OBS! Få nyeste information om skolelukninger her.


Efterskoleforeningen har på denne side samlet relevant information om, hvordan efterskolerne skal forholde sig til coronavirus. Siden opdateres løbende.

Efterskoleforeningen opfordrer skolerne til at følge alle anbefalinger fra myndighederne om rejser og generelt være meget opmærksomme i forhold til at minimere risikoen for smitte. Større arrangementer med over 100 deltagere skal aflyses.   

Kontakt
Kontakt Efterskoleforeningen på tlf. 33128680 eller mail: info@efterskolerne.dk ved spørgsmål.

For spørgsmål om grønlandske elever ift. karantæne eller lukning af skolen, kontakt Maren Ottar Hessner på tlf. 3317 9589 eller moh@efterskolerne.dkLæs Efterskoleforeningens formands pressemeddelelse på grønlandsk.

Husk også Børne- og Undervisningsministeriets særlige hotline, som kan kontaktes angående specifikke spørgsmål om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener. Hotlinen kan kontaktes på 70 80 67 07 mandag til fredag fra kl. 8-17. Læs mere her.

Foreningens vejledning herunder omfatter følgende punkter:

 1. Rejser – følg rejsevejledninger, risiko for karantæne
 2. Rejseforsikringer – pakkerejser, selv-arrangerede rejser
 3. Økonomi og tilskud – under karantæne, sygdom/smitte, lukning
 4. Ansættelsesret – arbejdstid, risiko for lukning af skolen
 5. Kommunikation ved smittefare eller konstateret coronavirus på skolen

1. Rejser

Bør vi aflyse vores planlagte studierejser?

Efterskoler fraråder, at studerejser påbegyndes.

2. Rejseforsikringer

Hvad dækker en rejseforsikring typisk?

En rejseforsikring dækker typisk omkostninger i forbindelse med:

 • Lægebehandling som følge af sygdom eller ulykke
 • Hjemtransport
 • Sygeledsagelse og hjemsendelse
 • Skader på bagage
 • Forsinkelse af bagage
 • Retshjælp
 • Sikkerhedsstillelse

Rejseforsikringer tager normalt højde for dækning i forbindelse med epidemier, hvorfor der ikke gælder andre principper for coronavirus end normalt. Forsikringen dækker normalt ikke, hvis skolen vælger at rejse til et af de lande Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Forsikringen vil oftest dække evakuering fra det område, man befinder sig i, hvis der er udbrudt akut epidemi, og opfordringen til evakuering kommer fra Udenrigsministeriet.

Omkostninger i forbindelse med en karantæne på rejsedestinationen vil også være dækket, hvis Udenrigsministeriet ikke ved afrejsen frarådede at rejse dertil.

Vil en afbestillingsforsikring dække, hvis skolen må aflyse en studierejse for alle elever?

Det er vigtigt, at skolen henvender sig til sin rejsearrangør og sit forsikringsselskab, hvis skolen påtænker at aflyse en rejse, da der kan være forskelle i forsikringsbetingelserne.

Har skolen tegnet sin rejseforsikring hos Gouda via Willis, dækker forsikringen ikke afbestilling af en rejse på grund af risiko for coronasmitte på destinationen. Det gælder også, selv om Udenrigsministeriet klassificerer destinationen som rød eller orange. Se mere hos Gouda rejseforsikring.

Derimod vil rejsebureauet eller flyselskabet måske kunne dække et tab. Fra Gouda har vi fået oplyst, at skoler, som selv har bestilt flyrejser udenom et rejsebureau, kan få refunderet skatter og afgifter fra flyselskabet, hvis skolen vælger at aflyse. Dette er også tilfældet, selvom selve flyafgangen ikke bliver aflyst.

Bliver flyet derimod aflyst af flyselskabet, kan skolen få refunderet flybilletten hos selskabet.

Vil en afbestillingsforsikring dække, hvis enkelte elever eller lærere ikke kan komme med på studierejser?

Hvis skolen helt eller delvist må aflyse rejsen for enkelte elever eller lærere på grund af, at de enten er syge eller er karantæneramte, vil forsikringen som standard dække 2.500 kr. pr. elev og 5.000 kr. pr. lærer. Denne dækningsgrad har nogle skoler individuelt hævet til et større beløb.

3. Økonomi og tilskud

Kan en efterskole modtage tilskud for elever, der har fået coronavirus?

Sygdom i forbindelse med coronavirus kan sidestilles med øvrigt sygdomsfravær. Elever sygemeldt pga. coronavirus kan således stadig tælles med i aktivitetsindberetningen. Det betyder, at skolen vil modtage statstilskud og statslig elevstøtte for de pågældende elever i fraværsperioden.

Kan en efterskole modtage tilskud for elever, der er i karantæne som følge af coronavirus?

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at karantæne relateret til coronavirus sidestilles med sygdom. Det betyder, at skolen vil modtage statstilskud for elever i karantæne under hele perioden. Dette gælder, uanset om karantænen er forårsaget af sygdom på skolen eller i en elevs familie/øvrige omgangskreds.

Kan vi miste tilskud pga. karantæne i udlandet?

Ministeriet har ligeledes oplyst, at hvis elever og lærere på en studietur til udlandet pålægges karantæne som følge af coronavirus og dermed overskrider de tilladte 16 sammenhængende rejsedage, vil skolen fortsat være berettiget til tilskud.

Kan vi opkræve skolepenge under sygdom, karantæne eller midlertidig nedlukning?

Det er ifølge Efterskoleloven en forudsætning for at kunne modtage statstilskud og elevstøtte, at der opkræves egenbetaling hos forældrene. Det Efterskoleforeningens opfattelse, at skolerne er berettiget til at opkræve skolepenge hos forældrene under myndighedspålagt nedlukning. 

Dækker skolens forsikring et eventuelt tab på driften, hvis den må holde lukket en periode?

Hvis skolen pålægges at lukke midlertidigt på grund af coronavirus, og dermed lider et driftstab, vil dette efter al sandsynlighed ikke være dækket af forsikringen. Driftstab er almindeligvis knyttet til bygningsskadeforsikringen, hvorfor det kun er driftstab i forbindelse med for eksempel en brandskade, der dækkes af forsikringen.

4. Ansættelsesret

På efterskolerne kan der opstå ansættelsesretlige spørgsmål i forbindelse med Coronavirus. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i forbindelse med coronavirus offentliggjort en række spørgsmål og svar af ansættelsesretlig karakter, der også gælder for efterskoler. Spørgsmålene og svarene kan ses her og dækker de fleste generelle situationer:

Herudover kan der opstå nogle spørgsmål, som er særligt relevante for efterskoler:

Skal skolen betale løn til de ansatte, hvis skolen lukkes midlertidigt for at hindre spredning af coronavirus blandt elever om medarbejdere?

Ja. Er medarbejderen ikke syg, kan skolen pålægge medarbejderen at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Kan skolen varsle en ændring af arbejdstiden for lærere, hvis skolen midlertidigt er lukket for at hindre spredning af coronavirus?

Hvis skolen lukkes midlertidigt efter anbefaling fra myndighederne for at forhindre spredning af coronavirus, vil skolen kunne oppebære sædvanligt tilskud, idet det forudsættes, at skolen i videst muligt omfang fortsætter undervisningen via fjernundervisning.

I den forbindelse kan det være relevant for skolen at ændre lærernes tjenesteplaner, så lærerne arbejder mindre – eller slet ikke – under lukningen og i stedet arbejder mere, når skolen åbner igen. Skolen er berettiget til at foretage en sådan ændring af placeringen af arbejdstiden, og der er ikke faste regler for, hvor længe det skal varsles i forvejen. Skolen skal overholde gældende regler for fridage og hviletid. Skolen skal drøfte situationen med medarbejderne og TR, hvis der opstår behov for ændring af tjenesteplanerne.

Skal lærere og andre medarbejdere have løn, hvis de i forbindelse med udlandsrejse kommer i karantæne sammen med eleverne?

Ja, det vil være at opfatte som arbejde, og medarbejderne skal modtage deres sædvanlige løn. Arbejdstiden opgøres efter de sædvanlige regler. Det er vigtigt, at ledelsen i en sådan situation forholder sig til, hvilke lærere, der på hvilke tidspunkter har tilsyns- og undervisningsopgaver i forhold til eleverne, så arbejdstiden kan opgøres. Alternativt kan der mellem ledelsen og TR aftales en akkord.

5. Kommunikation ved smittefare eller konstateret coronavirus på skolen

Hvis der konstateres smitte eller væsentlig risiko for smittespredning på skolen, bør skolen straks træffe en række forholdsregler ift. kommunikation og i det hele taget reagere hurtigt.

 • Al kommunikation aftales og koordineres med den ansvarlige sundhedsmyndighed.
 • Vælg én person, som udtaler sig til medier, helst forstander eller bestyrelsesformand.
 • Formulér budskaber skriftligt, før nogen udtaler sig.
 • Informér først de berørte: medarbejdere, elever og forældre.
 • Giv instruktioner om, hvordan de berørte skal forholde sig.
 • Husk at lægge informationen på skolens hjemmeside.
 • Vær præcise, ærlige og åbne om, hvad der er sket, og hvilke forholdsregler skolen har taget.
 • Der må under ingen omstændigheder nævnes personoplysninger på smitteramte eller -mistænkte i ekstern kommunikation.

Ved behov for yderligere rådgivning om pressehåndtering og kommunikation, kontakt Efterskoleforeningen.

Yderligere information om coronavirus

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk På siden finder skolen link til øvrige relevante hjemmesider, herunder Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Skolen kan også ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Handler det om specifikke spørgsmål om drift og tilskud, aflysning af studieture eller prøver og eksamener, kan skolen kontakte Børne- og Undervisningsministeriets nye hotline på 70 80 67 07 mandag til fredag fra kl. 8-17. Læs mere her.