Den 1. april 2022 trådte en ny seniorbonusordning i kraft for ledere og lærere, der er fyldt 62 år. Med ordningen kan man få seniorbonus, ekstra pension eller to seniordage om året.

I forbindelse med OK21-forliget aftalte parterne en seniorbonusordning og en styrket seniorindsats i overenskomstperioden. Lærere og ledere, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn. Bonussen kan konverteres til to seniordage om året eller til pension.

Det er desuden aftalt, at lærere, der er fyldt 60 år, skal have tilbud om at drøfte seniorperspektiver i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv både på kort og længere sigt.

Ordningen gælder i udgangspunktet ikke for TAP-ansatte, som ikke er omfattet af de statslige overenskomster, men skolen kan lokalt beslutte at lade alle medarbejdere være omfattet af ordningen.

Seniorbonusordningen i korte træk
Ordningen giver en ansat ret til en seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, hvori vedkommende fylder 62 år. Bonussen udbetales én gang årligt ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb, det vil sige normalt med januarlønnen.

I den sædvanlige årsløn medregnes:
•  Den faste løn (intervalløn, basisløn, skalaløn)
•  Tillæg (såvel centralt aftalte og lokalt aftalte varige og midlertidige tillæg), der ydes som faste månedlige beløb. Resultatløn og engangsvederlag skal ikke medregnes)
•  Pensionsbidrag af ovennævnte løndele (både eget -og arbejdsgiverbidrag, for ansatte i ”Efterlønskassen” regnes der med 15% pension samt det samlede pensionsbidrag af eventuelle løndele, der derudover indbetales for)

Seniorbonussen er i sig selv hverken pensions -eller feriegivende.

Se eventuelt nærmere her om beregning af bonussen i cirkulære om beregning af løn under fravær.

Den ansatte har ret til at konvertere sin seniorbonus til frihed (seniordage) og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Valget træffes for ét år ad gangen. En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give skolens ledelse meddelelse om det senest d. 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling.

De aftalte bestemmelser om seniorbonus, har virkning fra den 1. april 2022. De ansatte har dog ret til fuld seniorbonus i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen for 2022, skal give meddelelse om det senest den 1. oktober 2022 med henblik på afvikling af seniordage i 2023 og/eller indbetaling af et ekstraordinært pensionsbidrag ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

Cirkulæret om seniorbonus gennemgår samtlige regler for beregning, konvertering til seniordage og afholdelse heraf, konvertering til ekstraordinært pensionsbidrag og indbetaling heraf, samt hvordan man forholder sig ved ansættelse i løbet af et kalenderår eller ved fratrædelse.

Reglerne om seniorbonus påvirker ikke læreres ret til nedsat tid (aldersreduktion), når de fylder 60 år efter reglerne i arbejdstidsaftalen for lærere m.fl. i staten §§ 13 og 13A.

Læs uddybende om ordningen i cirkulære om seniorbonus.