Fra og med skoleåret 2015/16 er det ikke længere muligt pr. automatik at indregne de 5 særlige feriedage (den 6. ferieuge) i lærernes årsnorm. Med overenskomst 2015 bortfalder det nuværende § 24, pkt. 1 i organisationsaftalen: ”De særlige feriedage indregnes i arbejdstiden for det skoleår, der begynder i det pågældende ferieår”.

Fremover vil ledere og lærere ved efterskoler alene være omfattet af de bestemmelser, der står i ferieaftalen, og som er gældende for hele det statslige overenskomstområde. Tidspunktet for afholdelse af særlige feriedage skal aftales individuelt mellem ledelsen og den enkelte medarbejder og der kan ikke indgås lokal aftale mellem skolens ledelse og TR/FSL om, eksempelvis, at særlige feriedage altid indregnes i årsnormen, godtgøres kontant, eller afvikles på særlige dage eller bestemte tidspunkter af året.

Efterskoleforeningen har udarbejdet en vejledning, der opsummerer reglerne, som de er beskrevet i ferievejledningen fra 2006.

Læs hele Efterskoleforeningens vejledning her

Undervisningsministeriet har den 11. april 2016 udsendt en mail til alle skolerne om ændring af reglerne for særlige feriedage.

Der er tale om en ændring, der trådte i kraft den 1. maj 2015. Når mailen først udsendes nu, skyldes det, at organisationsaftalen først er blevet underskrevet for nylig.

I Undervisningsministeriets mail er der henvist til en vejledning fra Moderniseringsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at adgangen til at fradrage de særlige feriedage i lærernes årsnorm er bortfaldet fra og med det ferieår, der slutter den 30. april
2016.

Det betyder, at ledelsen ikke kan beslutte, at de særlige feriedage skal indregnes i årsnormen, men det er muligt at nå et tilsvarende resultat, såfremt det sker efter ønske fra den enkelte lærer.

Ferieaftalen nemlig giver den ansatte ret til - individuelt - at aftale med skolens ledelse, hvordan de særlige feriedage administreres og anvendes. Det er derfor muligt for en lærer at bede om at få de særlige feriedage afviklet som små brøkdele af dage, der svarer til at fordele de særlige feriedage over hele skoleåret.

Det er i den forbindelse vigtigt at kende afholdelsestidspunktet, hvilket vil være ca. 10 minutter pr. dag, hvis de fem særlige feriedage fordeles ud over alle skoleårets arbejdsdage, således at der kan gives erstatningsfri ved feriehindringer som sygdom og barsel, og der kan ske en opgørelse af ikke afviklede dage i tilfælde af, at læreren fratræder.

En sådan anvendelse af de særlige feriedage kan kun ske efter den enkelte lærers ønske, og er en fravigelse af den normale anvendelse af de særlige feriedage. Normalt holdes de særlige feriedage som hele dage eller som større brøkdele af dage end skitseret ovenfor.

Aftaler om de særlige feriedage kan ske ved skoleårets begyndelse eller i løbet af skoleåret. Der kan ikke laves lokalaftale om, at der gælder samme ordning for alle ansatte, fx at særlige feriedage altid godtgøres kontant.

Det kan individuelt aftales, at de særlige feriedage:

- afvikles som hele enkeltdage eller brøkdele af dage (timer eller minutter)
- udbetales kontant
- overføres til efterfølgende ferieår
- eller en kombination af ovennævnte muligheder