Denne side opdateres løbende. Det vil fremgå øverst under hvert punkt, når der er lavet opdateringer i et punkt.

Genåbninger af efterskoler sker fra den 18. maj 2020, når skolen ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger vurderer, at ophold for eleverne i det enkelte tilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil være efterskoler, der ikke åbner den 18. maj.

Tidligere informationer omkring skolelukning kan fortsat læses på www.efterskolerne.dk/corona

Retningslinjer og vejledninger for genåbning

Opdateret 16. maj 15.25 med ny oversættelse af retningslinjer.

De overordnede retningslinjer for genåbning af efterskoler kan læses her 

De nærmere retningslinjer for genåbning af efterskolerne kan læses her. (indeholder regler om familiegrupper m.v.) 

Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens opdaterede generelle retningslinjer for ” ”Forebyggelse af smittespredning" fra søndag den 10. maj, hvor afstandskravet i undervisningen som udgangspunkt er ændret fra to til en meter.

Læs desuden denne oversættelse af ”Forebyggelse af smittespredning”, som er skrevet til skoler og uddannelsesinstitutioner.

Efterskoleforeningen har udarbejdet denne oversigt med afstandskrav, forsamlingsstørrelser m.v. i undervisning, fritid og under måltider.

Her kan I læse Efterskoleforeningens gennemgang af retningslinjerne (opdateret 15/5 2020)

Forberedelse af genåbningen
Følgende retningslinjer og anbefalinger er de officielle retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler vedrørende forberedelse af genåbningen. De samlede retningslinjer ligger som pdf under punktet ”Retningslinjer og vejledninger”. Efterskoleforeningens supplerende bemærkninger til retningslinjerne vil fremgå efterfølgende.

 • Lederen har, i samarbejde med de ansatte, inden for rammerne af lovgivningen og bestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til det lovregulerede formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger. Der er udarbejdet vejledninger og gode eksempler herpå på emu.dk, der udbygges og opdateres løbende.

 • Inden genåbning af de enkelte skoler skal der i samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter udarbejdes en beredskabsplan for genåbningen.

 • Planen skal som minimum indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, evt. hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID 19-positive elever

 • Forud for åbningen skal skolen sikre grundig rengøring af alle lokaler.

 • Forældre opfordres til at aflevere eleverne i bil for at aflaste den offentlige transport.

 • Eleverne afleveres udendørs på skolens grund.

 • Ankomst til skolen bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering.

Undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær

Opdateret 16. maj 12.50 med gennemgang af retningslinjer for sports og idrætsaktiviteter.

Følgende retningslinjer og anbefalinger er de officielle retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler vedrørende undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. De samlede retningslinjer ligger som pdf under punktet ”Retningslinjer og vejledninger”. Efterskoleforeningens supplerende bemærkninger til retningslinjerne vil fremgå efterfølgende.

Organisering af undervisningen og pædagogisk tilrettelagt samvær

 • De generelle krav til afstand på 1 meter gælder også for undervisningen på efterskoler og frie fagskoler.

 • For aktiviteter med høj dråbeafgivelse, fx fællessang, er afstandskravet 2 meter.

 • Dette gælder også fra lærer/foredragsholder til første række.

 • Elever kan med fordel placeres med ansigtet vendt i samme retning, alternativt kan man sikre mere end en meters afstand ved ansigts-vendte aktiviteter, herunder bordopstilling.

 • Der vil være aktiviteter eller situationer i undervisningen, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

 • Undervisningen kan godt organiseres på tværs af familiegrupperne, så eleverne kan deltage på niveauhold og indgå i valgfag på tværs.

 • Eleverne vasker hænder eller spritter hænder mellem lokaleskift.

 • Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte

 • I værkstedsundervisningen skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.

 • Remedier, herunder værktøj, rengøres mellem hver brug. Alternativt anvendes personlige redskaber.

 • Pauserne skal så vidt muligt holdes forskudt.

Elevers deltagelse i undervisningen

 • Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, og falder inden for ovennævnte rammer, møder op i skolen.

 • Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

 • En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning.

 • Skolen registrerer fravær og tilrettelægger selv registreringen.

Følgende er Efterskoleforeningens bemærkninger til de officielle retningslinjer:

Sport og fritidsaktiviteter

Officielle retningslinjer
I den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning fra Sundhedsstyrelsen er ‎det beskrevet, hvordan idrætsaktiviteter aktuelt kan afvikles: ‎

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor ‎opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af ‎kontaktsmitte.‎

I Nærmere retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler er det ‎beskrevet således

Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres både indendørs og ‎udendørs hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. afstand, ‎håndhygiejne, rengøring af remedier efter brug og forebyggelse af kontaktsmitte.‎

Idrætsundervisning
Hvad angår undervisning på efterskoler er der ikke begrænsninger i antallet af deltagere, ‎som det feks. er gældende indenfor foreningsidrætten.‎
Det betyder, at skolerne kan gennemføre idrætsundervisning på linje- og valghold, hvis ‎der tages særlige hensyn til‎

 • Håndhygiejne

 • Rengøring af remedier, herunder bolde og overtrækstrøjer

 • Begrænset fysisk kontakt

 • Forebyggelse af kontaktsmitte

Idrætsundervisning kan finde sted både indendørs og udendørs.‎

E-sport
E-sportsundervisning kan gennemføres på fælles PC'er og konsoller og under hensyn til ‎afstandskravene, hvis kontaktpunkter, som head sets, mus, controllere og keyboards ‎afsprittes grundigt før og efter brug. Ligeledes skal eleverne vaske hænder eller afspritte ‎før og efter brug. ‎Det anbefales, at skolerne enten stiller personlige remedier til rådighed for den enkelte ‎elev, eller at eleverne medbringer deres egne computer, mus, tastatur etc. ‎

Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter kan gennemføres under hensyn til afstands- og hygiejnekrav. Dette ‎gælder også aktiviteter på åben vand. ‎
Friluftsture med overnatning kan kun gennemføres, hvis der er tilstrækkelig afstand ‎mellem eleverne, når de overnatter (dvs. 1 meter fra næsetip til næsetip), og i øvrigt har ‎mulighed for at overholde hygiejnekrav til fx håndvask og afspritning

Fritidsaktiviteter på skolen
I Nærmere retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler er det ‎beskrevet således,

Eleverne kan dyrke sport uden supervision af lærere på udendørs faciliteter på skolens ‎matrikel.‎

Og om faciliteter
Skolens faciliteter beregnet til aktiviteter med fysisk kontakt bør være lukket uden for ‎undervisningen (fx springhaller, parkouranlæg, musiklokaler, værksteder, mv.). ‎
Denne type af aktiviteter bør altid organiseres med tilsyn, så det sikres, at ‎retningslinjerne for afstand, håndhygiejne, rengøring og forebyggelse af ‎kontaktsmitte overholdes.‎

Haller og sale, herunder lokaler til e-sport, kan benyttes i fritiden under tilsyn af lærere, ‎der skal sikre, at hygiejne og afstandskrav overholdes. ‎
Eleverne kan dyrke idræt udendørs uden tilsyn fra lærere. Retningslinjer om kontakt og ‎smitterisiko bør dog præciseres for eleverne.‎
Elever, der uden for skoletiden dyrker idræt i foreningsregi, er omfattet af den ‎pågældende forenings retningslinjer.‎

Brug af fitness- og styrketræningslokaler
Denne type af lokaler er anderledes end de øvrige, idet der er ekstra mange ‎kontaktpunkter, hvor der er en særlig smitterisiko. Skolerne bør gøre eleverne særskilt ‎opmærksomme på afstands- og hygiejnekrav, ved fx at kræve håndvask og afspritning, ‎før, under og efter brug. Der skal desuden sikres tilstrækkelig udluftning ved indendørs ‎træning. ‎

Hvis lokalerne åbnes for undervisning og fritidsbrug skal skolen sikre, at hver enkelt ‎genstand afsprittes på alle kontaktpunkter, før og efter den enkelte elev anvender dem.‎
Det er Efterskoleforeningens opfattelse at, der påhviler skolen en særlig forpligtelse til at ‎føre tilsyn med brug af fitness- og styrketræningslokaler i fritiden, således at ovennævnte ‎overholdes.‎

Brug af svømmehal ‎
De skoler, der har egen svømmehal, har i samarbejde udarbejdet et sæt retningslinjer for ‎undervisningen, der tager hensyn til at afstands- og hygiejnekrav er overholdt. ‎
Retningslinjerne er tilpasset den enkelte skole.‎
‎ ‎
Der er ikke offentlig adgang efterskolernes svømmehaller

Yderligere information
Efterskoler kan finde vejledning og inspiration til overholdelse af hygiejne og ‎afstandskrav under udøvelsen hos DGI, DIF og specialforbund. Bemærk at reglerne ‎ændres hyppigt, og at foreningsidrætten er omfattet af et antalskrav på max 10 personer, ‎hvilket ikke gælder for efterskolerne.‎

 

Fritids- og bodelen, herunder familiegrupper

Følgende retningslinjer og anbefalinger er de officielle retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler vedrørende fritids- og bodelen, herunder familiegrupper. De samlede retningslinjer ligger som pdf under punktet ”Retningslinjer og vejledninger”. Efterskoleforeningens supplerende bemærkninger til retningslinjerne vil fremgå efterfølgende.

Familiegrupper

I genåbningen af efterskoler og frie fagskoler organiseres eleverne overordnet som følger:
 • Eleverne organiseres i familiegrupper. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand.

 • En familiegruppe bor sammen og deler toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal.

 • En familiegruppe må maksimalt omfatte 8 elever.

 • Toilet-og badefaciliteter skal deles af færrest mulige elever på skolen. Hvor flerefamiliegrupperdeles om bade-og toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling (hvilke familiegrupper bruger hvilke toiletter/bad).

 • Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem medarbejdere og elever skal så vidt muligt overholdes både i undervisningen og samværsdelen.

Elever der deler værelse

 • Elever må kun dele værelse med elever, de er i familiegruppe med. Kun elever i samme familiegruppe må opholde sig på hinandens værelser. Eleven har personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter i tilknytning til værelset.

 • Udluftning skal ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter.

 • Rengøring dagligt af kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge.

 • Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt.

 • Brusepladser svabes, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug (se endvidere under ’Rengøring’).

Elevernes frie tid (dvs. uden for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær)

 • Ved samvær med andre elever uden for familiegruppen skal afstandskravet på 1 meter i videst muligt omfang
  respekteres.

 • Der vil være aktiviteter eller situationer, hvor anbefalingen om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer
  er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om hygiejne.

 • Eleverne må ikke opholde sig på andre familiegruppers boområder i den frie tid.

 • Samvær med elever fra andre familiegrupper foregår på skolens øvrige fællesarealer og så vidt muligt udendørs.

 • Skolens faciliteter beregnet til aktiviteter med fysisk kontakt bør være lukket uden for undervisningen (fx springhaller, parkouranlæg, musiklokaler, værksteder, mv.). Denne type af aktiviteter bør altid organiseres med tilsyn, så det sikres, at retningslinjerne for afstand, håndhygiejne, rengøring og forebyggelse af kontaktsmitte overholdes.

 • Eleverne kan dog dyrke sport uden supervision af lærere på udendørs faciliteter eller indendørs ved sportsgrene uden kontakt på skolens matrikel.

Elevernes færden udenfor skolen

 • Eleverne bør kun i begrænset omfang færdes uden for skolens matrikel og bør undgå steder med tæt kontakt i lokalsamfundet som fx butikker. På denne måde begrænses smitte fra skolen til lokalsamfundet og omvendt.

 • Eleverne bør så vidt muligt opfordres blive på skolerne i weekenderne frem til sommerferien.

 • Dette vil dog ikke være muligt for mange elever, herunder elever på skoler med samlet særligt undervisningstilbud,der har brug for at komme hjem i weekenderne.

Forældrearrangementer, Nye elevers dag, sidste skoledag

Efterskolerne har hidtil været undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer, men alene for så vidt angår aktiviteter, der er knyttet til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Men nu udvides undtagelsen til at gælde ”alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed og som derfor relaterer sig til f.eks. skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter”. Det fremgår af et nyhedsbrev som alle efterskoler har modtaget fredag d. 29. juni. 

Efterskoleforeningen har spurgt ministeriet direkte om det betyder, at der f.eks. kan afholdes forældrearrangementer og Nye elevers dag/rundvisninger for nye elever med mere end 10 deltagere. Og svaret er ja – så længe de øvrige anbefalinger omkring hygiejne og afstand overholdes. 

Dog er det vigtigt at huske, at der stadig er smitte i samfundet og det er et fælles ansvar at mindske antallet af kontakter og minimere smittekæder. Derfor er følgende råd – udover brugen af sund fornuft – vigtige at tage med i planlægningen: 

 • Pres ikke jeres faciliteter til det yderste – begræns derfor antallet af besøgende: skal I holde nye elevers dag, kan man måske nøjes med at invitere eleven selv og muligvis kun en enkelt forælder

 • Tænk i så mange udendørs aktiviteter som muligt

 • Undgå overnatninger

 • Undgå så vidt muligt at eksponere jeres elever for smitte, fx ved at blande nuværende elever med nye elever. Eleverne kan godt vise en forestilling for de kommende elever, hvis der er god afstand, men skal ellers ikke blandes

 • Husk altid 1 meter mellem folk – og 2 meter ved f.eks. fællessang samt mellem oplægsholder/opvisere og lyttere/tilskuere

 • Sørg for at håndsprit og/eller vask er let tilgængeligt og tænkt ind i programmet

 • Hvis det er muligt, så del evt. et arrangement op i flere tidsrum, så der ikke er for mange samlet ad gangen på skolen

 • Undlad at arrangere for mange forskellige begivenheder med eksternt besøg indenfor samme tidsrum, fx samme uge.

For så vidt angår sidste skoledag, hvor alle elever skal hentes af familien, og hvor der derfor er tradition for at man samles rigtig mange på skolerne, vil ministeriet komme med en samlet udmelding om, hvad der bliver tilladt. Det er en fælles problematik for alle i uddannelsesverdenen, hvor der også i folkeskolen, på fri- og privatskoler og på ungdomsuddannelsesinstitutionerne er tradition for store festlige afslutninger. Ministeriet har lovet os en melding senest i uge 24, så derfor skal I fortsat vente med at planlægge afslutningen på skoleåret.

Rengøring og måltider

Opdateret 20. maj 14.05 med gennemgang af retningslinjer for elever og rengøring

Følgende retningslinjer og anbefalinger er de officielle retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler vedrørende rengøring og måltider. De samlede retningslinjer ligger som pdf under punktet ”Retningslinjer og vejledninger”. Efterskoleforeningens supplerende bemærkninger til retningslinjerne vil fremgå efterfølgende.

Måltider

 • Der skal sikres grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne forud for måltider.

 • Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.

 • Familiegrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.

 • Antallet af elever i salen på samme tidspunkt må ikke være større end, at afstandskravet kan overholdes.

 • Hvis eleverne ikke spiser med deres familiegruppe, skal. 1 meters afstandskravet overholdes. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at eleverne spiser forskudt af hinanden. Hvis det ikke er praktisk muligt, at alle elever spiser med min. 1 meters afstand, kan eleverne undtagelsesvist sidde inden for 1 meter over for en anden elev, som er i familiegruppe med.

 • Maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter kan betjenes af personale eller få udvalgte elever.

 • Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.

 • Mellemmåltider serveres af enten personale eller af få udvalgte elever.

 • Eleverne kan deltage i madlavningen.

Rengøring

 • Skolen skal gennemgå alle rengøringsrutiner på skolen og tage de fornødne forholdsregler for at sikre, at de overholder sundhedsmyndighedernes krav til rengøring ift. at forhindre smitte.

 • Rengøring med vand og sæbe er i udgangspunktet tilstrækkeligt.

 • Fælles toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

 • Borde- og kontaktpunkter rengøres mindst to gange dagligt, fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l.

 • Skraldespande tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.

 • Værelser ryddes op og rengøres dagligt.

 • Fællesarealer rengøres dagligt.

Retningslinjer for elever og rengøring
Elever må godt deltage i rengøringen på efterskolen efter grundig oplæring og instruktion. Eleverne bør dog ikke gøre rent på fællesarealer, uden at der er en rengøringsansvarlig medarbejder til stede, der kan sikre, at rengøringen sker efter de sundhedsfaglige retningslinjer.

Sygdom og smitte ved elever
Opdateret 16. maj 14.32  rettelse angående Skoleindkøb
 
Følgende retningslinjer og anbefalinger er de officielle retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler vedrørende sygdom og smitte ved elever. De samlede retningslinjer ligger som pdf under punktet ”Retningslinjer og vejledninger”. Efterskoleforeningens supplerende bemærkninger til retningslinjerne vil fremgå efterfølgende.

 • En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på skolen indtil afhentning.

 • Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

 • Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.

 • Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev.

 • Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.

 • Der kan forekomme ændringer af anbefalingerne til håndtering af sygdom, når ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger.

Følgende er Efterskoleforeningens bemærkninger til de officielle retningslinjer

Hvis en elev bliver syg - brug af værnemidler på efterskoler
Vi anbefaler, at alle skoler har følgende standardværnemidler: 

 • Engangshandsker

 • Kirurgiske masker (type I), alternativt mundbind

 • Visir eller sikkerhedsbriller/Engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer

Det er ikke nødvendigt med store lagre af ovenstående. Uanset om skolen er medlem af Skoleindkøb eller ej, kan man benytte sig af de aftaler, som Skoleindkøb har indgået om værnemidler.

Hvis en elev bliver syg – procedure for isolation m.v. 

 1. Elever, der bliver syge bør isoleres på eget værelse indtil forældrene kan komme og hente eleven og få eleven testet for COVID-19. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 2. Elever, der bliver syge og som ikke kan forlade efterskolen (f.eks. fordi de har bopæl i udlandet), isoleres på et værelse med adgang til eget bad og toilet. Der sættes et skilt på værelsesdøren om, at det er et isolationsrum, og at der kun er adgang for personale.
 3. Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke nødvendigt.  Hvis der f.eks. blot skal gives en besked gennem en åben dør, anvendes der ikke værnemidler.
 4. Skal man bringe mad til eleven og hente bakken igen, bør der anvendes engangshandsker.
 5. Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når en medarbejder kommer og tilser eleven med mindre afstand end 1-2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør medarbejderen anvende engangshandsker, kirurgisk maske samt visir eller sikkerhedsbriller.
 6. Hvis den syge elev skal ud af isolationsværelset, fx for at gå til forældrenes bil, anbefales det at eleven får maske på. Skal den syge elev have besøg, bør eleven ligeledes have maske på.
 7. Når sygeværelset skal rengøres bør rengøringsmedarbejderen anvende engangsovertrækskittel/plastikforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er ikke nødvendigt.

Anbefalingerne følger Statens Serum Instituts anbefalinger for prioriteret brug af værnemidler med fokus på COVID-19 tilfælde.

 

Elever med bopæl i udlandet

Opdateret 16. maj kl. 11.00

Grønlandske elever
Selvstyret i Grønland finansierer og koordinerer nedrejse til Danmark for de grønlandske elever, som lige nu er hos deres familier i Grønland, og som gerne vil tilbage på efterskolen i Danmark.

Elever der vil tilbage, bliver anbefalet først at kontakte deres efterskole, for at høre nærmere, om det præcise tidspunkt for skolens genåbning samt hvilke retningslinier, der gælder for genåbningen. Dernæst skal eleven og elevens forældre kontakte Efterskoleadministrationen i Grønland for hjælp til at arrangere rejsen til Danmark. Det kan de gøre via efterskole@nanoq.gl eller på telefon +299 346755 eller +299 346754.
 
Elever fra Grønland, der rejser ind i Danmark, skal ikke i karantæne ved ankomst til Danmark, da der ingen COVID-19 er i Grønland pt.
 
Dog skal de unge acceptere at blive corona-testet før hjemrejse til Grønland samt igen fem dage efter ankomst og endelig at gå i 14 dages karantæne, når de er tilbage i Grønland.
 
Læs evt. mere om procedure m.m. her.

Kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Maren Ottar Hessner på 33 17 95 89 eller moh@efterskolerne.dk ved spørgsmål om grønlandske elever.


Sydslesvigske elever
Fra lørdag den 14. marts indførte Danmark  midlertidig grænsekontrol ved den tyske grænse til Danmark som led i indsatsen for at mindske spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Er det et anerkendelsesværdigt formål at gå på efterskole i Danmark?
Sydslesvigske elever, der er danske statsborgere, kan altid rejse ind i Danmark. Sydslesvigske elever, der er tyske statsborgere, skal have et anerkendelsesværdigt formål. Iflg. det danske politis hjemmeside er det et anerkendelsesværdigt formål, hvis man er studerende og ens uddannelsesinstitution ikke er lukket, og der ikke tilbydes fjernundervisning.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

Kan forældrene køre deres børn til efterskolen?
Grænsekontrollen vil tillade, at forældrene kører deres barn til efterskolen, da efterskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål. Der må kun være én forælder i bilen og ingen søskende. Politiet henstiller til at bilen kører retur med det samme, når eleven er afleveret på skolen. Familien bør til brug ved grænsekontrollen medbringe elevens sundhedskort, eventuel kopi af skolekontrakten eller en bekræftelse fra skolen på, at deres barn går på skolen.

Denne skabelon kan anvendes som dokumentation for, at eleven går på efterskole i Danmark.

Hvilken dokumentation skal eleverne have til indrejsen?
Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette. Vi anbefaler, at eleverne medbringer deres danske sundhedskort til grænsekontrollen.

Skal eleverne i karantæne, når de vil ind i Tyskland igen?
Elever, der har opholdt sig mere end 48 timer i udlandet, skal som udgangspunkt henvende sig til deres lokale Gesundheitsamtställe og bede om en vurdering. Beslutningen om karantæne er lagt ud til de enkelte kredse i Slesvig-Holsten. Det betyder, at det er kredsen, der foretager en individuel vurdering om behovet for karantæne.

Hvilke grænseovergange er åbne?
Ved den dansk-tyske landegrænse er indrejse til Danmark pt. kun muligt via Kruså, Frøslev og Sæd eller via tog. Herudover sejler færgerne Puttgarden-Rødby og Rostock-Gedser stadig og enkelte flyforbindelser er stadig i drift.

Yderligere information: Indrejse fra Tyskland til Danmark
Det danske politiets hotline vedrørende spørgsmål om indrejse i Danmark kan kontaktes på telefon 70206044. Her kan du få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at indrejse i eller passere gennem Danmark. Hotlinen har åbent hverdage kl. 08.00-16.00 og weekend og helligdage kl. 09.00-14.00.

Yderligere information: Indrejse fra Danmark til Tyskland
Det tyske forbundspoliti i Slesvig-Holsten har en hotline, der kan kontaktes ved særlige spørgsmål for indrejse fra Danmark til Tyskland. Hotlinen kan kontaktes mandag-søndag fra kl. 8:00-18:00 på følgende telefonnummer: +49 461 31 32 300. Grundlæggende spørgsmål vedr. tysk grænsekontrol og indrejsemuligheder besvares også på det tyske forbundspolitis hjemmeside.

Forældre til en udlænding med lovlig bopæl i Danmark må godt rejse ind i landet. Det er vigtigt at medbringe dokumentation for, at eleven reelt er optaget på en efterskole og at man er forældre til barnet. Politiet refererer til deres hjemmeside hvor der står:  Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker, der er bosiddende i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

Det burde altså være muligt for forældre, at aflevere deres børn på efterskolerne rundt omkring i landet. Politiet opfordrer dog til, at man begrænser antallet af rejsende til det højst nødvendig.
Se politiets hjemmeside

Færøske elever
De færøske elever har som regel dansk statsborgerskab, da der ikke findes færøsk statsborgerskab.

Elever fra Færøerne, der vil rejse ind i Danmark, skal ikke i karantæne ved ankomst til Danmark. De vil derfor heller ikke skulle dokumentere, at deres indrejse i Danmark har et anerkendelsesværdigt formål.

Når eleverne vender hjem til Færøerne, skal de ifølge de nuværende retningslinjer på Færøerne på 14 dages hjemmeophold (karantæne).

Øvrige elever med bopæl i udlandet
Fra lørdag den 14. marts har Danmark indført midlertidig grænsekontrol, som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, skal kunne dokumentere, at de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Ifølge dansk politi er det et anerkendelsesværdigt formål, hvis man er studerende, og ens uddannelsesinstitution ikke er lukket, og der ikke tilbydes fjernundervisning.

Ikke-danske statsborgere med fast bopæl i Danmark skal kunne dokumentere dette f.eks. med sygesikringsbevis, opholdskort, skolekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Ønsker familien at køre eleven til skolen, bør den til brug ved grænsekontrollen medbringe kopi af skolekontrakten, eller også kan skolen sende familien en bekræftelse på, at deres barn går på skolen. Rejser eleven med fly, bør eleven til brug ved grænsekontrollen medbringe kopi af skolekontrakten eller en bekræftelse fra skolen på, at eleven går på skolen. Denne skabelon kan anvendes som dokumentation for, at eleven går på efterskole i Danmark.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, fx hoste, feber og lignende, vil dog ikke få lov at rejse ind i Danmark uanset formål.

Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær

Opdateret d. 2. juni kl. 11.17 

1. Midlertidig ret til sygedagpenge hvis man er i risikogruppe eller har pårørende i risikogruppe

I perioden 20. maj – 31. august 2020 er reglerne om sygedagpenge ændret, så det er muligt for skolen at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 samt for medarbejdere, der i husstanden har en pårørende, der er i er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er pt. uafklaret om medarbejderen har ret til løn eller sygedagpenge under fraværet. 

Medarbejdere i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
En række forudsætninger skal være opfyldt før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderen skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Konkret individuel lægelig vurdering

2. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

3. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse. Hvis skolen vurderer, at det er muligt at indrette arbejdspladsen i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke være ret til sygedagpenge.

Medarbejdere med pårørende i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
Forudsætninger før der kan søges sygedagpenge hos Nemrefusion:

Øget risiko for alvorligt sygdomsforløb

1. Medarbejderens pårørende skal være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Det er ikke tilstrækkeligt, at den pårørende har nået en vis alder, men i øvrigt er rask, eller medarbejderen har en i øvrigt velbehandlet diabetes.

Del af husstanden og familiemæssig tilknytning

2. Den pårørende skal dele husstand med medarbejderen samt have en familiemæssig tilknytning til medarbejderen. Husstand betyder, at man deler folkeregisteradresse. Samlevende par er omfattet, mens fx lejere og bofæller uden familiemæssig tilknytning ikke er omfattet.

Konkret individuel lægelig vurdering

3. Der skal foretages en konkret og individuel lægelig vurdering på baggrund af Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Skolen betaler for den lægefaglige vurdering. Kommunen refunderer udgiften, hvis der tilkendes sygedagpenge.

Erklæring fra skolen om, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke kan følges

4. Medarbejderen skal have en erklæring fra skolen om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre arbejdsopgaverne, så arbejdsopgaverne kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. I samme erklæring skal der stå, at skolen fritager medarbejderen helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Ferie
Medarbejderen kan holde sommerferie som planlagt med løn eller feriepenge i fraværsperioden. Det er vigtigt, at medarbejderen giver kommunen besked om ferieafholdelse, så skolen ikke modtager sygedagpenge i fraværsperioden.

Almindeligt sygefravær
Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig pga. sygdom, skal kommunen have besked. Overgår medarbejderen fra denne ordning til de almindelige sygedagpengeregler, vil der ikke være en arbejdsgiverperiode på 30 dage for skolen.

Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar
Skolens ledelse har ansvaret for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere og elever er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på skolen er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til elever og kolleger eller tilsvarende eller anvendelse af barrierer. Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter eller mange hyppige korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter skal undgås.

2. Medarbejdere og COVID-19-relateret fravær 

Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke er i risikogruppen, skal møde på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Medarbejdere i risikogruppen
En medarbejder, der tilhører risikogruppen, skal også møde på arbejde, hvis medarbejderen sørger for at være særligt opmærksom på sundhedsmyndighedernes råd om håndhygiejne, at holde afstand m.v. Medarbejderen bør dog ikke arbejde med elever eller kolleger med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Er medarbejderen utryg ved at gå på arbejde, enten fordi medarbejderen selv eller en pårørende er i risikogruppen, bør skolen lave en konkret og individuel vurdering af, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at medarbejderen møder op og varetager sine sædvanlige arbejdsopgaver. Det skal også vurderes, om der er muligheder for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre. Hjemsendte medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Medarbejderen skal kunne fremvise en lægeerklæring om, at der er en sundhedsmæssig risiko ved, at medarbejderen går på arbejde, hvis skolen ønsker det.

Gravide medarbejdere
Gravide er af forsigtighedsgrunde i risikogruppe, og der gælder de samme anbefalinger som for medarbejdere, der tilhører særlige risikogrupper. Kun gravide fra uge 28 og frem, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren eller med børn i alderen 0-6 år, skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet eller fraværsmeldes. Se ovenfor.

Kronisk syge medarbejdere
En kronisk syg medarbejder kan godt blive sygemeldt af sin læge. Skolen kan også vælge at sende medarbejderen hjem med fuld løn. Da coronakrisen imidlertid ser ud til at vare mindst 1 år endnu, kan det ikke anbefales som permanent løsning. Der kan desuden være en risiko for, at medarbejderens bopælskommune kun giver sygedagpenge i en begrænset periode, da medarbejderen ikke er generelt uarbejdsdygtig pga. COVID-19.

Medarbejdere, hvis nærmeste er i risikogruppen
Medarbejdere, der ikke selv er i risikogruppen, men hvis nærmeste er i risikogruppen, skal som udgangspunkt gå på arbejde. Er en medarbejder utryg ved at starte på arbejde, bør medarbejderen tale med skolens ledelse om det.

Refusion til skolen
Kun i tilfælde, hvor medarbejderen er smittet med COVID-19 eller er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19 (se ovenfor) kan skolen søge sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. For øvrige medarbejdere med COVID-19-relateret fravær, kan skolen som normalt først søge refusion efter 30 dages arbejdsgiversperiode

Efter 30 dages arbejdsgiversperiode kan skolen få refusion, indtil den enkelte kommune ikke længere vil udbetale refusion. Det betyder, at selv om lægen har sygemeldt en medarbejder pga. kronisk sygdom, eller fordi medarbejderen tilhører en særlig risikogruppe, kan kommunen nægte at udbetale dagpengerefusion efter fx en 4-ugersperiode med henvisning til, at medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig.

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier
Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet.

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man kan blive testet.

Tæt kontakt defineres som:

 • Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx samtale med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19.

Relevante links
Generel vejledning fra Sundhedsstyrelsen:
COVID-19 Forebyggelse af smittespredning
Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Særlige risikogrupper:

 • personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Personer med kroniske sygdomme som:

 • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
 • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Kronisk leversygdom
 • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
 • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af med slim fra luftvejene
 • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
 • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

Børn med kronisk sygdom (som ovenfor), eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (efter et forsigtighedsprincip).

Lærernes arbejdstid

Opdateret d. 28. maj kl. 13.20 

Lærernes arbejdstid ved genåbning af efterskolerne

Omlægning af arbejdstidens placering
De sædvanlige regler om omlægning af lærernes arbejdstid er gældende. Dette betyder, at ledelsen kan ændre på placeringen af de enkelte læreres arbejdstid. Der er ikke centralt fastsatte regler for hvor langt varsel, der skal gives på ændringer i placeringen af arbejdstiden, men det bør så vidt muligt ske med et rimeligt varsel.

Såfremt lærere har timer fra nedlukningsperioden, som ikke har været afholdt, kan disse timer anvendes nu. Dette gælder dog ikke timer fra de første 2 uger af nedlukningen (frem til d. 29. marts 2020), hvor timerne er ”låst”, medmindre der er indgået lokalaftale om andet (se næste afsnit).

Fælles retningslinjer om lokalaftaler
Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere har tidligere udarbejdet fælles anbefalinger med retningslinjer til lokalaftaler om arbejdstiden i forbindelse med nedlukningen frem til d. 10. maj 2020 samt aftalt forlængelse af aftalen.

Hvis der på skolen er indgået lokalaftale om arbejdstiden for nedlukningsperioden efter disse ovenstående anbefalinger til retningslinjer, så er denne aftale gældende for perioden frem til d. 10. maj.

De fælles anbefalinger er ikke forlænget efter 10. maj, hvilket betyder, at for perioden efter 10. maj gælder de almindelige regler, se ovenfor.

Ændring af arbejdsopgaver
Det er ledelsen, der leder og fordeler arbejdet. Dette medfører, at ledelsen kan ændre på indholdet i de opgaver, som de enkelte lærere skal udføre, herunder ændringer i fagfordeling, indhold i fag, mellem tidsforbruget til undervisning, tilsyn, pædagogisk tilrettelagt samvær m.v. Er det tale om væsentlige ændringer, skal dette ske efter drøftelse med den eller de pågældende lærere.

Inddragelse af fridage, fx i forbindelse med arbejde i Kr. Himmelfarts-weekenden
Det følger af statens arbejdstidsaftale, at efterskolelærere skal have 26 fridage i kvartalet. Antallet af fridage forhøjes med søgnehelligdage i perioden, hvilket betyder, at lærere i nogle kvartaler har mere end 26 fridage. En del skoler har lavet aftaler om, at fridage opgøres over et helt eller halvt år i stedet for kvartalsvist, men dette er uden betydning for det følgende.

Det er muligt for skolens ledelse at inddrage en eller flere fastlagte fridage, herunder søgnehelligdage, for en eller flere af lærerne. For mange lærere vil Kr. Himmelfartsdag og de efterfølgende dage have været fastlagt som fridage, og for de lærere, som skolen i stedet kalder på arbejde, vil der være tale om inddragelse af en eller flere fridage.

En sådan inddragelse skal kompenseres med et tillæg på 50 procent. Samtidig skal der honoreres for minimum 6 timers arbejde pr. dag, dvs. samlet mindst 6 timer + 50 %.

Honoreringen for en inddraget fridag kan enten ske ved udbetaling af timerne eller ved afspadsering eller ved en kombination af disse. I ingen af tilfældene ændres lærerens årsnorm. Nettoårsnormen for en fuldtidsansat lærer er således fortsat 1.712,1 timer i skoleåret 2019/20.

Eksempel:
En lærer får inddraget en fridag og arbejder 8 timer den pågældende dag. Timerne tillægges 50%, og der skal derfor honoreres med 12 timer som udbetaling eller afspadsering eller en kombination heraf.

Udbetaling:
Læreren får udbetalt 12 timer.
Timerne skal holdes afskilt fra lærerens arbejdstidsopgørelse. Arbejdstidsopgørelsen indeholder fortsat det samme nettotimetal hvilket betyder, at såfremt skolen vælger at udbetale timerne, så kan læreren uafhængigt heraf ende skoleåret i over- eller undertid, der opgøres ud fra nettotimetallet uden påvirkning af den inddragede fridag. 
Dette betyder, at udbetaling kun bør finde sted, såfremt skolen kan se, at den enkelte lærer ikke vil ende i undertid, idet læreren ellers bør pålægges at afspadsere timerne, se nedenfor. 
Udbetaling bør ske i rimelig tilknytning til tidspunktet for inddragelse af fridagen, fx senest ved indeværende skoleårs afslutning.
Såfremt læreren ender skoleåret med overtid, skal skolen være opmærksom på, at timerne for den eller de inddragede fridage ikke blandes sammen med arbejdstidsopgørelsen og fejlagtigt honoreres med yderligere 50 procent for overarbejde ved skoleårets udgang. Timerne skal kun tillægges 50% én gang.

Afspadsering:
Læreren afspadserer 12 timer i samme skoleår. (Det er principielt også muligt i stedet at lægge afspadseringen i det efterfølgende skoleår.)
Godtgørelse i form af afspadsering kan gives ved omlægning af tjenesten – såvel før som efter den inddragne fridag. 
Efterskoleforeningen anbefaler, at arbejdstiden planlægges således, at lærere, der har fået inddraget fridage, kan se, hvor de har fri som erstatning for den eller de inddragede fridage, og friheden bør så vidt muligt placeres samlet på hele eller halve dage. Selvom sådanne dage, hvor afspadseringen ligger, ikke er fridage i arbejdstidsaftalens forstand og derfor ikke skal opfylde kravene om minimumslængde, bør skolen tage højde for, at der er inddraget fridage og så vidt muligt give lærerne anden samlet frihed.

Afspadseringen medregnes på afviklingstidspunktet i arbejdstidsopgørelsen som anden afspadsering.

Ingen tillæg for inddragelse af 0-dage

Det er en forudsætning for, at der skal ydes et tillæg på 50 procent, at der er tale om en fridag, der inddrages. Der ydes ikke tillæg, for arbejde på en arbejdsfri dag, såkaldt ”0-dag”, dvs. en dag, som ikke er udmeldt som en fridag, men hvor den ansatte ikke er sat til tjeneste, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end den gennemsnitlige daglige arbejdstid for den pågældende.

Der ydes heller ikke tillæg, blot fordi arbejdet foregår på en søgnehelligdag, hvis dagen ikke tidligere har været fastlagt som en fridag. 

Karakterer og uddannelsesparathedsvurdering

Ingen afgangseksamen sommeren 2020
Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer i de fag, som eleven skal til prøve i, til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Standpunktskaraktererne kommer derfor til at fremgå på afgangsbeviset, både under standpunkts- og under prøvekarakter. 

Deadline for indberetning af standpunkts- og prøvekarakterer
Indberetning af standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse til karakterdatabasen skal ske mellem 10. og 15. juni. Indberet gerne karaktererne i så god tid, at vejlederen/sekretæren kan hente dem ind på Optagelse.dk senest den 15. juni, som er deadline for uddannelsesparathedsvurderingen.
Indberetning af standpunktskarakterer for 8. klasse skal ske i perioden mellem den 20. juni og 25. juni.

Indberetning af prøvekarakterer, dvs. de standpunktskarakterer, der skal ophøjes til prøvekarakterer, skal ske mellem den 16. juni og 19. juni.

Prøvekarakter i forbindelse ved den fælles bundne prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse
Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de sidste standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.

Afgangsbevis
I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange - både som standpunktskarakter og som prøvekarakter. Beviserne vil derfor ligne beviser fra tidligere skoleår og have samme retsvirkning til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurdering
Efterskoler skal senest den 15. juni afgive en samlet uddannelsesparathedsvurdering (UPV).
Bemærk: Standpunktskarakterer skal indberettes mellem dem 10. og 15. juni.

Webinar om Optagelse.dk-processen d. 26. maj.
Indhold og tilmelding her

Optagelsesprøver for Ikke-uddannelsesparate elever til en gymnasial uddannelse
Af hensyn til de elever, som vil blive vurderet ikke-uddannelsesparat, samt de modtagende uddannelsesinstitutioner, som skal indkalde til optagelsesprøve, vil opfordrer vi til, at uddannelsesparathedsvurderingen afgives så tidligst som muligt efter 10. juni. De elever skal nemlig have foretaget en revurdering af deres kommunale ungeindsats (KUI) inden den 17. juni, og optagelsesprøven ligger allerede mellem den 19. og 29. juni.

Prøvefri skoler
Prøvefri skoler får mulighed for at give eleverne standpunktskarakterer til sommer. De afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgør, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve. Den mulighed, som der er åbnet for, at prøvefri skoler kan afgive standpunktskarakterer, gælder udelukkende for sommerterminen i skoleåret 2019/2020.

Læs mere
Find vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen her.
Læs, hvilke fag der gives standpunktskarakterer i
Følg med på ministeriets hjemmeside under punktet Prøver, eksamen og test.
Optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser.

Økonomi, tilskud og hjælpepakke

Opdateret 20. maj 14.00

Skolerne har nu modtaget skemaet, som skal udfyldes for at få udbetalt midlerne til forældrekompensationen. Bemærk at det er tilstrækkeligt at anvende enten foreningens regneark eller et udtræk fra KomIT som dokumentation. Skolerne behøver i så fald ikke udfylde listen over elever på ledelseserklæringen. Benytter skolen sig af en af de to muligheder, er det tilstrækkeligt at udfylde stamdata øverst og lade lederen underskrive nederst på skemaet.
 
Fristen for ansøgning er forlænget til den 3. juni, og ministeriet vil behandle ansøgningerne efterhånden som de modtager dem fra skolerne.
 
Midlerne fra pakken kaldet ’fripladspakken’, hvor skolen modtager ekstra midler til individuel supplerende elevstøtte, forventes at stå på skolens konto mandag den 25. maj.
 
Bilag med nærmere beskrivelse af hjælpepakkens indhold kan hentes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
Hjælpepakken består af i alt fem elementer og gennemgås nedenfor: 
 

Reduceret forældre- og deltagerbetaling
Dette tiltag gælder i perioden fra den 1. april til 17. maj, dvs. i 6,7 uger, hvis skolen har haft åbent i påskeugen. Det er blevet præciseret, at kommuner og andre offentlige myndigheder ikke skal kompenseres.

 

Tilskuddet udgør højst kr. 1.000/uge og maksimalt den konkrete deltagerbetaling, som fremkommer ved at fradrage statslig elevstøtte, individuel supplerende elevstøtte, stipendier til flygtninge/indvandrere og støtte fra hjemmestyre og Sydslesvigsk Skoleforening i ugeprisen. Kompensationen gælder ikke for elever, der opholder sig på skolen, uanset om der er tale om nødpasning eller andre årsager.

 

Midlerne udmøntes, ved at skolen henter blanketter på ministeriets hjemmeside. Oprindeligt har ministeriet oplyst, at det skulle ske i perioden den 1. - 20. maj. Da de sidste detaljer i aftalen mangler at falde på plads, er der imidlertid endnu ikke kommet blanketter, der kan udfyldes. Vi forventer, at perioden, hvor der kan søges om kompensationsmidler, forlænges. Alle skoler vil blive orienteret, så snart vejledning og blanketter er på plads.  


Skoler, der kommer i likviditetsproblemer pga. tilbagebetaling til forældre, kan søge om forskud.

Tilskuddet er ikke skattepligtigt for elever, der er fyldt 18 år.

Efterskoleforeningen opfordrer skoler til fortsat at kompensere forældrene for kost med op til kr. 350/uge. Den samlede ugepris efter den samlede kompensation kan ikke ende med en egenbetaling under 0 kr. i den enkelte uge. 

Vi har udarbejdet et regneark med tilhørende vejledning, som skolerne kan bruge til at danne et foreløbigt overblik over kompensation og egenbetaling.

Skoler, der oplever frameldinger frem mod sommerferien 2020
Efterskolerne kan søge om 75 procent dækning af tab på elever, der har udmeldt sig mellem 15. marts og 9. juni, og det er de faktiske statstilskud, der kompenseres, hvilket betyder, at tillægstakster også kompenseres.

Reduktion tager udgangspunkt i en generel gennemsnitlig egenbetaling på kr. 1500/uge og elevstøtte på kr. 950/uge. Er skolens ugepris mindre end kr. 2.450/uge, kompenseres forholdsvis. Et evt. udmeldelsesgebyr fratrækkes, hvis eleven melder sig ud og kompenseres derfor ikke.

Der er afsat en fast pulje, og viser det sig, at skolerne omfattet af aftalen ansøger om mere end kr. 59,3 mio., vil dækningen pr. elev blive reduceret tilsvarende. Midlerne kan søges via blanketter i perioden den 1. - 15. juni.

Skoler, der oplever fald i elevtallet det kommende skoleår
Denne ordning afventer yderligere drøftelser i den politiske følgegruppe, når der foreligger et overblik over tilmeldingssituationen til det kommende skoleår. 

Ifølge aftalen kan skolerne kompenseres for hhv. deltagerbetaling og statstilskud via gennemsnitstal for skoleformen, hvis skolen oplever fald i elevtallet det kommende skoleår.

Almene efterskoler og ordblinde-/specialefterskoler kompenseres forskelligt pga. forskellige tilskudsvilkår. Skolens elvtal opgøres for det kommende skoleår 2020/21 via indberetningen den 5. september 2020 og sammenlignes med gennemsnittet af de foregående tre års elevtal pr. 5. september. Der er tale om en lukket pulje.

Fripladspakken
Denne ordning tildeler skolerne ekstra ca. kr. 2.000 pr. elev fra familier på de 10 nederste indkomsttrin til individuel supplerede elevstøtte. Skolerne kan stadig frit vælge, hvilke familier der skal have glæde af midlerne, men de skal dog primært tildeles forældre, der har oplevet en forværret økonomi pga. coronakrisen. Midlerne kan tildeles forældre i både det indeværende og det kommende skoleår. Skolerne skulle iflg. aftalen modtage midlerne sammen med den sædvanlige regulering ult. april, men forsinkelser kan betyde, at det ikke kan nås.

Suspendering af mindste ugentlige egenbetaling
De gældende regler om mindste ugentlige egenbetaling er suspenderet for kalenderåret 2020.  

På Efterskoleforeningens hjemmeside har vi lagt direkte information til forældrene om hjælpepakken. Her opfordres forældrene også til at være tålmodige i forhold til den præcise ordning.

Arbejdsmiljø

Risikovurdering og forebyggelse af smitte blandt medarbejdere

Arbejdsmiljøloven pålægger alle virksomheder en generel forebyggelsespligt. Det betyder, at alle skoler i forbindelse med coronakrisen skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og elever.

Det sker ved, at skolen dels:
1. Foretager en risikovurdering, hvor man afklarer risikoen for smitte blandt medarbejderne og blandt medarbejdere og elever. 
2. Udarbejder en egentlig smitteforebyggelsesplan, som medarbejdere og elever skal informeres og instrueres om. Forebyggelsesplanen tager afsæt i risikovurderingen.

Det vil være naturligt, at arbejdsmiljøgruppen udarbejder denne forebyggelsesplan.

Indholdet i en risikovurdering
En risikovurdering behøver ikke være skriftligt.
Følgende spørgsmål kan stilles, når man vurderer risiko for smitte:

 • Har skolen medarbejdere, der har en øget risiko for et alvorligt smitteforløb med COVID-19 jf. Sundhedsstyrelsens aktuelle oversigt over risikogrupper. Hvis ja, hvad gør vi særligt for dem?
 • Har vi medarbejdere, der er syge eller viser sygdomstegn? Hvis ja, hvad gør vi så?
 • Har vi medarbejdere, der arbejder tæt sammen på lidt plads – på kontoret, i køkkenet eller i forberedelseslokaler? Hvis ja, hvad gør vi ved det?
 • Hvordan undgår vi for tæt kontakt med skolens elever, fx i undervisningssituationer, ved godnatrunde eller ved køkkentjans? 


Generelle anbefalinger om smitteforebyggelse
Arbejdsgiver har ansvar for at arbejdsmiljøet er sikkert, herunder at medarbejdere er informeret om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ekstra god hygiejne:

 • Sørg for let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, evt. hånddesinfektion, samt adgang til engangshåndklæder.
 • Hav god håndhygiejne – vask hænder når du møder op og inden du går hjem, og eventuelt flere gange i løbet af dagen afhængigt af aktiviteten.
 • Sørg for opmærksomhed på daglig og regelmæssig rengøring og evt. desinfektion af overflader som borde og stole, samt kontaktpunkter fx toiletter, dørhåndtag, kontakter.
 • Brug dine egne redskaber og remedier fx telefon og tablet, drikkedunk mv. – rengør dem ofte og del ikke med andre.
 • Skift og vask tøj når du kommer hjem, hvis du har haft kontakt med mange mennesker. Følg vaskeanvisningen på tøjet.


I arbejdssituationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed. Det gælder særligt i situationer, hvor elever bliver syge og skal isoleres. Skolen skal i forbindelse med genåbningen af skolen udarbejde en beredskabsplan, der som minimum skal indeholde retningslinjer for håndtering af smittetilfælde på skolen, eventuel hjemtransport samt tilsyn med og pasning af COVID-19-positive elever (se mere under emnet ”Sygdom og smitte ved elever”).

Anbefalinger til personer i øget risiko

Anbefalingerne retter sig mod alle personer med sygdomme og tilstande med øget risiko, også personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip. Jo højere alder og/eller jo flere og alvorlige kroniske sygdomme man har, jo mere opmærksom bør man på at følge anbefalingerne. Ved tvivl kan man drøfte sin risiko ud fra ens samlede situation med sin egen læge, eller med den læge på sygehuset, hvor man modtager behandling.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved de normale arbejdsopgaver.  

Hvis man før COVID-19 epidemien fulgte særlige forholdsregler efter råd fra sin læge, fx ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar eller ved sygdomme som fx cystisk fibrose, skal man fortsat følge lægens råd. Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en individuel vurdering fra deres læge, skal tage mere vidtrækkende forholdsregler. Anbefalingerne skal betragtes som principper for hygiejne og adfærd, som den enkelte person i øget risiko og dennes pårørende kan tage udgangspunkt i ved vurderingen af deres egen individuelle situation

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand (se mere under emnet ”Personaleforhold”).


Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Se også Arbejdstilsynets hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte ved Arbejde i skoler og fritidsordninger

Sommerkurser og udlejning

Retningslinjerne for genåbning af efterskoler gælder også for korte kurser, omfattet af Lov om efterskoler og fri- fagskoler. Derfor vil det være muligt at afholde korte sommerkurser inden for loven ifølge de gældende retningslinjer.

Vi forventer, at kurser og udlejninger uden for loven (indtægtsdækket virksomhed), hvor skolen udlejer skolens faciliteter til anden aktør, vil være at opfatte som ’Sommeraktiviteter for børn og unge’, der er nævnt direkte i genåbningens fase 3 (fra og med 8. juni). Derfor afventer vi de nærmere retningslinjer for disse aktiviteter.

Generalforsamlinger

Opdateret d. 3. juni kl. 09.50

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at en række større forsamlinger, som er forbundet med skolens virksomhed, er undtaget fra forsamlingsforbuddet.
Undtagelserne gælder blandt andet for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, hvor det nu er blevet præciseret, at det er tilladt at afholde møderne med mere end 10 deltagere.
Det er stadig en forudsætning, at sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om blandt andet hygiejne og afstandskrav overholdes.

Den nuværende bestyrelse er fungerende, indtil en ny bestyrelse er konstitueret.

I mange skolers vedtægter står, at generalforsamlingen skal godkende skolens årsrapport. Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at det er bestyrelsens ansvar at godkende og underskrive årsrapporten. Indberetningsfristen til Regnskabsportalen  udløber den 14. juni.


Elektroniske generalforsamlinger

Det er ifølge reglerne for foreninger og selskaber ikke  lovligt at gennemføre en fuldstændig  elektronisk generalforsamling,  medmindre denne mulighed allerede er skrevet ind i vedtægterne. Der er dog mulighed for at gennemføre generalforsamlingen som en delvis digital generalforsamling. Læs mere nedenfor. 

Ny mulighed: Delvis elektronisk generalforsamling
Med udgangspunkt i selskabslovens § 77 er Efterskoleforeningen sammen med advokat Jens Brusgaard nået frem til, at skolerne kan indkalde til en såkaldt delvis elektronisk generalforsamling. Af § 77 fremgår det, at bestyrelsen  indkalde til dette, medmindre  vedtægterne udtrykkeligt bestemmer andet.

Vilkårene for afholdelse af delvis elektronisk generalforsamling er:

 • Det skal ske på betryggende vis. Både i forhold til smitterisiko og i forhold til at formalia, dvs. afstemninger, valg og debat foregår efter reglerne i skolens vedtægt.

 • Bestyrelsen skal indkalde til en ordinær generalforsamling og forklare, at den afholdes fysisk såvel som elektronisk.

 • Bestyrelsen skal opfordre deltagerne til at deltage elektronisk i stedet for at møde op, således at grænsen for antal fremmødte ikke overstiger det tilladte.

 • Af indkaldelsen skal det fremgå, hvad der sker, hvis der møder flere op, end reglerne foreskriver: Aflyses generalforsamlingen, eller kan man deltage fra et nærliggende lokale, som er elektronisk forbundet med det første?

 • Deltagerne skal kunne afgive stemmer skriftligt. Både de, der deltager fysisk, og de, der deltager digitalt.

Uanset vedtægtsbestemmelserne for afholdelse af generalforsamling, kan skolen først indkalde, når den kan afvikles på betryggende vis. Det vil sige, når antallet af fremmødte er inden for de gældende regler for forsamlingers størrelse. 

Skolen bør overveje, om en udskydelse er en bedre løsning end en delvis digital generalforsamling.

Læs Jens Brusgaards notat om delvis digital generalforsamling.

Love og bekendtgørelser

Her har vi samlet de love og bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med skolelukninger og genåbning af efterskolerne.

 • Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v. til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om lukning og gradvis kontrolleret åbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019. 
  Læs mere

 • Bekendtgørelse om nødundervisning. 
  Læs mere


 • Bekendtgørelse om aflysning af prøver mv.
  Læs mere

Kontakt og yderligere information

Kontakt
Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen på 33 12 86 80 eller info@efterskolerne.dk.
For spørgsmål vedrørende grønlandske elever, kontakt Maren Ottar Hessner på 33 17 95 89 eller moh@efterskolerne.dk.

Yderligere information
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har samlet al relevant information om lukning og genåbning af skolerne her. 

Har du Corona-relaterede spørgsmål til Børne-  og Undervisningsministeriet, kan de kontaktes på deres hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag kl. 8-17 samt lørdag til søndag kl. 12- 16.

Her finder du alle de breve, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt relateret til corona-virus.

Her finder du oversigt over samtlige aktuelle materialer fra Sundhedsstyrelsen om coronavirus/COVID-19.