Af redaktionen

I forbindelse med Efterskoleforeningens årsmøde 1.-3. marts skal der på generalforsamlingen 2. marts vælges tre medlemmer til bestyrelsen, hvoraf to medlemmer skal være fra skolebestyrelser.

Til bestyrelsen genopstiller Esben Jensen. Yderligere fem kandidater stiller op til bestyrelsen i år. Det er Christian Hougaard-Jakobsen, Henrik Ottosen, Niels Martin Sørensen, Peter Alkjærsig og Sanne Krause. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode.

Læs kandidaternes programerklæringer og CV her, som bringes i uredigeret form. Kandidaterne er listet alfabetisk efter fornavn.

Kandidater til bestyrelsen
Valg til bestyrelse i Efterskoleforeningen 2024
Christian Hougaard-Jakobsen

Forstander, Midtsjællands Efterskole

Foto: Brdr. Løkke

Programerklæring
Jeg vil, med udgangspunkt i mit virke på Midtsjællands Efterskole, bidrage til, at vores skoleform fortsat er en vigtig medspiller i den offentlige og politiske debat om dannelse og uddannelse. Det betyder, at vi kontinuerligt må udvikle os. Jeg vil derfor arbejde for, at

 • vi fortsat er tilknyttet grundskolen og særligt for en udvikling af 9. klasse
 • vi bliver bedre til at få flere unge med anden baggrund end dansk på efterskole
 • at vi fortsat kan være et reelt tilbud for alle unge uanset økonomisk og social baggrund
 • vi for alvor tager fat på dagsordenen om bæredygtighed og klima
 • vi bevarer vores særlige frihed, både som skoleform og som enkeltskoler, og at vi forvalter den på en måde, der bidrager til unges trivsel og livsmestring

CV
1999-2003 Læreruddannelse, Haslev Seminarium
2003-2006 Lærer, Borremose Ungdomsskole
2006-2008 Lærer, Midtsjællands Efterskole
2008- Forstander, Midtsjællands Efterskole
2015-2017 Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
1994- Frivilligt, organisatorisk arbejde i forskellige organisationer

Valg til bestyrelse i Efterskoleforeningen 2024
Esben Jensen

Bestyrelsesmedlem, BGI akademiet

Foto: Henning Hjorth
Programerklæring
Efterskoleforeningen skal være den interesseorganisation, medlemsforening og folkelige bevægelse, som er med til at sikre og udvikle vores unikke skoleform.
Efterskolerne skal være en mulighed for alle unge.
Efterskoleforeningen er hele skoleformens forening, derfor er det væsentligt med repræsentanter fra bestyrelserne, skolernes bagland, i Efterskoleforeningens bestyrelse.

Mine kompetencer ligger i stor erfaring fra eget arbejdsliv i efterskolen som både lærer og forstander, samt foreningserfaring. Min foreningsoptik er derfor både medarbejderne, lederne og bestyrelserne:
Ordentlige arbejdsforhold på skolerne. Klædt på til ledelse. Involvering af skolernes bestyrelser.
Foreningen skal være synlig, vedholdende og seriøs i samarbejdet med andre organisationer og i sparringen til det politiske lag.

CV
Læreruddannet
PD i Ledelse
HR i personalejura
Lærer, Nr. Broby og Glamsbjerg
Forstander, Vejstrup Efterskole
Efterfølgende midlertidig forstander på flere efterskoler
Engagement og bestyrelsesinvolvering i Lærerforening og Lederforening.
Bestyrelsesmedlem på BGI akademiet
Bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen de seneste 7 år. Aktiv i økonomiudvalg, OK-udvalg, 10. klasseudvalg, udvalg om ledelse og bestyrelse samt i arbejdet med foreningens kursusstrategi.
Har de seneste 6 år fungeret som foreningens kasserer
Privatfoto
Henrik Ottosen

Bestyrelsesformand, Efterskolen for Scenekunst

Privatfoto
Programerklæring
Efterskoleforeningens oplæg til fælles grundstruktur på 10. klasse, synes jeg er spændende, og jeg vil meget gerne være med til at videre udvikle det og følge det til dørs. Jeg vil arbejde for at rammerne kommer til at understøtte elevernes lyst til at lære og fordybe sig uden, at de bliver hæmmet af deres egne og samfundets krav til præstationer, og på den baggrund føler sig utilstrækkelige.

Staten, reformkommission m.fl. har vældig fokus på efterskolerne. Jeg vil gerne arbejde for, at vi bliver tydeligere både internt i efterskoleformer og udadtil i samfundet omkring den store betydning, mangfoldighed også har i forhold til skoleudbud, og at vi evt. definerer og redefinerer en frihedens pædagogik, som gør frihedens potentiale tydelig i forhold til elevernes læring og dannelse og i forhold til at lave skole. Det kunne også være med til at gøre det tydeligere, hvilket stort socialt ansvar, efterskolerne tager, men at vi også er åbne for at diskutere områder, hvor vi kunne blive bedre.

Jeg vil også arbejde for en styrkelse af efterskolernes bagland. Det er en udfordring, vi har på de enkelte skoler, men det er også en udfordring, vi har som skoleform. Jo større bagland vi har, jo mere vil vi også være forankret i samfundet.

CV:
Læreruddannet 1987 fra Århus Seminarium.
Lærer på Århus Efterskole 1988 – 1999. De sidste år udviklede vi en projektorienteret 10. klasse og en særlig ungdomsprøve, som alternativ til folkeskolens afgangsprøve.
Cand. pæd. studier 1994 – 2000.
Underviser på læreruddannelsen i Jelling siden 1999.
I 00’erne faciliterede jeg udviklingsprojekter og pædagogiske dage på flere efterskoler og friskoler.
Tilknyttet National Videncenter for Frie Skoler 2011 – 2014.
Var med i en initiativgruppe, der fik etableret Jelling Friskole.
Bestyrelsesmedlem på Efterskolen for Scenekunst 2017. Siden 2018 har jeg været formand for bestyrelsen.
Medlem af Efterskoleforeningens bevillingsnævn siden 2022.
Jeg er født i 1962 og privat har jeg roller som ægtemand, far, svigerfar og morfar
Kandidat til Efterskoleforeningens bestyrelse
Niels Martin Sørensen

Forstander, Lystruphave Efterskole

Foto: Brdr. Løkke

Programerklæring
De stærkeste rødder har træer i blæst.
Efterskolerne er Danmarks bedste tilbud til unges udvikling. Jeg vil arbejde for fortsat udvikling af det tilbud, særligt for de unge, der skal kæmpe mest for at få sin grunduddannelse.
Da Danmark blev et demokrati, fandt Grundtvig og andre det vigtigt, at det folk, der nu skulle bestemme, blev et oplyst folk. Det er, trods god skolegang og masser af uddannelse, stadig en reel og vigtig udfordring. Derfor er efterskolernes vigtigste opgave at unge kan skabe godt værdimæssigt fundament for:

 • at leve sit liv og tage gode beslutninger.
 • at tage ansvar for de fodaftryk de sætter hos andre og på planeten.

Det vil jeg kæmpe for i bestyrelsen.

CV
Konsulent i KFUM og KFUK i 5 år. Lærer i de frie skoler i 6 år.
Med i initiativgruppe bag ordblindeefterskolen, Lystruphave Efterskole. Forstander på skolen siden starten i 2002.
I 15 år siddet i netværket af Ordblindeefterskolerne og har været med til at oparbejde det brand, samt deltaget i årlige møder i UVM om udvikling af ordblindes vilkår v. afgangsprøver.
Uddannelse bl.a.:
lærer 1991.
Narrativ og systemisk lederuddannelse. Ledelse af en skole i udvikling.
Diplom i ledelse.
Diplommodul i bæredygtig virksomhed - forretningsudvikling.

Valg til bestyrelse i Efterskoleforeningen 2024
Peter Alkjærsig

Lærer, Eisbjerghus Internationale Efterskole

Foto: Charlotte R. Tegen
Programerklæring
Mit kandidatur bygger på 3 grundpiller:

Medlemsdemokratiet i førersædet. Flere medlemmer i Efterskoleforeningen skal inddrages i beslutningsprocesser og være medskabere af efterskolerne. Det skal være en naturlig forlængelse af at brænde for sin egen skole, at brænde for skoleformen.

Vi skal stille os der, hvor de kan se os. Vi skal lykkes med at få unge med anden etnisk baggrund og i udsatte positioner på efterskole ved at møde dem der, hvor de er. Herudover arbejde på at skabe stærkere partnerskaber med foreningslivet omkring dette.

Frem med den folkelige oplysning. Folkelig oplysning skal have mere fylde, for i den tradition sætter vi livsoplysning og demokratisk dannelse i bevægelse. Efterskolerne skal derudover være en platform for at give unge en større stemme i samfundsdebatten.

CV
2021-2023: Udvikler og projektansvarlig på det pædagogiske udviklingsprojekt: “Det digitale rum og samvær på efterskoler”
2023: Medlem af udvalg bag kursus for nye efterskolelærere
2019: Medlem af medieudvalg, Efterskolerne
2018: Lærer og vejleder, Eisbjerghus Internationale Efterskole
2016-2018: Forskningsassistent på forskningsprojektet: “Dannende undervisning og samvær på efterskoler”, Videncenter for Frie Skoler
2015-2019: Læreruddannelsen, UCL
2012-2015: Bsc. Market and Management Anthropology, SDU
Kandidat til Efterskoleforeningens bestyrelse
Sanne Krause

Lærer, Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

Foto: Mikkel Jul Brogaard

Programerklæring
Efterskolen kan spille en central rolle i bekæmpelsen af den mistrivsel og sårbarhed, vi ser blandt unge. Jeg brænder for mangfoldighed, dannelse og er lige nu bl.a. optaget af spørgsmål som:

 • Hvordan hjælper vi de unge til bedre trivsel?
 • Hvordan håndterer vi stigende brug af nikotinprodukter?
 • Hvordan hjælper vi unge med grænser og seksualitet?
 • Hvad gør vi for at færre elever afbryder efterskoleopholdet?

Jeg er ikke alene optaget af at lave god efterskole, jeg er også, som tillidsrepræsentant og lærer, optaget af hvordan det går hånd-i-hånd med et godt arbejdsliv. Jeg kan bidrage med erfaringer fra mange år i efterskolen, som debattør, som tillidsmand og som et menneske, der er optaget af den frie skoleverden, ungdomskultur og samfundsforhold.

CV
Jeg arbejder på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole som lærer og tillidsrepræsentant. Jeg er uddannet fra Den frie Lærerskole og har efterfølgende engageret mig i Lærerskolens tillidsmandskreds. Jeg er engageret i den frie skoleverden og initiativer der understøtter de fælles formål fx Frirummet og Syng, Spis og Snak.

2013- Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
2020 Konfliktcoach
2018 Debatpilot Frirummet
2015 TR-uddannelse, FSL
2014- Tillidsmandskredsen, DFL
2012 Læreruddannet, DFL