Hvad betyder det at være sydslesviger?
Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig, og som har gået i en dansk skole syd for grænsen under Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 
Opholdstilladelse i Danmark
Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab skal have opholdstilladelse i Danmark, hvis de skal på efterskole i Danmark. De kan få opholdstilladelsen på Danmarks Generalkonsulat i Flensborg i op til 12 måneder.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside
 
Økonomisk støtte

Følgende sydslesvigske elever er berettiget til dansk statslig elevstøtte:

1) Elever med dansk statsborgerskab
2) Elever med tysk statsborgerskab, hvor mindst den ene af forældrene har eller har haft dansk statsborgerskab (kun grundstøtten, som svarer til mindste ugentligt støttebeløb).
3) Elever med tysk statsborgerskab, hvis forældre har tysk statsborgerskab, og den ene eller begge forældre arbejder i Danmark

Sydslesvigske elever med tysk statsborgerskab, som har opfyldt deres ni års skolepligt i en dansk mindretalsskole i Tyskland, kan søge støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig til et efterskoleophold. Der gives kun støtte til ét års efterskoleophold. Har eleven ikke opfyldt skolepligten, skal der søges om dispensation ved Undervisningsministeriet i Kiel.

Skoleforeningen yder økonomisk støtte efter samme regler og samme beløbsstørrelse som den danske stat, inkl. søskenderabat. Der skal søges om støtte inden 1. april før det skoleår hvor eleven ønsker at gå på efterskole. 

Skema til ansøgning om støtte samt dispensationsansøgningsskema fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig findes her

Derudover er der særlige støttemuligheder se her

Legater
Både Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Grænseforeningen og Sønderjysk Skoleforening administrerer legater der kan støtte unge sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Bemærk at ansøgningsfristerne ligger i foråret før det skoleår, eleven skal på efterskole. Find dem her
Overgang til gymnasium på Duborg-Skolen eller A.P. Møller-Skolen
FP 10-prøve giver adgang til sydslesvigske gymnasier. Undervisningsministeriet i Kiel har i 2016 godkendt, at 10. klasse på en dansk efterskole giver adgang til gymnasierne i Slesvig-Holsten, hvis man har afsluttet 10. klasse med FP10-prøverne i fagene dansk, matematik, fysik/kemi samt de to fremmedsprogsfag engelsk og tysk.

Elever fra Sydslesvig, der afslutter en 9. klasse med alle de statslige anerkendte prøver på en efterskole i Danmark kan uden problemer fortsætte i en 10. klasse ved én af Skoleforeningens skoler.

Elever fra Sydslesvig, der afslutter en 10. klasse med en statslig anerkendt prøve på en efterskole i Danmark kan fortsætte i en 11. klasse ved én af Skoleforeningens skoler (A. P. Møller Skolen eller Duborg-Skolen) under følgende forudsætninger:

Den danske efterskole skal være statslig anerkendt og være berettiget til at gennemføre FP10-prøverne.

  • Eleven skal inklusive efterskoleopholdet have gennemført ti års sammenhængende sko-legang.

     

  • FP10-prøverne skal mindst indeholde fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi. Det vil sige, at eleven skal gå op til prøverne i nævnte fag, og det skal fremgå af prøvebeviset.
  • På prøvebeviset må eleven kun have ét fag med karakteren 02 og ingen dårligere. Der gælder tilsvarende karakterkrav i Slesvig-Holsten.
  • Hvis eleven ikke ønsker at vende tilbage til Duborg Skolen eller A.P. Møller Skolen, eller forlader én af disse før ”Fachhochschulreife” eller studentereksamen, kan det danske prøvebevis kun blive omskrevet til et tysk bevis ved Undervisningsministeriet i Kiel.
I januar – dvs. mens eleven endnu går på efterskolen - bedes eleven kontakte det gymnasium, vedkommende ønsker at fortsætte sin skolegang på, for at afklare det videre forløb i forbindelse med optagelsen. 
Arrangementer for sydslesvigske elever

Efterskolernes Dag
Afholdes hvert år fjerde lørdag i februar, hvor efterskolerne præsenterer deres tilbud for kommende elever og deres forældre. Der er ofte også opvisning eller musikalske indslag fra de deltagende skoler. Følg mere på http://skoleforeningen.org/

14 dage på efterskole
En række efterskoler tilbyder sydslesvigske elever i 8.-9. klasse et gratis efterskoleophold på op til 14 dage. Formålet er, at den unge får en smagsprøve på efterskolelivet og sprog- og kulturmødet med de danske elever inden beslutningen om et helt års efterskoleophold. Kontakt egen skole, Efterskoleforeningen eller Dansk Skoleforening for Sydslesvig for flere oplysninger.

24 timer på efterskole
Alle elever får i 7. klasse lov til at smage på efterskolelivet. Besøget foregår fra fredag morgen til lørdag middag. Elever og lærere transporteres med bus til den efterskole, der er aftalt besøg med, og skolen står for et program med typisk efterskoleindhold, så eleverne kan få et indtryk af hvad det vil sige at gå på efterskole. I programmet indgår samvær, fælles aktiviteter og undervisning. Om lørdagen bliver eleverne hentet af deres forældre som får lejlighed til at se efterskolen og deltage i den afsluttende frokost. 

Brochurer
Her finder du brochurer om efterskoleophold for sydslesvigske elever på henholdsvis dansk og tysk.
Efterskole i Danmark
Efterskole in Dänemark