Der er mere end 300 grønlandske elever på efterskole i Danmark. Et skoleår langt væk fra Grønland med et andet sprog og en anden kultur kan give en personlig, sproglig og faglig udvikling. 
Men det kan også være et år, hvor de unge kan støde på udfordringer med sproget og med afsavn af familie og det kendte hjemmefra. Naturen, klimaet, omgangsformen og tempoet er anderledes. 
Også efterskoleformen er ny og ukendt. For selv om de fleste efterskoler underviser i velkendte skolefag, vil eleverne møde en anderledes skole og en anden måde at gå i skole på, end de er vant til. Undervisningen vil typisk strække sig over hele dagen fra morgensang og fortælletime til aftenprogram. Efterskolerne tilbyder desuden en lang række kreative og praktiske fag.

Læs en artikel her om Inutsiaq Boassen, som i skoleåret 2022/23 gik på Klank Efterskole. Han syntes, det i starten var svært at være så langt væk hjemmefra, men med tiden blev det nemmere. Han fik gode venner og lærte at stå på egne ben. 

Afbrydelse af ophold

Før beslutning om afbrydelse af et ophold, er det afgørende, at eleven har talt med kontaktlæreren som det første, hvis han eller hun mistrives. Hver elev er tilknyttet en kontaktgruppe og en kontaktlærer. Kontaktlæreren hjælper bl.a. med praktiske og personlige problemer og er skolens kontakt til kontaktfamilien i Danmark og forældrene i Grønland. Man kan trygt gå til sin kontaktlærer med spørgsmål.

Ønsker en grønlandsk elev fortsat at afbryde efterskoleopholdet, efter der er taget en dialog med skolen, skal det regionale Grønlandske Hus kontaktes - se under Uddannelsesvejledning. Huset foranstalter derpå en samtale mellem eleven samt kontakt til forældrene. I tilfælde af hjemrejse, er det det pågældende grønlandske hus, der bestiller og betaler for flybilletten hjem. 


Afgangsprøver
De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske.
I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik.
Indstilling til en grønlandsk skriftlig afgangsprøve skal bero på en individuel vurdering, i samarbejde med forældrene og under hensyntagen til elevens formål med efterskoleopholdet i Danmark og hans eller hendes behov for adgangsgivende prøver til videre ungdomsuddannelse i Grønland eller Danmark.

I november/december udsender Efterskoleforeningen information fra Uddannelsesstyrelsen i Grønland om de kommende afgangsprøver. Prøverne bestilles hos Uddannelsesstyrelsen i Nuuk og de udfyldte prøver sendes til Uddannelsesstyrelsen, som koordinerer med censorer.

Se prøvevejledninger, lærerplaner og prøveeksempler her.
Dansk som andetsprog
Dansk som andetsprog
De fleste grønlandske elever har et andet modersmål end dansk og er dermed tosprogede elever. Efterskolerne har mulighed for at iværksætte undervisning i dansk som andetsprog for de grønlandske elever. Skolerne kan indhente en tillægstakst til formålet. Læs mere om tosprogede elever her og her.
Kontaktfamilier

De grønlandske elever bor hos kontaktfamilier under deres ophold i Danmark. Kontaktfamilieordningen er en privat ordning, der er indgået mellem forældrene i Grønland og den pågældende familie i Danmark. Der er ingen koordinerende instans på denne ordning.

Det er en god ide, at efterskolen informerer kontaktfamilierne om den unges liv på efterskolen og inviterer denne til arrangementer på skolen. Samtidig er det vigtigt at understrege, at kontaktfamilien ikke er værger e.l. og det er derfor stadig altid forældrene i Grønland, der skal høres og informeres om vigtige beslutninger angående den unges ophold. Læs mere om kontaktfamiliernes funktion og forpligtelser her. 

Mere info
Spørgsmål og yderligere information omkring grønlandske unge på efterskole i Danmark kan rettes til juridisk konsulent Hanne Lautrup hl@efterskolerne.dk tlf. 33 17 95 82
Økonomi
Statslig elevstøtte
Grønlandske unge har samme rettigheder som danske elever i henseende til den danske statslige elevstøtte.
 
Selvstyrets støtte
Selvstyret giver et yderligere tilskud til grønlandske unges ophold på danske efterskoler. Selvstyret dækker desuden udgifter til ned- og hjemrejse. Eleverne skal have afsluttet otte års skolegang eller være fyldt 14 år, må ikke være fyldt 18 år og have aftale om at bo hos en kontaktfamilie i Danmark under opholdet. Eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland og have haft det i mindst et år. Støtten er indkomstafhængig og er inddelt i tre intervaller. Læs mere om Selvstyrets tilskud her
 
Handicappede elever
Psykisk eller fysisk handicappede elever har mulighed for at opnå tilskud til en besigtigelsesrejse, med ledsager forud for efterskoleopholdet. 
 
Stipendier til herboende grønlandske unge
Herboende grønlandske unge, hvis forældre er økonomisk trængte, kan komme i betragtning til efterskolernes stipendieordning. Læs mere om muligheder for økonomisk støtte her
Optagelse og praktisk info

Optagelse
Grønlandske unge må ofte vælge efterskole alene ud fra hjemmesider og gode råd fra uddannelsesvejledere, familie og netværk. På grund af de geografiske afstande er det svært for de fleste grønlandske familier at besøge en efterskole, før den unge vælger. Det betyder, at matchet mellem efterskole og ung kan være svært. 

Der er en række spørgsmål, som det kan være vigtigt at tænke over, inden man vælger efterskole. De spørgsmål har vi formuleret i en interviewguide, som kan anvendes af efterskolen i samtale med eleven og/eller forældrene over telefon eller Skype. Det kan være en god ide, at eleven og forældrene tænker over spørgsmålene, før de vælger en bestemt efterskole og tager en samtale. Download interviewguiden her. 

Praktisk info
Grønlandske elever skal tilmelde sig folkeregisteret i den kommune, hvor efterskolen ligger. Det gør det nemt at opnå sygesikringsbevis og lokal gratis læge- og tandpleje.

 

Uddannelsesvejledning
Efterskolen skal generelt vejlede de grønlandske elever på lige fod med de danske. Grønlandske elever skal også deltage i brobygning, praktikforløb og selvvalgt opgave.

De Grønlandske Huse i Danmark har ansvaret for den specifikke vejledning angående det grønlandske uddannelsessystem.

Efterskolens grønlandske unge er tilknyttet uddannelsesvejledningen i huset, der ligger i den pågældende region: Det Grønlandske Hus i
Aalborg dækker Region Nordjylland, Huset i Aarhus Region Midtjylland, Huset i Odense, Region Syddanmark og Huset i København, Region Sjælland og Hovedstadsregionen.

Husene indkalder de grønlandske efterskoleelever til informationsaftener om det grønlandske uddannelsessystem, typisk i november-december. Dette gøres pr. brev til efterskolen. Efterskolen bør være opmærksom på, at eleverne deltager i dette arrangement.

De fleste grønlandske unge tager tilbage til Grønland for ungdomsuddannelse. Ansøgningsfristen for de grønlandske ungdomsuddannelser er 1. marts. Efterskolen bør støtte eleverne i at overholde denne frist. For indsigt i det grønlandske uddannelsessystem, se
her