På statens område er der den 11. februar 2024 indgået en 2-årig aftale mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), og Finansministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) kaldet CFU-forliget. Forliget fastsætter rammerne for overenskomsterne på det statslige område, herunder for efterskolelærere og ledere.

Forhandlingerne mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Lederforening forventes afsluttet i løbet af marts måned.

CFU-forliget indeholder bl.a. aftaler om lønstigningerne i perioden 2024 til 2026, en øget lønret efter barselsaftalen til en række grupper, og fjerner den administrativt byrdefulde kompensation for afskaffelsen af Store Bededag øje det sved i stedet at forhærlige ferietillæg. Det er desuden aftalt, at den forældede barselsvejledning fra 2012 bliver opdateret i overenskomstperioden. Den største – og i administrativt henseende mest indgribende – ændring er aftalen om frihedsopsparing, hvor både særlige feriedage, overarbejde og inddragede fridage kan opspares og afvikles på et senere tidspunkt.

CFU-forliget sætter rammerne for de efterfølgende organisationsforhandlinger, hvor der aftales vilkår for de mange delområder på det statslige område, herunder for de to aftaler på efterskoleområdet: Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, samt organisationsaftalen for ledere.

Organisationsforhandlingerne afvikles i en 4-ugers periode fra 19. februar 2024. Først når disse forhandlinger er afsluttet, har man det samlede overenskomstresultat, som herefter skal godkendes ved afstemning blandt lønmodtagerorganisationernes medlemmer.

Økonomisk ramme og generelle lønstigninger
Der forventes en generel lønstigning, der udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen på i alt 6,3 procentpoint med 4,83% pr. 1. april 2024, 1,27% pr. 1. april 2025 og 0,2 % pr. 1. november 2025.Den samlede ramme er på 8,8 procent, hvoraf knap én procent er sat af til forhandlingerne specifikt for lærerne på de frie skoler.

OK24

Frihedsopsparing
Der er med virkning fra 1. maj 2025 indgået en aftale mellem overenskomstparterne, som giver mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling fx til indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser.

På lærerområdet er det aftalt, at der maksimalt kan være opsparet 15 særlige feriedage som kan afvikles i timer eller dage. Der kan også opspares overarbejde og inddragede fridage.

Tidspunktet for afviklingen af den opsparede frihed skal aftales mellem skole og medarbejder. Afviklingen kan ske med op til otte dage pr. kalenderår og med op til to dage i sammenhæng. Afvikling af øvrig opsparet frihed aftales mellem skole og medarbejder.

Valgfrihed mellem, løn, pension eller opsparingsordning
Såfremt muligheden kommer til at fremgå af organisationsaftalerne, vil den ansatte kunne vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 %, bliver udbetalt som løn eller indbetales af arbejdsgiveren til en opsparingsordning i tilknytning til den ansattes pensionsordning.

Øget lønret under barselsorlov til særlige grupper
Far, medmor og adoptanter får ekstra 3 uger med løn under orlov efter barselsaftalen. Flerlingeforældre (to eller flere børn ved samme fødsel) og adoptanter til børn, der ved modtagelsen er under 1 år, får hver ret til ekstra 13 uger med løn. Soloforældre og soloadoptanter får ret til 10 ekstra uger med løn. Administrationsgrundlaget og barselsvejledningen vil blive opdateret.

Inklusion af medarbejdere med særlige behov
Parterne skal drøfte en opdatering af aftalen om job på særlige vilkår (sociale klausuler) for at sikre, at medarbejdere med særlige behov også i fremtiden kan opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Store Bededagskompensation bliver til forhøjelse af særlig feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse jf. statens ferieaftale forhøjes pr. 1. april 2024 med 0,52 procentpoint fra 1,5 % til 2,02 %. Forhøjelsen erstatter udbetaling af løntillæg som kompensation for afskaffelse af Store Bededag.

ATP-bidrag forhøjes
De generelle forhøjelser af ATP-bidraget forhøjes af den økonomiske ramme.

Ret til ekstraordinært pensionsbidrag
Lærere og ledere har ret til at få indbetalt ekstraordinært bidrag til deres pensionsordning, mod at lønnen reduceres tilsvarende.

Fastholdelsesbonus til seniorer
Det er fremadrettet ikke længere en forudsætning for udbetaling af fastholdelsesbonus, at man fratræder sin stilling til et bestemt tidspunkt. Fratræder man sin stilling før tid, får man udbetalt et forholdsmæssigt beløb, medmindre man selv siger op eller opsiges pga. et strafbart forhold eller anden misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Kompetenceudvikling
Den statslige kompetencefond og Kompetencesekretariatet videreføres med samme økonomiske ramme som ved OK21.

Resultatpapir og bilag om CFU-forliget OK24 kan hentes her