Der ydes tilskud til dokumentbare undervisningsrelaterede udgifter (eksempelvis lokaleleje, honorar og transportudgifter til oplægsholder m.v.), og der bevilges op til 60 kr. pr. deltager for hver time med fagligt indhold. Kun deltagende lærere, forstandere og viceforstandere fra efterskoler er tilskudsberettigede. Regionerne kan også søge tilskud fra kursuspuljen til deres arrangementer på lige fod med de enkelte skoler.
Kurset kan både være henvendt til en åben målgruppe med deltagelse af flere skoler, eller være afholdt som et lukket arrangement kun for skolens ansatte. Der skal som udgangspunkt være mindst 10 deltagere i kurset, for at der kan opnås tilskud.

Læs mere om retningslinjerne her, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Søg snarest muligt og senest med udgangen af juni måned.
Kontakt Bente Toft Henriksen på bth@efterskoleforeningen.dk eller 33 17 95 87 for yderligere informationer.