Den 21. juni 2005 blev i folketinget vedtaget en lov om børneattester og samme dag udstedte undervisningsministeriet en bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger.

Bestemmelserne omfatter også efterskoler og gælder for ansatte, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Særligt nævnes bl.a. ledere, lærere, pedeller, studerende i praktik samt afløsere og vikarer på nævnte områder.

Ved ansættelse af medarbejdere for en periode af mere end 3 måneder eller ved gentagen anvendelse (mindst 3 tilfælde) af en person i mere end 14 dage, skal der indhentes en såkaldt ”§36-attest” i Det Centrale Kriminalregister. Børneattester kan hentes digitalt på www.politi.dk

Bestemmelserne gælder for nyansættelser efter 1. juli 2005. Såfremt attesten ikke foreligger ved udfærdigelse af ansættelseskontrakten, bør kontrakten derfor betinges af en ren børneattest.

Pågældende person skal skriftligt meddele samtykke til, at attesten indhentes.

Hvis skolen undlader at indhente børneattest, kan den drages til ansvar i henhold til straffeloven (bøde).