Denne side opdateres løbende. Det vil fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer i et punkt.

Tidligere informationer omkring skolelukning kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona

Skoleåret 2020/21

Opdateret 6. juli 

Retningslinjer for skoleåret 2020/21

 • Der gælder ingen særlige regler for ankomstdagen i skoleåret 2020/21. Eventuelle arrangementer med forældrene skal afvikles inden for de almindelige regler om isolation, afstand og hygiejne. Børne- og undervisningsministeriet har bekræftet dette i nyhedsbrev af 6. juli. 

 • Fra nødundervisning til almindelig undervisning.

 • Fra familiegrupper à 8 elever til primærgrupper à 25-30 elever, hvor afstandskravet ikke gælder.

 • En lempelse af afstandskravet på 1 meter i undervisningen og i fritiden, men ikke en total afskaffelse.

 • Fortsat fokus på grundelementerne i forebyggelse af COVID-19, dvs. smitteopsporing af nære kontakter, isolation af smittede, generel hygiejne og kontaktreduktion.

 • Anbefalingen om, at eleverne bør færdes mindst muligt uden for skolens matrikel, samt at eleverne så vidt muligt skal blive på skolen i weekenderne, er fjernet.

Retningslinjer og vejledninger

Opdateret 3. juli

Retningslinjer for efterskoler, skoleåret 2020/21

Retningslinjer for skoleåret 2020/21 kan læses her

Retningslinjer for efterskoler, skoleåret 2019/20

De overordnede retningslinjer for genåbning af efterskoler kan læses her 

De nærmere retningslinjer for genåbning af efterskolerne kan læses her

Efterskoleforeningen har udarbejdet denne oversigt med afstandskrav, forsamlingsstørrelser m.v. i undervisning, fritid og under måltider (2019/20)

Relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

NY: Undgå smitte på skolen - inspiration til lette løsninger (juli 2020)

Forebyggelse af smittespredning (maj 2020)

Oversættelse til skoler og uddannelsesinstitutioner af Forebyggelse af smittespredning (maj 2020).

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler m.v. (maj 2020)

COVID-19: Smitteopsporing af nære kontakter (juni 2020)

Relevante retningslinjer fra Kulturministeriet

Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier 

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræt- og fritidsfaciliteter

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

Undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær

Opdateret 3. juli

Skolerne skal gennemføre undervisning efter de almindelige regler, dvs. at kravet om 21 timers undervisning m.v. igen skal efterleves. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor det ikke kan efterleves, herunder i forbindelse med smitte på skolen.

Alle elever skal deltage i undervisningen, medmindre de efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme. I sådan et tilfælde skal eleven modtage fjernundervisning.

Eleverne kan deltage i undervisningen på forskellige hold og være i forskellige lokaler på samme måde som i dette skoleår.

Eleverne bør så vidt muligt holde 1 meters afstand til andre, men kravet kan fraviges, hvis det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af undervisningen.

Personale bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række ved tavleundervisning. Anbefalingen kan fraviges, fx ved behov for omsorg. 

Sport og fritidsaktiviteter

Officielle retningslinjer
I den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning fra Sundhedsstyrelsen er ‎det beskrevet, hvordan idrætsaktiviteter aktuelt kan afvikles: ‎

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor ‎opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af ‎kontaktsmitte.‎

Idrætsundervisning
Hvad angår undervisning på efterskoler er der ikke begrænsninger i antallet af deltagere, ‎som det feks. er gældende indenfor foreningsidrætten.‎
Det betyder, at skolerne kan gennemføre idrætsundervisning på linje- og valghold, hvis ‎der tages særlige hensyn til‎

 • Håndhygiejne

 • Rengøring af remedier, herunder bolde og overtrækstrøjer

 • Begrænset fysisk kontakt

 • Forebyggelse af kontaktsmitte

Idrætsundervisning kan finde sted både indendørs og udendørs.‎

E-sport
E-sportsundervisning kan gennemføres på fælles PC'er og konsoller og under hensyn til ‎afstandskravene, hvis kontaktpunkter, som head sets, mus, controllere og keyboards ‎afsprittes grundigt før og efter brug. Ligeledes skal eleverne vaske hænder eller afspritte ‎før og efter brug. ‎Det anbefales, at skolerne enten stiller personlige remedier til rådighed for den enkelte ‎elev, eller at eleverne medbringer deres egne computer, mus, tastatur etc. ‎

Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter kan gennemføres under hensyn til afstands- og hygiejnekrav. Dette ‎gælder også aktiviteter på åben vand. ‎
Friluftsture med overnatning kan kun gennemføres, hvis der er tilstrækkelig afstand ‎mellem eleverne, når de overnatter (dvs. 1 meter fra næsetip til næsetip), og i øvrigt har ‎mulighed for at overholde hygiejnekrav til fx håndvask og afspritning

Fritidsaktiviteter på skolen
Haller og sale, herunder lokaler til e-sport, kan benyttes i fritiden under tilsyn af lærere, ‎der skal sikre, at hygiejne og afstandskrav overholdes. ‎
Eleverne kan dyrke idræt udendørs uden tilsyn fra lærere. Retningslinjer om kontakt og ‎smitterisiko bør dog præciseres for eleverne.‎
Elever, der uden for skoletiden dyrker idræt i foreningsregi, er omfattet af den ‎pågældende forenings retningslinjer.‎

Brug af fitness- og styrketræningslokaler
Denne type af lokaler er anderledes end de øvrige, idet der er ekstra mange ‎kontaktpunkter, hvor der er en særlig smitterisiko. Skolerne bør gøre eleverne særskilt ‎opmærksomme på afstands- og hygiejnekrav, ved fx at kræve håndvask og afspritning, ‎før, under og efter brug. Der skal desuden sikres tilstrækkelig udluftning ved indendørs ‎træning. ‎

Hvis lokalerne åbnes for undervisning og fritidsbrug skal skolen sikre, at hver enkelt ‎genstand afsprittes på alle kontaktpunkter, før og efter den enkelte elev anvender dem.‎
Det er Efterskoleforeningens opfattelse at, der påhviler skolen en særlig forpligtelse til at ‎føre tilsyn med brug af fitness- og styrketræningslokaler i fritiden, således at ovennævnte ‎overholdes.‎

Brug af svømmehal ‎
De skoler, der har egen svømmehal, har i samarbejde udarbejdet et sæt retningslinjer for ‎undervisningen, der tager hensyn til at afstands- og hygiejnekrav er overholdt. ‎
Retningslinjerne er tilpasset den enkelte skole.‎
‎ ‎
Der er ikke offentlig adgang efterskolernes svømmehaller

Yderligere information
Efterskoler kan finde vejledning og inspiration til overholdelse af hygiejne og ‎afstandskrav under udøvelsen hos DGI, DIF og specialforbund. Bemærk at reglerne ‎ændres hyppigt, og at foreningsidrætten er omfattet af et antalskrav på max 50 personer, ‎hvilket ikke gælder for efterskolerne.‎

Fritids- og bodelen, herunder primærgrupper

Opdateret 3. juli

Organiseringen i obligatoriske familiegrupper erstattes af en frivillig organisering i ”primærgrupper”. I en primærgruppe må der højest være 25-30 elever. Primærgrupperne organiseres, så elever, der deler værelser, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer, er i samme primærgruppe.  
1 meter-kravet gælder ikke inden for primærgruppen, men skal iagttages ved samvær med elever uden for primærgruppen.
Eleverne må ikke opholde sig på andre primærgruppers bo-områder i den frie tid, med mindre særlige sociale eller personlige årsager gør det nødvendigt.

Læs mere under retningslinjerne for skoleåret 2020/21.

Forældrearrangementer

Opdateret 3. juli

Forældrearrangementer

Det er vigtigt at huske, at der stadig er smitte i samfundet og det er et fælles ansvar at mindske antallet af kontakter og minimere smittekæder. Derfor er følgende råd – udover brugen af sund fornuft – vigtige at tage med i planlægningen:

 • Pres ikke jeres faciliteter til det yderste – begræns derfor antallet af besøgende: skal I holde nye elevers dag, kan man måske nøjes med at invitere eleven selv og muligvis kun en enkelt forælder
 • Tænk i så mange udendørs aktiviteter som muligt
 • Undgå overnatninger
 • Undgå så vidt muligt at eksponere jeres elever for smitte, fx ved at blande nuværende elever med nye elever. Eleverne kan godt vise en forestilling for de kommende elever, hvis der er god afstand, men skal ellers ikke blandes
 • Husk altid 1 meter mellem folk – og 2 meter ved f.eks. fællessang samt mellem oplægsholder/opvisere og lyttere/tilskuere
 • Sørg for at håndsprit og/eller vask er let tilgængeligt og tænkt ind i programmet
 • Hvis det er muligt, så del evt. et arrangement op i flere tidsrum, så der ikke er for mange samlet ad gangen på skolen
 • Undlad at arrangere for mange forskellige begivenheder med eksternt besøg indenfor samme tidsrum, fx samme uge.

Efterskoleforeningen følger op på retningslinjer for forældrearrangementer i skoleåret 20/21 efter sommerferien.

Rengøring og måltider

Opdateret 3. juli 

 • Eleverne bør spise i primærgrupperne med faste pladser. Hvis man ikke spiser i primærgrupperne, skal 1 meters-kravet tilstræbes.
 • Det er muligt at servere mad som buffet med selvbetjening, hvis man holder stort fokus på hygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Fortsat fokus på rengøring, herunder særligt kontaktpunkter og flader, som skal rengøres mindst dagligt.
 • Det gælder også på elevværelserne. Toiletter og badefaciliteter, som deles af flere værelser, rengøres dog to gange dagligt. 

Retningslinjer for elever og rengøring
Elever må godt deltage i rengøringen på efterskolen efter grundig oplæring og instruktion. Eleverne bør dog ikke gøre rent på fællesarealer, uden at der er en rengøringsansvarlig medarbejder til stede, der kan sikre, at rengøringen sker efter de sundhedsfaglige retningslinjer.

Læs mere om hvor ofte skolens toiletter skal rengøres i denne artikel.

Sygdom og smitte ved elever
Opdateret 3. juli

Skolen skal sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på COVID-19.
Ved konstateret smitte med COVID-19 skal det vurderes, hvilke personer der kan betragtes som ’nære kontakter’. Disse personer skal blive hjemme i selvisolation, indtil en negativ COVID-19-test foreligger.
Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i selvisolation på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker

 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind

 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer

Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg – procedure for isolation m.v. 

 1. Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 2. Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 3. Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 4. Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 5. Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 6. Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 7. Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.

Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

 

Elever med bopæl i udlandet

Opdateret 3. juli

Reglerne for karantæne, test m.v. for udenlandske elever ændres løbende. Nedenstående tekst er fra midt maj og kan have ændret sig. Vi henviser til denne artikel for nyeste info med link til relevante offentlige hjemmesider, hvor man kan læse mere om reglerne.

Grønlandske elever
Selvstyret i Grønland finansierer og koordinerer nedrejse til Danmark for de grønlandske elever, som lige nu er hos deres familier i Grønland, og som gerne vil tilbage på efterskolen i Danmark.

Elever der vil tilbage, bliver anbefalet først at kontakte deres efterskole, for at høre nærmere, om det præcise tidspunkt for skolens genåbning samt hvilke retningslinier, der gælder for genåbningen. Dernæst skal eleven og elevens forældre kontakte Efterskoleadministrationen i Grønland for hjælp til at arrangere rejsen til Danmark. Det kan de gøre via efterskole@nanoq.gl eller på telefon +299 346755 eller +299 346754.
 
Elever fra Grønland, der rejser ind i Danmark, skal ikke i karantæne ved ankomst til Danmark, da der ingen COVID-19 er i Grønland pt.
 
Dog skal de unge acceptere at blive corona-testet før hjemrejse til Grønland samt igen fem dage efter ankomst og endelig at gå i 14 dages karantæne, når de er tilbage i Grønland.
 
Læs evt. mere om procedure m.m. her.

Sydslesvigske elever
Fra lørdag den 14. marts indførte Danmark  midlertidig grænsekontrol ved den tyske grænse til Danmark som led i indsatsen for at mindske spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Er det et anerkendelsesværdigt formål at gå på efterskole i Danmark?
Sydslesvigske elever, der er danske statsborgere, kan altid rejse ind i Danmark. Sydslesvigske elever, der er tyske statsborgere, skal have et anerkendelsesværdigt formål. Iflg. det danske politis hjemmeside er det et anerkendelsesværdigt formål, hvis man er studerende og ens uddannelsesinstitution ikke er lukket, og der ikke tilbydes fjernundervisning.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

Kan forældrene køre deres børn til efterskolen?
Grænsekontrollen vil tillade, at forældrene kører deres barn til efterskolen, da efterskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål. Der må kun være én forælder i bilen og ingen søskende. Politiet henstiller til at bilen kører retur med det samme, når eleven er afleveret på skolen. Familien bør til brug ved grænsekontrollen medbringe elevens sundhedskort, eventuel kopi af skolekontrakten eller en bekræftelse fra skolen på, at deres barn går på skolen.

Denne skabelon kan anvendes som dokumentation for, at eleven går på efterskole i Danmark.

Hvilken dokumentation skal eleverne have til indrejsen?
Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette. Vi anbefaler, at eleverne medbringer deres danske sundhedskort til grænsekontrollen.

Skal eleverne i karantæne, når de vil ind i Tyskland igen?
Elever, der har opholdt sig mere end 48 timer i udlandet, skal som udgangspunkt henvende sig til deres lokale Gesundheitsamtställe og bede om en vurdering. Beslutningen om karantæne er lagt ud til de enkelte kredse i Slesvig-Holsten. Det betyder, at det er kredsen, der foretager en individuel vurdering om behovet for karantæne.

Hvilke grænseovergange er åbne?
Ved den dansk-tyske landegrænse er indrejse til Danmark pt. kun muligt via Kruså, Frøslev og Sæd eller via tog. Herudover sejler færgerne Puttgarden-Rødby og Rostock-Gedser stadig og enkelte flyforbindelser er stadig i drift.

Yderligere information: Indrejse fra Tyskland til Danmark
Det danske politiets hotline vedrørende spørgsmål om indrejse i Danmark kan kontaktes på telefon 70206044. Her kan du få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i eller passere gennem Danmark. Hotlinen har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 og weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

Yderligere information: Indrejse fra Danmark til Tyskland
Det tyske forbundspoliti i Slesvig-Holsten har en hotline, der kan kontaktes ved særlige spørgsmål for indrejse fra Danmark til Tyskland. Hotlinen kan kontaktes mandag-søndag fra kl. 8:00-18:00 på følgende telefonnummer: +49 461 31 32 300. Grundlæggende spørgsmål vedr. tysk grænsekontrol og indrejsemuligheder besvares også på det tyske forbundspolitis hjemmeside.

Forældre til en udlænding med lovlig bopæl i Danmark må godt rejse ind i landet. Det er vigtigt at medbringe dokumentation for, at eleven reelt er optaget på en efterskole og at man er forældre til barnet. Politiet refererer til deres hjemmeside hvor der står:  Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker, der er bosiddende i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

Det burde altså være muligt for forældre, at aflevere deres børn på efterskolerne rundt omkring i landet. Politiet opfordrer dog til, at man begrænser antallet af rejsende til det højst nødvendig.
Se politiets hjemmeside

Færøske elever
De færøske elever har som regel dansk statsborgerskab, da der ikke findes færøsk statsborgerskab.

Elever fra Færøerne, der vil rejse ind i Danmark, skal ikke i karantæne ved ankomst til Danmark. De vil derfor heller ikke skulle dokumentere, at deres indrejse i Danmark har et anerkendelsesværdigt formål.

Når eleverne vender hjem til Færøerne, skal de ifølge de nuværende retningslinjer på Færøerne på 14 dages hjemmeophold (karantæne).

Øvrige elever med bopæl i udlandet
Fra lørdag den 14. marts har Danmark indført midlertidig grænsekontrol, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, skal kunne dokumentere, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Ifølge dansk politi er det et anerkendelsesværdigt formål, hvis man er studerende, og ens uddannelsesinstitution ikke er lukket, og der ikke tilbydes fjernundervisning.

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, skolekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Ønsker familien at køre eleven til skolen, bør den til brug ved grænsekontrollen medbringe kopi af skolekontrakten, eller også kan skolen sende familien en bekræftelse på, at deres barn går på skolen. Rejser eleven med fly, bør eleven til brug ved grænsekontrollen medbringe kopi af skolekontrakten eller en bekræftelse fra skolen på, at eleven går på skolen. Denne skabelon kan anvendes som dokumentation for, at eleven går på efterskole i Danmark.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil dog ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

Opdateret d. 3. august kl. 13

1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe

I perioden 20. maj – 31. august 2020 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.  Medarbejdere, der er helt fritaget for deres arbejdsforpligtelse, har ret til fuld løn under sygdom.. 

Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Konkret individuel lægelig vurdering

2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

Konkret individuel lægelig vurdering

3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Ferie
Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

Almindeligt sygefravær
Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Medarbejdere i risikogruppen
En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

Gravide medarbejdere
Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

Kronisk syge medarbejdere
En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Refusion til skolen
Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

Relevante links
Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:
COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Særlige risikogrupper:

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 28. maj kl. 13.20 

Lærernes arbejdstid ved genåbning af efterskolerne

Omlægning af arbejdstidens placering
De sædvanlige regler om omlægning af lærernes arbejdstid er gældende. Dette betyder, at ledelsen kan ændre på placeringen af de enkelte læreres arbejdstid. Der er ikke centralt fastsatte regler for hvor langt varsel, der skal gives på ændringer i placeringen af arbejdstiden, men det bør så vidt muligt ske med et rimeligt varsel.

Såfremt lærere har timer fra nedlukningsperioden, som ikke har været afholdt, kan disse timer anvendes nu. Dette gælder dog ikke timer fra de første 2 uger af nedlukningen (frem til d. 29. marts 2020), hvor timerne er ”låst”, medmindre der er indgået lokalaftale om andet (se næste afsnit).

Fælles retningslinjer om lokalaftaler
Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere har tidligere udarbejdet fælles anbefalinger med retningslinjer til lokalaftaler om arbejdstiden i forbindelse med nedlukningen frem til d. 10. maj 2020 samt aftalt forlængelse af aftalen.

Hvis der på skolen er indgået lokalaftale om arbejdstiden for nedlukningsperioden efter disse ovenstående anbefalinger til retningslinjer, så er denne aftale gældende for perioden frem til d. 10. maj.

De fælles anbefalinger er ikke forlænget efter 10. maj, hvilket betyder, at for perioden efter 10. maj gælder de almindelige regler, se ovenfor.

Ændring af arbejdsopgaver
Det er ledelsen, der leder og fordeler arbejdet. Dette medfører, at ledelsen kan ændre på indholdet i de opgaver, som de enkelte lærere skal udføre, herunder ændringer i fagfordeling, indhold i fag, mellem tidsforbruget til undervisning, tilsyn, pædagogisk tilrettelagt samvær m.v. Er det tale om væsentlige ændringer, skal dette ske efter drøftelse med den eller de pågældende lærere.

Inddragelse af fridage, fx i forbindelse med arbejde i Kr. Himmelfarts-weekenden
Det følger af statens arbejdstidsaftale, at efterskolelærere skal have 26 fridage i kvartalet. Antallet af fridage forhøjes med søgnehelligdage i perioden, hvilket betyder, at lærere i nogle kvartaler har mere end 26 fridage. En del skoler har lavet aftaler om, at fridage opgøres over et helt eller halvt år i stedet for kvartalsvist, men dette er uden betydning for det følgende.

Det er muligt for skolens ledelse at inddrage en eller flere fastlagte fridage, herunder søgnehelligdage, for en eller flere af lærerne. For mange lærere vil Kr. Himmelfartsdag og de efterfølgende dage have været fastlagt som fridage, og for de lærere, som skolen i stedet kalder på arbejde, vil der være tale om inddragelse af en eller flere fridage.

En sådan inddragelse skal kompenseres med et tillæg på 50 procent. Samtidig skal der honoreres for minimum 6 timers arbejde pr. dag, dvs. samlet mindst 6 timer + 50 %.

Honoreringen for en inddraget fridag kan enten ske ved udbetaling af timerne eller ved afspadsering eller ved en kombination af disse. I ingen af tilfældene ændres lærerens årsnorm. Nettoårsnormen for en fuldtidsansat lærer er således fortsat 1.712,1 timer i skoleåret 2019/20.

Eksempel:
En lærer får inddraget en fridag og arbejder 8 timer den pågældende dag. Timerne tillægges 50%, og der skal derfor honoreres med 12 timer som udbetaling eller afspadsering eller en kombination heraf.

Udbetaling:
Læreren får udbetalt 12 timer.
Timerne skal holdes afskilt fra lærerens arbejdstidsopgørelse. Arbejdstidsopgørelsen indeholder fortsat det samme nettotimetal hvilket betyder, at såfremt skolen vælger at udbetale timerne, så kan læreren uafhængigt heraf ende skoleåret i over- eller undertid, der opgøres ud fra nettotimetallet uden påvirkning af den inddragede fridag. 
Dette betyder, at udbetaling kun bør finde sted, såfremt skolen kan se, at den enkelte lærer ikke vil ende i undertid, idet læreren ellers bør pålægges at afspadsere timerne, se nedenfor. 
Udbetaling bør ske i rimelig tilknytning til tidspunktet for inddragelse af fridagen, fx senest ved indeværende skoleårs afslutning.
Såfremt læreren ender skoleåret med overtid, skal skolen være opmærksom på, at timerne for den eller de inddragede fridage ikke blandes sammen med arbejdstidsopgørelsen og fejlagtigt honoreres med yderligere 50 procent for overarbejde ved skoleårets udgang. Timerne skal kun tillægges 50% én gang.

Afspadsering:
Læreren afspadserer 12 timer i samme skoleår. (Det er principielt også muligt i stedet at lægge afspadseringen i det efterfølgende skoleår.)
Godtgørelse i form af afspadsering kan gives ved omlægning af tjenesten – såvel før som efter den inddragne fridag. 
Efterskoleforeningen anbefaler, at arbejdstiden planlægges således, at lærere, der har fået inddraget fridage, kan se, hvor de har fri som erstatning for den eller de inddragede fridage, og friheden bør så vidt muligt placeres samlet på hele eller halve dage. Selvom sådanne dage, hvor afspadseringen ligger, ikke er fridage i arbejdstidsaftalens forstand og derfor ikke skal opfylde kravene om minimumslængde, bør skolen tage højde for, at der er inddraget fridage og så vidt muligt give lærerne anden samlet frihed.

Afspadseringen medregnes på afviklingstidspunktet i arbejdstidsopgørelsen som anden afspadsering.

Ingen tillæg for inddragelse af 0-dage

Det er en forudsætning for, at der skal ydes et tillæg på 50 procent, at der er tale om en fridag, der inddrages. Der ydes ikke tillæg, for arbejde på en arbejdsfri dag, såkaldt ”0-dag”, dvs. en dag, som ikke er udmeldt som en fridag, men hvor den ansatte ikke er sat til tjeneste, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end den gennemsnitlige daglige arbejdstid for den pågældende.

Der ydes heller ikke tillæg, blot fordi arbejdet foregår på en søgnehelligdag, hvis dagen ikke tidligere har været fastlagt som en fridag. 

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 26. juni

Udbetalingen af midlerne fra hjælpepakken til efterskolerne er i fuld gang. I skrivende stund kan skolerne ansøge om kompensation for frameldte elever. Se nedenfor om proceduren
 
Disse dele af pakken er allerede udbetalt:
 
Forældrekompensationen,  som skolerne i de fleste tilfælde vil afregne med forældrene i forbindelse med en slutopgørelse ved skoleårets afslutning-
 
Fripladspakken, som skolerne kan anvende efter formålet i både indeværende og det kommende skoleår.
 
Midler til kompensation for forøgede omkostninger pga. Corona er også blevet udbetalt til skolerne. Disse midler er ikke en del af hjælpepakken 
 
Om hjælpepakken
Bilag med nærmere beskrivelse af hjælpepakkens indhold kan hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
Hjælpepakken består af i alt fem elementer og gennemgås nedenfor: 
 

Reduceret forældre- og deltagerbetaling
Dette tiltag gælder i perioden fra den 1. april til 17. maj, dvs. i 6,7 uger, hvis skolen har haft åbent i påskeugen. Det er blevet præciseret, at kommuner og andre offentlige myndigheder ikke skal kompenseres.

 

Tilskuddet udgør højst kr. 1.000/uge og maksimalt den konkrete deltagerbetaling, som fremkommer ved at fradrage statslig elevstøtte, individuel supplerende elevstøtte, stipendier til flygtninge/indvandrere og støtte fra hjemmestyre og Sydslesvigsk Skoleforening i ugeprisen. Kompensationen gælder ikke for elever, der opholder sig på skolen, uanset om der er tale om nødpasning eller andre årsager.

 

Tilskuddet er ikke skattepligtigt for elever, der er fyldt 18 år.

 

Vi har udarbejdet et regneark med tilhørende vejledning, som skolerne kan bruge til at danne et foreløbigt overblik over kompensation og egenbetaling.

Skoler, der oplever frameldinger frem mod sommerferien 2020
Skolerne har nu modtaget blanketterne fra BUVM, hvorfor midlerne til kompensation for frameldte elever i perioden 15. marts til 9. juni nu kan ansøges.

Fra ministeriet har vi fået oplyst, at det er tilstrækkeligt at udfylde det vedhæftede regneark, samt at udfylde ledelseserklæringen, for at få midlerne udbetalt. Spørgsmål til regnearket kan rettes til Efterskoleforeningens konsulent, Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk
 

Efterskolerne kan søge om 75 procent dækning af tab på frameldte elever. Det er de faktiske statstilskud, der kompenseres, hvilket betyder, at tillægstakster også er omfattede af kompensationen.

Reduktion tager udgangspunkt i en generel gennemsnitlig egenbetaling på kr. 1500/uge og elevstøtte på kr. 950/uge. Er skolens ugepris mindre end kr. 2.450/uge, kompenseres forholdsvis. Et evt. udmeldelsesgebyr fratrækkes, hvis eleven melder sig ud og kompenseres derfor ikke.
 
Der er afsat en fast pulje, og viser det sig, at skolerne omfattet af aftalen ansøger om mere end kr. 59,3 mio., vil dækningen pr. elev blive reduceret tilsvarende.
 

Skoler, der oplever fald i elevtallet det kommende skoleår
Denne ordning afventer yderligere drøftelser i den politiske følgegruppe, når der foreligger et overblik over tilmeldingssituationen til det kommende skoleår. 

Ifølge aftalen kan skolerne kompenseres for hhv. deltagerbetaling og statstilskud via gennemsnitstal for skoleformen, hvis skolen oplever fald i elevtallet det kommende skoleår.

Almene efterskoler og ordblinde-/specialefterskoler kompenseres forskelligt pga. forskellige tilskudsvilkår. Skolens elvtal opgøres for det kommende skoleår 2020/21 via indberetningen den 5. september 2020 og sammenlignes med gennemsnittet af de foregående tre års elevtal pr. 5. september. Der er tale om en lukket pulje.

Fripladspakken
Denne ordning tildeler skolerne ekstra ca. kr. 2.000 pr. elev fra familier på de 10 nederste indkomsttrin til individuel supplerede elevstøtte. Skolerne kan stadig frit vælge, hvilke familier der skal have glæde af midlerne, men de skal dog primært tildeles forældre, der har oplevet en forværret økonomi pga. coronakrisen. Midlerne kan tildeles forældre i både det indeværende og det kommende skoleår. Skolerne har modtaget midlerne.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
De gældende regler om mindste ugentlige egenbetaling er suspenderet for kalenderåret 2020.  

På Efterskoleforeningens hjemmeside har vi lagt direkte information til forældrene om hjælpepakken. Her opfordres forældrene også til at være tålmodige i forhold til den præcise ordning.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:
1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Sommerkurser og udlejning
Opdateret den 26. juni
Hvis skolen afholder korte sommerkurser inden for efterskoleloven, skal det afvikles efter de til enhver tid gældende retningslinjer for efterskolerne.
 
Det er Efterskoleforeningens vurdering, at så fremt efterskolen er kursusansvarlig, dvs. planlægger, administrere og afvikler et kursus uden for loven, kan kurset afvikles under de samme retningslinjer som gælder for kurser inden for loven. 
 
Er der tale om at skolen udlejer faciliteter til anden aktør, vil arrangementet i mange tilfælde kunne afvikles under ’Særlig retningslinjer for Sommeraktiviteter for børn og unge under 25 år’ med eller uden familier’  I disse tilfælde er det ikke skolen, men lejeren, der har ansvaret for at retningslinjerne overholdes.
 
For aktiviteter der falder uden for de ovennævnte kategorier, gælder retningslinjer for samfundet som helhed, hvilket blandt andet omfatter afstandskrav og begrænsninger i forsamlingers størrelse.
 
Generalforsamlinger
Opdateret d. 12. juni kl. 13.30
 
Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at en række større forsamlinger, som er forbundet med skolens virksomhed, er undtaget fra forsamlingsforbuddet.
Undtagelserne gør det blandt andet muligt at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder uden hensyn til forsamlingens størrelse.
Det er stadig en forudsætning, at sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om blandt andet hygiejne og afstandskravet på en meter mellem deltagerne overholdes.
 
Den nuværende bestyrelse er fungerende, indtil en ny bestyrelse er konstitueret.
 
Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller info@efterskolerne.dk.

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Har du Corona-relaterede spørgsmål til Børne-  og Undervisningsministeriet, kan de kontaktes på deres hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8-17 samt lørdag til søndag kl. 12- 16.

Her finder du alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt relateret til corona-virus.

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.