Elever på efterskoler må fra 1. januar 2021 hverken ryge, dampe, tage snus, skrå, tyggetobak eller bruge andre tobakssurrogater og tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden som led i den nationale handlingsplan mod børn og unges rygning. Hverken på skolens matrikel eller uden for skolens matrikel.

Siden 2012 har der været forbud mod rygning på skolens matrikel. Nu gælder rygeforbuddet på matriklen og uden for matriklen i skoletiden. Ved begrebet ”skoletid” forstår Efterskoleforeningen det tidsrum på dagen før og efter middag, hvor der skal foregå undervisning på skolen jf. efterskoleloven

Skolerne må selv bestemme hvilke regler der skal være for rygning i elevernes fritid. Ved ”fritid” forstår vi al tid efter den skemalagte undervisning på en efterskole. Det overlades ligeledes til den enkelte skole, hvorvidt lærerne og medarbejdere eventuelt skal omfattes af kravet. Det vil være op til skolerne at beskrive, hvilke konsekvenser det skal have at overtræde forbuddet. Der er ingen krav om, at overtrædelse af rygereglerne skal medføre bortvisning. I stedet kan en række andre pædagogiske tiltag tages i anvendelse. Flere skoler har med succes hjulpet elever med tobaksafhængighed til at blive røgfri ved hjælp af aftaler, kurser og rygestopkonsulenter.

Skolen har fortsat pligt til at udforme en rygepolitik i forhold til ansatte og elever. For skolens ansatte skal rygepolitikken være skriftlig, være tilgængelig for alle ansatte og som minimum indeholde oplysninger om, at der ikke må ryges på arbejdspladsen (skolens matrikel) og om konsekvenserne af overtrædelse af skolens rygepolitik. Skolens tjeneste- og lejeboliger på skolens matrikel er ikke omfattet af forbuddet.

Det vedtagne lovforslag indeholder ændringer af en lang række love og kan ses her

Du finder hele lov om røgfri miljøer her