Efterskoler kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. På siden her gennemgås reglerne for skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud (specialefterskoler). Man kan desuden finde relevante breve og skabeloner fra Undervisningsministeriet og fra Efterskoleforeningen.

Relevante dokumenter i forbindelse med tilskudsadministration:

God administrationspraksis

Brevskabelon til PPR vedrørende elever, der vurderes til tillægstakst 1

Brevskabelon til PPR vedrørende elever, der vurderes til tillægstakst 2

Skema til PPR med vejledning 

Skema til PPR uden vejledning

Retningslinjer for vurdering af elever med særligt omfattende støttebehov (18/3 2016)

Specialundervisningstilskud

Specialundervisningstilskud ydes i form af følgende tre takster:

  • En grundtakst til alle elever på skolen
  • En tillægstakst 1 til elever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (svarende til støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer)
  • En tillægstakst 2 til elever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og med særligt omfattende støttebehov.

Takster for 2024
Grundtakst: 26.021 kr.
Tillægstakst 1: 70.779 kr.
Tillægstakst 2: 106.168 kr.

Begrebet specialundervisningstilskud er anvendt som fælles betegnelse for de tre typer af tilskud, selvom elever, der alene modtager grundtakst ikke har et - af PPR defineret - specialundervisningsbehov. Men da alle tre tilskud anvendes til den specielle indsats, som specialskolerne giver deres elevgruppe uanset baggrund, er betegnelsen valgt her.

Taksterne fastsættes på den årlige finanslov. Foreløbige takster vil fremgå af forslaget til finansloven i august forud for finansåret. De endelige takster vil fremgå i december i forbindelse med den endelige vedtagelse af finansloven.

Skolens tilskud til specialundervisning beregnes på baggrund af antallet af årselever i det skoleår, der slutter året før finansåret samt de på finansloven vedtagne takster.

Det samlede tilskud udbetales i ligelige rater i finansårets 12 måneder og er endeligt.

Betingelser for at modtage tilskud

Grundtaksten modtages til samtlige elever på baggrund af skolens samlede særlige undervisningstilbud. Det er skolens ansvar at sikre, at der alene optages elever, der er i målgruppen for skolens samlede særlige undervisningstilbud. Der skal ikke indhentes udtalelser fra PPR på elever, der alene udløser grundtakst.

For at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud efter tillægstakst 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune om at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer.
  • Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev
For at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud efter tillægstakst 2 skal følgende betingelser være opfyldt:
  • Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune om at elevens støttebehov er på mindst 9 ugentlige undervisningstimer, og at elevens støttebehov er særligt omfattende
  • Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev
Skolen skal desuden systematisk og løbende evaluere indsatsen over for elever, der indgår i beregningen af tillægstakst 1 og 2 samt særskilt redegøre for tilskuddets anvendelse i ledelsesberetningen i årsrapporten.

Udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Efterskoleforeningen har i samarbejde med specialefterskolerne udarbejdet ”God administrationspraksis”, hvor samarbejdet med PPR gennemgås.

Den skriftlige plan

Skolen skal udarbejde en skriftlig plan med beskrivelse af skolens specialundervisningstilbud til eleven. Planen skal indeholde konkrete mål for elevens specialundervisning og er et vigtigt omdrejningspunkt for planlægning, gennemførelse og dokumentation af indsatsen for den pågældende elev mht. både indhold og omfang. Den er et redskab for faglærer og kontaktlærer og danner grundlag for den løbende evaluering af skolens støtte til eleven og for dialogen med eleven og forældrene herom. Den skriftlige plan skal så vidt muligt udarbejdes inden skoleårets begyndelse eller senest i forbindelse med at eleven begynder på skolen. Undervisningsministeriet har ikke fastsat nærmere regler for form og indhold af den skriftlige plan.

Dokumentation i årsregnskabet
Skolen skal hvert år i ledelsesberetningen i årsrapporten redegøre for specialundervisningstilskuddets anvendelse. Da regnskabet er offentligt tilgængeligt, må redegørelsen til regnskabet ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til konkrete elever, men de individuelle, skriftlige planer, der opbevares på skolen, kan indgå i revisors kontrol af skolens opgørelse af tilskudsudløsende elevtal vedr. specialundervisning.

Optælling og indberetning
For at kunne indgå i skolens opgørelse af årselever vedr. tillægstakst 1 og 2 skal kravene om PPR-udtalelse og skriftlig plan være opfyldt. Aktivitetstallene for tillægstakst 1 og 2 for det afsluttede skoleår indberettes sammen med skolens øvrige aktivitetstal i forbindelse med indberetningen i september/oktober måned. Der skal ikke laves selvstændig indberetning på grundtaksten, da grundtakst-tilskuddet beregnes på baggrund af skolens årselevtal.

Tilskud til personlig assistance

Der kan søges tilskud til personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp), der kan hjælpe en elev til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med undervisningen. Det kan eksempelvis være en elev med et bevægehandicap, der skal have hjælp til at få bøger op af tasken.

Der kan søges tilskud uanset omfanget, og det er således ikke et krav, at elevens behov er på mindst 9 ugentlige timers personlig assistance for at der kan ydes tilskud.

Der ydes kun tilskud til behovet for personlig assistance i forbindelse med selve undervisningen. Har en elev behov for personlig assistance i fritiden er det elevens hjemkommune, der skal finansiere støtten.

Tilskuddet ydes med en timetakst pr. støttetime (à 60 minutter). Taksten er i 2021 på 140 kr.

Tilskuddet søges i Kontor for Specialpædagogisk Støttei i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.. Læs mere på spsu.dk

Tilskud til hjælpemidler
Til elever, hvor der er et særligt behov for hjælpemidler, kan der søges om tilskud hertil. Det kan eksempelvis være elever med læse/skrive-vanskeligheder (ordblindhed), svagsynede eller blinde elever, hørehæmmede eller døve elever eller elever med et bevægehandicap. Der kan dog ikke søges tilskud til hjælpemidler til elever, der falder inden for skolens målgruppe. Det betyder eksempelvis, at en ordblindefterskole ikke kan søge tilskud til it-startpakker og programpakker, men godt kan søge tilskud til hjælpemidler til en svagsynet elev.

Tilskuddet søges i Kontor for Specialpædagogisk Støttei i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Læs mere på  spsu.dk

Kontakt Sine Eggert, se@efterskolerne.dk - 33179768 for yderligere oplysninger.

Her finder du relevante orienteringsskrivelse fra UVM:

Opdateret orientering om regler vedrørende specialundervisningstilskud på specialefterskoler (2/10 2017)

Oversigt over de vigtigste regler vedrørende specialundervisningstilskud på specialefterskoler (2/10 2017)

Påmindelse om overgangsordning for specialundervisningstilskud (22/8 2016)

Orientering til specialefterskoler om nye regler for specialundervisningstilskud (30/10 2015)

Orientering til PPR om nye regler for specialundervisningstilskud på specialefterskoler (17/9 2015)

Oversigt over PPR-betjening på frie skoler (17/9 2015)

Oversigt over specialefterskoler (17/9 2015)