og klassekammerater ikke at opfatte som nære kontakter, og skal derfor kun have foretaget én test som led i screening-programmet.
 
Man kan læse mere uddybende om, hvornår test(s) skal foretages, hvornår eleverne kan vende tilbage m.v. i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.
 
Læs også yderligere om nære kontakter i ”Smitteopsporing af nære kontakter
 
Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde på en efterskole, herunder hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Læs mere om, hvor skolen kan hente konkret rådgivning længere nede.
 
Hvad skal man gøre ved flere tilfælde af smitte med COVID-19?
Hvis flere elever på en efterskole er smittet, er der typisk tale om et udbrud. Her vil de fleste efterskoler vælge at lukke hele skolen, men der kan være situationer, hvor det ikke er nødvendigt. Læs mere i ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v.”
 
Hvem kan kontaktes ved smitte på skolen?
Hvis der konstateres smitte hos en elev på skolen, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. Der er i første omgang to muligheder: Den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor efterskolen er beliggende og/eller den myndighedsfælles hotline.
 
Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside. De er forpligtet til at rådgive efterskoler.
 

Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed:  

 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - nord: 72 22 79 70
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - syd: 72 22 79 50
 • Tilsyn og Rådgivningsenhed - øst: 72 22 74 50
Uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt:         

 • Øst for Storebælt: 70 22 02 68
 • Vest for Storebælt 70 22 02 69
Skolen kan også altid kontakte den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33 hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Skolen beslutter selv, om den i første omgang kontakter den kommunale sundhedstjeneste/Tilsyn og Rådgivning eller den myndighedsfælles hotline. Erfaringerne indtil videre er, at der er lang ventetid på den myndighedsfælles hotline og at rådgivningen kan virke ”skematisk”, mens der nok vil være stor forskel på de kommunale sundhedstjenester i forhold til, hvor meget de kan rådgive. 
 
Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet 70 20 02 66 rådgiver den kommunale sundhedstjeneste omkring genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner, men det er ikke et nummer, som skoler kan benytte direkte uden, at der er oprettet en sag. Derfor skal I ikke bruge dette nummer i første omgang. Vi er i gang med at undersøge om efterskoler kan få mulighed få at kontakte dette nummer direkte.
 
Børne- og Undervisningsministeriets hotline 70 80 67 07 rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål og skal derfor ikke anvendes ved smittetilfælde på skolen, hvis det drejer sig om den konkrete håndtering af smitte-tilfældet. Denne hotline kan bruges til mere sektorfaglige spørgsmål, f.eks. omkring nødundervisning.
 
Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om, hvordan skolen konkret skal forholde sig ved smittetilfælde. Vi vil dog meget gerne orienteres om smittetilfælde og kan naturligvis altid kontaktes for at vende sagen.
 
Etablering af nødundervisning
Hvis skolen hjemsender elever på grund af mistanke om smitte/konstateret smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder uanset om der er tale om enkelte elever, hele klasser/hold eller evt. hele skolen. Nødundervisningen tilpasses afhængig af, hvor mange elever, der er tale om. Hvis det er en enkelt elev eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen f.eks. give eleven hjemmeopgaver. Hvis det er teknisk muligt, kan eleven følge undervisningen via en virtuel platform. Skolen mister ikke tilskud, mens skolen giver nødundervisning.
 
Hvis der er tale om nødundervisning for hele hold/klasser, herunder for hele skolen, skal det begrundes i en formular, der skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
Formularen kan hentes her.
 
Læs mere om reglerne for nødundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se under punktet ”Grundskolen” og vær opmærksom på, at der løbende opdateres i spørgsmål/svar.
 
Spørgsmål/svar om nødundervisning er også samlet i denne pdf.

 

Instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19

Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.

Ved konstateret smitte med COVID-19 skal det vurderes, hvilke personer der kan betragtes som ’nære kontakter’. Disse personer skal blive hjemme i selvisolation, indtil en negativ COVID-19-test foreligger.
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker

 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind

 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer

Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg – procedure for isolation m.v. 

 • Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 • Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 • Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 • Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 • Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 • Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.

 • Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

   

Elever med bopæl i udlandet

Redigeret sidst 4.november 2020

Elever med bopæl i grænselandet
Efterskoleelever med bopæl i Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge må rejse ind i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at være åben. Hvis den ikke er åben, skal eleven have enten et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal kunne fremvises ved indrejse. 

Et efterskoleophold er altid et anerkendelsesværdigt formål, og vi anbefaler, at skolen giver eleven et dokument, der bekræfter, at eleven går på skolen, og angiver en kontaktperson på skolen med telefonnummer. Find skabelon til bekræftelse her. 
 
En elev, der er dansk statsborger, må altid rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas. 

Under alle omstændigheder opfordres personer med bopæl i Danmark (danske statsborgere såvel som udlændinge), der rejser til udlandet, til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger og eventuelle anbefalinger om selvisolation ved hjemkomst til Danmark

Såfremt regionen ikke opfylder kriteriet for at være åben, og man ikke kan bekræfte, at man har et anerkendelsesværdigt formål, skal man kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejsen i Danmark. Der skal udfyldes et særligt certifikat til brug for den negative COVID-19 test.

Læs mere om rejser ind i Danmark for personer med bopæl i grænselandet.

Beredskabsplan for elever der ikke kan komme hjem til test
Hvis efterskolen bliver ramt af corona, og det bliver nødvendigt at sende elever hjem til test, skal I være opmærksomme på, at der kan være elever, hvor familien bor udenfor Danmark eller hvor kontaktfamilien i Danmark, mangler resurser til at hjælpe dem.

Efterskoleforeningen opfordrer skolen til på forhånd at gøre sig nogle overvejelser over, hvordan den kan hjælpe elever med at få en corona-test, og hvor disse elever skal opholde sig, mens de venter på svar.

Er der tale om en syg elev, kan man læse følgende i ’Retningslinjer for skoleåret 20/21’:

Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Men beredskabsplanen bør altså også omfatte, hvad skolen gør ved elever, der ikke er syge, men alligevel skal hjem til test.

I den forbindelse er det vigtigt, at bl.a. de grønlandske elever har et NemID og et sundhedskort samt er registreret i skolens hjemkommune og har fast bopæl i Danmark.


Elever der skal rejse hjem eller ved rejse til Danmark

Når elever skal hjem til Grønland
På Grønlands Landslægeembedets hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om, hvilke regler der er gældende for indrejse til Grønland. 

Vær opmærksom på, at der kan være yderligere restriktioner end de overordnede regler for indrejse, da det afhænger af, hvilken by i Grønland man skal rejse til.
Hvis man skal rejse til en mindre by/bygd, som ikke har et sundhedscenter, skal man opholde sig i en større by med sundhedscenter og afvente re-testning og et negativt testresultat, inden man kan rejse til slutdestinationen.
Se under 'Test- og karantæneprocedure i Grønland' i dette link

Der er også krav om, at alle rejsende til Grønland ved check-in i Kastrup Lufthavn skal fremvise en kvitteringsmail på en udfyldt Sumut blanket og dokumentation for en negativ Covid-19 test (som max. er 5 dage gammel) - begge dele er beskrevet på linket herover.

Sydslesvigske elever

Personer med bopæl Slesvig-Holsten kan rejse ind og ud af Danmark uanset formål.

Ved indrejse til Tyskland generelt
De specifikke krav for indrejse afhænger af, hvilken delstat man skal rejse til. Man kan se de specifikke regler for de enkelte delstater ved at at indtaste postnummeret på denne hjemmeside: Robert Koch-Instituttets hjemmeside.

OBS. Fra 1. oktober og frem indskærpes karantænekravene for rejsende fra Region Hovedstaden

OBS. Udenrigsministeriets rejsevejledning for Tyskland findes her (løbende opdatering)

Mere information:

Corona og Slesvig-Holsten Læs her: Slesvig-Holsten(Flensborg etc.)

Færøske elever

Ved indrejse
Alle, også færøske statsborgere, der rejser til Færøerne, skal testes for COVID-19 ved ankomst.

Også selvom man lige har fået taget en test, som er negativ. 

Hvis man rejser med fly bliver man testet ved ankomsten. Ved flyrejse skal rejsende bære masker i lufthavnen og i flyet.
Hvis man rejser med færgen, udføres testen enten ved afgangshavnen eller på færgen. 

Pris for testen
Man skal betale for testen, som koster mellem 390,- og 500,- kr.
Testen vil være obligatorisk indtil 31. oktober. 

Efter ankomst
Man kan blive testet på de hospitalstestcentre der er oprettet. Her kan man blive testet gratis, eller man kan betale for at blive testet på et privat laboratorium (Thetis). 

Landslægen på Færøerne´s hjemmeside kan man holde sig løbende orienteret om, hvad der gælder ved indrejse til Færøerne. Her finder man også Oftest stillede spørgsmål og svar angående rejser til og fra Færøerne (på færøsk og engelsk).

Generelle spørgsmål om indrejse i Danmark rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner til Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

Opdateret d. 19. oktober kl. 10.30

Medarbejdere med børn, der er sendt hjem pga. corona, kan få barselsdagpenge
Folketinget har vedtaget et lovforslag, der giver forældre mulighed for at få barseldagpenge, hvis de skal passe deres hjemsendte børn, enten fordi de er konstateret smittet med COVID-19, eller hvis de er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet. Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i op til 10 dage til pasning af børn under 14 år.

Det er et krav, at de omfattede forældre opfylder barselslovens betingelser, herunder beskæftigelseskravet, og at ingen af barnets forældre har mulighed for at arbejde hjemme. Hvis de kan arbejde hjemmefra, skal de gøre det, og så får de ikke barselsdagpenge.

Har forældrene omsorgsdage eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af deres hjemsendte barn, skal de anvende disse, inden de kan få barselsdagpenge efter ordningen. Hvis barnet er konstateret smittet med COVID-19, skal forældre også først afholde barnets 1. og 2. sygedag.

Skolen skal anmelde fraværet hurtigst muligt via virk.dk, så medarbejdere, der er hjemme uden løn, kan søge barselsdagpenge. Læs mere her.
Vi er ved at undersøge, om medarbejdere ansat på statslig overenskomst har ret til løn til pasning af barnet, således at det er skolen, der modtager dagpengerefusion.

Ordningen trådte i kraft den 29. september og gælder frem til den 31. december 2020 og bygger på en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i september. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den.

Refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag for covid-19-smittede og karantæneramte medarbejdere
Der er den 17. marts vedtaget en særlov om refusion af sygedagpenge. Reglerne gælder for sygefravær og karantæne relateret til coronavirus fra og med den 27. februar og frem til 1. januar 2021.
 
Skolen har ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet (arbejdsgiverperioden), hvis en medarbejder er syg pga. covid-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser. Skolen kan ligeledes få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om karantæne. 
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, se nærmere her

Læs mere om refusionsansøgning på virk.dk

1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe
I perioden 20. maj – 31. august 2020 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.  Medarbejdere, der er helt fritaget for deres arbejdsforpligtelse, har ret til fuld løn under sygdom.. 

Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Konkret individuel lægelig vurdering

2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

Konkret individuel lægelig vurdering

3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Ferie
Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

Almindeligt sygefravær
Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Medarbejdere i risikogruppen
En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

Gravide medarbejdere
Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

Kronisk syge medarbejdere
En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Refusion til skolen
Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

Relevante links
Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:

COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Særlige risikogrupper:

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 28. maj kl. 13.20 

Lærernes arbejdstid ved genåbning af efterskolerne

Omlægning af arbejdstidens placering
De sædvanlige regler om omlægning af lærernes arbejdstid er gældende. Dette betyder, at ledelsen kan ændre på placeringen af de enkelte læreres arbejdstid. Der er ikke centralt fastsatte regler for hvor langt varsel, der skal gives på ændringer i placeringen af arbejdstiden, men det bør så vidt muligt ske med et rimeligt varsel.

Såfremt lærere har timer fra nedlukningsperioden, som ikke har været afholdt, kan disse timer anvendes nu. Dette gælder dog ikke timer fra de første 2 uger af nedlukningen (frem til d. 29. marts 2020), hvor timerne er ”låst”, medmindre der er indgået lokalaftale om andet (se næste afsnit).

Fælles retningslinjer om lokalaftaler
Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere har tidligere udarbejdet fælles anbefalinger med retningslinjer til lokalaftaler om arbejdstiden i forbindelse med nedlukningen frem til d. 10. maj 2020 samt aftalt forlængelse af aftalen.

Hvis der på skolen er indgået lokalaftale om arbejdstiden for nedlukningsperioden efter disse ovenstående anbefalinger til retningslinjer, så er denne aftale gældende for perioden frem til d. 10. maj.

De fælles anbefalinger er ikke forlænget efter 10. maj, hvilket betyder, at for perioden efter 10. maj gælder de almindelige regler, se ovenfor.

Ændring af arbejdsopgaver
Det er ledelsen, der leder og fordeler arbejdet. Dette medfører, at ledelsen kan ændre på indholdet i de opgaver, som de enkelte lærere skal udføre, herunder ændringer i fagfordeling, indhold i fag, mellem tidsforbruget til undervisning, tilsyn, pædagogisk tilrettelagt samvær m.v. Er det tale om væsentlige ændringer, skal dette ske efter drøftelse med den eller de pågældende lærere.

Inddragelse af fridage, fx i forbindelse med arbejde i Kr. Himmelfarts-weekenden
Det følger af statens arbejdstidsaftale, at efterskolelærere skal have 26 fridage i kvartalet. Antallet af fridage forhøjes med søgnehelligdage i perioden, hvilket betyder, at lærere i nogle kvartaler har mere end 26 fridage. En del skoler har lavet aftaler om, at fridage opgøres over et helt eller halvt år i stedet for kvartalsvist, men dette er uden betydning for det følgende.

Det er muligt for skolens ledelse at inddrage en eller flere fastlagte fridage, herunder søgnehelligdage, for en eller flere af lærerne. For mange lærere vil Kr. Himmelfartsdag og de efterfølgende dage have været fastlagt som fridage, og for de lærere, som skolen i stedet kalder på arbejde, vil der være tale om inddragelse af en eller flere fridage.

En sådan inddragelse skal kompenseres med et tillæg på 50 procent. Samtidig skal der honoreres for minimum 6 timers arbejde pr. dag, dvs. samlet mindst 6 timer + 50 %.

Honoreringen for en inddraget fridag kan enten ske ved udbetaling af timerne eller ved afspadsering eller ved en kombination af disse. I ingen af tilfældene ændres lærerens årsnorm. Nettoårsnormen for en fuldtidsansat lærer er således fortsat 1.712,1 timer i skoleåret 2019/20.

Eksempel:
En lærer får inddraget en fridag og arbejder 8 timer den pågældende dag. Timerne tillægges 50%, og der skal derfor honoreres med 12 timer som udbetaling eller afspadsering eller en kombination heraf.

Udbetaling:
Læreren får udbetalt 12 timer.
Timerne skal holdes afskilt fra lærerens arbejdstidsopgørelse. Arbejdstidsopgørelsen indeholder fortsat det samme nettotimetal hvilket betyder, at såfremt skolen vælger at udbetale timerne, så kan læreren uafhængigt heraf ende skoleåret i over- eller undertid, der opgøres ud fra nettotimetallet uden påvirkning af den inddragede fridag. 
Dette betyder, at udbetaling kun bør finde sted, såfremt skolen kan se, at den enkelte lærer ikke vil ende i undertid, idet læreren ellers bør pålægges at afspadsere timerne, se nedenfor. 
Udbetaling bør ske i rimelig tilknytning til tidspunktet for inddragelse af fridagen, fx senest ved indeværende skoleårs afslutning.
Såfremt læreren ender skoleåret med overtid, skal skolen være opmærksom på, at timerne for den eller de inddragede fridage ikke blandes sammen med arbejdstidsopgørelsen og fejlagtigt honoreres med yderligere 50 procent for overarbejde ved skoleårets udgang. Timerne skal kun tillægges 50% én gang.

Afspadsering:
Læreren afspadserer 12 timer i samme skoleår. (Det er principielt også muligt i stedet at lægge afspadseringen i det efterfølgende skoleår.)
Godtgørelse i form af afspadsering kan gives ved omlægning af tjenesten – såvel før som efter den inddragne fridag. 
Efterskoleforeningen anbefaler, at arbejdstiden planlægges således, at lærere, der har fået inddraget fridage, kan se, hvor de har fri som erstatning for den eller de inddragede fridage, og friheden bør så vidt muligt placeres samlet på hele eller halve dage. Selvom sådanne dage, hvor afspadseringen ligger, ikke er fridage i arbejdstidsaftalens forstand og derfor ikke skal opfylde kravene om minimumslængde, bør skolen tage højde for, at der er inddraget fridage og så vidt muligt give lærerne anden samlet frihed.

Afspadseringen medregnes på afviklingstidspunktet i arbejdstidsopgørelsen som anden afspadsering.

Ingen tillæg for inddragelse af 0-dage

Det er en forudsætning for, at der skal ydes et tillæg på 50 procent, at der er tale om en fridag, der inddrages. Der ydes ikke tillæg, for arbejde på en arbejdsfri dag, såkaldt ”0-dag”, dvs. en dag, som ikke er udmeldt som en fridag, men hvor den ansatte ikke er sat til tjeneste, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end den gennemsnitlige daglige arbejdstid for den pågældende.

Der ydes heller ikke tillæg, blot fordi arbejdet foregår på en søgnehelligdag, hvis dagen ikke tidligere har været fastlagt som en fridag. 

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:

1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 14. oktober 2020

Udbetalingen af midlerne fra hjælpepakken til efterskolerne er fortsat i gang. I skrivende stund er det kompensationen for en evt. nedgang i elevtallet i skoleåret 20/21 i forhold til gennemsnittet de tre foregående år,der udbetales.

Disse dele af pakken er allerede udmøntet:

Reduceret forældrebetaling. En kompensation, som skolerne senest har afregnet med forældrene i forbindelse med forrige skoleårs afslutning

Kompensation for frameldte elever i perioden 15. marts til 9. juni 2020.

Fripladspakken, som består af flere midler til individuel supplerende elevstøtte.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling. De gældende regler om mindste ugentlige egenbetaling er suspenderet for kalenderåret 2020.  

Midler til kompensation for forøgede omkostninger pga. Corona er også blevet udbetalt til skolerne. Disse midler er ikke en del af hjælpepakken 

Mere om hjælpepakken
Hjælpepakken består af ovenstående fem elementer, og bilag med nærmere beskrivelse af hjælpepakkens indhold kan hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis skolerne igen må lukke ned på grund af corona?
Skulle folketinget beslutte, at skolerne på grund af en negativ udvikling i smittespredningen i Danmark igen må lukke ned, er der taget højde for dette i den vedtagne hjælpepakke. I aftaleteksten står således vedrørende tiltaget for reduceret forældrebetaling, at ”
Såfremt der skulle komme yderligere lukningsperioder i efteråret 2020, yder staten et tilskud pr. elev af samme størrelsesorden”. Altså er det besluttet, at forældre kan kompenseres med op til kr. 1.000/uge som i foråret 2020.
Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller raadgivning@efterskolerne.dk

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Har du Corona-relaterede spørgsmål til Børne-  og Undervisningsministeriet, kan de kontaktes på deres hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8-17 samt lørdag til søndag kl. 12- 16.

Her finder du alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt relateret til corona-virus.

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.