Regler for erhvervsansatte elever, for eksempel ernæringsassistent-elever i køkkenet

Løn
Efter erhvervsuddannelsesloven § 55, stk. 2 skal lønnen for elever udgøre mindst den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. Overenskomstparterne aftaler således mindstelønnen for elever med bindende virkning også for efterskoler og elever inden for uddannelsesområdet, uanset at efterskolen ikke har indgået en overenskomst, der dækker eleven.

Lønnen skal altså mindst udgøre den løn, som følger af overenskomsten gældende for overenskomstdækkede virksomheder inden for uddannelsesområdet.

Principielt kan det diskuteres, hvilken overenskomst, der er den relevante at kigge på, når lønnen til en ansat elev på en efterskole skal fastsættes. Det er Efterskoleforeningens anbefaling, at efterskolen benytter lønnen fastsat i statens overenskomster.

Lønnen omfatter ikke blot grundlønnen, men også diverse tillæg, S/H-betaling og pension.

Ikke alle overenskomster foreskriver, at elever skal have pension fra starten af ansættelsen. Dette kan give et problem, da elever, der ikke er opfattet af skolens pensionsordning efter reglerne på det private arbejdsmarked skal have en række risikoforsikringer, som dækker ved dødsfald, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og invaliditet

For at være på den sikre side anbefaler vi derfor én af to løsninger for skolens elever:

1. At tegne en risikoforsikring i et forsikringsselskab
2. At oprette en pensionsordning for eleven allerede fra ansættelsestidspunktet.

Efterskoleforeningen har via Willis indgået en aftale med Topdanmark om, at elever ansat på baggrund af en erhvervsuddannelsesaftale kan indtræde i pensionsordningen på tidspunktet for ansættelse. Pensionsbidraget i uddannelsesperioden er på minimum 3 % af elevens løn og betales af skolen. Det indbetalte beløb går så primært til risikodækninger. Pensionsbidraget skal så hæves, når eleven opfylder betingelserne for at få pension efter reglerne i den overenskomst, som skolen følger for elevens løn- og pensionsforhold.

Efterskoler kan kontakte Efterskoleforeningen eller Willis for nærmere rådgivning.