Reformkommissionen er 3. maj kommet med anbefalinger til reformer af uddannelsessystemet. Bl.a. at afskaffe 10. klasse.
Læs Reformkommissionens rapport her:
Reformkommisionen.dk

Læs pressemeddelelse fra Efterskoleforeningen

  

Hvad betyder 10. klasse for unge?

Det kan du læse meget mere om i følgende undersøgelser og artikler:

Der er større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og lavere risiko for frafald, når du har gået i 10. klasse på efterskole (Moos- Bjerre 2022)
En effektanalyse af efterskoleelevers gennemførselsprocent på hhv. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser viser, at der er 15 procent større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis man har gået på efterskole i 10. klasse. Den viser samtidig, at risikoen for frafald sænkes markant både på erhvervsuddannelser (27%) og i gymnasiet (38%).
Kilde: Moos-Bjerre, 2022

10. klasse gør en stor forskel for unge
Unge, der går i 10. klasse, får et mere kvalificeret grundlag at vælge uddannelse ud fra.
Samtidig får unge mere mod på at tage en uddannelse, de udvikler sig personligt og socialt og føler sig mere udadvendte og selvstændige efter 10. klasse.
Kilde: VIVE, 2023

Forældre til efterskolelever vurderer, at efterskolen har haft meget stor indflydelse på deres barns personlige, sociale og faglige udvikling
81 procent svarer, at deres barn har udviklet sig fagligt på efterskolen.
90 procent har udviklet sig socialt
97 procent drenge og 95 procent piger har udviklet sig personligt af efterskoleophold
Kilde: Megafon, 2022

85 procent af eleverne oplever et personligt og socialt løft i 10. klasse (EVA, 2020)
”Undersøgelsen viser, at en stor del af eleverne i 10. klasse oplever at få et socialt og personligt udbytte. Fx oplever 85 % af eleverne, at 10. klasse har ført til, at de er blevet mere modne. Når det kommer til personlige og sociale kompetencer, er der i vid udstrækning overensstemmelse mellem elevernes begrundelser for at vælge 10. klasse og det udbytte, de oplever at få...”
”Næsten halvdelen (47 %), der starter i 10. klasse, ved ikke, hvad de vil efter skolen. Og i mange tilfælde oplever eleverne, at 10. klasse bidrager til at afklare og forberede dem til videre uddannelse.”
Kilde: EVA, 2020

Unges valg af 10. klasse er et kvalificeret og bevidst valg (EVA, 2018)
”Interviews med de unge viser, at valget af 10. klasse er velovervejet. Ud over de begrundelser for valget, som fremgår af spørgeskemaundersøgelsen, har mange af de unge en følelse af endnu ikke at være klar til at skulle videre i uddannelsessystemet, og de har en forventning om, at 10. klasse kan gøre dem mere klar – det gælder både personligt og fagligt og både for unge, der skal på efterskole, og unge, der skal i ordinær 10. klasse”.
”De unge oplever også, at 10. klasse kan give en tiltrængt pause fra det, der opfattes som det traditionelle uddannelsessystem. Uanset om der er tale om 10. klasse på en efterskole eller en ordinær 10. klasse, er det et år, hvor den unge får chancen for at prøve noget nyt i et andet miljø, der er præget af mindre pres, og en mulighed for at blive inspireret af nye ting og dermed undgå at blive skoletræt.
Kilde: EVA, 2018