Forud for det kommende skoleår skal skolens ledelse udarbejde en opgaveoversigt, som skal udleveres til læreren senest 5 uger før normperiodens begyndelse, dvs. senest 27. juni, da normperioden (= skoleåret) begynder d. 1. august. Der er ingen formkrav til opgaveoversigten, men der gælder dog følgende:

  • Opgaveoversigten udarbejdes af ledelsen efter drøftelse med læreren
  • Drøftelsen skal danne grundlag for vurdering af sammenhængen mellem opgaver og arbejdstid og understøtte en rimelig sammenhæng mellem undervisning og forberedelsestid
På opgaveoversigten anføres følgende:

  • Planlagt tid til undervisning for hele normperioden
  • Planlagt tid til kostskoletilsyn
  • Estimeret tid til individuel forberedelse
  • Samlet estimeret tid til opgaver der planlægges indholdsmæssigt senere på året
  • Estimeret tid til opgaver som ledelsen skønner til mindst 60 timer. Den estimerede tid er vejledende.

Kommer der senere nye, større opgaver til læreren, eller sker der større ændringer i en opgaves indhold eller omfang, beslutter ledelsen efter dialog med læreren, hvilken konsekvens opgaven/ændringen har for lærerens samlede opgaver. Ledelsen orienterer læreren skriftligt om ændringernes konsekvens for lærerens samlede opgaver.

En opgaveoversigt er ikke det samme som en lokalaftale, og kun ved uenighed mellem lærer og ledelse inddrages tillidsrepræsentanten. Det er ikke intentionen, at opgaveoversigten skal føre til utilsigtet timetælleri.